Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 226/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 83, ze dne 15. 6. 2005

226

VYHLÁŠKA

ze dne 1. června 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., k provedení § 65 odst. 8 písm. d), § 70 odst. 6, § 72 odst. 7 a § 93 odst. 3 zákona a podle § 25 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 362/2003 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. c) se za slovo "podniku" vkládají slova "(dále jen "dobrovolná jednotka")".

2. V § 4 odst. 3 větě první se slovo "druhů" zrušuje.

3. V § 4 odstavec 4 zní:

"(4) Požární hlídku, kterou zřídily obec nebo podnik podle § 69 odst. 1 zákona, tvoří velitel požární hlídky a nejméně další 3 členové.".

4. V § 5 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) V jednotce hasičského záchranného sboru kraje a v jednotce hasičského záchranného sboru podniku působí chemická služba, strojní služba, spojová služba, informační služba a technická služba.

(2) Chemická služba udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany, zejména prostředků pro práci s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci plynů a nebezpečných látek, hasiv a prostředků pro práci pod hladinou, a dále poskytuje odbornou podporu při zásahu jednotek v prostředí nebezpečných látek na místě zásahu a pro ochranu obyvatel.".

5. V § 5 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Technická služba udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany, zejména požárních hadic, požárních armatur, záchranných pneumatických a vyprošťovacích zařízení bez motorového pohonu, prostředků pro práci ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pro činnost na vodní hladině.".Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

6. V § 5 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova "a 7".

7. V § 6 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

8. V § 7 odstavec 3 zní:

"(3) Požární hlídka se vybavuje jednoduchými věcnými prostředky požární ochrany určenými ke zdolávání požáru nebo k záchranným pracím. Další vybavení požární hlídky určí hasičský záchranný sbor kraje.".

9. V § 8 odstavec 3 zní:

"(3) Požární techniku a věcné prostředky požární ochrany mohou jednotky použít, jen pokud je provedena kontrola provozuschopnosti, před jejich zařazením k jednotce, před použitím, po použití, v pravidelných intervalech nebo podle podmínek, které stanovil výrobce, a pokud je to nutné pro zajištění provozuschopnosti, také při střídání směn.".

10. V § 8 odst. 4 písm. f) se za slovo "pneumatických" vkládají slova "a hydraulických".

11. V § 9 odstavce 1 zní:

"(1) Výkon služby příslušníků, zaměstnanců podniků a osob vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku jako svoje zaměstnání (dále jen "hasiči z povolání") je organizován na stanicích ve směně tak, aby po dobu 24 hodin byla zajištěna akceschopnost jednotky podle § 18. Akceschopnost jednotky nemusí být zabezpečena 24 hodin v případě, že pro výkon služby hasičů z povolání je stanovena doba směny kratší než 24 hodin nebo je početní stav hasičů z povolání ve směně měněn z důvodu různého požárního nebezpečí v územním obvodu stanice.".

12. V § 9 odst. 4 se slova "ustanoveným velitelem jednotky" zrušují.

13. V § 9 odst. 6 se za slovo "oznámí" vkládají slova "územně příslušnému".

14. V § 10 odst. 1 se slova "nebo okresu podle § 28 písm. a) zákona" zrušují.

15. V § 11 odst. 2 se na konci textu písmene c) nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se slovo "nebo".

16. V § 11 odst. 2 se doplňuje písmeno d), které zní:

"d) 5 minut jednotky hasičského záchranného sboru kraje zřízené na stanici typu P0 podle přílohy č. 3.".

17. V § 12 odst. 1 se druhá věta nahrazuje větou "Pokud velitel jednotky nestanoví jinak, použije se na vozidle při dopravě na místo zásahu zvláštní zvukové výstražné doplněné zvláštním výstražním světlem modré barvy (dále jen "vozidlo s právem přednostní jízdy")".

18. V § 18 písm. b) se slovo ",kteří" zrušuje.

19. V § 19 se na konci textu písmene c) doplňují slova "nebo zpráva o zásahu podle § 26 odst. 2".

20. V § 19 se na konci textu písmene e) doplňují slova "a záznamy o zkouškách spojovacích prostředků pro operační řízení".

21. V § 23 odst. 8 větě druhé se za slova "musí být" vkládají slova "viditelně označeno nápisem "ŠTÁB" a".

22. V § 28 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

23. § 29 zní:

"§ 29
Označení hasičů při zásahu

Při zásahu jsou hasiči označeni

a)   velitel zásahu vestou s nápisem "Velitel zásahu" nebo červenou páskou s nápisem "VZ" na levé paži,
b)   náčelník štábu vestou s nápisem "Náčelník štábu" nebo červenou páskou s nápisem "NŠ" na levé paži,
c)   člen štábu pro spojení vestou s nápisem "Spojení" nebo červenou páskou s nápisem "S" na levé paži,
d)   člen štábu pro týl vestou s nápisem "Týl" nebo červenou páskou s nápisem "T" na levé paži,
e)   člen štábu pro analýzu situace na místě zásahu vestou s nápisem "Analýza" nebo červenou páskou s nápisem "A" na levé paži,
f)   člen štábu pro nasazení sil a prostředků vestou s nápisem "Nasazení" nebo červenou páskou s nápisem "N" na levé paži,
g)   velitel úseku vestou s nápisem "Velitel úseku" nebo červenou páskou s nápisem "VU" na levé paži,
h)   velitel sektoru vestou s nápisem "Velitel sektoru" nebo červenou páskou s nápisem "VS" na levé paži.".

