Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


148

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 6. dubna 2005

o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje poskytování dotace fyzické nebo právnické osobě (dále jen "žadatel") Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen "Fond") na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje1) zpracovaného na směsné palivo2) s obsahem nejméně 31 % objemových methylesteru řepkového oleje, určeného k pohonu spalovacích vznětových motorů.

§ 2
Žádost o poskytnutí dotace

(1) Dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje zpracovaného na směsné palivo (dále jen "dotace") se poskytuje žadateli na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace, podané Fondu na formuláři vydaném Fondem (dále jen "žádost"), a to k výsledkům hospodaření výroby methylesteru řepkového oleje v období od 1. července 2005 do 31. prosince 2005 (dále jen "zpracovatelské období") jako kompenzace zvýšených provozních nákladů na výrobu methylesteru řepkového oleje a jeho nižší energetickou účinnost v případě jeho zpracování na směsné palivo2) v porovnání s motorovou naftou3).

(2) Dotace se poskytne žadateli, jestliže

a)   je usazen na území České republiky, jde-li o občana členského státu Evropské unie, nebo právnickou osobu založenou v členském státě Evropské unie nebo, jde-li o osobu ze třetí země, doloží, že je oprávněn podnikat na území České republiky,
b)   je podnikatelem podle zvláštního právního předpisu,
c)   předmětem podnikání žadatele je zpracování semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje nebo jiný obor chemické výroby, zahrnující tuto činnost,
d)   doručí žádost o poskytnutí dotace Fondu nejpozději do 1. června kalendářního roku, který předchází zpracovatelskému období, ve kterém má být poskytnuta dotace,
e)   součástí dlouhodobého hmotného majetku žadatele je funkční výrobní zařízení na zpracování semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, které se nachází na území České republiky (dále jen "výrobní zařízení"),
f)   prokáže, že zpracoval methylester řepkového oleje, na jehož výrobu má být poskytnuta dotace, na směsné palivo nebo že methylester řepkového oleje prodal výrobci směsného paliva na výrobu směsného paliva,
g)   má vypořádány splatné závazky k České republice - Ministerstvu zemědělství, Fondu, Pozemkovému fondu České republiky a Fondu národního majetku České republiky, jakož i splatné závazky související s podporami nebo dotacemi poskytnutými do zemědělství, a nemá nedoplatky na daních, na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, s výjimkou případů, kdy mu bylo po- voleno splácení nedoplatků ve splátkách a tyto splátky řádně a včas platí,
h)   není v likvidaci, nebyl na jeho majetek prohlášen konkurs nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

(3) Součástí žádosti je

a)   čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem žadatele na formuláři vydaném Fondem o skutečnostech podle odstavce 2 písm. g) a h),
b)   smlouva žadatele nebo její úředně ověřená kopie s odběratelem, který je výrobcem směsného paliva, o zpracování dodávaného methylesteru řepkového oleje na směsné palivo, není-li výrobcem směsného paliva žadatel, a to na množství podle odstavce 4,
c)   znalecký posudek prokazující výrobní kapacitu výrobního zařízení žadatele na výrobu oleje z řepky olejné a na výrobu methylesteru řepkového oleje z tohoto oleje podle odstavců 4 a 5,
d)   doklad nebo jeho úředně ověřená kopie, prokazující, že žadatel je podnikatelem podle odstavce 2 písm. b).

(4) Žadatel v žádosti uvede množství semene řepky olejné, které předpokládá zpracovat na methyl-ester řepkového oleje v zpracovatelském období, a množství methylesteru řepkového oleje, které z tohoto množství semene řepky olejné předpokládá vyrobit při splnění podmínky následného zpracování na směsné palivo podle odstavce 2 písm. f) v zpracovatelském období.

(5) Množství semene řepky olejné, uvedené v žádosti podle odstavce 4, musí odpovídat nejméně 2,8násobku množství methylesteru řepkového oleje, které žadatel uvedl v žádosti podle odstavce 4 a které je možno prokazatelně vyrobit ve výrobním zařízení žadatele, uvedeném ve znaleckém posudku podle odstavce 3 písm. c).

§ 3
Posouzení žádosti o poskytnutí dotace

Zjistí-li Fond při posouzení žádosti o poskytnutí dotace, že žadatel uvedl větší množství methylesteru řepkového oleje, než může ve výrobním zařízení, které je zahrnuto v jeho dlouhodobém hmotném majetku, v průběhu zpracovatelského období zpracovat na methylester řepkového oleje, žádost zamítne.

§ 4
Rozhodování Fondu o žádosti

(1) Fond poskytne pro zpracovatelské období dotaci na zpracování semene řepky olejné pro výrobu 50 000 tun methylesteru řepkového oleje.

(2) Překročí-li celkové množství methylesteru řepkového oleje, uvedené v nezamítnutých žádostech, množství uvedené v odstavci 1, Fond ve stejném poměru sníží všem žadatelům množství methylesteru řepkového oleje, na které bude poskytnuta dotace.

