Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


149

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 13. dubna 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb., a k provedení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se slova "kvóty bramborového škrobu" nahrazují slovy "kvóty bramborového škrobu1)".

2. V § 1 písm. e) se slova "doplňkové národní dotace pro hospodářský rok 2004/2005 pěstitelům brambor (dále jen "doplňková dotace")" nahrazují slovy "národní doplňkovou platbu k přímým podporám formou dotace k výsledku hospodaření pro hospodářský rok 2005/2006 pěstitelům brambor (dále jen "doplňková platba")".

3. V poznámce pod čarou č. 1 se slova "Nařízení Komise (ES) č. 97/95 ze dne 17. ledna 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu." nahrazují slovy "Nařízení Komise (ES) č. 2236/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.".

4. Poznámka č. 2 zní:


"2)  Čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 1868/1994.".

5. V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Národní produkční kvóta bramborového škrobu pro hospodářský rok 2005/2006 a hospodářský rok 2006/2007 je stanovena předpisem Evropských společenství2).

(5) Pro hospodářský rok 2005/2006 a pro hospodářský rok 2006/2007 Fond přidělí subkvóty výrobcům způsobem uvedeným v předpise Evropských společenství2). Ustanovení § 5 až 7 se použije obdobně.".

6. V § 4 odst. 1 se slova "ke stanovení nové sub-kvóty žadateli nebo" zrušují.

7. V § 4 odst. 2 se za slova "hospodářský rok 2004/2005" vkládají slova " , hospodářský rok 2005/2006 a hospodářský rok 2006/2007".

8. V § 4 se doplňují odstavce 6 až 12, které znějí:

"(6) Fond přidělí rezervu podle odstavce 1 výrobci na základě jeho žádosti.

(7) Lhůta pro podání žádosti o rezervu podle odstavce 6 činí 30 kalendářních dnů následujících po dni zveřejnění výše rezervy stanovené Fondem podle odstavce 5. Žádost o rezervu se podává Fondu na formuláři vydaném Fondem. Součástí žádosti o rezervu je doklad prokazující výrobní kapacitu výrobce v množství odpovídajícím součtu přidělené subkvóty a požadavku výrobce na její zvýšení.

(8) Žádost o rezervu podle odstavců 6 a 7 Fond zamítne, obsahuje-li požadavek na množství vyšší, než je výše rezervy stanovená Fondem podle odstavce 5.

(9) Fond rozdělí rezervu mezi výrobce jako sub-kvótu na období stanovené předpisem Evropských společenství2)

a)   v souladu s požadavkem výrobce uvedeným v žádosti o rezervu podle odstavců 6 a 7, jestliže součet množství požadovaných všemi výrobci je nižší nebo stejný jako rezerva, nebo
b)   poměrně, podle výše subkvót přiděleným výrobcům, jestliže součet množství požadovaných všemi výrobci v žádosti o rezervu je vyšší než rezerva.

(10) Fond zvýší výrobci subkvótu podle odstavce 9, jestliže výrobce

a)   do 60 dnů ode dne zvýšení subkvóty prokáže, že smluvně zajistil závazky, vyplývající z dodávek brambor potřebných k výrobě bramborového škrobu od pěstitelů, vzniklé v souvislosti se zvýšením subkvóty z rezervy,
b)   v případě zvýšení rezervy na základě uzavření škrobárny podle odstavce 4 do 60 dnů ode dne zvýšení subkvóty prokáže, že smluvně zajistil závazky vyplývající z pěstitelských smluv mezi uzavřenou škrobárnou a pěstiteli, kteří po uzavření škrobárny nadále pokračují v pěstování brambor.

(11) Pokud výrobce ve stanovené lhůtě Fondu neprokáže požadované skutečnosti (odstavec 10), Fond výrobci subkvótu nezvýší; zjistí-li Fond, že výrobce sdělil nepravdivé nebo neúplné údaje, účinky zvýšení subkvóty výrobci zanikají dnem, v němž Fond toto své zjištění výrobci sdělí.

(12) Fond sdělí skutečnosti podle odstavce 10 výrobci neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne zjištění uvedené skutečnosti.".

9. V § 5 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

10. V § 5 odst. 4 se věta první a druhá nahrazuje větami "Výrobce podává žádost o stanovení subkvóty (dále jen "žádost") Fondu na jím vydaném formuláři. Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b) výrobce stvrzuje podpisem prohlášení na formuláři vydaném Fondem.".