24. V § 31 se slovo "okresu17)" nahrazuje slovem "kraje17)".Poznámka pod čarou č. 17 zní:


"17)   § 10 odst. 2 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č.  320/2002 Sb.".

25. V § 32 písm. a) se za slovo "systému" vkládají slova " , ochraně obyvatelstva".

26. V § 33 odst. 4 se za prvně použité slovo "strojník" vkládají slova "nebo technik strojní služby".

27. V § 34 odst. 2 se za slovo "funkci" vkládají slova "vrchní referent, asistent", za slova "starší hasič" se vkládají slova "(§ 44)" a na konci odstavce se doplňuje věta "To neplatí pro příslušníky zařazené ve strojní službě.".

28. V § 34 odst. 3 se za slovo "hasič" vkládají slova " , vrchní referent nebo asistent" a na konci odstavce se doplňuje věta "To neplatí pro příslušníky zařazené ve strojní službě.".

29. V § 34 odst. 4 větě první se číslo "6" nahrazuje číslem "12".

30. V § 36 odst. 2 větě první se slova "pro kalendářní rok" zrušují.

31. V § 36 odst. 4 se ve druhé větě za slovo "rozumí" vkládá slovo "také".

32. V § 36 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Hasiči, který neuspěje při ověření odborné přípravy, se umožní nejpozději do 3 měsíců toto ověření opakovat.".

33. V § 37 odst. 2 písmena d) a e) znějí:

"d)  hasiči určení k řízení vozidel s právem přednostní jízdy, kteří v průběhu 4 týdnů neřídili požární automobil určený pro výjezd k zásahu anebo jiné motorové vozidlo stejné hmotnostní kategorie, absolvují bezodkladně kondiční jízdu v délce nejméně 10 km bez použití výstražného zařízení,
e)   hasiči z povolání, jimž má být svěřeno řízení vozidla s právem přednostní jízdy nebo jestliže jako řidiči vozidla s právem přednostní jízdy měli dopravní nehodu, při které došlo k úmrtí nebo těžké újmě na zdraví, se podrobí bezodkladně psychodiagnostickému vyšetření.".

34. V § 39 odst. 1 poslední věta zní: "Taktické cvičení se provádí za účelem přípravy jednotek nebo štábů na zdolávání požárů nebo záchranné práce při mimořádných událostech.".

35. V § 39 odst. 2 písmeno e) zní:

"e)  starosta obce pro jednotku, kterou obec zřídila,".

36. V § 39 odst. 2 písm. f) se za slova "fyzické osoby" vkládají slova "pro jednotku" a slova "které jednotku" se nahrazují slovem "kterou".

37. V § 39 odst. 4 se slova "území okresu" nahrazují slovy "územní působnost územního odboru hasičského záchranného sboru kraje".

38. V § 40 odst. 3 se slova "hasičů z povolání" nahrazují slovy "zaměstnanců podniků" a slova " , u příslušníků ředitel hasičského záchranného sboru kraje," se zrušují.

39. V § 40 odst. 5 se za slovo "hasič" vkládají slova " , vrchní referent nebo asistent" a poznámka pod čarou č. 21 včetně odkazu na ní se zrušuje.

40. V § 43 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "s výjimkou výstrojních součástek uvedených v odstavci 7".

41. V § 43 se na začátek odstavce 7 vkládá věta "U pracovního stejnokroje I zaměstnanců podniků, členů a dalších osob uvedených v odstavci 3 je barva kalhot nebo sukně tmavomodrá v odstínu saka.".

42. V § 44 odst. 2 se slova "písm. l) a m)" nahrazují slovy "písm. k) a l)".

43. Příloha č. 5 se zrušuje. Dosavadní přílohy č. 6 až 14 se označují jako přílohy č. 5 až 13.

44. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 247/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 247/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 247/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 247/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 247/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Dokumentace k plošnému pokrytí se zpracuje do 31. října 2005.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Bublan v. r.

E-shop

Kompendium judikatury - Odpovědnost za újmu na zdraví

Kompendium judikatury - Odpovědnost za újmu na zdraví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

První díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené na ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 3. vydání

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 3. vydání

JUDr. Marie Francová, JUDr. Jana Dvořáková Závodská - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha pojednává o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů a zmiňuje se i o právních vztazích registrovaných partnerů. Dále se zabývá bytovými problémy souvisejícími s rozvodem, vyživovací povinností manželů a rozvedených manželů. S řešením souvisejících právních ...

Cena: 411 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby

Trestní řízení z pohledu obhajoby

P. Vantuch - C. H. Beck

Publikace Trestní řízení z pohledu obhajoby si klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Reaguje na situace, které se v praxi vyskytují běžně, nebo alespoň opakovaně. ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.