Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


142

VYHLÁŠKA

ze dne 11. dubna 2005

o plánování v oblasti vod

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 24 odst. 3 a § 26 odst. 2 a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví obsah, způsob zpracování, postup při projednávání a zveřejnění Plánu hlavních povodí České republiky (dále jen "Plán hlavních povodí"), obsah, postup zadání, způsob zpracování, podrobnosti etap, postup projednávání a způsob zveřejnění plánů oblastí povodí, jakož i vymezení obsahu základních a doplňkových opatření programů opatření k dosažení cílů ochrany vod podle § 23a zákona.

§ 2
Vymezení pojmů

(1) Koordinační oblast mezinárodní oblasti povodí je dílčí část mezinárodní oblasti povodí1) na území České republiky.

(2) Rizikový vodní útvar je útvar, u něhož nelze odůvodněně očekávat dosažení cílů ochrany vod na konci plánovacího období, bez provedení nezbytných opatření k dosažení cílů pro danou oblast povodí.

§ 3
Informační a mapové podklady

(1) Pro zpracování Plánu hlavních povodí a plánů oblastí povodí se používají zejména informace shromažďované v informačních systémech veřejné správy2), údaje Českého statistického úřadu, územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady3) a státní mapová díla určená pro veřejné užití4) nebo mapová díla zpracovaná na jejich podkladě.

(2) Pro části povodí, která přesahují na území sousedních států, se použijí informační podklady a údaje vyžádané prostřednictvím Ministerstva životního prostředí podle § 108 odst. 2 písm. w) zákona.

Plán hlavních povodí
§ 4

(1) Základní obsah Plánu hlavních povodí je uveden v příloze č. 1. Tento obsah se doplní podle výsledků přípravných prací.

(2) Zpracování, projednávání a zveřejnění Plánu hlavních povodí zahrnuje

a)   přípravné práce,
b)   zpracování návrhu Plánu hlavních povodí, jeho zveřejnění k připomínkám veřejnosti, včetně uživatelů vody (dále jen "veřejnost") a jeho projednání,
c)   posuzování vlivu návrhu Plánu hlavních povodí na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu5),
d)   zpracování konečného návrhu Plánu hlavních povodí,
e)   předložení konečného návrhu Plánu hlavních povodí s návrhem jeho závazných částí ke schválení vládě,
f)   zveřejnění schváleného Plánu hlavních povodí,
g)   průběžnou evidenci a ukládání dokladů a dokumentů z procesu zpracování, projednání a schvalování Plánu hlavních povodí.

(3) Při aktualizaci Plánu hlavních povodí se postupuje obdobně jako při jeho pořizování.

§ 5
Přípravné práce pro Plán hlavních povodí

Přípravné práce pro Plán hlavních povodí zahrnují

a)   vymezení hlavních povodí České republiky (dále jen "hlavní povodí") ve vztahu k územním obvodům krajů a k mezinárodním oblastem povodí Labe, Odry a Dunaje,
b)   shromáždění podkladů, zejména

1. 

aktuálních státních a krajských koncepčních dokumentů na úseku územního plánování, vodního hospodářství, životního prostředí a v souvisejících odvětvích,

2. 

dalších aktuálních programů vyplývajících z mezinárodních smluv a závazků vymezujících strategie v oblasti vod, které Česká republika přijala nebo k nim přistoupila, a dalších mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,

c)   vyhodnocení uvedených podkladů do základního scénáře rozvoje všech složek hospodářství s významným vlivem na vodu v období, pro které bude zpracován Plán hlavních povodí,
d)   sestavení předběžného přehledu významných problémů k řešení pro jednotlivá hlavní povodí na základě vyhodnocení výchozích podmínek a podkladů,
e)   zpracování základních principů a postupů řešení,
f)   zpracování oznámení koncepce6) a jeho předložení příslušnému úřadu podle zvláštního právního předpisu7).

§ 6
Návrh Plánu hlavních povodí a jeho projednání

(1) Návrh Plánu hlavních povodí se zpracovává v rozsahu podle přílohy č. 1, podle výsledků přípravných prací a podle požadavků zvláštního právního předpisu7).

