Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


340

SDĚLENĺ
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 23. srpna 2005

o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie

Ministerstvo zdravotnictví na základě § 26 odst. 2 a 3 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, vyhlašuje:

- v části prvé doklady osvědčující nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti) k výkonu povolání lékaře nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékaře (odborný lékař),

- v části druhé doklady osvědčující nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti) k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace zubního lékaře (odborný zubní lékař v ortodoncii nebo v ústní chirurgii),

- v části třetí doklady osvědčující nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti) k výkonu povolání farmaceuta.

ČÁST PRVÁ
Doklady osvědčující nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti)
k výkonu povolání lékaře nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor
 specializace lékaře (odborný lékař), uvedené ve směrnici 93/16/EHS

Nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti) k výkonu povolání lékaře
A.1 Diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci (odborné způsobilosti) pro výkon povolání lékaře příslušníků členských států, které nevyhovují všem základním požadavkům odborné přípravy v oboru lékařství1), byly vydány členskými státy a dokládají odbornou přípravu zahájenou
- před 1. lednem 1986 v případě Španělska a Portugalska,
- před 1. lednem 1981 v případě Řecka,
- před 20. prosincem 1976 v případě ostatních členských států,
- přede dnem přistoupení v případě Rakouska, Finska a Švédska, tj. 1. 1. 1995,
- přede dnem přistoupení v případě České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, tj. 1. 5. 2004,
musí být doplněny potvrzením osvědčujícím, že vykonávali povolání lékaře nejméně po dobu tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení. Na základě těchto dokumentů Česká republika uzná nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti) k výkonu povolání lékaře.
A.2 Diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o kvalifikaci (odborné způsobilosti) pro výkon povolání lékaře příslušníků členských států získané na území bývalé Německé demokratické republiky, které nevyhovují všem základním požadavkům odborné přípravy v oboru lékařství1), uznává Česká republika, jestliže:
- dokládají odbornou přípravu zahájenou před sjednocením Německa, tj. před 3. 10. 1990,
- opravňují držitele k výkonu činností lékaře na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady vydané příslušnými německými orgány2) a
- jsou doplněny potvrzením vydaným příslušnými německými orgány dokládajícím, že vykonávali v Německu povolání lékaře po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.
A.3 Diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o kvalifikaci (odborné způsobilosti) pro výkon povolání lékaře příslušníků členských států, které neodpovídají označením uvedeným pro tento členský stát2), musí být doplněny osvědčením vydaným příslušnými orgány nebo subjekty, potvrzujícím, že členský stát, který je vydal, je považuje za diplomy s odpovídajícím označením (tj. za rovnocenné)2).
B Nabytá práva o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékaře (odborný lékař)
B.1 Diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékaře (odborný lékař) příslušníků členských států, které nevyhovují všem základním požadavkům odborné přípravy, byly vydány členskými státy a dokládají odbornou přípravu (specializační vzdělávání) zahájenou
před 1. lednem 1986 v případě Španělska a Portugalska,
před 1. lednem 1981 v případě Řecka,
před 20. prosincem 1976 v případě ostatních členských států,
přede dnem přistoupení v případě Rakouska, Finska a Švédska, tj. 1. 1. 1995,
přede dnem přistoupení v případě České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, tj. 1. 5. 2004,
musí být doplněny osvědčením vydaným příslušnými orgány nebo subjekty členského státu původu nebo posledního usazení, které dokládá výkon činnosti odborného lékaře po dobu odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi délkou specializované odborné přípravy v členském státě původu nebo posledního usazení a mezi minimální délkou odborné přípravy stanovenou v příloze č. 2 tohoto sdělení.
Požadovala-li však Česká republika před 1. květnem 2004 minimální délku odborné přípravy kratší, než je délka stanovená v příloze č. 2 tohoto sdělení, může být zmíněný rozdíl určen pouze na základě této kratší minimální délky odborné přípravy stanovené v České republice před 1. květnem 2004.
