Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


346

ZÁKON

ze dne 29. července 2005,

kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. a) a b) se slova "zapsané v Seznamu pro uvádění do oběhu" nahrazují slovy "schválené pro uvádění do oběhu podle § 23 odst. 2".

2. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) uvádění geneticky modifikovaných organismů nebo genetických produktů do oběhu (dále jen "uvádění do oběhu"), za které se považuje jejich úplatné nebo bezúplatné předání jiné osobě, nejde-li o předání výlučně za účelem uzavřeného nakládání nebo uvádění do životního prostředí osobě oprávněné k tomuto způsobu nakládání.".

3. V § 4 odst. 4 se na konci věty první doplňují slova " , nebo na základě písemného souhlasu nebo povolení k jeho uvedení do oběhu vydaného příslušným úřadem jiného členského státu.".

4. V § 5 odst. 4 se slova "zveřejní shrnutí obsahu žádosti způsobem podle § 10 písm. b) a informaci o zahájení řízení" nahrazují slovy "způsobem podle § 10 písm. b) zveřejní shrnutí obsahu žádosti a informaci o zahájení řízení, informaci o zahájení řízení zveřejní také".

5. V § 5 se doplňuje odstavec 12, který zní:

"(12) Stejné postavení jako dotčená ministerstva mají podle odstavců 4, 5, 9 a 11, § 16 odst. 10 a § 18 odst. 7 kraje, na jejichž území bezprostředně dochází k uzavřenému nakládání nebo uvádění do životního prostředí.".

6. V § 9 odst. 1 se slovo "důvěrné" nahrazuje slovy "obchodní tajemství7)" a slova "zveřejněním údajů označených za důvěrné by byla v hospodářské soutěži skutečně poškozena, jinak nelze takové údaje za důvěrné označit" se nahrazují slovy "jí označené údaje jsou jejím obchodním tajemstvím".

7. V § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "důvěrné údaje nelze" nahrazují slovy "obchodní tajemství nelze podle tohoto zákona".

8. V § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "důvěrné" nahrazuje slovy "obchodní tajemství".

9. V § 9 odstavec 4 zní:

"(4) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje se při shromažďování, uchovávání, zveřejňování a jiném zpracování osobních údajů prováděném v souvislosti s nakládáním s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle zvláštního zákona8).".

10. V § 9 se odstavce 5 až 7 zrušují.

11. V § 11 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Je-li uváděn do oběhu geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt, pro který byl vydán písemný souhlas nebo povolení k uvedení do oběhu příslušným úřadem jiného členského státu, je osoba, která jej uvádí do oběhu v rámci své podnikatelské činnosti, povinna zajistit, aby označování a balení vyhovovalo i příslušným požadavkům specifikovaným v tomto souhlasu nebo povolení.".

12. V § 11 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 8a zní:

"(3) Pro produkty, u nichž nelze vyloučit náhodné nebo technicky nevyhnutelné příměsi geneticky modifikovaných organismů schválených pro uvedení do oběhu podle § 23 odst. 2, stanoví ministerstvo v souladu s právem Evropských společenství8a) prováděcím právním předpisem prahovou hranici výskytu těchto příměsí. Jestliže hodnoty výskytu příměsí v produktu jsou nižší než prahová hranice, tento produkt již nemusí být označen podle odstavců 1 a 2.


8a)   Čl. 21 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o zpětné vysledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a zpětné vysledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES.".

13. V § 13 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) uplynutím doby, na kterou byl vydán písemný souhlas nebo povolení k uvedení do oběhu příslušným úřadem jiného členského státu, nebo zrušením tohoto souhlasu nebo povolení.".

14. V § 16 odst. 4 se slova "ve lhůtě 15 dnů" nahrazují slovy "ve lhůtě 30 dnů".

15. V § 20 odstavec 5 zní:

"(5) Informace o havarijním plánu ministerstvo zveřejní podle § 10 písm. b) a c). Rozsah těchto informací stanoví prováděcí právní předpis.".

16. V § 20 odst. 6 se slova "havarijní plán" nahrazují slovy "informace o havarijním plánu".

17. V § 23 odstavec 3 zní:

"(3) Každý, kdo pěstuje geneticky modifikované organismy schválené pro uvedení do oběhu podle odstavce 2, je povinen poskytnout ministerstvu písemné informace o místě jejich pěstování, a to nejpozději do 60 dnů od zahájení jejich pěstování. Ministerstvo tyto informace sděluje veřejnosti na základě prokázání odůvodněného zájmu.".

