Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


133

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 9. března 2005

o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 1 a 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 6 zákona:

Část první
Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje

a)   technické požadavky na součásti a subsystémy evropského železničního systému3),
b)   podmínky pro pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody a vhodnosti použití stanovených výrobků podle § 11, 11a a § 12 odst. 4 zákona.

§ 2
Evropský železniční systém

(1) Evropským železničním systémem se rozumí struktury složené ze součástí drah evropského železničního systému, vybudované nebo modernizované pro vysokorychlostní nebo konvenční železniční dopravu a pro kombinovanou dopravu po železnici, a vozidlový park drážních vozidel určených pro jízdu v tomto železničním systému.

(2) Součástmi dráhy evropského železničního systému se rozumí zařízení dopravní cesty dráhy, zařízení pro řízení drážní dopravy, zejména ke sledování pohybu drážních vozidel na železniční dopravní cestě a zabezpečovací systémy, technická zařízení pro zpracování dat a telekomunikační zařízení určená pro osobní a nákladní dopravu v železničním systému s cílem zaručit bezpečný a plynulý provoz systému a účinné řízení dopravy.

(3) Interoperabilitou evropského železničního systému se rozumí schopnost evropského železničního systému umožnit při splnění specifikací provozní a technické propojenosti vyhlašovaných v Ústředním věstníku Evropské unie4) (dále jen "technické specifikace interoperability") bezpečný a nepřerušovaný pohyb drážních vozidel po dráze a zajistit požadovanou výkonnostní úroveň, bezpečnost a kvalitu dopravy. Součástmi interoperability evropského železničního systému se rozumí veškeré součásti dráhy a drážních a kolejových vozidel, na kterých přímo či nepřímo závisí interoperabilita evropského železničního systému; za součásti interoperability se považují hmotné objekty i nehmotné objekty, například programové vybavení.

(4) Technickou specifikací interoperability4) se rozumí specifikace, kterými je vymezen každý subsystém nebo část subsystému tak, aby vyhovoval základním požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem5) a zajistil interoperabilitu evropského železničního systému. Subsystémem se přitom rozumí dílčí strukturální a provozní celky evropského vysokorychlostního a konvenčního železničního systému, vymezené v předpisech Evropských společenství4). Provozovatelem subsystému se rozumí osoba, která systém provozuje, nebo osoba, která odpovídá za zadání návrhu subsystému, konstrukci nebo provedení subsystému a jeho stav při uvedení do provozu.

(5) Osobou, která má právní zájem na používání součástí interoperability se rozumí zejména výrobce, dovozce, zhotovitel nebo dodavatel a vlastník, popřípadě uživatel součásti; za výrobce se považuje i osoba, která sestavuje součásti interoperability nebo díly součástí interoperability mající různý původ, nebo která vyrábí součásti interoperability pro své vlastní použití.

(6) Evropskou specifikací se rozumí evropské technické specifikace a harmonizované české technické normy podle ustanovení § 4a odst. 1 zákona; nejsou-li v příslušné oblasti takové normy, rozumí se evropskou specifikací normy určené Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle ustanovení § 4a odst. 1 zákona.

Část druhá
Požadavky na součásti interoperability

§ 3
Součásti interoperability

(1) Jednotlivé součásti interoperability musí zajišťovat celkovou interoperabilitu. Používat a na trh a do provozu lze uvádět jen takové součásti drah konvenčního a vysokorychlostního evropského železničního systému, které zajišťují dokonalou slučitelnost technických charakteristik dopravní cesty dráhy s technickými charakteristikami použitých kolejových vozidel včetně palubních součástí všech dotčených subsystémů.

(2) Součásti interoperability

a)   smí být uvedeny na trh a do provozu pouze v případě, jestliže umožňují dosažení interoperability evropského železničního systému a zároveň vyhovují základním požadavkům na konstrukční a provozní vlastnosti podle zvláštního právního předpisu5),
b)   smí být užity pouze pro účely, pro které jsou v technické dokumentaci nebo technických specifikacích interoperability určeny,
c)   musí být instalovány, provozovány a udržovány v souladu s technickou dokumentací a s technickými specifikacemi interoperability.