B.2 Diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékaře (odborný lékař) příslušníků členských států získané na území bývalé Německé demokratické republiky, které nevyhovují všem základním požadavkům odborné přípravy, uznává Česká republika, jestliže:
- dokládají odbornou přípravu (specializační vzdělávání) zahájenou před 3. dubnem 1992 a
- opravňují držitele k výkonu činností odborného lékaře na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady vydané příslušnými německými orgány3).
Ministerstvo zdravotnictví České republiky může požadovat doplňující osvědčení vydané příslušným německým orgánem nebo subjektem potvrzující výkon činností odborného lékaře po dobu odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi délkou specializované odborné přípravy získané na území Německa a minimální stanovenou délkou odborné přípravy v příloze č. 2 tohoto sdělení.
B.3 Diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékaře (odborný lékař) příslušníků členských států, které neodpovídají označením uvedeným pro tento členský stát3), musí být doplněny osvědčením vydaným příslušnými orgány nebo subjekty, potvrzujícím, že členský stát, který je vydal, je považuje za diplomy s odpovídajícím označením (tj. za rovnocenné)3).
B.4 Členské státy, které zrušily právní a správní předpisy týkající se vydávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v odborném lékařství (specializaci) v oboru neuropsychiatrie, radiologie, kardiochirurgie, cévní chirurgie, gastroenterologické chirurgie, biologické hematologie, rehabilitačního lékařství nebo tropické medicíny a které přijaly opatření týkající se nabytých práv ve prospěch vlastních státních příslušníků, přiznávají státním příslušníkům ostatních členských států právo využívat tato opatření, pokud jejich diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v odborném lékařství (specializaci) v oborech neuropsychiatrie, radiologie, kardiochirurgie, cévní chirurgie, gastroenterologické chirurgie, biologické hematologie, rehabilitačního lékařství nebo tropické medicíny splňují podmínky stanovené v odstavci B.1 nebo splňují podmínky odborné přípravy a pokud byly tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci vydány přede dnem, od kterého hostitelský členský stát přestal vydávat takové diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oblastech.
Dny, od kterých dotyčné členské státy zrušily právní a správní předpisy týkající se diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oborech uvedených ve větě prvé odstavce B.4, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto sdělení.
B.5 Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v odborném lékařství vydávané ve Španělsku lékařům, kteří před 1. lednem 1995 ukončili specializovanou odbornou přípravu, která nevyhovuje základním požadavkům odborné přípravy, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud je daný doklad doprovázen osvědčením vydaným příslušnými španělskými orgány potvrzujícím skutečnost, že dotyčná osoba složila zkoušku odborné způsobilosti organizovanou v rámci zvláštních regulačních opatření obsažených v královském dekretu 1497/99, aby se ověřilo, zda dotyčná osoba má úroveň znalostí a odbornou způsobilost srovnatelnou s úrovní znalostí a odbornou způsobilostí lékařů, kteří jsou držiteli označení odborného lékaře uvedeného pro Španělsko ve sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.
Nabytá práva, týkající se formální kvalifikace (odborné způsobilosti) k výkonu povolání lékaře a formální kvalifikace pro příslušný obor specializace lékaře (odborný lékař)
C.1  Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství příslušníků členských států, které jim byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Estonska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.
C.2  Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství příslušníků členských států, které jim byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.
C.3  Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství příslušníků členských států, které jim byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1990, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány, které uvádí, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.
C.4  Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství příslušníků členských států, které jim byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.
C.5  Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství příslušníků členských států, které jim byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

