Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


145

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 13. dubna 2005

o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2005

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") a k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských společenství") některé podmínky poskytování národních doplňkových plateb (dále jen "platba") k přímým podporám pro rok 2005 Státním zemědělským intervenčním fondem3) (dále jen "Fond") jako dotaci k výsledkům hospodaření v sektorech

a)   pěstování lnu na vlákno na zemědělské půdě vedené v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (dále jen "evidence") (§ 3a až 3i zákona) jako druh zemědělské kultury orná půda,
b)   pěstování chmele na zemědělské půdě vedené v evidenci jako druh zemědělské kultury chmelnice (§ 3i zákona),
c)   chov skotu, ovcí, popřípadě koz (dále jen "přežvýkavci") na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci podle plemenářského zákona4),
d)   pěstování plodin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení na druhu zemědělské kultury orná půda (§ 3i zákona) vedené v evidenci (§ 3a až 3h zákona).

Platba na pěstování lnu na vlákno
§ 2

Žadatelem o platbu na pěstování lnu na vlákno je fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je na ni vedena v evidenci a pěstuje na ní len na vlákno na výměře nejméně 1 ha.

§ 3

(1) Žádost o platbu na pěstování lnu na vlákno se podává Fondu na jím vydaném formuláři do 15. května 2005.

(2) Součástí žádosti o platbu na pěstování lnu na vlákno je

a)   seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona) žadatele o platbu na pěstování lnu na vlákno osetých žadatelem o platbu na pěstování lnu na vlákno, včetně jejich výměr a zakreslení v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším,
b)   prohlášení s úředně ověřeným podpisem žadatele na formuláři vydaném Fondem o použití uznaného osiva5) odrůd uvedených v předpise Evropských společenství6), doložené daňovým dokladem o nákupu uznaného osiva5) nebo jeho úředně ověřenou kopií, a uznávacím listem5) nebo jeho úředně ověřenou kopií anebo rozhodnutím o uznání osiva5) nebo jeho úředně ověřenou kopií, nebo dokladem o uznání osiva vydaného v jiném členském státě Evropské unie5) nebo jeho úředně ověřenou kopií, popřípadě certifikátem ISTA u osiv z dovozu ze třetích zemí5) nebo jeho úředně ověřenou kopií,
c)   smlouva žadatele o platbu na pěstování lnu na vlákno nebo její úředně ověřená kopie o odbytu stonku lnu uzavřená s prvním zpracovatelem schváleným Fondem podle zvláštního právního předpisu7).

§ 4

Fond poskytne žadateli platbu na pěstování lnu na vlákno na zemědělskou půdu, která je

a)   v evidenci vedena na žadatele,
b)   v evidenci vedena jako způsobilá k poskytnutí platby8),
c)   zemědělsky obhospodařována žadatelem nejméně po dobu od 1. května 2005 do 31. srpna 2005 a je na ní pěstován len na vlákno.

Platba na pěstování chmele
§ 5

Žadatelem o platbu na pěstování chmele je fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je na ni vedena v evidenci jako druh zemědělské kultury chmelnice (§ 3i zákona) o výměře nejméně 1 ha.

§ 6

(1) Žádost o platbu na pěstování chmele se podává Fondu na jím vydaném formuláři do 15. května 2005.

(2) Součástí žádosti o platbu na pěstování chmele je seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona), na nichž žadatel pěstuje chmel a které jsou vedeny v evidenci jako druh zemědělské kultury chmelnice (§ 3i zákona), včetně jejich výměr a zakreslení v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

§ 7

Fond poskytne žadateli platbu na pěstování chmele na zemědělskou půdu, která je

a)   v evidenci vedena na žadatele jako druh zemědělské kultury chmelnice (§ 3i zákona),
b)   v evidenci vedena jako způsobilá k poskytnutí platby8),
c)   zemědělsky obhospodařována žadatelem nejméně po dobu od 1. května 2005 do 31. srpna 2005 a je na ní pěstován chmel.

Platba na chov přežvýkavců
§ 8

Žadatelem o platbu na chov přežvýkavců je fyzická nebo právnická osoba, která

a)   chová přežvýkavce na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci podle plemenářského zákona4),
b)   pěstuje na obhospodařované zemědělské půdě, která je na žadatele vedena v evidenci jako druh zemědělské kultury orná půda, popřípadě jako travní porost (§ 3i zákona), na minimální výměře 1 ha plodiny uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, použité v průběhu kalendářního roku jako krmivo pro chov přežvýkavců, s výjimkou plodin určených ke zpracování na sušená krmiva v rámci společné organizace trhu se sušenými krmivy9) (dále jen "krmné plodiny").

§ 9

(1) Žádost o platbu na chov přežvýkavců se podává Fondu na jím vydaném formuláři do 15. května 2005.