18. V § 24 se doplňuje odstavec 18, který včetně poznámky pod čarou č. 11a zní:

"(18) Ustanovení odstavců 1 až 17, § 11 odst. 1 a 2, § 23, 25 a 26 se nevztahují na uvádění do oběhu genetických produktů určených pro přímé použití jako potravina nebo krmivo nebo určených ke zpracování, pokud tyto produkty splňují podmínky podle příslušného přímo použitelného předpisu Evropských společenství11a).


11a)   Čl. 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.
Čl. 12a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.".

19. V § 25 odst. 6 se slova "a v případě léčiv i Státní ústav pro kontrolu léčiv" nahrazují slovy "a v případě léčiv pro humánní použití i Státní ústav pro kontrolu léčiv a v případě veterinárních léčiv i Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv".

20. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 13a zní:

"h) vykonává působnost kontaktního místa a příslušného správního úřadu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přeshraničním pohybu geneticky modifikovaných organismů13a).

13a)   Čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničním pohybu geneticky modifikovaných organismů.".

21. V § 28 odst. 2 se slova "jmenuje a odvolává s jejich souhlasem" nahrazují slovy "jmenuje s jejich souhlasem a odvolává".

22. V § 35 odst. 2 písm. h) se slova "za uplynulý kalendářní rok" nahrazují slovem "včas".

23. V § 35 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 16a zní:

"i) nedodrží podmínky pro vývoz, dovoz nebo jiný přeshraniční pohyb geneticky modifikovaných organismů stanovené § 25 a příslušným přímo použitelným předpisem Evropských společenství16a).

16a)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničním pohybu geneticky modifikovaných organismů.".

24. V § 35 odst. 3 písm. g) se slova "ačkoliv je k tomu podle § 11 odst. 1 a 2 povinen" nahrazují slovy "a příslušného přímo použitelného předpisu Evropských společenství16b)".Poznámka pod čarou č. 16b zní:


"16b)  Čl. 4 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o zpětné vysledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a zpětné vysledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES.".

25. V § 35 odst. 3 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 16c zní:

"h) nesplní požadavky na zpětnou vysledovatelnost a označování produktů skládajících se z geneticky modifikovaných organismů nebo obsahující geneticky modifikované organismy stanovené v přímo použitelném předpisu Evropských společenství16c),

16c)   Čl. 4 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1830/2003 ze dne 22. září 2003.".Dosavadní písmena h) až m) se označují jako písmena i) až n).

26. V § 38 písmeno h) zní:

"h) náležitosti havarijního plánu (§ 20 odst. 4) a rozsah ministerstvem zveřejněných informací o havarijním plánu (§ 20 odst. 5),".

27. V § 38 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j) náležitosti prokazování odůvodněného zájmu.".

 28. V § 40 odst. 2 se slova "§ 11 odst. 3," zrušují.

29. V § 40 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Ustanovení § 24 odst. 18 pozbývá platnosti dnem 18. dubna 2007.".

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

E-shop

Zákon o pomoci v hmotné nouzi, Zákon o životním a existenčním minimu, komentář

Zákon o pomoci v hmotné nouzi, Zákon o životním a existenčním minimu, komentář

Bc. Miroslava Pavelková, Ing. Ivana Grunerová, Mgr. Petr Beck - Wolters Kluwer, a. s.

Systém pomoci v hmotné nouzi a jeho právní úprava doznala za poslední roky významných změn a jeho vývoj, výrazně ovlivněn názory politické reprezentace, i nadále pokračuje. Tento komentovaný zákon o pomoci v ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář

Zákon o kolektivním vyjednávání, komentář

prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., Mgr. Pavel Knebl - Wolters Kluwer, a. s.

Ambicí komentáře k zákonu o kolektivním vyjednávání je nejen podání vysvětlujícího textu, ale, a to především, předložení praktické pomůcky všem, kteří se problematikou kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv, sporů a jejich řešením zaobírají. V publikaci naleznete ...

Cena: 286 KčKOUPIT

ÚZ č. 1098 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1098 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.