Posuzování shody součástí interoperability
§ 4

(1) Součásti interoperability podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona výrobky, u nichž musí být posouzena shoda s technickými požadavky na ně kladenými. Pro součásti interoperability musí být notifikovanou osobou vydán

a)   certifikát o přezkoumání typu, nebo
b)   certifikát o shodě s technickými specifikacemi interoperability nebo o shodě s evropskými specifikacemi.

(2) Jsou-li součásti interoperability nově navrženy nebo aplikují-li se v nové oblasti, přičemž přímo ovlivňují bezpečnost, dostupnost nebo hospodárnost subsystému, a je-li tak stanoveno v technických specifikacích interoperability, musí být notifikovanou osobou vydán kromě certifikátu o přezkoumání typu nebo certifikátu o shodě ještě certifikát vhodnosti použití.

(3) Certifikát o přezkoumání typu, certifikát o shodě a certifikát vhodnosti použití vydává notifikovaná osoba na žádost osoby, která má právní zájem na používání součásti interoperability. Postup pro vydání certifikátů a jejich obsah je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(4) Na základě certifikátu o přezkoumání typu, nebo certifikátu o shodě, nebo certifikátu vhodnosti použití vydaného notifikovanou osobou, popřípadě na základě protokolu vnitřní kontroly výrobce o shodě výrobku s technickými specifikacemi interoperability prokazuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce shodu nebo vhodnost použití součásti interoperability vydáním ES prohlášení o shodě s technickými specifikacemi interoperability, o shodě s evropskými specifikacemi nebo o shodě s přezkoumaným typem (dále jen "ES prohlášení o shodě") a u určených součástí podle odstavce 2 vydáním ES prohlášení vhodnosti použití. Podmínkou vydání prohlášení je aplikace ustanovení technických specifikací interoperability při výrobě, popřípadě při ověření shody součásti.

(5) Součásti interoperability, pro které byl vydán certifikát o přezkoumání typu nebo certifikát o shodě, popřípadě vhodnosti použití, se považují za součásti, které splňují základní požadavky a podmínky stanovené v příslušných technických specifikacích interoperability. Uživatelé a notifikované osoby nejsou oprávněni bránit uvádění těchto součástí na trh nebo omezovat jejich použití na dráze, která tvoří součást konvenčního nebo vysokorychlostního evropského železničního systému; pokud nevznikly nové závažné okolnosti, které by použití uvedených součástí bránily, nejsou uživatelé a notifikované osoby oprávněni požadovat provedení totožných kontrol, které již byly provedeny v souvislosti s vydáním certifikátu o shodě nebo certifikátu vhodnosti použití součásti.

§ 5

(1) Součásti interoperability mohou být

a)   vícenásobného použití, které mohou být užívány i v jiných oblastech než na dráhách evropského železničního systému a k užití na dráhách evropského železničního systému se neupravují,
b)   vícenásobného použití se zvláštní charakteristikou, které mohou být jako takové užívány v jiných oblastech a pro použití na dráhách evropského železničního systému musí vykazovat určitou úroveň výkonu, spolehlivosti, popřípadě jiné stanovené parametry,
c)   zvláštní, které jsou projektovány, konstruovány a vyráběny specificky jen pro použití na dráhách evropského železničního systému.

(2) Certifikát o shodě a certifikát vhodnosti použití u součástí interoperability násobného použití podle odstavce 1 písm. a) prokazuje posouzení shody nebo vhodnosti použití samostatně provedené notifikovanou osobou postupem posouzení původní shody se shodou s technickými specifikacemi interoperability, kterým je třeba vyhovět pro použití u drah evropského železničního systému.

(3) Certifikát o shodě a certifikát vhodnosti použití u součástí interoperability násobného použití podle odstavce 1 písm. b) prokazuje posouzení shody provedené notifikovanou osobou ve vztahu k vhodnosti užití součástí pro použití u drah evropského železničního systému, zejména ve vztahu k dodržení technických specifikací interoperability určených ke kontrole a k těm, které mají funkční povahu.

