Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 191/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 70, ze dne 23. 5. 2005

191

VYHLÁŠKA

ze dne 10. května 2005

o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje

Ministerstvo obrany stanoví podle § 6 odst. 3 a § 7 odst. 1 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, (dále jen "zákon"):

§ 1
Zdravotní postižení vylučující přijetí
do domova péče o válečné veterány

(1) Do domova péče o válečné veterány (dále jen "domov") nelze přijmout válečného veterána (dále jen "veterán"), jeho manželku nebo družku (manžela nebo druha), jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče nebo trvale vyžaduje ošetření a obsluhu jinou osobou, a dále pak veterána, jeho manželku nebo družku (manžela nebo druha) trpící těmito zdravotními postiženími:

a)   infekční a parazitární choroby všech druhů a stadií, při kterých může být nemocný zdrojem nákazy,
b)   tuberkulóza, s výjimkou stadií P III a M III a dalších stabilizovaných a inaktivních forem; potvrzení o tom vydá příslušný odborný lékař,
c)   pohlavní nemoci v akutním stadiu; v chronickém stadiu jen na základě vyjádření příslušného odborného lékaře, které nesmí být v rozporu se zvláštními právními předpisy1),
d)   psychózy, závažné duševní poruchy a těžké demence, při nichž nemocný může ohrozit sebe i druhé, popřípadě jeho chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu,
e)   chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie, pokud nedošlo k likvidaci návyku a chování občana znemožňuje klidné soužití v kolektivu. Potvrzení vydá odborný lékař - psychiatr příslušného zdravotnického zařízení,
f)   imbecilita a idiocie.

(2) Není-li v domově zřízeno ošetřovatelské oddělení, nelze do domova přijmout veterána a jeho manželku nebo družku (manžela nebo druha) trpícího těmito zdravotními postiženími:

a)   zhoubné novotvary všech typů a lokalizace, pokud nebylo po komplexní léčbě dosaženo remise a v době uvažovaného příjmu do domova byly zjištěny metastázy,
b)   diabetes mellitus nekompenzovatelný standardní dietou a běžnými perorálními léky nebo inzulinem a při současném výskytu komplikací,
c)   roztroušená mozkomíšní skleróza, nebylo-li komplexní léčbou dosaženo dlouhodobé remise nebo nejde-li o stabilizovanou formu; potvrzení vydá vedoucí lékař neurologického oddělení příslušného zdravotnického zařízení,
d)   degenerativní nervové nemoci, zejména amyotrofická laterální skleróza, bulbární paralýza, neuropatie ve spojení s hereditazní ataxií, progresivní mozková a mozečková atrofie, nebylo-li komplexní léčbou dosaženo dlouhodobé remise nebo nejde-li o stabilizovanou formu; potvrzení vydá vedoucí lékař neurologického oddělení příslušného zdravotnického zařízení,
e)   nemoci srdeční ve stadiu dekompenzace spojené s výrazným omezením hybnosti a sebeobsluhy,
f)   těžké trofické změny na končetinách cévního původu a ischemické změny na končetinách interní léčbou již neovlivnitelné a v gangrenózním stadiu,
g)   selhávání dýchacích funkcí jakéhokoliv původu spojené s výrazným omezením hybnosti a sebeobsluhy,
h)   chronická onemocnění jater ve stadiu dekompenzace,
i)   chronická onemocnění ledvin ve stadiu selhání,
j)   chronické fistulující osteomyelitidy jakékoliv etiologie,
k)   ireparabilní stavy po zlomeninách a luxacích, zejména dolních končetin a páteře s těžším omezením hybnosti,
l)   stavy po amputacích s těžším omezením nebo znemožněním pohybu, při kterých nelze počítat s nošením protézy, respektive soběstačností s pomocí berlí nebo ovládáním vozíku pro invalidy,
m)   stavy po poranění nebo operacích mozku, míchy, páteře, s trvalou poruchou hybnosti, která značně omezuje sebeobsluhu,
n)   další postižení lokomočního aparátu jakéhokoliv původu s těžším anatomickým a funkčním omezením a se značným ztížením sebeobsluhy, nebo
o)   postižení smyslových funkcí, zejména zraku a sluchu, která způsobují značné omezení nebo ztrátu orientace nebo běžného dorozumívání.

