Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


197

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 11. května 2005

o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2a zákona a k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/ /2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) bližší podmínky poskytování dotací na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů původem z České republiky a jejich uvádění na trh chovateli včel evidovanými podle zvláštního právního předpisu3) (dále jen "dotace").

§ 2
Druhy opatření

Dotaci lze poskytnout na tato opatření:

a)   technická pomoc,
b)   boj proti varroáze,
c)   racionalizace kočování včelstev,
d)   úhrada nákladů na rozbory medu,
e)   obnova včelstev.

§ 3
Žádost o dotaci

(1) Žádost o dotaci na opatření podle § 2 podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") občanské sdružení4), které

a)   soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen "žádost"), a
b)   sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel v České republice, evidovaných podle zvláštního právního předpisu3),

(dále jen "žadatel").

(2) Žádost doručí žadatel Fondu na formuláři vydaném Fondem do 30. června kalendářního roku, ve kterém žádá o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen "příslušný kalendářní rok").

(3) V žádosti žadatel uvede

a)   název sdružení, sídlo, identifikační číslo a cíl jeho činnosti,
b)   určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení,
c)   údaje o počtu členů sdružení ke dni podání žádosti,
d)   příslušné opatření podle § 2, na které žádá dotaci, a
e)   další údaje nezbytné pro posouzení žádosti v rámci příslušného opatření podle § 2, stanovené v § 4 až 8.

(4) K žádosti žadatel přiloží

a)   úředně ověřenou kopii stanov žadatele, předložených Ministerstvu vnitra, včetně všech jejich pozdějších změn,
b)   další doklady nezbytné pro posouzení žádosti v rámci příslušného opatření podle § 2, stanovené v § 4 až 8.

§ 4
Technická pomoc

(1) Dotaci v rámci opatření technická pomoc lze poskytnout na

a)   pořádání vzdělávacích kurzů pro chovatele včel bez ohledu na jejich členství v občanském sdružení podle § 3 odst. 1 (dále jen "chovatel včel"), zaměřených na tématiku uvedenou v části A přílohy č. 1,
b)   pořádání seminářů pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele, zaměřených na tématiku uvedenou v části B přílohy č. 1,
c)   pořádání přednášek pro chovatele včel, zaměřených na tématiku uvedenou v části C přílohy č. 1,
d)   pořízení zařízení podle části A přílohy č. 2 nejméně v hodnotě 50 000 Kč. 

(2) Žadatel v žádosti uvede

a)   počet a témata vzdělávacích kurzů, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a),
b)   počet a témata seminářů, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. b),
c)   počet a témata přednášek, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. c),
d)   počet a druh zařízení podle části A přílohy č. 2, na jejichž pořízení požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. d).

(3) K žádosti žadatel přiloží úředně ověřenou kopii živnostenského oprávnění na příslušnou vzdělávací činnost, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a), b), popřípadě c).

(4) Fond poskytne dotaci na

a)   pořádání vzdělávacích kurzů pro chovatele včel podle odstavce 1 písm. a), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že jednotlivý vzdělávací kurz
1.  vedl přednášející schválený žadatelem,
2.  trval nejméně 4 hodiny každý kalendářní den, po který byl pořádán, a
3.  navštívilo jej nejméně 10 chovatelů včel, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání kurzu,
b)   pořádání seminářů pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele podle odstavce 1 písm. b), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že jednotlivý seminář
1.  vedl přednášející schválený žadatelem,
2.  trval nejméně 4 hodiny každý kalendářní den, po který byl pořádán, a
3.  navštívilo jej nejméně 30 funkcionářů organizačních jednotek žadatele, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání semináře,
c)   pořádání přednášek pro chovatele včel podle odstavce 1 písm. c), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že jednotlivou přednášku
1.  vedl přednášející schválený žadatelem,
2.  trvala nejméně 2 hodiny každý kalendářní den, po který byla pořádána,
3.  navštívilo ji nejméně 10 chovatelů včel, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání přednášky,
d)   pořízení zařízení podle odstavce 1 písm. d), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku nákup tohoto zařízení a doloží identifikační údaje osoby, která toto zařízení nakoupila (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu).

§ 5
Boj proti varroáze

(1) Dotaci v rámci opatření boj proti varroáze lze poskytnout na

a)   úhradu nákladů na prostředky uvedené v části B přílohy č. 2, sloužící k prevenci nebo léčení varroázy,
b)   úhradu nákladů spojených s aplikací aerosolu při prevenci nebo léčení varroázy,
c)   úhradu nákladů na vypracování studie spojené s varroatolerancí, zaměřené na téma uvedené v části C přílohy č. 2.

(2) Žadatel v žádosti uvede

a)   počet a druh použitých prostředků, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a),
b)   počet včelstev ošetřených aerosolem, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. b),
c)   počet a téma studií spojených s varroatolerancí, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. c).