(2) V návrhu Plánu hlavních povodí se stanovují rámcové cíle podle § 24 zákona a navrhují se opatření nezbytná pro dosažení stanovených cílů Plánu hlavních povodí a pro zajištění mezinárodních závazků České republiky jako rámcová opatření s celostátní působností, zejména opatření v oblasti legislativní, administrativní a ekonomické, a opatření pro jednotlivá hlavní povodí, včetně časového plánu jejich uskutečnění, odhadu finančních nákladů a strategie jejich financování a posouzení jejich ekonomických dopadů.

(3) Navržená opatření jsou podkladem pro návrh závazných částí Plánu hlavních povodí.

(4) Návrh Plánu hlavních povodí se zveřejňuje k připomínkám veřejnosti. Současně se zveřejněním návrhu Plánu hlavních povodí se vydá oznámení o jeho zveřejnění, které obsahuje adresu a lhůtu pro uplatnění připomínek, a to jednorázově ve třech celostátních denících a na portálu veřejné správy8).

(5) Návrh Plánu hlavních povodí je považován za zveřejněný, je-li vystaven k veřejnému nahlédnutí zároveň u Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí v listinné podobě a v elektronické podobě na portálu veřejné správy. Návrh Plánu hlavních povodí je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění.

(6) Ke zveřejněnému návrhu Plánu hlavních povodí se mohou podat náměty, návrhy, námitky nebo připomínky (dále jen "připomínky"). Připomínky lze podat do 15 dnů po uplynutí lhůty podle odstavce 5. K připomínkám podaným po stanovené lhůtě se nepřihlíží.

(7) Všechny připomínky je třeba podat v listinné nebo v elektronické podobě na adresu uvedenou při zveřejnění návrhu Plánu hlavních povodí. V připomínce musí být uvedeno jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název a sídlo podávajícího, jde-li o právnickou osobu. Připomínky podávané v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou9).

(8) Návrh Plánu hlavních povodí upravený podle vyhodnocení připomínek se předkládá příslušnému úřadu podle zvláštního právního předpisu5).

§ 7
Konečný návrh Plánu hlavních povodí

(1) Konečný návrh Plánu hlavních povodí se zpracovává na základě stanoviska příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu5).

(2) Konečný návrh Plánu hlavních povodí se předkládá, spolu se zprávou o vyhodnocení připomínek, stanoviskem příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu5), zprávou o zahrnutí požadavků a podmínek obsažených ve stanovisku příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu5) a návrhem závazných částí Plánu hlavních povodí, ke schválení vládě.

§ 8
Zveřejnění schváleného Plánu hlavních povodí

(1) Informace o schválení Plánu hlavních povodí se zveřejňuje ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a na portálu veřejné správy.

(2) Schválený Plán hlavních povodí se předává krajským úřadům a je přístupný veřejnosti po dobu jeho platnosti v listinné podobě na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a krajských úřadech a v elektronické podobě na portálu veřejné správy.

Plán oblasti povodí
§ 9

(1) Základní obsah plánu oblasti povodí je uveden v příloze č. 2. Plán oblasti povodí obsahuje textovou část, tabulkové přílohy a mapové přílohy. Tento obsah se doplní podle výsledků schválení etap zpracování plánu oblasti povodí podle § 25 odst. 2 písm. a) a b) zákona a podle požadavků, které vyplývají z mezinárodní koordinace prací v rámci mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje.

(2) Při zpracování plánu oblasti povodí se průběžně evidují a ukládají dokumenty související se zpracováním plánu oblasti povodí a dokumentující postup jeho zpracování, včetně výsledných dokumentů z jednotlivých etap prací a projednávání. Dokumenty použité pro zpracování plánu oblasti povodí jsou po dobu přípravy, zpracování, schvalování a platnosti plánu oblasti povodí veřejně přístupné k nahlédnutí u příslušného pořizovatele plánu oblasti povodí.

(3) Postup prací a evidence informací, dokladů a dokumentů se provádí takovým způsobem, aby bylo umožněno sestavení plánů mezinárodních oblastí povodí nebo koordinačních oblastí mezinárodních oblastí povodí.

(4) Při aktualizaci plánu oblasti povodí se postupuje obdobně jako při jeho pořizování.

