Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


197

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 11. května 2005

o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2a zákona a k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/ /2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) bližší podmínky poskytování dotací na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů původem z České republiky a jejich uvádění na trh chovateli včel evidovanými podle zvláštního právního předpisu3) (dále jen "dotace").

§ 2
Druhy opatření

Dotaci lze poskytnout na tato opatření:

a)   technická pomoc,
b)   boj proti varroáze,
c)   racionalizace kočování včelstev,
d)   úhrada nákladů na rozbory medu,
e)   obnova včelstev.

§ 3
Žádost o dotaci

(1) Žádost o dotaci na opatření podle § 2 podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") občanské sdružení4), které

a)   soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen "žádost"), a
b)   sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel v České republice, evidovaných podle zvláštního právního předpisu3),

(dále jen "žadatel").

(2) Žádost doručí žadatel Fondu na formuláři vydaném Fondem do 30. června kalendářního roku, ve kterém žádá o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen "příslušný kalendářní rok").

(3) V žádosti žadatel uvede

a)   název sdružení, sídlo, identifikační číslo a cíl jeho činnosti,
b)   určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení,
c)   údaje o počtu členů sdružení ke dni podání žádosti,
d)   příslušné opatření podle § 2, na které žádá dotaci, a
e)   další údaje nezbytné pro posouzení žádosti v rámci příslušného opatření podle § 2, stanovené v § 4 až 8.

(4) K žádosti žadatel přiloží

a)   úředně ověřenou kopii stanov žadatele, předložených Ministerstvu vnitra, včetně všech jejich pozdějších změn,
b)   další doklady nezbytné pro posouzení žádosti v rámci příslušného opatření podle § 2, stanovené v § 4 až 8.

§ 4
Technická pomoc

(1) Dotaci v rámci opatření technická pomoc lze poskytnout na

a)   pořádání vzdělávacích kurzů pro chovatele včel bez ohledu na jejich členství v občanském sdružení podle § 3 odst. 1 (dále jen "chovatel včel"), zaměřených na tématiku uvedenou v části A přílohy č. 1,
b)   pořádání seminářů pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele, zaměřených na tématiku uvedenou v části B přílohy č. 1,
c)   pořádání přednášek pro chovatele včel, zaměřených na tématiku uvedenou v části C přílohy č. 1,
d)   pořízení zařízení podle části A přílohy č. 2 nejméně v hodnotě 50 000 Kč. 

(2) Žadatel v žádosti uvede

a)   počet a témata vzdělávacích kurzů, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a),
b)   počet a témata seminářů, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. b),
c)   počet a témata přednášek, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. c),
d)   počet a druh zařízení podle části A přílohy č. 2, na jejichž pořízení požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. d).

(3) K žádosti žadatel přiloží úředně ověřenou kopii živnostenského oprávnění na příslušnou vzdělávací činnost, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a), b), popřípadě c).

(4) Fond poskytne dotaci na

a)   pořádání vzdělávacích kurzů pro chovatele včel podle odstavce 1 písm. a), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že jednotlivý vzdělávací kurz
1.  vedl přednášející schválený žadatelem,
2.  trval nejméně 4 hodiny každý kalendářní den, po který byl pořádán, a
3.  navštívilo jej nejméně 10 chovatelů včel, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání kurzu,
b)   pořádání seminářů pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele podle odstavce 1 písm. b), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že jednotlivý seminář
1.  vedl přednášející schválený žadatelem,
2.  trval nejméně 4 hodiny každý kalendářní den, po který byl pořádán, a
3.  navštívilo jej nejméně 30 funkcionářů organizačních jednotek žadatele, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání semináře,
c)   pořádání přednášek pro chovatele včel podle odstavce 1 písm. c), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že jednotlivou přednášku
1.  vedl přednášející schválený žadatelem,
2.  trvala nejméně 2 hodiny každý kalendářní den, po který byla pořádána,
3.  navštívilo ji nejméně 10 chovatelů včel, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání přednášky,
d)   pořízení zařízení podle odstavce 1 písm. d), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku nákup tohoto zařízení a doloží identifikační údaje osoby, která toto zařízení nakoupila (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu).

§ 5
Boj proti varroáze

(1) Dotaci v rámci opatření boj proti varroáze lze poskytnout na

a)   úhradu nákladů na prostředky uvedené v části B přílohy č. 2, sloužící k prevenci nebo léčení varroázy,
b)   úhradu nákladů spojených s aplikací aerosolu při prevenci nebo léčení varroázy,
c)   úhradu nákladů na vypracování studie spojené s varroatolerancí, zaměřené na téma uvedené v části C přílohy č. 2.

(2) Žadatel v žádosti uvede

a)   počet a druh použitých prostředků, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a),
b)   počet včelstev ošetřených aerosolem, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. b),
c)   počet a téma studií spojených s varroatolerancí, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. c).