ČÁST DRUHÁ
Doklady osvědčující nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti)
k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře nebo o formální kvalifikaci
pro příslušný obor specializace zubního lékaře (odborný zubní lékař
v ortodoncii nebo v ústní chirurgii), uvedené ve směrnicích 78/686/EHS a 78/687/EHS

1.  Diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci (odborné způsobilosti) pro výkon povolání zubního lékaře příslušníků členských států, které nevyhovují všem základním požadavkům odborné přípravy v oboru zubní lékař1), nebo jejichž diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o získání specializované způsobilosti pro výkon povolání zubního lékaře byly vydány těmito členskými státy před 28. 1. 1980 a v případě Itálie před 28. 7. 1984, musí předložit doplňující potvrzení osvědčující, že vykonávali povolání zubního lékaře nejméně po dobu tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení, na jejichž základě každý členský stát uzná nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti) k výkonu povolání zubního lékaře. 
2.  Diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci pro příslušný obor specializace zubního lékaře (odborný zubní lékař) příslušníků členských států, které nevyhovují všem základním požadavkům specializované přípravy, nebo jejichž diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci (specializované způsobilosti) pro výkon povolání zubního lékaře byly vydány těmito členskými státy před 28. 1. 1980 a v případě Itálie před 28. 7. 1984, musí předložit doplňující osvědčení vydané příslušnými orgány nebo subjekty členského státu původu nebo posledního usazení, které dokládá výkon činnosti odborného lékaře po dobu odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi délkou specializované odborné přípravy v členském státě původu nebo posledního usazení a mezi tříletou minimální délkou odborné přípravy. 
3.  Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zubních lékařů nebo odborných zubních lékařů v ortodoncii a ústní chirurgii příslušníků členských států, které neodpovídají označením uvedeným pro tento členský stát4), uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, jestliže byly vydány členskými státy a jsou doplněny osvědčením vydaným příslušnými orgány nebo subjekty. Toto doplňující osvědčení potvrzuje, že tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zubních lékařů nebo odborných zubních lékařů v ortodoncii a ústní chirurgii dokládají odbornou přípravu a členský stát, který je vydal, je považuje za diplomy s odpovídajícím označením (tj. za rovnocenné)4)
4.  Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zubních lékařů příslušníků členských států dokládající odbornou přípravu dosaženou na území bývalé Německé demokratické republiky, která nesplňuje všechny základní požadavky odborné přípravy, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, jestliže:
dokládají odbornou přípravu zahájenou před sjednocením Německa, tj. před 3. 10. 1990,
opravňují držitele k výkonu činností zubního lékaře na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady vydané příslušnými německými orgány5) a
jsou doplněny potvrzením vydaným příslušnými německými orgány dokládajícím, že příslušníci členských států skutečně a v souladu se zákonem vykonávali dotyčné činnosti v Německu po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.
5. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci odborných zubních lékařů příslušníků členských států dokládající odbornou přípravu dosaženou na území bývalé Německé demokratické republiky, která nesplňuje všechny základní požadavky odborné přípravy, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, jestliže:
dokládají odbornou přípravu zahájenou před sjednocením Německa, tj. před 3. 10. 1990,
opravňují držitele k výkonu činností odborného zubního lékaře na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady vydané příslušnými německými orgány6).
Ministerstvo zdravotnictví České republiky může požadovat, aby tyto diplomy, osvědčení nebo jiné doklady o dosažené kvalifikaci byly doplněny osvědčením vydaným příslušnými německými orgány nebo subjekty, které dokládá výkon činností odborného zubního lékaře po dobu odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi délkou specializované odborné přípravy získané na území Německa a minimální délkou odborné přípravy, jestliže tato doba nedosahuje minimální délky odborné přípravy. 
6.  Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Estonska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení. 
7. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.
8. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1990, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.
9. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství nebo odborného zubního lékařství příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.
10. Diplomy, osvědčení a jiné doklady vydané v Itálii o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství příslušníků členských států, kteří zahájili vysokoškolská studia lékařství nejpozději 28. ledna 1980, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Itálie potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako italské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Itálie po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení. Požadavek tříleté praxe uvedený v tomto odstavci se nevztahuje na osoby, které úspěšně absolvovaly nejméně tříletou odbornou přípravu, kterou příslušné orgány Itálie uznaly za rovnocennou odborné přípravě zubního lékaře.
Diplomy, osvědčení a jiné doklady vydané v Itálii o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství příslušníků členských států, kteří zahájili vysokoškolská studia lékařství mezi 28. lednem 1980 a 31. prosincem 1984, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud jsou doprovázeny osvědčením vydaným příslušnými italskými orgány uvádějícím, že
tyto osoby složily odbornou zkoušku způsobilosti u příslušného italského orgánu, aby prokázaly, že dosáhly takové úrovně znalostí a dovedností jako osoby, které jsou držiteli označení vyjmenovaných pro Itálii ve sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.,
tyto osoby v Itálii během pěti let před vydáním osvědčení skutečně v souladu se zákonem a jako hlavní činnost vykonávaly činnost zubního lékaře po dobu nejméně tří po sobě následujících let,
tyto osoby jsou oprávněny vykonávat nebo skutečně v souladu se zákonem vykonávají činnost zubního lékaře za stejných podmínek jako držitelé označení vyjmenovaných pro Itálii ve sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.
Požadavek skládat odbornou zkoušku způsobilosti uvedený v prvním pododstavci předcházejícího odstavce lze prominout v případě osob, které úspěšně dokončily nejméně tři roky studia prohlášeného příslušnými orgány Itálie za rovnocenné odborné přípravě zubního lékaře.
11. Diplomy, osvědčení a jiné doklady vydané na Slovensku nebo v bývalém Československu před 1. lednem 1993 o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství příslušníků členských států, kteří zahájili vysokoškolská studia lékařství před 1. květnem 2004, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení. Od požadavku tříleté praxe uvedeného v tomto odstavci je upuštěno v případě osob, jež úspěšně dokončily nejméně tři roky studia, které příslušné orgány potvrdí jako rovnocenné odborné přípravě zubního lékaře.
12. Diplomy, osvědčení a jiné doklady vydané ve Španělsku o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství příslušníků členských států, kteří zahájili vysokoškolská studia lékařství před 1. lednem 1986, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Španělska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako španělské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Španělska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení. Požadavek tříleté praxe uvedený v tomto odstavci se nevztahuje na osoby, které úspěšně absolvovaly nejméně tříletou odbornou přípravu, kterou příslušné orgány Španělska uznaly za rovnocennou odborné přípravě zubního lékaře.
13.  Diplomy, osvědčení a jiné doklady vydané v Rakousku o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství příslušníků členských států, kteří zahájili vysokoškolská studia lékařství před 1. lednem 1994, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Rakouska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako rakouské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Rakouska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení. Požadavek tříleté praxe uvedený v tomto odstavci se nevztahuje na osoby, které úspěšně absolvovaly nejméně tříletou odbornou přípravu, kterou příslušné orgány Rakouska uznaly za rovnocennou odborné přípravě zubního lékaře.