(4) Postup hodnocení shody součástí interoperability, prováděný notifikovanou osobou v etapách návrhu a výroby pro vydání certifikátu o přezkoumání typu, certifikátu o shodě nebo certifikátu vhodnosti použití, musí být v souladu s podmínkami uvedenými v technických specifikacích interoperability. Pokud příslušné technické specifikace interoperability, toto nařízení vlády nebo prováděcí právní předpis5) vydaný k zákonu o dráhách nestanoví specifický postup při posouzení shody součástí interoperability, postupuje se podle zvláštních právních předpisů6). V tomto případě se v certifikátu uvede, podle jakého zvláštního právního předpisu byly součásti posouzeny a zda splňují technické požadavky stanovené tímto zvláštním právním předpisem.

(5) Základní požadavky na součásti interoperability se považují za splněné, pokud jsou součásti ve shodě s technickými specifikacemi interoperability; nejsou-li technické specifikace interoperability vydány, musí být součásti ve shodě s evropskými specifikacemi.

Část třetí
Požadavky na subsystémy

§ 6

Ověřování subsystémů evropského železničního systému

(1) Před uvedením strukturálních a provozních celků evropského železničního systému, tvořeného subsystémy evropského železničního systému, do provozu, musí být vydán certifikát o přezkoumání typu subsystému, bude-li subsystém používán opakovaně, nebo certifikát o ověření subsystému. Certifikát vydává notifikovaná osoba na žádost provozovatele subsystému. Postup posuzování shody subsystémů a obsah certifikátu je uveden v příloze č. 2 tohoto nařízení. Provozovatel subsystému vydá na základě vydaného certifikátu o přezkoumání typu subsystému nebo certifikátu o ověření subsystému "ES" prohlášení o ověření subsystému, které postoupí Drážnímu úřadu k evidenci.

(2) Notifikovaná osoba při vypracování certifikátu o přezkoumání typu subsystému nebo certifikátu o ověření subsystému posuzuje projekt a jeho respektování během výroby a výrobu až po přejímku, a to před uvedením subsystému do provozu a odpovídá za správnost a spolehlivost subsystému. Rovněž ověří rozhraní dotčeného subsystému se systémem, do kterého je začleňován, přičemž se vychází z informací dostupných v příslušné technické specifikaci interoperability a v registrech součástí evropského železničního systému. Ověření interoperability strukturálního subsystému, který v souladu se základními požadavky tvoří evropský železniční systém, musí být provedeno na základě odkazu na technické specifikace interoperability, jsou-li vytvořeny; nejsou-li technické specifikace interoperability vydány, musí být subsystém ve shodě s evropskými specifikacemi.

(3) Notifikovaná osoba je oprávněna vyžádat si u provozovatele subsystému, výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce předání souboru technické dokumentace, který je přílohou certifikátu o přezkoumání typu subsystému a certifikátu o ověření subsystému. Tento soubor technické dokumentace musí obsahovat všechny nezbytné doklady vztahující se k technickým charakteristikám subsystému včetně dokladů osvědčujících shodu součástí interoperability. Musí rovněž obsahovat veškeré dokumenty vztahující se k podmínkám a omezením užívání a k pokynům týkajícím se obsluhy, stálého nebo cyklického sledování, oprav a údržby.

(4) Úplný soubor technické dokumentace subsystému musí být uložen u provozovatele subsystému jako příloha k certifikátu o přezkoumání typu nebo certifikátu o ověření subsystému a musí být uchován po dobu provozní životnosti subsystému. Provozovatel subsystému zašle kopii přílohy orgánu členského státu Evropské unie na jeho žádost a na jeho náklady.

(5) Strukturální subsystémy, které jsou součástí evropského železničního systému, byly posouzeny podle příslušných technických specifikací interoperability a mají vydaný certifikát o přezkoumání typu subsystému nebo certifikát o ověření subsystému, se považují za interoperabilní a základním požadavkům vyhovující.

Část čtvrtá
Autorizované osoby

§ 7
Podmínky autorizace

(1) Při autorizaci právnických osob podle § 11 odst. 2 zákona se uplatňují podmínky autorizace uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení a posuzují se s využitím kritérií stanovených v příslušných technických specifikacích interoperability.