(3) Fond poskytne dotaci na

a)   úhradu nákladů na prostředky nebo na přípravky podle odstavce 1 písm. a) nebo b), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku pořízení těchto prostředků nebo přípravků, popřípadě jejich aplikaci u jednotlivých chovatelů včel a doloží identifikační údaje chovatelů včel, kteří tyto prostředky nebo přípravky pořídili, popřípadě aplikovali (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu),
b)   úhradu nákladů na vypracování studie spojené s varroatolerancí podle odstavce 1 písm. c), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že tato studie se týká témat podle části C přílohy č. 2 a doloží identifikační údaje autora studie (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu).

§ 6
Racionalizace kočování včelstev

(1) Dotaci v rámci opatření racionalizace kočování včelstev lze poskytnout na

a)   investice do zařízení pro kočování včelstev nejméně v hodnotě 50 000 Kč,
b)   péči o kočovné stanoviště včelstev, které je umístěno mimo trvalé stanoviště včelstev nejméně v období od 1. dubna do 30. září kalendářního roku.

(2) Žadatel v žádosti uvede

a)   identifikační údaje chovatele včel (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde- -li o právnickou osobu), který provádí kočování včelstev a jehož nejmenší počet kočujících včelstev je 10,
b)   počet a druh zařízení podle části D přílohy č. 2, na jejichž pořízení požaduje dotaci.

(3) K žádosti žadatel přiloží

a)   úředně ověřenou kopii veterinárního osvědčení podle zvláštního právního předpisu5),
b)   oznámení o stanovišti včelstev podle zvláštního právního předpisu6),
c)   situační náčrtek podle zvláštního právního předpisu7).

(4) Fond poskytne dotaci na

a)   investice do zařízení pro kočování včelstev podle odstavce 1 písm. a), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku pořízení zařízení pro kočování včelstev podle odstav-ce 1 písm. a) u chovatele včel podle odstavce 2 písm. a),
b)   péči o kočovné stanoviště včelstev podle odstav-ce 1 písm. b), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku úředně ověřenou kopií potvrzení vydaného Státní veterinární správou, že chovatel včel podle odstavce 2 písm. a) provádí kočování včelstev v souladu se zvláštním právním předpisem8).

§ 7
Úhrada nákladů na rozbory medu

(1) Dotaci v rámci opatření úhrada nákladů na rozbory medu lze poskytnout na úhradu nákladů na rozbory medu v laboratoři akreditované podle zvláštního právního předpisu9). Předmětem tohoto rozboru je vyšetření fyzikálních a chemických požadavků podle zvláštního právního předpisu10).

(2) Žadatel v žádosti uvede

a)   počet a druh předpokládaných rozborů medu podle odstavce 1, které budou provedeny nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
b)   název a sídlo akreditované laboratoře včetně úředně ověřené kopie osvědčení o akreditaci.

(3) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na rozbory medu, prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku počet provedených rozborů medu a doloží identifikační údaje chovatele včel, který tyto rozbory nechal provést (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu).

(4) Fond poskytne dotaci na úhradu nejvý- še 4 rozborů medu od 1 chovatele včel.

§ 8
Obnova včelstev

(1) Dotaci v rámci opatření obnova včelstev lze poskytnout na chov autochtonních včelích matek.

(2) Žadatel v žádosti uvede

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, chovatele autochtonních včelích matek, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b)   obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, chovatele autochtonních včelích matek, jde-li o právnickou osobu.

(3) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na chov autochtonních včelích matek, doloží-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku doklady prokazující počet prodaných autochtonních včelích matek jejich chovatelem podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

§ 9
Výše dotace v rámci opatření technická pomoc

(1) Výše dotace v rámci opatření podle § 4 činí

a)   9 000 Kč na jednotlivý vzdělávací kurz pro chovatele včel podle § 4 odst. 1 písm. a),
b)   18 000 Kč na jednotlivý seminář podle § 4 odst. 1 písm. b), jde-li o seminář trvající 1 kalendářní den,
c)   50 000 Kč na jednotlivý seminář podle § 4 odst. 1 písm. b), jde-li o seminář trvající nejméně 2 kalendářní dny,
d)   3 000 Kč na jednotlivou přednášku podle § 4 odst. 1 písm. c),
e)   35 % skutečně vynaložených nákladů na zařízení podle § 4 odst. 1 písm. d), nejvýše však 100 000 Kč. 

(2) Fond výši dotace podle odstavce 1 poměrně sníží, pokud souhrn všech oprávněných nároků na dotaci v rámci opatření podle § 4 překročí za kalendářní rok 2005 částku 9 000 000 Kč, za kalendářní rok 2006 částku 11 250 000 Kč a za kalendářní rok 2007 částku 13 500 000 Kč. 

