Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


312

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 13. července 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova "jsou stavebními nebo montážními činnostmi" nahrazují slovy "je stavební prací".

2. V § 1 odst. 1 písm. c) se slova "činností stavební nebo montážní činnost" nahrazují slovy "prací stavební činnost včetně montážní činnosti".

3. V § 1 odst. 1 písm. f) se slova "zákazníka. Jedná" nahrazují slovy "zákazníka; jedná".

4. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)   počáteční zkouškou typu úplný soubor zkoušek nebo jiných technických zjištění prováděných při posouzení shody vzorků výrobků reprezentativních pro typ výrobku podle českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací nebo jiných technických dokumentů obsahujících podrobnější technické požadavky, určených k tomuto nařízení podle § 4a odst. 1 zákona (dále jen "určené normy") nebo stavebního technického osvědčení.".

5. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "s výjimkou výrobků, u kterých všechny odpovídající základní požadavky podle tohoto nařízení jsou zahrnuty do základních požadavků při posuzování shody podle zvláštního právního předpisu1), včetně výrobků určených jako část těchto výrobků".Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)   Například nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.".

6. V § 1 odst. 3 se za slovo "jinak" doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 1a.Poznámka pod čarou č. 1a zní:


1a)   Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů.".

7. V § 1 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Požadavky na systém řízení výroby jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(5) Úkoly výrobce stanovené v tomto nařízení s výjimkou úkolů při provozování systému řízení výroby může plnit zplnomocněný zástupce [§ 2 písm. f) zákona].".

8. § 2 zní:

"§ 2

(1) Výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje u stanovených výrobků posuzování shody jejich vlastností se základními požadavky (dále jen "posuzování shody") z hlediska jejich vhodnosti k určenému použití, a to postupem posuzování shody stanoveným u jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Na základě posuzování shody vydává výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13.

(2) V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, přičemž požadavky na tento výrobek nejsou plně obsaženy v určených normách nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, které se na dané výrobky vztahují, nebo pokud nehodlá výrobce nebo dovozce postupovat podle určených norem, zajistí výrobce nebo dovozce technická zjištění vlastností výrobku autorizovanou osobou podle § 3. Na základě těchto technických zjištění vydává autorizovaná osoba výrobci, dovozci nebo sdružení výrobců nebo dovozců stavební technické osvědčení, kterým vymezuje technické vlastnosti výrobků ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit.".

9. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova "jeho vlastností" nahrazují slovy "těch vlastností, které mají být předmětem posuzování shody".

10. V § 3 odst. 2 písm. b) se za slova "českých technických norem," vkládají slova "technických dokumentů (§ 3 odst. 2 zákona) nebo technických norem mezinárodních nebo zahraničních organizací,".

11. V § 3 odst. 3 se za slovo "platnosti" vkládají slova " , až 5 let".

12. V § 3 odst. 4 písm e) se za slova "technických norem" vkládají slova "a technických dokumentů".

13. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Stavební technické osvědčení lze použít pro posuzování shody pouze po dobu, po kterou se nezmění právní předpisy, technické normy nebo technické dokumenty využité ve stavebním technickém osvědčení z hlediska skutečností uvedených v odstavci 2 písm. b) nebo jiné skutečnosti podstatné z hlediska posuzování shody, za kterých bylo stavební technické osvědčení vydáno. Stavební technické osvědčení nelze použít jako doklad o posouzení shody.".

14. V § 4 odst. 2 se slovo "pořízena" nahrazuje slovem "zpracována" a na konci textu odstavce se doplňují slova " ; technická dokumentace, která je nezbytná pro správné pochopení funkce výrobku ve stavbě ve vztahu k základním požadavkům a z které vyplývá určené použití výrobku ve stavbě, je v případech, kdy je poskytována autorizované osobě, v českém jazyce nebo v jazyce, který je s autorizovanou osobou dohodnut".

15. V § 4 odst. 3 písm. g) se slova "podle § 5 až 9 před posuzováním shody vydány" nahrazují slovy "vydány před posuzováním shody podle § 5 až 9".

16. V § 5 odst. 1 písm. d) se za slovo "popis" vkládá slovo "provozovaného" a na konci textu odstavce se doplňují slova "a zajistí u autorizované osoby pravidelný dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce nejméně jedenkrát za 12 měsíců".

17. V § 5 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)   provede počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku poskytnutém výrobcem nebo dovozcem na základě výběru, který provedla, a ověří, zda výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky,".

18. V § 5 odst. 2 písm. c) se za slovo "trh" vkládají slova "splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a".

19. V § 5 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Pokud vzorek odpovídá požadavkům stanoveným určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky, a výrobce zajišťuje řádné fungování systému řízení výroby, popřípadě dovozce zajišťuje řádnou kontrolu výrobků, vystaví autorizovaná osoba certifikát výrobku a předá ho výrobci nebo dovozci. Tento certifikát, popřípadě protokol, pokud je nedílnou součástí certifikátu, obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek, základní popis a popřípadě zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

(4) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce v místě výroby, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky ve fungování systému řízení výroby u výrobce nebo ve vlastnostech výrobku, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.".

20. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) U dovozce provádí autorizovaná osoba nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků, provádí zkoušky vzorků výrobku a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení kontroly dodržení stanovených požadavků vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.".

21. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a
Certifikace bez zkoušek při dohledu

(1) Autorizovaná osoba může při dohledu vystavit certifikát výrobku i bez zkoušek, a to u výrobků, u nichž se v příloze č. 2 k tomuto nařízení předpokládá tento způsob posuzování shody. Přitom výrobce nebo dovozce, jakož i autorizovaná osoba postupují podle § 5, s výjimkou odběru vzorků a jejich zkoušek.

(2) Postup podle odstavce 1 se neuplatní v případě, jestliže dovozce nezajistí autorizované osobě možnost posoudit systém řízení výroby u výrobce. Posouzení shody se v takovém případě provede podle § 5.".

22. V § 6 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)   provede nebo nechá provést počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a vyhodnotí, zda typ výrobku odpovídá požadavkům stanoveným určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, a vystaví o tom doklad,".

23. V § 6 odst. 1 písm. c) se za slova "které uvádí na trh," vkládají slova "splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a".

24. V § 6 odst. 1 písm. d) se slovo "jím" nahrazuje slovem "výrobcem" a na konci textu písmene d) se doplňují slova " , které popisují provozovaný systém řízení výroby".

25. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno e), které zní:

"e)   zajistí u autorizované osoby dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby nejméně jedenkrát za 12 měsíců.".

26. V § 6 odst. 2 písmeno a) zní:

"a)   provede posouzení systému řízení výroby, zda odpovídá příslušným technickým podkladům podle § 6 odst. 1 písm. d) a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 a dokladu vystavenému podle § 6 odst. 1 písm. a),".

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje včetně odkazu na tuto poznámku.

27. V § 6 odst. 2 písm. b) se slova "technické dokumentaci podle § 4 odst. 3" nahrazují slovy "požadavkům podle písmene a)".

28. V § 6 odst. 2 písmeno c) zní:

"c)   provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci, popřípadě též dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát,".

29. V § 6 odstavec 3 zní:

"(3) V případě, že dovozce nezajistí autorizované osobě možnost posouzení systému řízení výroby u výrobce, provádí se posouzení shody postupem podle § 5.".

30. V § 7 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)   zajistí u autorizované osoby provedení počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku,".

31. V § 7 odst. 1 písm. c) a v § 8 odst. 1 písm. c) se za slova "které uvádí na trh," vkládají slova "splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a".

32. V § 7 odst. 2 se za slovo "provede" vkládá slovo "počáteční" a slova "vzorku výrobku" se nahrazují slovy "typu výrobku na vzorku".

33. V § 8 odst. 1 písm. a) se za slovo "provést" vkládá slovo "počáteční" a slova "vzorku výrobku" se nahrazují slovy "typu výrobku na vzorku".

34. V § 8 odst. 1 písm. c) se za slova "uvádí na trh," vkládají slova "splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a".

35. V § 12 se slova "odst. 8" nahrazují slovy "odst. 7" a za slova "posuzování shody" se doplňují slova "včetně prohlášení o shodě".

36. V § 13 odst. 1 se za slova "Prohlášení o shodě" vkládají slova " , které je dokumentem ve smyslu § 13 odst. 2 zákona,".

37. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zní:

"§ 13a

(1) Výrobek vyrobený v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor se považuje v jednotlivých případech za odpovídající požadavkům tohoto nařízení, pokud vyhovuje zkouškám a zjištěním, které podle metod platných v České republice nebo uznaných za rovnocenné provedl subjekt k tomu schválený ve státě výrobce3).

(2) Tohoto nařízení vlády lze využít pro účely ověření vlastností výrobku, které jsou stanoveny pro použití ve stavbě zvláštním právním předpisem4).


3)   Článek 16 směrnice Rady 89/106/EHS.
4)   Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

38. V příloze č. 1 větě první se slovo "jejich" zrušuje a slovo "použití" se nahrazuje slovy "využití staveb".

39. V příloze č. 1 v bodě 1 se slovo "která" nahrazuje slovy "o kterých se očekává, že" a slovo "pravděpodobně" se zrušuje.

40. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Do 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení lze namísto postupů posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení, použít postupy stanovené dosavadními právními předpisy.

2. Dokumenty vydané či pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení lze využít jako doklady o posouzení shody nebo jako podklady pro vyhotovení dokladů o posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení.

3. Pokud došlo v položkách uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ke změnám rozsahu stanovených výrobků nebo postupů posuzování shody provedených tímto nařízením, dosavadní autorizace zůstávají v platnosti nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Jde-li pouze o změnu spočívající ve změně postupu posuzování shody podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, na postup podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, dosavadní autorizace zůstávají v platnosti.

4. Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.

E-shop

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II

Bohumil Poláček - Wolters Kluwer, a. s.

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) tvoří druhou část připravované trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a na niž bude navazovat část třetí ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, 4. vydání

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, 4. vydání

Vlastimil Sojka, Monika Bartošová, Pavel Fekar, Jan Mašek, Matěj Nešleha, Ivana Vaňousová - Wolters Kluwer, a. s.

Připravili jsme pro vás 4. vydání úspěšné knihy Mezinárodní zdanění příjmů - Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, jejíž předchozí vydání napsal Vlastimil Sojka, daňový poradce a ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 - 2010)

Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 - 2010)

Jiří Macek - C. H. Beck

Předkládaná publikace je pokračováním knihy Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže z let 1992 až 1999, vydané Nakladatelstvím C. H. Beck v r. 2000. Druhý díl obsahuje shodně výběr z rozhodnutí ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.