Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 156/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 59, ze dne 28. 4. 2005

156

VYHLÁŠKA

ze dne 19. dubna 2005

o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon") k provedení § 16 odst. 8 zákona:

Část první
Všeobecná ustanovení

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   amatérskou radiokomunikační službou radiokomunikační služba pro sebevzdělávání nebo pro vzájemná spojení prováděná oprávněnými osobami nevýdělečně,
b)   amatérskou stanicí jeden nebo několik vysílačů nebo soubor vysílačů a přijímačů, včetně jejich příslušenství potřebných na daném stanovišti k výkonu amatérské radiokomunikační služby (dále jen "stanice"),
c)   provozováním stanice příjem a vysílání rádiových vln,
d)   volací značkou každé poznávací označení stanice, které umožňuje zjištění její totožnosti během vysílání1),
e)   průkazem odborné způsobilosti HAREC2) (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate) průkaz operátora amatérské radiokomunikační služby mající mezinárodní platnost (dále jen "průkaz HAREC"),
f)   průkazem odborné způsobilosti NOVICE2) průkaz operátora amatérské radiokomunikační služby mající platnost v České republice (dále jen "průkaz NOVICE"),
g)   operátorem osoba obsluhující stanici,
h)   vedoucím operátorem osoba, která je zapsána v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaném pro klubovou stanici a je držitelem průkazu HAREC,
i)   systémovým operátorem osoba zapsaná v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaném pro neobsluhovanou stanici a je držitelem průkazu HAREC,
j)   operátorem oprávněným provádět dozor osoba, která je držitelem průkazu HAREC, je pověřená vedoucím operátorem k dozoru nad výkonem činnosti operátora bez průkazu odborné způsobilosti u klubové stanice a je vedoucím operátorem zapsaná do staničního deníku,
k)   amatérským převáděčem vysílací rádiové zařízení provozované v kmitočtových pásmech vyhrazených pro amatérskou radiokomunikační službu, které přijímá vysokofrekvenční signál na určeném kmitočtu a převádí jej na jiný kmitočet, na němž se přijímaný signál znovu vysílá,
l)   amatérským majákem vysílací rádiové zařízení provozované v kmitočtových pásmech vyhrazených pro amatérskou radiokomunikační službu, sloužící ke studiu posouzení podmínek šíření rádiových vln a ke kontrole přijímací části amatérské stanice,
m)   paketovým uzlem vysílací rádiové zařízení provozované v kmitočtových pásmech vyhrazených pro amatérskou radiokomunikační službu, umožňující vstup do rádiové sítě pro přenos dat mezi stanicemi s výjimkou stanic systému pro automatické předávání údajů o poloze (APRS - Automatic Position Reporting System),
n)   mezinárodní organizací CEPT (Conférence Européene des Administrations des Postes et des Télécommunications) Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (dále jen "CEPT"),
o)   stanicí jednotlivce stanice, kde držitelem oprávnění je fyzická osoba,
p)   klubovou stanicí stanice, kdy jednu volací značku používá více osob,
q)   maximálním výstupním výkonem špičkový výkon vysílacího zařízení dodávaný do anténního napáječe.

Část druhá
Provozní podmínky amatérské radiokomunikační služby

§ 2
Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

(1) Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen "oprávnění") pro amatérskou radiokomunikační službu se uděluje pro

a)   stanici jednotlivce,
b)   klubovou stanici,
c)   neobsluhovanou stanici (§ 6).

(2) Cizí státní příslušník je oprávněn na území České republiky provozovat stanici bez oprávnění, jestliže

a)   je držitelem licence CEPT3) nebo jejího ekvivalentu uznaného CEPT,
b)   pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než 3 měsíce4) a
c)   podobnou výhodu poskytuje občanům České republiky rovněž stát, jehož je příslušníkem.

(3) Cizím státním příslušníkům z členských zemí CEPT se uděluje oprávnění na základě předložení průkazu HAREC nebo jeho ekvivalentu uznaného CEPT.