(2) Součástí žádosti o platbu na chov přežvýkavců je seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona), na kterých žadatel pěstuje krmné plodiny, včetně uvedení souhrnné výměry plochy krmných plodin na jednotlivém půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku a vyznačení plochy krmných plodin v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

(3) Žadatel doloží Fondu do 30. září 2005 doklad nebo jeho úředně ověřenou kopii z ústřední evidence podle plemenářského zákona4) prokazující stav chovu přežvýkavců žadatele ke dni 31. července 2005, včetně identifikačních čísel přežvýkavců a data narození podle plemenářského zákona4) a výpočet velkých dobytčích jednotek10).

§ 10

(1) Fond poskytne žadateli platbu na chov přežvýkavců na celkový počet velkých dobytčích jednotek10), stanovených podle počtu chovaných přežvýkavců ke dni 31. července 2005, přičemž nejnižší počet pro poskytnutí platby jsou 2 velké dobytčí jednotky10). Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek10) k platbě na chov přežvýkavců jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(2) Platba na chov přežvýkavců se žadateli poskytne, pokud intenzita10) chovu přežvýkavců žadatele přepočtená na výměru krmných plodin, kterou uvedl žadatel v žádosti, je nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky10) na 1 hektar.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije pro žadatele, pokud počet chovaných přežvýkavců v přepočtu na velké dobytčí jednotky10) ke dni 31. července 2005 je nižší nebo roven 15 velkým dobytčím jednotkám10).

Platba na pěstování plodin na orné půdě
§ 11

Žadatelem o platbu na pěstování plodin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení na orné půdě (dále jen "platba na pěstování plodin na orné půdě") je fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je na ni vedena v evidenci jako druh zemědělské kultury orná půda (§ 3i zákona) o výměře nejméně 1 ha, s výjimkou orné půdy, na které

a)   je pěstován len na vlákno podle § 2 až 4,
b)   jsou pěstovány krmné plodiny podle § 8 až 10,
c)   jsou pěstovány plodiny určené ke zpracování na sušená krmiva v rámci společné organizace se sušenými krmivy9).

§ 12

(1) Žádost o platbu na pěstování plodin na orné půdě se podává Fondu na jím vydaném formuláři do 15. května 2005.

(2) Součástí žádosti o platbu na pěstování plodin na orné půdě je seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona), na kterých žadatel pěstuje plodiny uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, včetně uvedení souhrnné výměry plochy plodin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení na jednotlivém půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku a vyznačení plochy plodin uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

(3) Součástí žádosti o platbu na pěstování plodin na orné půdě v případě, že žadatel pěstuje na orné půdě podle odstavce 1 geneticky modifikované odrůdy kukuřice seté11), je prohlášení s úředně ověřeným podpisem žadatele na formuláři vydaném Fondem

a)   o pěstování geneticky modifikované odrůdy kukuřice seté ve vzdálenosti minimálně 600 m od zemědělsky obhospodařované půdy, na které je pěstována kukuřice setá, která není geneticky modifikována, v režimu ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu12) nebo ve vzdálenosti minimálně 300 m od zemědělsky obhospodařované půdy, na které je pěstována kukuřice setá, která není geneticky modifikována, v režimu ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu12), pokud provede obsev geneticky modifikované odrůdy kukuřice seté nejméně 6 řádky kukuřice seté, která není geneticky modifikována,
b)   o pěstování geneticky modifikované odrůdy kukuřice seté ve vzdálenosti minimálně 100 m od zemědělsky obhospodařované půdy, na které je pěstována kukuřice setá, která není geneticky modifikována, nebo ve vzdálenosti minimálně 50 m od zemědělsky obhospodařované půdy, na které je pěstována kukuřice setá, která není geneticky modifikována, pokud provede obsev geneticky modifikované odrůdy kukuřice seté nejméně 6 řádky kukuřice seté, která není geneticky modifikována,
c)   o vyznačení obvodu pěstování geneticky modifikované odrůdy kukuřice seté na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, v terénu rozpoznatelným způsobem.

(4) Součástí seznamu půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle odstavce 3 písm. b) v případě, že žadatel pěstuje na orné půdě podle odstavce 1 geneticky modifikované odrůdy kukuřice seté11), je zakreslení pěstování geneticky modifikované odrůdy kukuřice seté11) v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo v měřítku podrobnějším.

§ 13

Fond poskytne žadateli platbu na pěstování plodin na ornou půdu, která je

a)   v evidenci vedena na žadatele o platbu na pěstování plodin na orné půdě podle § 12 odst. 1 po dobu od 1. května 2005 do 31. srpna 2005,
b)   v evidenci vedena jako způsobilá k poskytnutí platby8),
c)   zemědělsky obhospodařována žadatelem podle podmínek pro pěstování plodin uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení,
d)   zemědělsky obhospodařována žadatelem v průběhu kalendářního roku po celou dobu, po kterou je na žadatele vedena v evidenci.

§ 14
Sazby plateb

Sazby plateb podle § 2 až 10, popřípadě § 11 až 13, zveřejní Fond nejpozději do 30. listopadu 2005 způsobem umožňujícím dálkový přístup a nejméně v jednom deníku s celostátní působností způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropských společenství13).