(3) Fond poskytne dotaci na

a)   úhradu nákladů na prostředky nebo na přípravky podle odstavce 1 písm. a) nebo b), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku pořízení těchto prostředků nebo přípravků, popřípadě jejich aplikaci u jednotlivých chovatelů včel a doloží identifikační údaje chovatelů včel, kteří tyto prostředky nebo přípravky pořídili, popřípadě aplikovali (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu),
b)   úhradu nákladů na vypracování studie spojené s varroatolerancí podle odstavce 1 písm. c), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že tato studie se týká témat podle části C přílohy č. 2 a doloží identifikační údaje autora studie (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu).

§ 6
Racionalizace kočování včelstev

(1) Dotaci v rámci opatření racionalizace kočování včelstev lze poskytnout na

a)   investice do zařízení pro kočování včelstev nejméně v hodnotě 50 000 Kč,
b)   péči o kočovné stanoviště včelstev, které je umístěno mimo trvalé stanoviště včelstev nejméně v období od 1. dubna do 30. září kalendářního roku.

(2) Žadatel v žádosti uvede

a)   identifikační údaje chovatele včel (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde- -li o právnickou osobu), který provádí kočování včelstev a jehož nejmenší počet kočujících včelstev je 10,
b)   počet a druh zařízení podle části D přílohy č. 2, na jejichž pořízení požaduje dotaci.

(3) K žádosti žadatel přiloží

a)   úředně ověřenou kopii veterinárního osvědčení podle zvláštního právního předpisu5),
b)   oznámení o stanovišti včelstev podle zvláštního právního předpisu6),
c)   situační náčrtek podle zvláštního právního předpisu7).

(4) Fond poskytne dotaci na

a)   investice do zařízení pro kočování včelstev podle odstavce 1 písm. a), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku pořízení zařízení pro kočování včelstev podle odstav-ce 1 písm. a) u chovatele včel podle odstavce 2 písm. a),
b)   péči o kočovné stanoviště včelstev podle odstav-ce 1 písm. b), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku úředně ověřenou kopií potvrzení vydaného Státní veterinární správou, že chovatel včel podle odstavce 2 písm. a) provádí kočování včelstev v souladu se zvláštním právním předpisem8).

§ 7
Úhrada nákladů na rozbory medu

(1) Dotaci v rámci opatření úhrada nákladů na rozbory medu lze poskytnout na úhradu nákladů na rozbory medu v laboratoři akreditované podle zvláštního právního předpisu9). Předmětem tohoto rozboru je vyšetření fyzikálních a chemických požadavků podle zvláštního právního předpisu10).

(2) Žadatel v žádosti uvede

a)   počet a druh předpokládaných rozborů medu podle odstavce 1, které budou provedeny nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
b)   název a sídlo akreditované laboratoře včetně úředně ověřené kopie osvědčení o akreditaci.

(3) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na rozbory medu, prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku počet provedených rozborů medu a doloží identifikační údaje chovatele včel, který tyto rozbory nechal provést (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu).

(4) Fond poskytne dotaci na úhradu nejvý- še 4 rozborů medu od 1 chovatele včel.

§ 8
Obnova včelstev

(1) Dotaci v rámci opatření obnova včelstev lze poskytnout na chov autochtonních včelích matek.

(2) Žadatel v žádosti uvede

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, chovatele autochtonních včelích matek, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b)   obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, chovatele autochtonních včelích matek, jde-li o právnickou osobu.

(3) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na chov autochtonních včelích matek, doloží-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku doklady prokazující počet prodaných autochtonních včelích matek jejich chovatelem podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

§ 9
Výše dotace v rámci opatření technická pomoc

(1) Výše dotace v rámci opatření podle § 4 činí

a)   9 000 Kč na jednotlivý vzdělávací kurz pro chovatele včel podle § 4 odst. 1 písm. a),
b)   18 000 Kč na jednotlivý seminář podle § 4 odst. 1 písm. b), jde-li o seminář trvající 1 kalendářní den,
c)   50 000 Kč na jednotlivý seminář podle § 4 odst. 1 písm. b), jde-li o seminář trvající nejméně 2 kalendářní dny,
d)   3 000 Kč na jednotlivou přednášku podle § 4 odst. 1 písm. c),
e)   35 % skutečně vynaložených nákladů na zařízení podle § 4 odst. 1 písm. d), nejvýše však 100 000 Kč. 

(2) Fond výši dotace podle odstavce 1 poměrně sníží, pokud souhrn všech oprávněných nároků na dotaci v rámci opatření podle § 4 překročí za kalendářní rok 2005 částku 9 000 000 Kč, za kalendářní rok 2006 částku 11 250 000 Kč a za kalendářní rok 2007 částku 13 500 000 Kč. 