§ 3
Provozování stanice

(1) Cizí státní příslušník uvedený v § 2 odst. 2 použije při obsluze stanice svoji domovskou volací značku, které předřadí dvojici písmen "OK". Písmena "OK" a domovská volací značka jsou odděleny lomítkem "/", popř. anglickým slovem "stroke".

(2) Zkušební vysílání musí být prováděno do vhodného nevyzařujícího odporu, který nahrazuje vstupní impedanci antény (umělá zátěž), s výjimkou nastavení antén a anténních obvodů vysílače.

§ 4
Třídy operátorů

(1) Operátor je na základě úspěšného složení zkoušky podle zvláštního právního předpisu zařazen do třídy A nebo do třídy N.

(2) Maximální výstupní výkon ve třídě

a)   A je 750 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce č. 1, pokud status uvedený v tabulce nestanoví výkon nižší,
b)   N je 10 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce č. 2.

(3) V mezích kmitočtových pásem uvedených v tabulkách přílohy č. 1 k této vyhlášce může operátor pro jednotlivé druhy provozu použít pouze kmitočtové úseky podle doporučení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU - International Amateur Radio Union) pro Region 1.

(4) Na mezinárodním radioamatérském závodě nebo při spojení využívajícím pasivní odraz od mimozemských objektů může operátor třídy A obsluhovat stanici o maximálním výstupním výkonu 1500 W v intravilánu a 3000 W mimo toto území.

(5) Výkony uvedené v odstavcích 2 a 3 nesmí být překročeny v součtu výkonů jednotlivých vysílacích zařízení při jejich současném provozu na jednom kmitočtu a modulovaných z jednoho zdroje.

(6) Maximální výstupní výkon neobsluhované stanice je 50 W.

§ 5
Klubové stanice

(1) Operátor, který není držitelem průkazu HAREC nebo NOVICE, může obsluhovat klubovou stanici jen v rozsahu třídy N a pod dozorem operátora oprávněného provádět dozor.

(2) Do staničního deníku klubové stanice se zaznamenává jméno a příjmení vedoucího operátora, operátora oprávněného provádět dozor, operátora klubové stanice a údaje o provozu klubové stanice. Údaje o provozu do staničního deníku zaznamenává operátor.

(3) Údaji o provozu v odstavci 2 se rozumí zejména, datum, čas a doba trvání uskutečněného rádiového spojení, použité kmitočtové pásmo, druh provozu, volací značka stanice a stanoviště klubové stanice, se kterou bylo uskutečněno rádiové spojení.

(4) S obsahem oprávnění pro klubovou stanici musí být seznámen každý její operátor.

§ 6
Neobsluhované stanice

Neobsluhovanou stanicí se rozumí amatérský převáděč, amatérský maják nebo paketový uzel.

§ 7
Stanoviště stanice

(1) Držitel oprávnění může stanici trvale provozovat jen na stanovišti uvedeném v oprávnění.

(2) Provozuje-li držitel oprávnění přechodně stanici

a)   z jiného pevného stanoviště mimo stanoviště podle odstavce 1, doplní volací značku o údaj "/p" nebo anglické slovo "portable",
b)   z pohyblivého stanoviště, doplní volací značku o údaj "/m" nebo anglické slovo "mobile".

V radioamatérském závodě není doplnění údaje "/p", nebo "portable", "/m", nebo "mobile" povinné.

(3) K provozu stanice na prostředku lodní nebo letecké dopravy je nutný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto prostředku. Při provozu stanice umístěné na prostředku lodní dopravy doplní operátor volací značku údajem "/mm" a na prostředku letecké dopravy údajem "/am".

§ 8
Obsah vysílání

(1) Obsahem vysílání nesmí být zpráva mající povahu komerčního, rozhlasového nebo televizního vysílání.