§ 2
Úhrada nákladů za pobyt v domově

(1) Za pobyt v domově hradí veterán, jeho manželka nebo družka (manžel nebo druh) náklady za stravu, bydlení a nezbytné služby (dále jen "úhrada nákladů"), které činí denně na jednu osobu

a)   za stravu částku ve výši stravovací jednotky za stravu normální podle zvláštního právního předpisu2); tato částka se při časově omezeném pobytu kratším než jeden měsíc snižuje, pokud veterán, jeho manželka nebo družka (manžel nebo druh) po předchozím souhlasu domova neodeberou všechny druhy jídel, o část stravovací jednotky stanovenou podle zvláštního právního předpisu3) podle počtu neodebraných jídel; je-li stravování zajišťováno odběrem stravy z jiných organizací, hradí veterán, jeho manželka nebo družka (manžel nebo druh) za stravu částky sjednané v dohodě, nejvýše však 120 Kč,
b)   za bydlení náhrady stanovené zvláštním právním předpisem4),
c)   za nezbytné služby náhrady stanovené zvláštním právním předpisem5). Nezbytnými službami jsou úklid, praní a vaření.

(2) Částky podle odstavce 1 písm. b) mohou být podle místních podmínek, daných poskytováním nadstandardní péče, pobytem v lázeňském zařízení, poskytováním ambulantní péče nebo poskytováním ústavní péče, zvýšeny až o 30 %.

(3) Úhrada nákladů za kalendářní měsíc při trvalém pobytu v domově se stanoví třicetinásobkem součtu částek podle odstavců 1 a 2; při dočasném pobytu v domově se násobí počtem kalendářních dnů skutečného pobytu.

(4) Je-li v domově umístěn veterán s manželkou nebo družkou (manželem nebo druhem), je základem pro výpočet úhrady nákladů každého z nich jedna polovina úhrnu jejich příjmů6). Příjmem se rozumí pravidelné příjmy uvedené v zákoně o životním minimu7). Příjem se poprvé zjišťuje ke dni přijetí veterána, jeho manželky nebo družky (manžela nebo druha) do domova.

(5) Změní-li se během kalendářního měsíce skutečnosti rozhodné pro výpočet úhrady nákladů, výše úhrady nákladů se nově stanoví od počátku následujícího kalendářního měsíce. To neplatí, sníží-li se během kalendářního měsíce příjem potřebný pro zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb podle zvláštního právního předpisu8) pro stanovení výše úhrady; v těchto případech se úhrada nově stanoví ode dne, kdy byl takový příjem vyplacen. Jsou-li v témže domově umístěni veterán s manželkou nebo družkou (manželem nebo druhem) a jeden z nich během kalendářního měsíce ukončí pobyt v ústavu nebo zemře, úhrada se nově stanoví ode dne následujícího po dni, kdy taková změna nastala.

§ 3
Úhrada nákladů při pobytu veterána mimo domov

(1) Při předem oznámeném pobytu mimo domov hradí veterán, jeho manželka nebo družka (manžel nebo druh) za každý takový den náklady za bydlení a 20 % nákladů za nezbytné služby.

(2) Byla-li úhrada nákladů stanovená podle § 2 již zaplacena za celý kalendářní měsíc, vrátí domov za každý den předem oznámeného pobytu veterána, jeho manželky nebo družky (manžela nebo druha) mimo domov poměrnou část úhrady nákladů, s výjimkou částek podle odstavce 1.

(3) Za den pobytu mimo domov se považuje kalendářní den, kdy veterán, jeho manželka nebo družka (manžel nebo druh) pobýval mimo domov a neodebral žádné jídlo. Pobyt mimo domov z důvodu ošetření nebo umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem oznámený pobyt mimo domov.