§ 10
Výše dotace v rámci opatření boj proti varroáze

(1) Výše dotace v rámci opatření podle § 5 činí

a)   70 % skutečně vynaložených nákladů na léčebné nebo preventivní prostředky proti varroáze, nejvýše do výše uvedené pro jednotlivé léčebné nebo preventivní prostředky uvedené v části B přílohy č. 2,
b)   10 Kč na jedno včelstvo za 1 kalendářní rok na úhradu nákladů podle § 5 odst. 1 písm. b),
c)   50 000 Kč na jednu studii podle § 5 odst. 1 písm. c).

(2) Fond výši dotace podle odstavce 1 písm. a) nebo c) poměrně sníží, pokud souhrn všech oprávněných nároků na dotaci v rámci opatření podle § 5 překročí za kalendářní rok 2005 částku 8 960 000 Kč, za kalendářní rok 2006 částku 11 200 000 Kč a za kalendářní rok 2007 částku 13 440 000 Kč. 

§ 11
Výše dotace v rámci opatření racionalizace
kočování včelstev

(1) Výše dotace v rámci opatření podle § 6 činí

a)   na investice podle § 6 odst. 1 písm. a) do 35 % pořizovací ceny zařízení, nejvýše 100 000 Kč za 1 kalendářní rok,
b)   100 Kč na 1 kočovné včelstvo podle § 6 odst. 1 písm. b) za 1 kalendářní rok.

(2) Fond výši dotace podle odstavce 1 poměrně sníží, pokud souhrn všech oprávněných nároků na dotaci v rámci opatření podle § 6 překročí za kalendářní rok 2005 částku 2 000 000 Kč, za kalendářní rok 2006 částku 2 500 000 Kč a za kalendářní rok 2007 částku 3 000 000 Kč. 

§ 12
Výše dotace v rámci opatření úhrada nákladů
na rozbory medu

(1) Výše dotace v rámci opatření podle § 7 činí 800 Kč na 1 rozbor medu.

(2) Fond výši dotace podle odstavce 1 poměrně sníží, pokud souhrn všech oprávněných nároků na dotaci v rámci opatření podle § 7 překročí za kalendářní rok 2005 částku 5 720 000 Kč, za kalendářní rok 2006 částku 7 150 000 Kč a za kalendářní rok 2007 částku 8 580 000 Kč. 

§ 13
Výše dotace v rámci opatření obnova včelstev

(1) Výše dotace v rámci opatření podle § 8 činí 200 Kč na jednu prodanou autochtonní včelí matku.

(2) Fond výši dotace podle odstavce 1 poměrně sníží, pokud souhrn všech oprávněných nároků na dotaci podle § 8 překročí za kalendářní rok 2005 částku 4 800 000 Kč, za kalendářní rok 2006 částku 6 000 000 Kč a za kalendářní rok 2007 částku 7 200 000 Kč. 

§ 14
Společné ustanovení

(1) Fond poskytne a vyplatí dotaci podle § 4 odst. 4 písm. d), § 5 odst. 3, § 6 odst. 4, § 7 odst. 3 nebo podle § 8 odst. 3 chovateli včel, který žadateli předal údaje a doklady potřebné pro prokázání skutečností podle § 4 až 8 a splnil podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských společenství2) a tímto nařízením, prostřednictvím žadatele, nejpozději do 15 listopadu příslušného kalendářního roku. Tato dotace je dotací poskytnutou ze státního rozpočtu a z prostředků Evropských společenství.

(2) Žadatel předloží Fondu nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku vyúčtování dotací vyplacených chovatelům včel podle odstavce 1.

(3) Příjemcem dotace ve smyslu zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu je žadatel, jemuž byla dotace podle tohoto nařízení poskytnuta.

§ 15
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Zgarba v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 197/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 197/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 797/2004 ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh.
Nařízení Komise (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních v oblasti včelařství, v platném znění.
3)   Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 6 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
6)   § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.
7)   § 6 odst. 2 vyhlášky č. 327/2004 Sb.
8)   Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9)   Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10)   Tabulka 2 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.

E-shop

Občanský zákoník, komentář, svazek V  (§ 1721 až 2520)

Občanský zákoník, komentář, svazek V (§ 1721 až 2520)

Švestka, Dvořák, Fiala, Palikánová, Pelikán, Bányaiová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš komentář: • ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve vykazování účtů časového rozlišení v ...

Cena: 640 KčKOUPIT

DPH 2017 - výklad s příklady

DPH 2017 - výklad s příklady

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

Ve 13. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně té poslední od 1. 7. 2017. Publikaci využijete vy všichni, kteří se v praxi setkáváte s DPH. Nechybí v ní ani 134 změn, které přinesl dlouho očekávaný ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.