Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


152

VYHLÁŠKA

ze dne 15. dubna 2005,

kterou se mění vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, se mění takto:

1. V § 1 v uvozovací větě poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)  Směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských látek přídatných povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/34/ES ze dne 30. června 1994, kterou se mění směrnice 89/107/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských látek přídatných povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/85/ES ze dne 19. prosince 1996, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/72/ES ze dne 15. října 1998, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/5/ES ze dne 12. února 2001, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/52/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 95/2/ES týkající se podmínek používání E 425 konjaku jako aditivní látky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o sladidlech pro použití v potravinách.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/83/ES ze dne 19. prosince 1996, kterou se mění směrnice 94/35/ES o sladidlech pro použití v potravinách.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 88/344/ES ze dne 14. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Rady 92/115/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se poprvé mění směrnice 88/344/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/52/ES ze dne 7. prosince 1994, kterou se podruhé mění směrnice 88/344/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/60/ES ze dne 27. října 1997, kterou se potřetí mění směrnice 88/344/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.
Nařízení Komise č. 1607/2000/ES ze dne 31. května 2000, kterou se doplňuje nařízení Komise 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, týkající se výrobních možností.
Nařízení Komise č. 1622/2000/ES ze dne 24. července 2000, kterou se doplňuje nařízení Komise 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem.
Nařízení Komise č. 1623/2000/ES ze dne 25. července 2000, kterou se doplňuje nařízení Komise 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, týkající se obchodních mechanismů.
Nařízení Rady č. 2826/2000/ES ze dne 19. prosince 2000 o informacích a propagačních akcích pro zemědělské produkty na vnitřním trhu.
Nařízení Rady č. 1037/2001/ES ze dne 22. května 2001 o povolení nabídky a dodávky některých dovážených vín pro přímou lidskou spotřebu, která se používají ve vinařství.
Nařízení Rady č. 2585/2001/ES ze dne 19. prosince 2001, kterou se doplňuje nařízení Komise 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem.
Nařízení Rady č. 527/2003/ES ze dne 17. března 2003 o povolení nabídky a dodávky některých dovážených vín z Argentiny pro přímou lidskou spotřebu, která se používají ve vinařství.
Smlouva o přistoupení České republiky a ostatních kandidátských zemí k Evropské unii ze dne 16. dubna 2003.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/114/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a sladidla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/115/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se mění směrnice 94/35/ES o sladidlech pro použití v potravinách.
Rozhodnutí Komise 2002/247/ES ze dne 27. března 2002 o pozastavení uvádění na trh a dovozu cukrovinek z želé obsahujících potravinovou přísadu E 425 konjak.
Rozhodnutí Komise 2004/374/ES ze dne 13. dubna 2004 týkající se pozastavení uvádění na trh, používání a dovážení "jelly minicups" obsahující látky E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 a/nebo E 418.".

2. V příloze č. 1 části 1 oddílu A se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) v potravině, do které bylo přidáno aroma v rozsahu, v jakém je touto vyhláškou přídatná látka v aromatu povolena a prostřednictvím tohoto aromatu přenesena do potraviny, za předpokladu, že přídatná látka v konečné potravině neplní technologickou funkci.".

 3. V příloze č. 1 části 1 oddílu A se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou znějí:

"(6) Množství přídatné látky v aromatu musí být omezeno na minimum nezbytné k zachování bezpečnosti a kvality aromatu a k usnadnění jeho skladování. Přítomnost přídatné látky v aromatu nesmí spotřebitele klamat nebo představovat riziko pro jeho zdraví. V případě, že přídatná látka, v důsledku jejího přenosu aromatem, plní technologickou funkci v potravině, pak je tato látka považována za přídatnou látku přítomnou v potravině a nikoli za přídatnou látku aromatu.

(7) Přítomnost přídatné látky v potravině podle odstavce 5 není povolena v potravinách pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí*), pokud není ve zvláštních právních předpisech výslovně stanoveno jinak.


*)   Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich označování.".Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8 až 10.

4. V příloze č. 1 části 1 oddílu A se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou zní:

"(11) O zařazení potravin a použití přídatných látek ve sporných případech rozhoduje Komise Evropských společenství za pomoci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat na základě využití článků 5 a 7 rozhodnutí**).


**)   Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999, kterým se stanoví postup pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi.".

