Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


213

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 25. května 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 563/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády č . 330/2003 Sb .

Čl. I

Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

2. V § 2 odst. 3 se slova "vyučení v" nahrazují slovy "středního vzdělání nebo středního vzdělání s výučním listem v určeném".

3. V § 3 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 9 až 13a zní:

"(4) Na dobu delší než 4 roky lze zařadit zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže

a)   dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu požadovaných prací a je starší než 45 let,
b)   zahájil v době, po kterou byl výjimečně zařazen do platové třídy podle odstavce 3 písm. b), nebo před tímto výjimečným zařazením, studium, jehož absolvováním si doplní potřebné vzdělání a řádně pokračuje ve studiu,
c)   je zařazen do páté platové třídy a dosáhl středního vzdělání,
d)   je zařazen do šesté platové třídy a dosáhl středního vzdělání s výučním listem,
e)   je zařazen při výkonu práce strážníka nejvýše do sedmé platové třídy a splňuje odborné předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem9),
f)   je zařazen nejvýše do osmé platové třídy, pokud pro výkon na něm požadované práce převážně manuálního charakteru splňuje požadavek středního vzdělání nebo středního vzdělání s výučním listem v určeném oboru stanovený podle § 2 odst. 3 zaměstnavatelem nebo předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem10),
g)   je zařazen do deváté platové třídy a dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou,
h)   je zařazen do desáté platové třídy a dosáhl vyššího odborného vzdělání,
i)   je zařazen do jedenácté platové třídy a dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo ukončil studium vyšších soudních úředníků11) a vykonává práci vyššího soudního úředníka podle zvláštního právního předpisu,
j)   splňuje odbornou kvalifikaci stanovenou zvláštním právním předpisem12) pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,
k)   splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon služební funkce stanovené zvláštním právním předpisem13),
l)   plní úkoly zpravodajských služeb,
m)   vykonává umělecké nebo umělecko-pedagogické práce nebo činnost sportovce nebo trenéra, nebo
n)   splňuje podmínky odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka stanovené zvláštním právním předpisem13a).

9)   Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
10)   § 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
11)   § 14 až 17 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 62/1999 Sb.
12)   Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
13)   Například vyhláška č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 270/1999 Sb., kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání.
13a)   § 3 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
§ 3 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č.  125/2005 Sb.".

4. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) V plném rozsahu zahrne zaměstnavatel do započitatelné praxe dobu praxe v oboru požadované práce dosaženou po ukončení vzdělání stanoveného v katalogu prací. Zaměstnanci zařazenému do platové třídy podle § 3 odst. 3 písm. b) a § 3 odst. 4 zahrne zaměstnavatel v plném rozsahu také dobu praxe v oboru požadované práce dosaženou po

a)   splnění odborných předpokladů stanovených zvláštním právním předpisem při výkonu práce strážníka9) u zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. e),
b)   splnění předpokladů stanovených zvláštním právním předpisem, popřípadě požadavku středního vzdělání nebo středního vzdělání s výučním listem v určeném oboru u zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. f),
c)   ukončení studia vyšších soudních úředníků11) při výkonu práce vyššího soudního úředníka podle § 3 odst. 4 písm. i),
d)   splnění odborné kvalifikace stanovené zvláštním právním předpisem12) pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, u zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. j),
e)   splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon služební funkce stanovené zvláštním právním předpisem13) u zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. k),
f)   dosažení odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka stanovené zvláštním právním předpisem13a) u zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. n),
g)   ukončení středního vzdělání u zaměstnance zařazeného do páté platové třídy,
h)   ukončení středního vzdělání s výučním listem u zaměstnance zařazeného do šesté platové třídy,
i)   ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou u zaměstnance zařazeného do deváté platové třídy,
j)   ukončení vyššího odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do desáté platové třídy,
k)   ukončení vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu u zaměstnance zařazeného do jedenácté platové třídy.".

5. V § 4 odst. 3 písm. b) se slova "vyučení v" nahrazují slovy "středního vzdělání nebo středního vzdělání s výučním listem v určeném" a písmeno "e)" se nahrazuje písmenem "f)".

6. V § 4 odstavec 8 zní:

"(8) Ze započitatelné praxe podle odstavců 2 až 6 odečte zaměstnavatel, není-li dále stanoveno jinak, zaměstnanci zařazenému do

a)   páté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání dobu 1 roku, nebo dobu 3 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, s výjimkou zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. e) a f),
b)   šesté a sedmé platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem dobu 1 roku, nebo dobu 2 roků, pokud dosáhl jen středního vzdělání, anebo dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, s výjimkou zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. e) a f),
c)   osmé platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání dobu 2 roků, anebo dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, s výjimkou zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. f),
d)   deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
e)   desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
f)   jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu dobu 2 roků, vyššího odborného vzdělání dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 5 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 6 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 7 roků, anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, s výjimkou vyššího soudního úředníka zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. i), kterému odečte dobu 4 roků.".

7. V § 4 odst. 10 se číslo "4" nahrazuje číslem "5".

8. V § 5 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písme- na c) až j).

9. V § 5 odst. 2 písm. e) se slovo "vědeckým," a slova "na pracovištích Akademie věd České republiky23)" včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušují.

