Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


291

ZÁKON

ze dne 16. června 2005,

kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 304/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 442/2003 Sb. a zákona č. 237/2004 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova "o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "a o změně dalších zákonů".

2. V § 1 se slovo "přepravy" nahrazuje slovem "dopravy".

3. V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

"(1) Barveny a značkovány musí být, za podmínek dále stanovených, tato paliva a maziva1):

a)   střední oleje uvedené pod kódem nomenklatury1a) 2710 19 29, těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49 a těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69 mající alespoň dvě z těchto vlastností:

1. 

počátek destilace min. 150 °C, kdy do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20 % objemu včetně ztrát,

2. 

hustotu při 15 °C min. 784 kg.m-3 a max. 913 kg.m-3,

3. 

kinematickou viskozitu při 20 °C min. 1,3 mm2.s-1 a při 40 °C max. 18 mm2.s-1,

b)   mazací a ostatní oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 71, 2710 19 75 a 2710 19 99 mající současně tyto dvě vlastnosti:

1. 

kinematickou viskozitu při 40 °C max. 12 mm2.s-1,

2. 

bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C.


1)   Směrnice Rady č. 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém označování nafty a topného oleje.
1a)   Nařízení Rady č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.".

4. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1b zní:

"(2) Barvena a značkována nesmějí být paliva a maziva, která mají vlastnosti uvedené v odstavci 1, jde-li o pohonné hmoty a maziva uvedené ve zvláštním právním předpisu1b) a petroleje, složky pro výrobu těch paliv a maziv, která se podle tohoto zákona nebarví a neznačkují, produkty pro specifické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11, 2710 19 31, 2710 19 51 a 2710 19 71 a produkty pro chemické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 15, 2710 19 35, 2710 19 55 a 2710 19 75. Za takové chemické zpracování nelze pokládat využití uvedených produktů jako složky pro výrobu paliv a maziv mísením. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku, v níž stanoví seznam ropných výrobků, u nichž je barvení a značkování na závadu jejich použití, a proto nesmějí být barveny a značkovány.


1b)   § 77 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.".

5. V § 2 odstavec 3 zní:

"(3) Barvena a značkována dále nemusí být ta paliva a maziva, která jsou určena pro dopravu z území České republiky do jiného členského státu Evropských společenství nebo pro vývoz do zemí, které nejsou členy Evropských společenství.".

6. V § 3 písmena c) a d) včetně poznámek pod čarou č. 2 a 2a znějí:

"c)  dopravou paliv a maziv jejich dopravování v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně nebo ve volném daňovém oběhu2),
d)   dovozem paliv a maziv okamžik jejich vstupu na území Evropského společenství a následné propuštění do volného daňového oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení2a) pod celním dohledem,

2)   Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
2a)   Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

7. V § 3 písm. e) se slovo "přeprava" nahrazuje slovem "doprava".

8. V § 3 písmena f) a g) znějí:

"f)  příjemcem osoba, která přijímá paliva a maziva z jiných členských států Evropských společenství ve volném daňovém oběhu nebo v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně2),
g)   dovozcem osoba, která dováží paliva a maziva ze států, které nejsou členy Evropských společenství.".

9. V § 3 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) barvením a značkováním paliv a maziv definovaných v § 2 odst. 1 homogenní přimísení barviva a značkovací látky do paliv a maziv v daňovém skladu za účelem použití těchto paliv a maziv, s výjimkou použití pro pohon vznětových motorů.".

 10. V § 4 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2b zní:

"(2) Barvení a značkování paliv a maziv je povinen zajistit výrobce, a to homogenním přimísením barviva a značkovací látky stanovených zvláštním právním předpisem2b) do paliv a maziv. Barvení a značkování paliv a maziv může namísto výrobce zajišťovat také příjemce či dovozce nebo osoba, která tato paliva a maziva přijímá od výrobce v rámci území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně, a to homogenním přimísením barviva a značkovací látky do paliv a maziv v daňovém skladu za účelem použití těchto paliv a maziv, s výjimkou použití pro pohon vznětových motorů. Žádná jiná osoba není oprávněna provádět barvení a značkování paliv a maziv.


2b)   Vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů.".

11. V § 4 odstavec 4 zní:

"(4) Pokud výrobce, příjemce nebo osoba provádějící barvení a značkování paliv a maziv definovaných § 2 odst. 1 homogenním přimísením barviva a značkovací látky do paliv a maziv v daňovém skladu za účelem použití těchto paliv a maziv, s výjimkou použití pro pohon vznětových motorů, nebo dovozce nepředloží na vyžádání kontrolního orgánu příslušný certifikát, posuzuje se tato skutečnost jako porušení povinnosti barvení a značkování paliv a maziv. Ten, kdo měl paliva a maziva podle jejich určení vyvézt nebo dopravit, je-li již jejich vlastníkem, má v případě neuskutečnění tohoto vývozu nebo dopravy stejné povinnosti, jaké stanoví tento zákon výrobci, příjemci nebo osobě provádějící barvení a značkování paliv a maziv.".

12. V § 5 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Výrobce je povinen jím vyrobená paliva a maziva barvit a značkovat před jejich uvedením do volného daňového oběhu. Tato povinnost se vztahuje i na osobu provádějící barvení a značkování paliv a maziv homogenním přimísením barviva a značkovací látky do paliv a maziv v daňovém skladu za účelem použití těchto paliv a maziv, s výjimkou použití pro pohon vznětových motorů.

(2) Dovozce a příjemce je povinen zajistit, aby dovážená nebo dopravovaná paliva a maziva splňovala podmínky stanovené tímto zákonem ještě před jejich dovozem nebo dopravou na území České republiky.".

13. V § 5 odst. 3 písm. a) se za slovo "prodávat," vkládá slovo "dopravovat," a za slovo "prodeje" se vkládá slovo " , dopravy".

14. V § 5 odst. 4 se za slovo "zpracovává," vkládá slovo "dopravuje," a za slovo "zpracování," slovo "dopravování,".

15. V § 6 písm. d) se slovo "přepravovat" nahrazuje slovem "dopravovat".

16. § 7a se zrušuje.

17. Příloha zákona s nadpisem Celní přechody podle § 5 odst. 2 písm. a) se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

E-shop

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky

Ing. Anna Pelikánová - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Autorka se zabývá vybranými problémy, s nimiž se neziskovky potýkají, čerpá přitom ze svojí odborné praxe a lektorské činnosti. Samozřejmostí ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Petr Bezouška, Milan Hulmák, Jindřich Psutka, Tomáš Doležal - Wolters Kluwer, a. s.

Dne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. Vznikly instituty nové, instituty zcela odlišné od předchozí právní úpravy, obnovily se některé instituty dříve známé a došlo i ke změně ...

Cena: 960 KčKOUPIT

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie reaguje na aktuální fenomén „designové revoluce", se kterým se setkáváme všude kolem nás. Snaží se čtenářům přiblížit cesty, jak design chránit. Je přitom zaměřena na dvě nejvíce frekventované formy ochrany designu, a to na ochranu průmyslových vzorů a ochranu ...

Cena: 246 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.