(2) Stanici nelze použít k předávání zpráv třetím osobám s výjimkou případů, kdy se jedná o odvrácení bezprostředně hrozícího nebo existujícího nebezpečí při ohrožení lidského života, zdraví, majetku nebo životního prostředí. V takovém případě je amatérská radiokomunikační služba považována za tísňovou komunikaci a k tomuto účelu může každý operátor využívat všechna kmitočtová pásma určená pro amatérskou radiokomunikační službu.

(3) Při radioamatérském orientačním běhu lze prostřednictvím vysílacího rádiového zařízení ARDF vysílat pouze mezinárodně používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH a MO5 v těchto kmitočtových pásmech:

a)   3 520 až 3 600 kHz s druhem provozu A1A,
b)   3 600 až 3 750 kHz s druhem provozu A1A a A2A, nebo
c)   144,500 až 144,775 MHz a 145,225 až 145,575 MHz s druhem provozu A1A, A2A, F1A a F2A.

(4) Vysílacím rádiovým zařízením ARDF (Amateur Radio Direction Finding) se rozumí vysílací rádiové zařízení omezeného výkonu určené k vysílání majákových signálů pro soutěže a trénink v radioamatérském orientačním běhu, které je provozované v kmitočtových pásmech uvedených v odstavci 3.

Část třetí
Technické podmínky amatérské radiokomunitakční služby

§ 9
Požadavky na stanice

(1) Výkon jednotlivých kmitočtových složek nežádoucího vyzařování nesmí překročit tyto hodnoty:

Kmitočtový rozsah Střední výkon Potlačení nežádoucí složky  
9 kHz - 30 MHz   -40 dB, nejvýše však 50 mW středního výkonu 
30 MHz - 235 MHz >25 W -60 dB, nejvýše však 1 mW středního výkonu 
=<25 W -40 dB, nejvýše však 25 mikroWstředního výkonu 
235 MHz - 960 MHz >25 W -60 dB, nejvýše však 20 mW  středního výkonu 
=<25 W -40 dB, nejvýše však 25 mikroW středního výkonu 
960 MHz - 17,7 GHz >10 W -50 dB, nejvýše však 100 mW středního výkonu
=<10 W Nejvýše 100 mikroW výkonu
>17,7 GHz    Co nejnižší podle současného stavu vývoje techniky (RR APS3)

(2) Šířka pásma zabraná vysíláním musí odpovídat minimální šířce pásma potřebné pro přenos informace daným druhem provozu.

(3) Během změny vysílacího kmitočtu při provozování stanice nesmí být vyzařována její anténou žádná elektromagnetická energie; tato podmínka se nevztahuje na provozování stanice v rámci družicové amatérské služby.

(4) Výstup vysílače, s výjimkou vysílače s výstupním výkonem menším než 6 W, musí být zakončen nesymetrickým výstupem o impedanci 50 W až 100 W. Na stanovišti stanice musí být pro účely měření vysílače pověřenými osobami státní kontroly elektronických komunikací k dispozici výstupní konektor typu N nebo BNC, popřípadě redukce z výstupu vysílače na tento typ konektoru.

Část čtvrtá
Ustanovení závěrečná

§ 10

Provozování stanice, jejíž technické a provozní parametry neodpovídají této vyhlášce, je držitel oprávnění povinen ukončit nejpozději do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.

Ministr:
Mlynář v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány.
2)   Vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti.
3)   Doporučení CEPT T/R 61-01
4)   Doporučení CEPT T/R 61-02

E-shop

Kompendium judikatury - Exekuční proces

Kompendium judikatury - Exekuční proces

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Pátý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na vybrané otázky exekučního procesu, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek, praktický komentář s judikaturou

Zákon o zadávání veřejných zakázek, praktický komentář s judikaturou

Ivo Macek, Romana Derková, Daniel Bartoň, Karel Košťál, Eva Marečková, Petr Zatloukal - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Komentář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek přináší popis a průběh jednotlivých úkonů v procesu zadávání veřejných zakázek. Autoři se zaměřili na praktický přístup k této problematice, a to formou ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Oproti předchozím vydáním reaguje ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.