§ 10
Přípravné práce pro plán oblasti povodí

(1) Přípravné práce pro plán oblasti povodí zahrnují

a)   vymezení oblasti povodí ve vztahu k územním obvodům krajů a správním obvodům obcí s rozšířenou působností, k hlavním povodím a ke koordinačním oblastem mezinárodních oblastí povodí,
b)   sestavení časového plánu a programu prací pro zpracování plánu oblasti povodí a jeho zveřejnění k připomínkám,
c)   shromáždění závazných podkladů, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o užívání vod a nakládání s nimi a o vlivech na stav povrchových a podzemních vod v členění na vodní útvary,

1. 

informace shromažďované v informačních systémech veřejné správy podle § 19, 21 a 22 zákona a podle zvláštního právního předpisu10),

2. 

údaje a výstupy vodní bilance podle zvláštního právního předpisu11),

3. 

demografické a hospodářské údaje,

4. 

informace ze schválené územně plánovací dokumentace, pokud nejde o regulační plán,

5. 

údaje o stavu ochrany před povodněmi a o vodním režimu krajiny,

6. 

akční plány nebo programy přijaté k implementaci právních předpisů Evropských společenství a k realizaci závazků České republiky vyplývajících z mezinárodních smluv a závazků v oblasti jakosti vod,

7. 

údaje o užívání vod a nakládání s nimi,

8. 

údaje o vlivech na stav povrchových a podzemních vod,

9. 

údaje o monitorovacích programech a jejich výsledcích,

10. 

údaje o vymezení a ochranných podmínkách zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, územního systému ekologické stability a významných krajinných prvků,

11. 

údaje o vymezení a ochranných podmínkách zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,

d)   shromáždění dalších podkladů12) jako zdrojů informací o možných požadavcích na užívání vod a nakládání s nimi a o možných vlivech na stav povrchových nebo podzemních vod,
e)   analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik oblasti povodí, zahrnující zejména

1. 

návrh úpravy vymezení vodních útvarů a jejich charakteristiky,

2. 

návrh registru chráněných oblastí,

3. 

stanovení cílů ochrany vod pro vodní útvary a chráněné oblasti,

f)   zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod, zahrnující zejména

1. 

identifikaci významných vlivů,

2. 

určení předpokládaných požadavků na užívání vod, včetně požadavků na ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,

3. 

analýzu dopadů na stav povrchových a podzemních vod,

4. 

výchozí vymezení silně ovlivněných vodních útvarů,

5. 

určení rizikových vodních útvarů,

6. 

výchozí návrh zvláštních cílů ochrany vod podle § 23a odst. 4 zákona,

g)   ekonomickou analýzu užívání vody,
h)   zpracování podkladů pro sestavení programů pro zjišťování a hodnocení stavu vod postupem podle § 21 odst. 3 zákona a zavedení těchto programů,
i)   sestavení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí podle výsledku prací podle písmen c) až h),
j)   zpracování oznámení koncepce6) a jeho předložení příslušnému úřadu podle zvláštního právního předpisu7).

(2) V časovém plánu a programu prací pro zpracování plánu oblasti povodí se určí období, za které budou shromažďovány a používány podkladové údaje podle odstavce 1 písm. c) a d). Období se určí na základě dostupnosti podkladových údajů a dat s přihlédnutím k požadavkům mezinárodních komisí13), které koordinují zpracování plánů mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje.

(3) Časový plán a program prací pro zpracování plánu oblasti povodí (dále jen "časový plán a program prací") a předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v příslušné oblasti povodí, včetně výchozího vymezení silně ovlivněných vodních útvarů a výchozích návrhů zvláštních cílů ochrany vod (dále jen "předběžný přehled významných problémů"), se nejpozději ve lhůtách stanovených podle § 25 zákona zveřejní k připomínkám veřejnosti.

(4) Časový plán a program prací a předběžný přehled významných problémů jsou považovány za zveřejněné, jsou-li vystaveny k veřejnému nahlédnutí v listinné podobě u všech krajských úřadů a všech správců povodí, jejichž územní působnosti se plán oblasti povodí týká, a v elektronické podobě na portálu veřejné správy. Časový plán a program prací a předběžný přehled významných problémů jsou vystaveny k veřejnému nahlédnutí po dobu 6 měsíců ode dne zveřejnění. Příslušná oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací a předběžného přehledu významných problémů se vyvěšují na úředních deskách územně dotčených krajských úřadů a obcí.

(5) Ke zveřejněným výsledkům přípravných prací podle odstavce 4 se mohou podávat připomínky ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejich zveřejnění. K připomínkám podaným po stanovené lhůtě se nepřihlíží.

