Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 323/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 115, ze dne 29. 8. 2005
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

323

VYHLÁŠKA

ze dne 12. srpna 2005,

kterou se stanoví obsah roční zprávy

Ministerstvo financí stanoví podle § 21 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.:

§ 1

Roční zpráva vypracovávaná organizačními složkami státu, příspěvkovými organizacemi a státními fondy (dále jen "zpracovatel") obsahuje následující údaje, pokud se zpracovatele týkají,

a)   název zpracovatele, adresu jeho sídla, identifikační číslo (IČ), poštovní adresu, telefonní a faxové spojení, adresu elektronické pošty, popř. internetové stránky a úřední hodiny, vykonává-li zpracovatel činnost pro veřejnost,
b)   způsob zřízení zpracovatele, název zřizovatele nebo orgánu vykonávajícího funkci zřizovatele nebo toho, do jehož působnosti státní fond patří,
c)   organizační strukturu zpracovatele k 31. prosinci roku, za který se roční zpráva zpracovává, a stručný přehled hlavních činností organizace,
d)   základní personální údaje zpracované do tabulek podle přílohy č. 1,
e)   údaje o majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit, zejména údaje o jeho využití, účetní metodě odpisování majetku1), pokud majetek odepisuje, věcných břemenech spojených s nemovitostmi, skutečnostech souvisejících s převody vlastnictví k nemovitostem, celkových pohledávkách a závazcích, zejména celkové hodnotě pohledávek po lhůtě splatnosti, zajištění těchto pohledávek, celkové hodnotě pohledávek za dlužníky v konkursním řízení, celkové hodnotě pohledávek, které jsou předmětem právních sporů, celkové hodnotě pohledávek, které byly věřiteli přihlášeny do vyrovnání, a údaje o celkové hodnotě odepsaných pohledávek. Nezveřejňují se údaje, jejichž zveřejnění by mohlo být v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů2),
f)   údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů zpracované v tabulce podle přílohy č. 2, je-li zpracovatel organizační složkou státu, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů3), jež bude připojen ke zprávě jako příloha, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem, a údaje v rozsahu roční účetní závěrky4), jež budou připojeny ke zprávě jako přílohy, je-li zpracovatel organizační složkou státu, příspěvkovou organizací nebo státním fondem,
g)   hodnocení a analýzu údajů zaměřené na tyto oblasti:
1.  zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku,
2.  vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech,
3.  údaje o podílu státního rozpočtu na financování činností zpracovatele; organizační složky státu uvedou příjmy mimorozpočtových fondů a účtů a jejich použití a příspěvkové organizace a státní fondy uvedou příspěvky a dotace ze státního rozpočtu, jiné příjmy nebo výnosy než ze státního rozpočtu a druhy těchto příjmů nebo výnosů,
4.  rozbor čerpání mzdových prostředků,
5.  výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj, počty programů, realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů (a z kterých) a přínos jejich realizace,
6.  výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování5),
7.  dotace a návratné finanční výpomoci, jestliže je zpracovatel oprávněn je poskytovat, zejména údaje o tom, kolik finančních prostředků na ně bylo použito a na jaké účely, zda jsou návratné finanční výpomoci včas a řádně spláceny, zda bylo dosaženo účelu, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, a o výsledcích podpory, za jejímž účelem jsou dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytovány,
8.  přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, pokud je organizace realizátorem nebo účastníkem takového programu nebo projektu,
9.  spolupráce se zahraničím, zejména údaj, je-li zpracovatel členem mezinárodních organizací, v jaké výši platí příspěvky za toto členství a zdůvodnění účasti České republiky v těchto mezinárodních organizacích,
10.  údaje o výdajích na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o výdajích nebo nákladech na zahraniční služební cesty a návazně zhodnocení jejich přínosů pro činnost zpracovatele,
11.  údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu6) a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v hodnoceném roce,
12.  přehled hospodářských činností7) a jiných činností8),
13.  zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku dosaženého příspěvkovou organizací9),
h)   údaje o hlavních skupinách příjemců služeb zpracovatele, které využívají výsledky jeho práce,
i)   odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem10),
j)   přehled zřízených a řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací, je-li zpracovatel správcem kapitoly11), nebo tím, do jehož působnosti státní fond patří, včetně jejich názvu a adres jejich internetových stránek, případně odkaz na vlastní internetové stránky.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 323/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 323/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 34 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.
2)   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
3)   § 4 odst. 1 písm. a) a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků.
4)   § 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
5)   § 4 vyhlášky č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
6)   § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.
7)   § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
8)   § 53 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 479/2003 Sb.
9)   § 53 odst. 2 a § 55 zákona č. 218/2000 Sb.
10)   Například zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
11)   § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb.

E-shop

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. Čtenář v knize nalezne srovnávací analýzu soukromoprávních aspektů českého nadačního práva, ...

Cena: 511 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Karuselové podvody

Karuselové podvody

Michael Šefčík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje karuselovým podvodům z hlediska teorie i aplikační praxe. V úvodu autor uvádí zařazení karuselových podvodů do systému podvodů na DPH a následně podrobně popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují. Výklad je pro snazší pochopení problematiky vhodně ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.