(4) Probíhá-li předem oznámený pobyt mimo domov kratší dobu než kalendářní den během dne bezprostředně předcházejícího kalendářnímu dni pobytu mimo domov nebo dne následujícího po tomto dni, anebo jde-li o pobyt mimo domov, který započne v průběhu kalendářního dne, trvá do následujícího kalendářního dne a skončí v průběhu tohoto kalendářního dne, vrátí domov za předem odhlášenou stravu poměrnou část zaplacené úhrady nákladů ve výši části stravovací jednotky za stravu normální stanovené podle zvláštního právního předpisu9) na jednotlivé druhy jídla. Nebyla-li úhrada stanovena v plné výši, vrátí domov poměrnou část zaplacené úhrady, nejvýše však ve výši části stravovací jednotky za stravu normální stanovené podle zvláštního právního předpisu8) na jednotlivé druhy jídla. Náhrada zaplacené úhrady může být po dohodě s veteránem, jeho manželkou nebo družkou (manželem nebo druhem) poskytnuta ve formě potravin v hodnotě části stravovací jednotky za stravu normální stanovené podle zvláštního právního předpisu8) na jednotlivé druhy jídla.

§ 4
Splatnost úhrady nákladů

(1) Úhrada nákladů je splatná do konce kalendářního měsíce, za který náleží. Při přijetí do domova v průběhu kalendářního měsíce se platí za tento kalendářní měsíc ode dne nástupu do domova poměrná část úhrady nákladů podle počtu dnů pobytu.

(2) Výše úhrady nákladů stanovené podle § 2 a 3 se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů.

§ 5
Upuštění od úhrady nákladů

Úhrada nákladů za dočasný pobyt veterána, jeho manželky nebo družky (manžela nebo druha) v domově se nepožaduje v případě, že byli přijati do domova z důvodu těžké sociální situace v důsledku živelní pohromy nebo havárie, které ohrožují život nebo zdraví osob.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2005.

Ministr:
JUDr. Kühnl v. r.


1)   Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č.  274/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č.  356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb. a zákona č. 326/2004  Sb.
2)   § 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb., vyhlášky č.  147/1995 Sb., vyhlášky č. 263/1996 Sb., vyhlášky č. 146/1998 Sb. a vyhlášky č.  6/2004 Sb.
3)   § 8 odst. 2 vyhlášky č. 83/1993 Sb.
4)   § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb., vyhlášky č.  146/1995 Sb., vyhlášky č. 66/1996 Sb., vyhlášky č. 262/1996 Sb., vyhlášky č.  205/1997 Sb., vyhlášky č. 145/1998 Sb., vyhlášky č. 172/1999 Sb., vyhlášky č.  73/2001 Sb., vyhlášky č. 425/2001 Sb., vyhlášky č. 551/2002 Sb. a vyhlášky č.  5/2004 Sb.
5)   § 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 82/1993 Sb.
6)   § 6 odst. 2 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
7)   § 6 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č. 10/1993  Sb., zákona č. 81/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 336/1993 Sb., zákona č. 245/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 281/1995 Sb., zákona č. 219/1996  Sb., zákona č. 123/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 42/1998 Sb., zákona č. 56/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 333/2001  Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb.
8)   § 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb.
§ 1 nařízení vlády č. 333/2001 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.
9)   § 8 odst. 2 vyhlášky č. 83/1993 Sb.

E-shop

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

JUDr. Eva Janečková, Mgr. et Mgr. Hana Čiberová, Mgr. Petr Mach - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje poskytování sociálních služeb z několika různých pohledů. Je proto určena nejen poskytovatelům sociálních služeb, ale i lidem, kteří se chtějí sami postarat o své blízké, a také budoucím i současným uživatelům sociálních služeb. Kompletní průvodce systémem ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se tentokrát zaměřuje na smlouvu o úschově a o skladování (smlouvy schovací) a na smlouvu o důchodu a o výměnku (smlouvy zaopatřovací). Smlouvy zaopatřovací nejsou na rozdíl od smluv schovacích v právní praxi tolik frekventované a i ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Zákon o církvích a náboženských společnostech, komentář

Zákon o církvích a náboženských společnostech, komentář

Mgr. Aleš Chocholáč - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a právnických osob založených registrovanou církví a ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.