(6) Všechny připomínky je třeba podat v písemné nebo v elektronické podobě na adresu uvedenou při zveřejnění časového plánu a programu prací a předběžného přehledu významných problémů. V připomínce musí být uvedeno jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název a sídlo podávajícího, jde-li o právnickou osobu. Připomínky podávané v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou9).

(7) Časový plán a program prací a předběžný přehled významných problémů, upravené podle vyhodnocení připomínek, se předkládají ke stanovisku ústředním vodoprávním úřadům a ústřednímu správnímu úřadu pro územní plánování a po jejich souhlasném stanovisku se předkládají ke schválení příslušným krajským úřadům.

§ 11
Návrh plánu oblasti povodí

(1) Návrh plánu oblasti povodí se zpracovává v rozsahu podle přílohy č. 2, podle schválení prací uvedených v § 10 odst. 7 příslušnými krajskými úřady a podle požadavků plynoucích z posuzování vlivu na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu5). Návrh plánu oblasti povodí obsahuje také konečné určení silně ovlivněných vodních útvarů a zvláštních cílů ochrany vod. V případech, kdy to vyžaduje zvláštní právní předpis14) nebo charakter řešené problematiky, se přistoupí k řešení v alternativách nebo variantách včetně jejich vyhodnocení.

(2) Součástí návrhu plánu oblasti povodí je návrh programů opatření včetně návrhu časového plánu jejich realizace a odhadu finančních nákladů a strategie jejich financování. Pro každé opatření se uvede i jeho očekávaný účinek.

(3) V programech opatření se zvlášť uvede seznam opatření zajišťujících nebo podporujících veřejné zájmy

a)   k naplnění cílů ochrany vod (základních, popřípadě doplňkových opatření),
b)   pro ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,
c)   pro plnění požadavků na vodohospodářské služby.

(4) Základní opatření podle odstavce 3 písm. a) jsou

a)   opatření naplňující stanovené cíle ochrany vod,
b)   opatření vyvolaná požadavky práva Evropských společenství v oblasti životního prostředí,
c)   opatření k ochraně vod používaných k výrobě pitné vody,
d)   opatření k regulaci odběrů povrchových a podzemních vod,
e)   opatření k regulaci umělých infiltrací,
f)   opatření u bodových zdrojů znečištění,
g)   opatření regulující znečištění z plošných zdrojů znečištění,
h)   opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu,
i)   opatření k zábraně vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod,
j)   opatření k odstranění znečištění povrchových vod zvlášť nebezpečnými závadnými látkami a nebezpečnými závadnými látkami,
k)   opatření k prevenci havarijního znečištění,
l)   opatření k ochraně povrchových vod využívaných ke koupání osob.

(5) Doplňková opatření podle odstavce 3 písm. a) mohou být navržena podle seznamu vzorových doplňkových opatření15).

(6) Program opatření ke splnění požadavků na vodohospodářské služby obsahuje opatření v řízení a využívání vodních zdrojů, popřípadě opatření doplňující vodohospodářskou infrastrukturu v oblasti povodí.

(7) Navržená opatření jsou podkladem pro návrh závazných částí plánu oblasti povodí.

§ 12
Zveřejnění a projednání návrhu plánu oblastí povodí

(1) Návrh plánu oblasti povodí se předkládá po schválení územně příslušnými krajskými úřady ve lhůtě stanovené podle § 25 odst. 2 zákona k připomínkám veřejnosti. K návrhu plánu oblasti povodí se přikládá stručný souhrn, který umožní porozumět jeho odbornému obsahu a přiblížit význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami.

(2) Návrh plánu oblasti povodí je považován za zveřejněný, je-li vystaven v listinné podobě k veřejnému nahlédnutí u všech krajských úřadů a všech správců povodí, jejichž územní působnosti se plán týká, a v elektronické podobě na portálu veřejné správy. Návrh plánu oblasti povodí je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 6 měsíců ode dne zveřejnění.

(3) Současně se zveřejněním návrhu plánu oblasti povodí se vyvěsí oznámení o zveřejnění s adresou a termínem pro uplatnění připomínek na úředních deskách příslušných krajských úřadů a obcí, jejichž územní působnosti se budou dotýkat opatření vyplývající z návrhu plánu oblasti povodí, jakož i prostřednictvím portálu veřejné správy.