10. V § 5 odst. 2 písm. g) se za slova "Národního filmového archivu," vkládají slova "Divadelního ústavu,".

11. V § 5 odst. 2 písmeno h) zní:

"h)  pracovníkem sociální péče, který vykonává službu klientům nebo pacientům formou přímé obslužné nebo základní výchovné péče, nebo poskytuje pečovatelskou službu,".

12. V § 5 odst. 2 písmeno i) zní:

"i)  sociálním pracovníkem, který zabezpečuje sociální agendy, vykonává sociálně právní poradenství nebo provádí analytickou, koncepční nebo metodickou činnost, nebo zaměstnancem, který vykonává psychologické poradenství a vyšetření nebo poskytuje psychoterapeutické služby,".

13. V § 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 25a zní: "Zdravotnickému pracovníkovi, který je vedoucím zaměstnancem ve zdravotnickém zařízení, náleží platový tarif podle předchozí věty jen v případě, je-li po něm v rámci téhož pracovního poměru, vedle výkonu řídící funkce, požadován i výkon zdravotnického povolání25a).


25a)   § 2 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.
§ 4 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.".

14. V § 6 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova "nebo práci výkonného letce".

15. V § 8 odst. 1 se text "5 až 7" nahrazuje textem "6 až 8".

16. V § 8 odst. 2 se číslo "5" nahrazuje číslem "6".

17. V § 9 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 29a až 29e zní:

"(3) Zaměstnanci, který vykonává přímou pedagogickou činnost, diagnostickou činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami29a) ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách pro ně samostatně zřízených29b) nebo ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami29c) nebo ve speciálně pedagogickém centru29d) nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči29e), přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 1 000 Kč měsíčně.


29a)   § 16 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
29b)   Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
29c)   Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
29d)   Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
29e)   Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

18. V § 9 odst. 4 se za slova "třídního učitele," vkládají slova "ročníkového učitele na konzervatoři nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,".

19. V § 9 odstavec 5 zní:

"(5) Učiteli odborného výcviku, jehož přímá pedagogická činnost je spojena s mimořádnou neuropsychickou zátěží spočívající v soustavném dohledu nad žáky, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodů používání strojů, nástrojů, popřípadě přístrojů při odborném výcviku, přísluší příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně.".

20. V § 9 odst. 7 se slova "výchovnou nebo vzdělávací" nahrazují slovem "pedagogickou".

21. V § 9 odst. 13 se částka "2 000 Kč" nahrazuje částkou "3 000 Kč".

22. V § 9 se na konci odstavce 14 tečka nahrazuje slovem ", , nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)  získávání statistických údajů v rámci státní statistické služby přímo od občanů v jejich domácnostech, zejména o výši a struktuře jejich příjmů a výdajů, zaměstnání, sociální úrovni a životních podmínkách, přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.".

23. V § 9 odst. 23 se za písmeno h) doplňují písmena i) a j), která znějí:

"i)   zpravodajských službách,
j)   Ministerstvu zahraničních věcí,".

24. V § 9 se v závěrečné části odstavce 23 za slova "ministr financí" vkládají slova " , ministr zahraničních věcí, ředitelé zpravodajských služeb".

25. V § 9 se odstavec 24 zrušuje.Dosavadní odstavce 25 až 27 se označují jako odstav- ce 24 až 26.

26. V § 9 odst. 25 se číslo "25" nahrazuje čís- lem "24".

27. § 11 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 32 až 35 zrušuje.

28. V nadpisu přílohy č. 6 se text "6 a 7" nahrazuje textem "7 a 8".

29. V příloze č. 6 se v nadpisu sloupce 4 za slovo "obec" vkládají slova "(správní obvod pověřeného obecního úřadu)".

30. V příloze č. 8 části A bodě 3.2. se číslo "3 000" nahrazuje číslem "3 500".

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády č . 469/2002 S b .

Čl. II

V § 4 nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb., odstavec 1 zní:

"(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách jsou:

1.   platová třída: základní vzdělání (základy vzdělání)
2.   platová třída: základní vzdělání (základy vzdělání)
3.   platová třída: střední vzdělání
4.   platová třída: střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem
5.   platová třída: střední vzdělání s výučním listem
6.   platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou
7.   platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou
8.   platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou
9.   platová třída: vyšší odborné vzdělání
10.   platová třída: vysokoškolské vzdělání - bakalářský studijní program
11.   platová třída: vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program
12.   platová třída: vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program
13.   platová třída: vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program
14.   platová třída: vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program
15.   platová třída: vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program
16.   platová třída: vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program nebo doktorský studijní program.".

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 a 27, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.

E-shop

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Olga Pouperová, Lucia Madleňáková, Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Účetnictví pojišťoven - Komentář

Účetnictví pojišťoven - Komentář

Jan Huleš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Předkládaná publikace je průvodcem v účetním právu pro pojišťovny. V jednotlivých kapitolách se čtenář postupně seznámí v rozvaze s aktivy jako například s investicemi, pohledávkami z přímého pojištění a zajištění, a pasivy, jako jsou technické rezervy, závazky z přímého pojištění ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.