(3) V rozhodnutí o poskytnutí dotace Fond stanoví množství methylesteru řepkového oleje pro výrobu směsného paliva a výši dotace pro zpracovatelské období.

§ 5
Výše dotace

Dotace činí 7 000 Kč na 1 tunu methylesteru řepkového oleje.

§ 6
Podmínky vyplacení dotace

(1) Pro účely vyplacení dotace předloží žadatel Fondu

a)   přehled o množství zpracovaného semene řepky olejné a o množství vyrobeného methylesteru řepkového oleje na formuláři vydaném Fondem,
b)   doklad nebo jeho úředně ověřenou kopii prokazující množství směsného paliva vyrobeného žadatelem,
c)   doklad nebo jeho úředně ověřenou kopii prokazující množství methylesteru řepkového oleje dodaného žadatelem na výrobu směsného paliva odběrateli, který je výrobcem směsného paliva,
d)   čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem na formuláři vydaném Fondem o tom, že žadatel smluvně zavázal odběratele, který je výrobcem směsného paliva, že použije odebrané množství prodaného methylesteru řepkového oleje výhradně na výrobu směsného paliva,
e)   doklad o nákupu odpovídajícího objemu řepky olejné na vykázané množství vyrobeného methyl-esteru řepkového oleje; množství nakoupeného semene řepky olejné musí odpovídat nejméně 2,8násobku množství vyrobeného methylesteru řepkového oleje,
f)   čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem na formuláři vydaném Fondem o tom, že žadatel má vypořádány splatné závazky k České republice - Ministerstvu zemědělství, Fondu, Pozemkovému fondu České republiky a Fondu národního majetku České republiky, jakož i splatné závazky související s podporami nebo dotacemi poskytnutými do zemědělství, a nemá nedoplatky na daních, na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, s výjimkou případů, kdy mu bylo povoleno splácení nedoplatků ve splátkách a tyto splátky řádně a včas platí,
g)   čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem na formuláři vydaném Fondem o tom, že žadatel není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku,

a to nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce.

(2) Žadatel dále pro vyplacení dotace předloží Fondu

a)   úředně ověřenou kopii daňového přiznání k spotřební dani z minerálních olejů4), včetně dokladu potvrzeného výrobcem směsného paliva, v němž se uvede skutečné množství methylesteru řepkového oleje podle jednotlivých dodavatelů methyl-esteru řepkového oleje, které bylo použito pro výrobu směsného paliva uvedeného v daňovém přiznání k spotřební dani z minerálních olejů4) obsažených ve směsném palivu, je-li výrobcem směsného paliva podle odstavce 1 písm. b) žadatel,
b)   úředně ověřenou kopii daňového přiznání k spotřební dani z minerálních olejů4), včetně dokladu potvrzeného odběratelem, který je výrobcem směsného paliva, v němž se uvede skutečné množství methylesteru řepkového oleje podle jednotlivých dodavatelů methylesteru řepkového oleje, které bylo použito pro výrobu směsného paliva uvedeného v daňovém přiznání k spotřební dani z minerálních olejů4) obsažených ve směsném palivu, není-li výrobcem směsného paliva podle odstavce 1 písm. b) žadatel,
c)   úředně ověřenou kopii o vypořádání platební povinnosti vyplývající z podaného daňového přiznání k spotřební dani z minerálních olejů4), podle písmene a) nebo b),

a to nejpozději do 60 kalendářních dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce.

(3) Na základě žadatelem prokázané výroby methylesteru řepkového oleje zpracovaného na směsné palivo nebo na základě žadatelem prokázaného prodeje methylesteru řepkového oleje jinému výrobci směsného paliva vyplatí Fond žadateli dotaci, a to do výše stanovené pro zpracovatelské období rozhodnutím o dotaci vydaným podle § 4, a to do 15 dnů ode dne předložení stanovených dokladů.

§ 7
Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2005.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


1)   § 2 písm. c) bod 3 vyhlášky č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.
2)   § 2 písm. d) vyhlášky č. 229/2004 Sb.
3)   § 2 písm. b) vyhlášky č. 229/2004 Sb.
4)   Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 234/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 479/2004 Sb. a zákona č. 693/2004 Sb.

E-shop

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Doc. Ing. Jitka Peková, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace představuje soubor nejdůležitějších teoretických poznatků z oblasti regionálního rozvoje, jež vycházejí jednak z předchozích prací renomovaných autorů a zejména z vlastního dlouhodobě prováděného výzkumu. Z uvedených poznatků by se mělo vycházet při praktické realizaci ...

Cena: 531 KčKOUPIT

Výkladová stanoviska AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Výkladová stanoviska AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Při řešení nějakého problému z oblasti pracovněprávních vztahů se můžete opřít o spoustu věcí – např. o soudní judikaturu, o vyjádření ústředních správních úřadů, o výklad v odborné literatuře a v neposlední ...

Cena: 393 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2016

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2016

Ing. Milan Lošťák, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2016. Přehledné postupy od A ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.