(4) Ke zveřejněnému návrhu plánu oblasti povodí se mohou podávat připomínky k jeho obsahu nebo k navrhovaným cílům a způsobům jejich dosažení ve lhůtě 6 měsíců ode dne zveřejnění. K připomínkám podaným po stanovené lhůtě se nepřihlíží.

(5) Všechny připomínky je třeba podat v písemné nebo v elektronické podobě na adresu uvedenou v oznámení o zveřejnění návrhu plánu oblasti povodí. V připomínce musí být uvedeno jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název a sídlo podávajícího, jde-li o právnickou osobu. Připomínky podávané v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou9).

(6) Vyhodnocení podaných připomínek se zpracuje do 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek podle odstavce 4. Vyhodnocení se zpracuje ve formě zprávy s přehledem podaných připomínek a změnami, které byly v jejich důsledku provedeny v návrhu plánu oblasti povodí. Tato zpráva bude zveřejněna v listinné podobě po dobu 30 dnů u správců povodí a krajských úřadů, jejichž územní působnosti se plán týká, a v elektronické podobě na portálu veřejné správy.

(7) Návrh plánu oblasti povodí upravený podle vyhodnocení připomínek se předkládá ke stanovisku ústředním vodoprávním úřadům a ústřednímu správnímu úřadu pro územní plánování a po jejich souhlasném stanovisku se předkládá ke schválení příslušným krajským úřadům.

(8) Návrh plánu oblasti povodí schválený příslušnými krajskými úřady se předkládá příslušnému úřadu podle zvláštního právního předpisu5).

§ 13
Konečný návrh plánu oblasti povodí

(1) Konečný návrh plánu oblasti povodí se zpracuje na základě výsledků schválení návrhu plánu oblasti povodí příslušnými krajskými úřady a stanoviska příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu5).

(2) Konečný návrh plánu oblasti povodí s vyznačením územní působnosti krajů se předkládá ke schválení příslušným krajům spolu se zprávou o vyhodnocení připomínek, stanoviskem příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu5), zprávou o zahrnutí požadavků a podmínek obsažených ve stanovisku příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu5) a návrhem závazných částí plánu oblasti povodí.

§ 14
Zveřejnění schváleného plánu oblasti povodí

Schválený plán oblasti povodí je přístupný veřejnosti po dobu jeho platnosti v listinné podobě u příslušných krajských úřadů a správců povodí, jejichž územní působnosti se plán týká, a v elektronické podobě na portálu veřejné správy.

§ 15

Schválená část plánu oblasti povodí, která obsahuje opatření, na něž se vztahuje zvláštní právní předpis16), se předkládá příslušným orgánům územního plánování jako podklad pro pořízení územně plánovací dokumentace nebo její změny. To neplatí, pokud je opatření v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Závěrečná ustanovení

§ 16
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 140/2003 Sb., o plánování v oblasti vod, se zrušuje.

§ 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.

Ministr:
Ing. Palas v. r.


1)   Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, ve znění vyhlášky č. 390/2004  Sb.
2)   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
3)   Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4)   Například zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.
5)   Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.  218/2004 Sb.
6)   § 10c zákona č. 100/2001 Sb.
7)   Zákon č. 100/2001 Sb.
8)   § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb.
9)   Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
10)   Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
11)   § 1 odst. 1 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.
12)   Například § 4 zákona č. 274/2001 Sb., § 38 zákona č. 114/1992 Sb.
13)   Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe ze dne 8. října 1990.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2003 Sb. m. s. o sjednání Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 122/1999 Sb. o sjednání Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje.
14)   Zákon č. 114/1992 Sb.
Zákon č. 100/2001 Sb.
15)   Příloha VI Část B směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky.
16)   Zákon č. 50/1976 Sb.
Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb.

E-shop

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., JUDr. Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva, ale i vývoj právní úpravy v oblasti veřejného práva (např. přijetí nového kontrolního řádu, novely zákona o přestupcích, soudního řádu správního, zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Stanislav Křeček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Aktualizované vydání praktické příručky reflektuje změny v oblasti bytového práva, především novou úpravu placení oprav a připravovaný zákon o sociálním bydlení. Příručka se zabývá problematikou bydlení v ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, komentář

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, komentář

Ing. Eva Zemanová, Mgr. Václav Toman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář se zabývá praktickou aplikací a úskalími zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Uspořádání komentáře vychází z jeho jednotlivých hlav takto: •subjekt ...

Cena: 345 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.