Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 326/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 115, ze dne 29. 8. 2005

326

VYHLÁŠKA

ze dne 10. srpna 2005,

kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 24 odst. 10 písm. e), § 25 odst. 11 písm. f) a § 27 odst. 6 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slovo "Zajištěním" nahrazuje slovem "Zajišťováním".

2. V § 2 odstavec 2 zní:

"(2) Měřením se zjišťuje množství dodané nebo odebrané činné nebo jalové elektřiny a jeho časový průběh.".

3. V § 2 se odstavce 3, 4 a 5 zrušují.Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 3 až 7.

4. V § 2 odstavec 4 zní:

"(4) K měření množství elektřiny a vyhodnocení předávaného výkonu se používají:

a)   průběhové měření elektřiny s denním dálkovým přenosem údajů (dále jen "měření typu A"),
b)   ostatní průběhová měření elektřiny (dále jen "měření typu B"),
c)   ostatní měření elektřiny (dále jen "měření typu C").".

5. V § 2 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova "přímo měřicím zařízením".

6. V § 2 odst. 6 se slova "od 1. listopadu 2001" zrušují.

7. V § 2 odst. 7 se slova "kW a kWh" nahrazují slovy "kW, kWh, kVAr a kVArh".

8. V § 2 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) V případě, že v daném odběrném nebo předávacím místě není možné z technických nebo ekonomických důvodů osadit příslušné měření podle § 3, je elektřina měřena jiným vhodným způsobem podle odstavce 4.".

9. Nadpis § 3 zní: "Měřicí zařízení".

10. V § 3 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Umístění měřicích zařízení je uvedeno ve smlouvě o připojení.

(2) Za účelem zajišťování měření elektřiny jsou vybavena

a)   měřením typu A
1.  předávací místa mezi přenosovou soustavou a zahraničními soustavami,
2.  předávací místa mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou s napětím vyšším než 1 kV,
3.  odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z přenosové soustavy, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona,
4.  předávací místa mezi jednotlivými distribučními soustavami s napětím vyšším než 52 kV,
5.  předávací místa výrobců elektřiny s instalovaným výkonem výrobny elektřiny od 400 kW, pokud výrobce elektřiny splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona,
6.  odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím vyšším než 52 kV, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona, a
7.  odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem od 400 kW, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona,
b)   alespoň měřením typu B
1.  předávací místa výrobců elektřiny s instalovaným výkonem výrobny elektřiny od 100 kW do 400 kW, pokud výrobce splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona,
2.  odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem do 400 kW, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona,
3.  předávací místa mezi jednotlivými distribučními soustavami s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a
4.  odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV s rezervovaným příkonem od 100 kW nebo s hlavním jisticím prvkem o jmenovitém proudu od 200 A od první změny dodavatele elektřiny, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona,
c)   alespoň měřením typu C
1.  předávací místa ostatních výrobců elektřiny a
2.  odběrná místa ostatních konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s instalovaným měřením.".

11. V § 3 odst. 3 se slova "Českých drah" nahrazují slovy "železniční dopravy", slova "1000 W" se nahrazují slovy "1 kW" a věta poslední se zrušuje.

12. V § 3 odst. 7 se za slovo "zařízení" vkládají slova " , které je ve vlastnictví provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy" a za slovo "oznámení" se doplňují slova "dotčenému účastníkovi trhu s elektřinou".

13. V § 3 odst. 8 se slova "měřicích míst" nahrazují slovem "instalací".

14. V § 3 se odstavec 9 zrušuje.

15. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova "se zainteresovanými účastníky" nahrazují slovy "mezi dotčenými účastníky trhu s elektřinou".

16. V § 4 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)  naměřené hodnoty v kWh, kW, kVArh a kVAr zvýšené v případě odběru nebo snížené v případě dodávky o hodnoty podle příslušného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nebo o hodnoty dohodnuté ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o distribuci elektřiny, jestliže jsou odběr nebo dodávka elektřiny měřeny na sekundární straně transformátoru.".

17. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) Skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny jsou vstupními údaji pro vyhodnocení odběru nebo dodávky elektřiny daného účastníka trhu. V předávacích místech, kde jsou dodávka a odběr elektřiny uskutečňovány pro více fyzických či právnických osob, je měření a předávání výsledků měření elektřiny prováděno vlastníkem dotčeného měřicího zařízení.".

18. V § 4 odst. 3 se slova "dodávek a odběrů" nahrazují slovy "odběrů a dodávek" a slova " , popřípadě i obchodníkovi" se nahrazují slovy "nebo výrobci elektřiny".

19. V § 4 odstavec 5 zní:

"(5) Při závadě měřicího zařízení se náhradní hodnoty odběrů a dodávek elektřiny za dobu závady dopočítají nebo převezmou z měření způsobem dohodnutým smluvními partnery.".

20. V § 4 se odstavec 6 zrušuje.

21. V § 5 odst. 1 písm. a) se slovo "měřicí" nahrazuje slovem "vyhodnocovací".

22. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova "rezervovaného výkonu" nahrazují slovy "rezervované kapacity".

23. V § 5 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

24. V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo "měřicí" nahrazuje slovem "vyhodnocovací".

25. V § 5 odst. 2 písm. b) se slova "rezervovaného výkonu" nahrazují slovy "rezervované kapacity".

26. V § 5 odst. 3 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"a)  odečet je prováděn minimálně jednou za kalendářní rok; dále je stav měřicího zařízení stanoven1) při změně dodavatele elektřiny nebo odběratele elektřiny,

1)   § 21 odst. 6 písm. d) vyhlášky č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.".

27. V § 5 odst. 3 písm. b) se slova "rezervovaného výkonu" nahrazují slovy "rezervované kapacity u napětí do 1 kV".

28. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.

29. V § 6 úvodní části ustanovení se za slova "operátorovi trhu" vkládají slova "s elektřinou".

30. Odstavec pod tabulkou v příloze k vyhlášce č. 218/2001 Sb. zní:

"Znakem třídy přesnosti je číslo udávající meze povolené procentní chyby pro všechny hodnoty měřicího rozsahu při jednotkovém účiníku (a u vícefázových elektroměrů se symetrickým zatížením), jestliže se elektroměr zkouší za referenčních podmínek, tj. včetně povolených tolerancí u referenčních hodnot definovaných příslušnou českou technickou normou.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.

Ministr:
Ing. Urban v. r.

E-shop

Zákon o obchodních korporacích, Velké komentáře

Zákon o obchodních korporacích, Velké komentáře

Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk - C. H. Beck

Předkládaný komentář navazuje na dosavadní úspěšný komentář k obchodnímu zákoníku. Mezi jeho autory najdete jak tvůrce zákona o obchodních korporacích, tak soudce Nejvyššího soudu, vysokoškolské pedagogy a advokáty. Předkládá proto možné praktické i teoretické výklady a řešení otázek ...

Cena: 2 890 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Pražák, Pulkrábek, Šustrová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Obsahově pokrývá celé rekodifikované soukromé právo. Nově byly zařazeny hlavně vzory týkající se nemovitostí a dispozice s nimi, jako jediná z ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Civilní právo procesní - část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční

Civilní právo procesní - část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, a následně konkrétně jako ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.