§ 10
Výše dotace v rámci opatření boj proti varroáze

(1) Výše dotace v rámci opatření podle § 5 činí

a)   70 % skutečně vynaložených nákladů na léčebné nebo preventivní prostředky proti varroáze, nejvýše do výše uvedené pro jednotlivé léčebné nebo preventivní prostředky uvedené v části B přílohy č. 2,
b)   10 Kč na jedno včelstvo za 1 kalendářní rok na úhradu nákladů podle § 5 odst. 1 písm. b),
c)   50 000 Kč na jednu studii podle § 5 odst. 1 písm. c).

(2) Fond výši dotace podle odstavce 1 písm. a) nebo c) poměrně sníží, pokud souhrn všech oprávněných nároků na dotaci v rámci opatření podle § 5 překročí za kalendářní rok 2005 částku 8 960 000 Kč, za kalendářní rok 2006 částku 11 200 000 Kč a za kalendářní rok 2007 částku 13 440 000 Kč. 

§ 11
Výše dotace v rámci opatření racionalizace
kočování včelstev

(1) Výše dotace v rámci opatření podle § 6 činí

a)   na investice podle § 6 odst. 1 písm. a) do 35 % pořizovací ceny zařízení, nejvýše 100 000 Kč za 1 kalendářní rok,
b)   100 Kč na 1 kočovné včelstvo podle § 6 odst. 1 písm. b) za 1 kalendářní rok.

(2) Fond výši dotace podle odstavce 1 poměrně sníží, pokud souhrn všech oprávněných nároků na dotaci v rámci opatření podle § 6 překročí za kalendářní rok 2005 částku 2 000 000 Kč, za kalendářní rok 2006 částku 2 500 000 Kč a za kalendářní rok 2007 částku 3 000 000 Kč. 

§ 12
Výše dotace v rámci opatření úhrada nákladů
na rozbory medu

(1) Výše dotace v rámci opatření podle § 7 činí 800 Kč na 1 rozbor medu.

(2) Fond výši dotace podle odstavce 1 poměrně sníží, pokud souhrn všech oprávněných nároků na dotaci v rámci opatření podle § 7 překročí za kalendářní rok 2005 částku 5 720 000 Kč, za kalendářní rok 2006 částku 7 150 000 Kč a za kalendářní rok 2007 částku 8 580 000 Kč. 

§ 13
Výše dotace v rámci opatření obnova včelstev

(1) Výše dotace v rámci opatření podle § 8 činí 200 Kč na jednu prodanou autochtonní včelí matku.

(2) Fond výši dotace podle odstavce 1 poměrně sníží, pokud souhrn všech oprávněných nároků na dotaci podle § 8 překročí za kalendářní rok 2005 částku 4 800 000 Kč, za kalendářní rok 2006 částku 6 000 000 Kč a za kalendářní rok 2007 částku 7 200 000 Kč. 

§ 14
Společné ustanovení

(1) Fond poskytne a vyplatí dotaci podle § 4 odst. 4 písm. d), § 5 odst. 3, § 6 odst. 4, § 7 odst. 3 nebo podle § 8 odst. 3 chovateli včel, který žadateli předal údaje a doklady potřebné pro prokázání skutečností podle § 4 až 8 a splnil podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských společenství2) a tímto nařízením, prostřednictvím žadatele, nejpozději do 15 listopadu příslušného kalendářního roku. Tato dotace je dotací poskytnutou ze státního rozpočtu a z prostředků Evropských společenství.

(2) Žadatel předloží Fondu nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku vyúčtování dotací vyplacených chovatelům včel podle odstavce 1.

(3) Příjemcem dotace ve smyslu zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu je žadatel, jemuž byla dotace podle tohoto nařízení poskytnuta.

§ 15
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Zgarba v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 197/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 197/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 797/2004 ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh.
Nařízení Komise (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních v oblasti včelařství, v platném znění.
3)   Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 6 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
6)   § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.
7)   § 6 odst. 2 vyhlášky č. 327/2004 Sb.
8)   Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9)   Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10)   Tabulka 2 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.

E-shop

Rodina a výživné - vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných

Rodina a výživné - vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných

Daniela Kovářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Tato ojedinělá příručka přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací povinností v rodině: mezi rodiči, dětmi, manžely a dalšími příbuznými. Obsahuje přehled všech druhů vyživovací povinnosti, výklad ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

JUDr. Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován. Druhé vydání publikace veškeré tyto novelizace reflektuje, naposledy rozsáhlou novelou zákonem č. 294/2013 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

JUDr. Eva Janečková, Mgr. et Mgr. Hana Čiberová, Mgr. Petr Mach - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje poskytování sociálních služeb z několika různých pohledů. Je proto určena nejen poskytovatelům sociálních služeb, ale i lidem, kteří se chtějí sami postarat o své blízké, a také budoucím i současným uživatelům sociálních služeb. Kompletní průvodce systémem ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.