(2) Autorizovaná osoba se postupem podle § 11 odst. 7 zákona stává notifikovanou osobou.

Část pátá
Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 8
Přechodná ustanovení

(1) Provozuschopné součásti dráhy a provozně způsobilá drážní kolejová vozidla, používaná v evropském železničním systému, uvedená do provozu před účinností příslušných technických specifikací interoperability, jejichž provozní způsobilost byla ověřena podle dosavadních právních předpisů, se považují za zařízení s posouzenou shodou.

(2) Provozované součásti a subsystémy evropského železničního systému, uvedené do provozu před účinností příslušných technických specifikací interoperability, uvedou provozovatelé drah a provozovatelé drážní dopravy do plného souladu s ustanoveními technických specifikací interoperability v termínech, stanovených v jednotlivých rozhodnutích Komise.

§ 9
Závěrečná ustanovení

(1) Ustanoveními tohoto nařízení nejsou dotčeny stanovené součástí dráhy7) a dotčena pravidla pro provozování dráhy, pravidla pro provozování drážní dopravy, technické podmínky a požadavky jednotlivých druhů drah, rozsah a podmínky technicko bezpečnostní zkoušky a zkušebního provozu staveb drah, způsob a podmínky schvalování technické způsobilosti drážních kolejových vozidel, stanovené zvláštními právními předpisy8).

(2) Ustanoveními tohoto nařízení není dotčeno posuzování shody drážních kolejových vozidel a určených technických zařízení, která jsou prvky evropského železničního systému a schvalování jejich technické způsobilosti k provozu, upravené zvláštními právními předpisy9).

§ 10
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Místopředseda vlády a ministr dopravy:
Ing. Šimonovský v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na příslušné směrnice Evropských společenství.
2)   Články 2 a 4, 8 až 16, 18 a 20 směrnice Evropského parlamentu a Rady č.  2001/16/ES o interoperabilitě konvenčního železničního systému, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/50/ES.
Články 2 a 4, 8 až 16, 18 a 20 Směrnice Rady č. 1996/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/50/ES.
3)   § 3a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.  103/2004 Sb.
4)   Například Rozhodnutí Komise 2002/730/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Údržba" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES, rozhodnutí Komise 2002/731/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Řízení a zabezpečení" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES, rozhodnutí Komise 2002/732/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Infrastruktura" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES, rozhodnutí Komise 2002/733/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Energie" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES, rozhodnutí Komise 2002/734/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Provoz" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES, rozhodnutí Komise 2002/735/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Kolejová vozidla" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES, rozhodnutí Komise 2004/446/ES stanovující základní parametry pro "Hluk", "Nákladní vagóny" a "Telematické aplikace v nákladní dopravě" v technických specifikacích interoperability podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES, rozhodnutí Komise č. 2004/447/ES, kterou se mění příloha A Komise 2002/731/ES ze dne 30. května 2002, a kterou se stanoví základní vlastnosti systému třídy A (ERTMS) subsystému "Řízení a zabezpečení" transevropského konvenčního železničního systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES.
5)   Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému.
6)   Například nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č.  251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 541/2004 Sb., nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, nařízení vlády č.  18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.
7)   § 9 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 346/2000 Sb. a vyhlášky č. 577/2004 Sb.
8)   Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb.
Vyhláška č. 177/1995 Sb., ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č.  346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb. a vyhlášky č. 577/2004 Sb.
9)   § 43, 47 a 49b zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb.
Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

E-shop

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1232 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2018

ÚZ č. 1232 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2018

Sagit, a. s.

V roce 2010 byla v edici ÚZ vydána publikace Katalog prací ve veřejných službách a správě, která obsahovala pouze vybraná ustanovení zákoníku práce a příslušné nařízení vlády o katalogu. Nové vydání publikace ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Sporné otázky daňového řízení

Sporné otázky daňového řízení

Ondřej Lichnovský - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace „Sporné otázky daňového řízení“ je věnována dosud neustáleným a co do výkladu stále se měnícím ustanovením zákona o správě daní a poplatků. Nejedná se tak o klasický komentář zákona, když o mnohých bezproblémových ustanoveních zákona není pojednáno vůbec. Předmětem zájmu ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.