Poskytnutí platby
§ 15

(1) Doručí-li žadatel žádost o poskytnutí platby podle tohoto nařízení po stanovené lhůtě, avšak nejdéle do 25 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, přičemž ostatní podmínky stanovené tímto nařízením splní, Fond mu poskytne platbu sníženou o 1 % z celkové výše příslušné platby za každý pracovní den prodlení s předložením žádosti; doručí-li žadatel žádost o platbu až po uplynutí této prodloužené lhůty, Fond žádost o poskytnutí platby zamítne.

(2) Nebyla-li žadateli o platbu přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy podle zvláštního právního předpisu14), Fond žadateli platbu podle tohoto nařízení neposkytne.

(3) Zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby, je ve skutečnosti nižší než výměra, kterou žadatel uvedl ve své žádosti o poskytnutí platby, a to

a)   o nejvýše 3 % včetně, Fond poskytne žadateli příslušnou platbu na skutečnou výměru zemědělské půdy, na níž tento žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby,
b)   o více než 3 % nejvýše o 20 % včetně, Fond poskytne žadateli příslušnou platbu na skutečnou výměru zemědělské půdy, na níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby, sníženou o výši platby odpovídající dvojnásobku výměry zemědělské půdy, u níž žadatel nesplnil podmínky pro poskytnutí platby.

(4) Zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel o platbu podle tohoto nařízení splnil veškeré podmínky pro poskytnutí platby, je oproti výměře uvedené v žádosti o platbu nižší o více než 20 %, Fond příslušnou platbu žadateli neposkytne.

(5) Pokud jsou výměry zemědělské půdy, které příslušný žadatel uvedl v žádosti o poskytnutí více než jedné z plateb podle tohoto nařízení, tvořeny současně na jednom půdním bloku, popřípadě na jednom dílu půdního bloku, a zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí jedné z plateb, je ve skutečnosti nižší než výměra, kterou žadatel uvedl ve své žádosti o poskytnutí plateb, postupuje Fond podle odstavců 3 a 4 u všech plateb, na které byla podána žádost.

(6) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek10) přežvýkavců, chovaných žadatelem o platbu na chov přežvýkavců je ke dni 31. července 2005 nižší než počet velkých dobytčích jednotek10) přežvýkavců, na něž tento žadatel požádal o poskytnutí platby, a to

a)   o nejvýše 3 % včetně, poskytne Fond tomuto žadateli platbu na počet velkých dobytčích jednotek10) přežvýkavců chovaných tímto žadatelem ke dni 31. července 2005 zjištěný Fondem,
b)   o více než 3 % a nejvýše o 20 % včetně, Fond poskytne tomuto žadateli platbu připadající na Fondem zjištěný počet velkých dobytčích jednotek10) přežvýkavců chovaných tímto žadatelem ke dni 31. července 2005, snížený o výši platby odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi počtem Fondem zjištěných velkých dobytčích jednotek10) přežvýkavců a počtem velkých dobytčích jednotek10) přežvýkavců, na něž žadatel požádal o poskytnutí platby.

(7) Jestliže Fond zjistí, že počet velkých dobytčích jednotek10) přežvýkavců, chovaných žadatelem o platbu na chov přežvýkavců je ke dni 31. července 2005 nižší o více než 20 % než počet velkých dobytčích jednotek10) přežvýkavců, na něž žadatel požádal o poskytnutí platby, Fond platbu na chov přežvýkavců tomuto žadateli neposkytne.

(8) Jestliže Fond zjistí, že žadatel podle § 12, který pěstuje geneticky modifikované odrůdy kukuřice seté, nevyznačil v terénu obvod pěstování geneticky modifikované odrůdy kukuřice seté na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, popřípadě jinak porušil podmínky, stanovené v § 12 odst. 3, Fond platbu podle § 12 na půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, na kterém žadatel pěstuje geneticky modifikované odrůdy kukuřice seté, neposkytne.

(9) Jsou-li podmínky pro poskytnutí plateb podle tohoto nařízení splněny, Fond poskytne žadatelům příslušnou platbu, a to v období od 1. prosince 2005 do 30. června 2006.

§ 16
Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá účinnosti dnem 30. června 2006.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č.  1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.
3)   Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č.  237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.
4)   Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb.
5)   Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
Vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin.
6)   Příloha V nařízení Komise (ES) č. 1973/2004.
7)   Nařízení vlády č. 248/2004 Sb., o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno.
8)   Čl. 143b odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.
9)   Nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
Nařízení vlády č. 204/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy.
10)   Čl. 131 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.
11)   Zákon č. 219/2003 Sb.
12)   Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č.  368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
13)   Čl. 143c nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
14)   Nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006.

E-shop

Slovník pojmů IFRS, 2. vydání

Slovník pojmů IFRS, 2. vydání

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

JUDr. Nataša Randlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním často souvisejícím hromadným propouštěním, a to jak na straně převádějícího zaměstnavatele tak zaměstnavatele nabývajícího. Obě tyto úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a jsou harmonizovány s evropskými směrnicemi ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, 6. vydání

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, 6. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o ...

Cena: 1 160 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.