ČÁST TŘETĺ
Doklady osvědčující nabytá práva o formální kvalifikaci (odborné způsobilosti)
k výkonu povolání farmaceuta, uvedené ve směrnicích 85/432/EHS
a 85/433/EHS 

1.  Diplomy, osvědčení a jiné vysokoškolské nebo rovnocenné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států vydané členskými státy, které nesplňují veškeré základní požadavky na odbornou přípravu1), se považují za diplomy splňující tyto požadavky:
dokládají-li vzdělání dokončené před 1. 10. 1987,
nebo
dokládají-li vzdělání dokončené po 1. 10. 1987, ale zahájené před 1. 10. 1987,
a v obou případech,
jsou-li doplněny potvrzením osvědčujícím, že jejich držitelé skutečně a v souladu se zákonem vykonávali v členském státě některou z činností uvedených v zákoně7) po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení a za podmínky, že je tato činnost dotyčným státem regulována. 
2. Diplomy, osvědčení a ostatní doklady o dosažené vysokoškolské nebo obdobné kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států vydané členskými státy, které splňují všechny základní požadavky odborné přípravy1), které však nevyhovují označením uvedeným ve sdělení Ministerstva zdravotnictví8), se považují za odpovídající diplomům uvedeným ve sdělení Ministerstva zdravotnictví, pokud jsou doplněny potvrzením dokládajícím odbornou přípravu a členský stát, který je vydal, je považuje za diplomy s odpovídajícím označením9)
3.  Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené vysokoškolské nebo obdobné kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států, které dokládají odbornou přípravu dosaženou na území bývalé Německé demokratické republiky, která nesplňuje všechny základní požadavky odborné přípravy1), uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, jestliže:
dokládají odbornou přípravu zahájenou před sjednocením Německa, tj. před 3. 10. 1990,
opravňují držitele k výkonu činností farmaceuta na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady vydané příslušnými německými orgány9) a
jsou doplněny potvrzením vydaným příslušnými německými orgány dokládajícím, že příslušníci členských států skutečně a v souladu se zákonem vykonávali některou z činností uvedených v zákoně7) v Německu po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení, pokud je tato činnost v Německu regulována. 
4 Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem7) a jejich výkon. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem některou z činností7) na území Estonska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost v Estonsku regulována. 
5. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem7) a jejich výkon. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem některou z činností7) na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost v Lotyšsku regulována. 
6. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1990, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem7) a jejich výkon. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem některou z činností7) na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost v Litvě regulována.
7. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem7) a jejich výkon. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem některou z činností7) na území Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost na Slovensku regulována. 
8. Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států, které byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem7) a jejich výkon. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem některou z činností7) na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost ve Slovinsku regulována.
9.  Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie příslušníků členských států, které byly uděleny v Itálii po ukončení vzdělávání započatého před 1. listopadem 1993 a ukončeného před 1. listopadem 2003, uznává Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány Itálie potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako italské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem7) a o jejich výkon. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem některou z činností7) na území Itálie po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost v Itálii regulována.10)

Ministryně:
doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.


1)   Vyhláška č. 392/2004 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie.
2)   Příloha A směrnice Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb., o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají.
3)   Přílohy B a C směrnice Rady 93/16/EHS.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.
4)   Přílohy A, B směrnice Rady 78/686/EHS ze dne 25. července 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.
5)   Příloha A směrnice Rady 78/686/EHS.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.
6)   Příloha B směrnice Rady 78/686/EHS.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.
7)   § 10 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
8)   Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.
9)   Příloha směrnice Rady 85/433/EHS ze dne 16. září 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování v určitých činnostech v oboru farmacie.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 316/2005 Sb.
10)   Příloha II směrnice Rady 93/16/EHS.

E-shop

ÚZ č. 1232 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2018

ÚZ č. 1232 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2018

Sagit, a. s.

V roce 2010 byla v edici ÚZ vydána publikace Katalog prací ve veřejných službách a správě, která obsahovala pouze vybraná ustanovení zákoníku práce a příslušné nařízení vlády o katalogu. Nové vydání publikace ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Správa cizího majetku

Správa cizího majetku

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M., Mgr. Ing. Lukáš Pěsna - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace soukromého práva. Cílem publikace je přinést přehledné zpracování této problematiky, kdy mimořádná pozornost je věnována problematice ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

JUDr. Jaroslav Kobík - Anag, spol. s r. o.

Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.