11. § 9 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

"§ 9

Výrobce podává žádost o prémii pro výrobce (dále jen "žádost o prémii") Fondu5) po ukončení zpracování brambor v příslušném hospodářském roce, nejpozději však do 31. srpna následujícího hospodářského roku; žádost o prémii podává výrobce za uplynulý hospodářský rok na formuláři vydaném Fondem.


5)   Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003.".

12. V § 10 odst. 2 se věta první nahrazuje větou "Žádost o registraci v seznamu schválených výrobců se podává Fondu na jím vydaném formuláři.".

13. § 11 zní:

"§ 11
Žádost o vydání osvědčení o poskytnutí výrobní náhrady

Schválený výrobce podává žádost o vydání osvědčení o poskytnutí výrobní náhrady7) (dále jen "osvědčení") společně s prohlášením dodavatele základního výrobku8) Fondu, na jím vydaných formulářích. Prohlášení dodavatele základního výrobku8), které se týká výrobku s kódem kombinované nomenklatury9) 3505 10 50, se podává rovněž na formuláři vydaném Fondem.".

14. V § 12 odst. 1 písm. a) se slova " , jejíž vzor je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení," nahrazují slovy "na formuláři vydaném Fondem,".

15. V § 12 odst. 1 písm. b) se slova " , jejíž vzor je uveden v příloze č. 8 k tomuto nařízení," nahrazují slovy "na formuláři vydaném Fondem,".

16. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova " , jejíž vzor je uveden v příloze č. 9 k tomuto nařízení," nahrazují slovy "na formuláři vydaném Fondem,".

17. V nadpisu části šesté se slovo "dotace" nahrazuje slovem "platba".

18. V nadpisu § 13a se slovo "dotace" nahrazuje slovem "platby".

19. § 13a zní:

"§ 13a

Fond zveřejní sazbu doplňkové platby pro rok 2005, přepočtenou podle obsahu škrobu v bramborách, nejpozději do 30. září 2005, a to nejméně v jednom deníku s celostátní působností a způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

20. V nadpisu § 13b se slovo "dotaci" nahrazuje slovem "platbu".

21. V § 13b odst. 1 se slovo "dotaci" nahrazuje slovem "platbu".

22. V § 13b odst. 2 a 3 se slovo "dotaci" nahrazuje slovem "platbu".

23. V § 13b odst. 5 se slovo "dotace" nahrazuje slovem "platby".

24. Poznámka pod čarou č. 10 zní:


"10) Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003.".

25. V § 14 odst. 1 se písmena d) a f) zrušují.Dosavadní písmena e), g) a h) se označují jako písmena d) až f).

26. V § 14 odst. 2 písm. a) se slova " , zásobě pšeničného škrobu, nákupu pšeničného škrobu, uvádění pšeničného škrobu na trh a vývozu pšeničného škrobu" zrušují.

27. V § 14 odstavec 3 zní:

"(3) Výrobce poskytuje Fondu informace podle odstavců 1 a 2 na jím vydaných formulářích.".

28. Přílohy č. 1 až 11 se zrušují.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.

E-shop

Právo na spravedlivý proces

Právo na spravedlivý proces

JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Soubor knih Pavla Molka má neskromnou ambici odpovědět na otázku: Jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce pod jurisdikcí České republiky? Hlavním hrdinou je tedy jednotlivec (ať už jde o fyzickou, či právnickou osobu, ať jde o českého občana, cizince, či apatridu) ...

Cena: 883 KčKOUPIT

Občanský zákoník s judikaturou

Občanský zákoník s judikaturou

Balák, Korecká, Vojtek - C. H. Beck

Druhé vydání úspěšné publikace přináší opět aktuální znění občanského zákoníku a výběr z významných soudních rozhodnutí, která informují o tom, jak jsou jednotlivá ustanovení zákona reflektována judikaturou, přičemž od vydání prvního došlo k podstatnému rozšíření publikace o aktuální ...

Cena: 1 570 KčKOUPIT

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie reaguje na aktuální fenomén „designové revoluce", se kterým se setkáváme všude kolem nás. Snaží se čtenářům přiblížit cesty, jak design chránit. Je přitom zaměřena na dvě nejvíce frekventované formy ochrany designu, a to na ochranu průmyslových vzorů a ochranu ...

Cena: 246 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.