5. V příloze č. 1 části 1 oddílu B písmeno m) zní:

"m)   stabilizátory, kterými jsou látky, umožňující udržovat fyzikálněchemické vlastnosti potraviny. Mezi stabilizátory se zařazují látky, které umožňují udržování homogenní disperze dvou nebo více nemísitelných látek v potravině. Dále sem patří látky, které stabilizují, udržují nebo posilují existující zbarvení potraviny, a látky, které zvyšují vazebnou kapacitu potraviny včetně tvorby příčných vazeb mezi bílkovinami (zesíťování), jež umožňuje spojení jednotlivých složek potraviny do konečné potraviny,".

6. V příloze č. 1 části 1 oddílu C v odstavci 2 se za text "E 407" vkládá text "E 407a".

7. V příloze č. 1 části 1 oddílu C v tabulce názvy přídatných látek pro E 170, E 466 a E 469 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

8. V příloze č. 1 části 2 tabulka zní:


  *

Nejvyšší povolené množství.

  **

Nezbytné množství.".

9. V příloze č. 1 části 3 odstavec 1 zní:

"(1) Potraviny určené pro výživu kojenců a malých dětí smějí obsahovat

a)   arabskou gumu E 414 a oxid křemičitý E 551 pocházející z přidaných nutričních přípravků v množství nejvýše 150 000 mg/kg látky E 414 a 10 000 mg/kg látky E 551,
b)   mannitol E 421, pokud byl užit jako nosič pro vitamín B?12 v množství nejméně 1 díl vitamínu B?12 na 1000 dílů mannitolu; výrobek připravený ke spotřebě by neměl obsahovat více než 10 mg/kg přenesené látky E 414,
c)   škrobový oktenyljantaran sodný E 1450 pocházející z přidaných vitamínových přípravků nebo přípravků s obsahem polynenasycených mastných kyselin; množství látky E 1450 přenesené do výrobku určeného ke spotřebě může být nejvýše 100 mg/kg u vitamínových přípravků a 1000 mg/kg u přípravků s obsahem polynenasycených mastných kyselin.".

10. V příloze č. 1 části 3 nadpis oddílu D včetně poznámky pod čarou zní:

"Přídatné látky povolené k výrobě potravin určených pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti*)


*)   Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.".

11. V příloze č. 1 části 3 oddílu D se do tabulky č. 4 za řádek přídatné látky E 471 vkládá nový řádek přídatné látky E 472c, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

12. V příloze č. 1 části 4 tabulce č. 2 položka č. 20 zní:

"20.  maso, ryby, drůbež, zvěřina, měkkýši, korýši a přípravky z nich (netýká se hotových pokrmů obsahujících tyto složky)".

13. V příloze č. 1 části 4 tabulce č. 3 se slova "Párky a obdobné masné výrobky, paštiky, terrines" nahrazují slovy:

"Masné výrobky z nasoleného a okořeněného mletého (homogenizovaného) masa naražené v přírodním nebo umělém střevě bez stanoveného stupně tepelného opracování, paštiky, terrines.".

14. V příloze č. 1 části 4 v textu pod tabulkou č. 6 první věta zní:

"Při použití v kombinaci se hodnota NPM týká celkového množství použitých barviv.".

15. V příloze č. 1 části 5 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)  u stolních sladidel obsahující sůl aspartamuacesulfamu "Obsahuje zdroj fenylalaninu".".

16. V příloze č. 1 části 5 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7 , který zní:

"(7) Potraviny obsahující aspartam E 951 a/nebo sůl aspartamuacesulfamu E 962 musí být na obalu určeném pro spotřebitele označeny textem "Obsahuje zdroj fenylalaninu".".Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8 až 12.

17. V příloze č. 1 části 5 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) V případě, že existují pochybnosti o použití sladidla v určitém druhu potraviny a pochybnosti o použití přídatné látky podle principu "nezbytné množství" postupuje se podle části 1 oddíl A odstavce 11 této přílohy.".

18. V příloze č. 1 části 5 tabulka včetně poznámek zní:

*)   Deserty se pro účely této vyhlášky rozumí drobné potravinářské výrobky sladké chuti určené ke konzumaci po hlavním jídle (cukrářské výrobky, mražené krémy, pudinky apod.).
**)   Vyhláška č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky.
***)   Snacky se pro účely této vyhlášky rozumí drobné potravinářské výrobky obvykle na bázi obilovin nebo brambor určené zejména ke konzumaci mezi hlavními jídly (většinou slané chuti).
****)   Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.
a), b)   Nejvyšší povolená množství (NPM) pro sůl aspartamuacesulfamu jsou odvozena od množství, která jsou povolena pro její složky aspartam (E 951) a acesulfam (E 950). Maximální hodnoty NPM pro aspartam a acesulfam nesmí být překročeny při použití soli aspartamuacesulfamu ať již samotné nebo v kombinaci s jednotlivými sladidly E 950 nebo E 951. Limity v tomto sloupci jsou vyjádřeny buď jako a) ekvivalenty acesulfamu K nebo jako b) ekvivalenty aspartamu.".

19. V příloze č. 1 části 6 oddílu A tabulka č. 2 zní:

Zkratky uvedené v tabulce mají tento význam

S + B   použití kyseliny sorbové a kyseliny benzoové a jejich solí jednotlivě či v kombinaci
S + PHB   použití kyseliny sorbové a esterů kyseliny parahydroxybenzoové a jejich solí jednotlivě či v kombinaci
S + B + PHB   použití kyseliny sorbové, kyseliny benzoové a esterů kyseliny parahydroxybenzoové a jejich solí jednotlivě či v kombinaci".

20. V příloze č. 1 části 6 oddílu C tabulka č. 5 včetně poznámek pod čarou zní:

*)  

Použití thiabendazolu k ochraně zásob zemědělských plodin je uvedeno ve vyhlášce č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb.

**) 

 Zrušení nabude účinnosti, jakmile budou platné požadavky na označování potravin ošetřených těmito látkami na základě legislativy Evropského společenství týkající se maximálních limitů residuí pesticidů.

***)  

Nařízení Rady 1493/1999/ES ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, ve znění nařízení Komise 1795/2003/ES.
Nařízení Komise 1622/2000/ES ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření, ve znění nařízení 1410/2003/ES.".

21. V příloze č. 1 části 6 oddílu C tabulka č. 6 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze č. 1 části 6 oddílu D tabulka č. 9 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze č. 1 části 6 oddílu D tabulce č. 10 u látek E 315 Kyselina erythorbová a E 316 Erythorban sodný se slova "Masné konzervy a polokonzervy" nahrazují slovy:

"Masné výrobky nasolené či naložené do solící směsi a masné konzervy".

24. V příloze č. 1 části 7 v tabulce řádek látky E 468 a Polyethylenglykol (6000) zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze č. 1 části 7 se na konec tabulky doplňuje řádek látky E 555, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. V příloze č. 1 části 8 tabulka včetně poznámek zní:

*)  

Tyto látky se nesmějí použít pro výrobu dehydratovaných potravin určených k rehydrataci při spotřebě.

**)  

Při použití látek E 950, E 951, E 957 a E 959 k výrobě žvýkaček v kombinaci musí být množství každé z látek úměrně sníženo tak, aby suma jejich množství nepřekročila hodnotu nejvyššího povoleného množství.

***)  

Oleoresiny z koření jsou definovány jako směs těkavého oleje a pryskyřičnatých látek vyextrahovaných z koření po odpaření extrakčního rozpouštědla.".

Čl. II
Přechodná ustanovení

(1) Potraviny obsahující přídatné látky jiné než sladidla vyrobené a označené podle dosavadních právních předpisů lze uvádět na trh nejdéle do 27. ledna 2006. Tyto potraviny mohou být prodávány až do vyčerpání zásob.

(2) Potraviny obsahující sladidla vyrobené a označené podle dosavadních právních předpisů lze uvádět na trh nejdéle do 29. července 2005. Tyto potraviny mohou být v prodeji nejdéle do 29. ledna 2006.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.

Ministryně:
doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.

E-shop

Praktikum z trestního práva hmotného

Praktikum z trestního práva hmotného

Polák, Hulmáková, Kybic, Stočesová - C. H. Beck

Příručka je určena především pro seminární výuku trestního práva ve studiu magisterském a bakalářském. Jejím cílem je pomoci studentům pochopit pojmy a instituty zvláštní části trestního práva hmotného na řešení praktických příkladů a doplnit tak jejich teoretické poznatky o ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání

Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání

JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. - C. H. Beck

Kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání v ČR. Zejména management podniků (skupin podniků) s působností na úrovni EU dostává touto publikací do ruky cennou pomoc, kterou bude potřebovat při výkladu a aplikaci ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Boris Popesko, Petr Novák, Zuzana Tučková, Šárka Fialová, Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zaměřuje na základní aspekty řízení nákladů. Jsou zde prezentovány jednotlivé kategorie nákladů a způsoby jejich klasifikace z pohledu zdravotnických organizací. Navazuje přehled základních kalkulačních metod, včetně popisu podmínek jejich využití ve zdravotnických ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.