Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


119

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 2. března 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1, 2 a 2a zní:

"§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských společenství") opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (dále jen "agroenvironmentální opatření"), včetně poskytování dotací2a) při zemědělském hospodaření v rámci těchto opatření.


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.
Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF).
2a)   § 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004  Sb. a zákona č. 94/2005 Sb.
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.".

2. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné.".

 3. V § 2 odst. 2 se za slova "v odstavci 1 písm. a) až c)" vkládají slova "a e)".

4. V § 3 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova "bodů 2 až 5" nahrazují slovy "bodů 2 až 7".

5. V § 3 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují body 6 a 7, které znějí:f "

6. 1 ha ovocných sadů vedených v evidenci půdy5), jde-li o hospodaření v integrovaném systému pěstování ovoce, nebo

7. 0,5 ha vinic vedených v evidenci půdy5), jde-li o hospodaření v integrovaném systému pěstování révy vinné,".

6. V § 3 odst. 3 se slovo "nejpozději" nahrazuje slovy "ve lhůtě od 1. října".

7. V § 3 odst. 4 se číslo "14" nahrazuje číslem "14a".

8. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 5 nelze

a)   do žádosti o zařazení doplnit další půdní blok, případně jeho díl,
b)   v žádosti o zařazení zvýšit výměru půdního bloku, případně jeho dílu,
c)   změnit v žádosti o zařazení zvolené podmínky vztahující se k jednotlivých půdním blokům, případně jejich dílům v rámci agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo b).".

9. V § 4 odst. 1 se slovo "nejpozději" nahrazuje slovy "ve lhůtě od 1. dubna".

10. Poznámky pod čarou č. 9 a 10 znějí:


"9)   Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.
10)   Čl. 55 a 57 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
Čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.".

11. V § 5 odst. 1 větě první se slova "§ 2 odst. 1 písm. a), b) nebo d)" nahrazují slovy "§ 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e)".

12. V § 5 odst. 1 větě první se slova "v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období" nahrazují slovy "rozhodnutím podle § 3 odst. 5", ve větě druhé se slova "v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období" nahrazují slovy "rozhodnutím podle § 3 odst. 5" a na konci odstavce se doplňuje věta "Jestliže žadatel požádá o zvýšení výměry do 30. dubna prvního kalendářního roku příslušného pětiletého období, limit uvedený v tomto odstavci se na takové zvýšení nevztahuje a není tím dotčena možnost zvýšit výměru podle tohoto odstavce ve zbývající části příslušného pětiletého období.".

13. V § 5 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta "Jestliže žadatel podá žádost o zařazení podle tohoto odstavce do opatření podle § 2 odst. 1 písm. b), trvá nadále ohledně jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů závazek plnit podmínky, za kterých byl do tohoto opatření zařazen rozhodnutím podle § 3 odst. 5.".

14. V § 5 odst. 5 se na konci písmene c) doplňuje slovo "nebo" a doplňují se písmena d), e) a f), která včetně poznámky pod čarou č. 12a znějí:

"d) provedení změny v evidenci půdy5) podle § 3h zákona, jestliže touto změnou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého půdního bloku, případně jeho dílu o více než 5 % původní výměry tohoto bloku, případně jeho dílu, nebo
e)   zařazení půdního bloku, případně jeho dílu do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy12a) nejpozději do 9 měsíců ode dne, kdy ke snížení výměry došlo, nebo
f)   pozbytí právního důvodu užívání pozemku, nejvýše však do 5 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření v rozhodnutí podle § 3 odst. 5; ke snížení výměry podle písmen a) až e) se nepřihlíží,

12a)   § 3 až 8 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití.".

15. V § 5 se na konci odstavce 10 doplňuje věta "Jestliže zemědělská půda nabytá podle odstavce 8 nebo 9 je zařazena do příslušného agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 6 po kratší dobu než zemědělská půda, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 8 nebo 9 zařazenou do tohoto opatření, a zároveň podíl takto nabyté zemědělské půdy překročí 25 % výměry zemědělské půdy, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 8 nebo 9 zařazenou do tohoto opatření, požádá nabyvatel o změnu rozhodnutí o zařazení, v němž bude uvedena souhrnná výměra zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a datum zahájení pětiletého období odpovídající kalendářnímu roku, kdy byla nově nabytá zemědělská půda zařazena původnímu žadateli do tohoto opatření; v ostatních případech požádá nabyvatel o změnu rozhodnutí o zařazení, v němž bude uvedena souhrnná výměra zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a datum zahájení pětiletého období odpovídající kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel zařazen do tohoto opatření.".

16. V § 5 odstavec 12 zní:

"(12) Žadatel oznámí Fondu snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5, 7, 8 nebo 9 do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala; jestliže ke snížení výměry zemědělské půdy došlo v období od 1. ledna do 30. dubna kalendářního roku, žadatel oznámí snížení výměry zemědělské půdy nejpozději současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok.".

17. V § 5 se doplňují odstavce 13 a 14, které znějí:

"(13) Fond na základě doručené žádosti o zvýšení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 1 nebo na základě doručení oznámení o snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření podle odstavce 12 rozhodne o zařazení do tohoto agroenvironmentálního opatření s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.

(14) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele v evidenci půdy5) ke změně označení půdního bloku, případně jeho dílu, zařazeného do příslušného agroenvironmentálního opatření, a tato změna nevedla ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle odstavců 6 až 9, ani žadatel v důsledku této změny nepožádal o zařazení dodatečné výměry zemědělské půdy podle odstavce 1, oznámí žadatel písemně takovou změnu Fondu. Na oznámení změny se vztahují lhůty podle odstavce 12. Fond k takto oznámené změně přihlédne při rozhodování o poskytnutí dotace podle § 4.".

18. V § 6 se v úvodní části ustanovení odstavce 2 za slovo "seznam" vkládají slova "a výměru".

19. V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Zařadit do podopatření ekologické zemědělství lze půdní blok, případně jeho díl, na kterém není

a)   toto podopatření uplatňováno,
b)   uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. e), ani jej žadatel nepožaduje do tohoto opatření zařadit.".

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

20. V § 6 odst. 7 se slova "podle odstavce 5" nahrazují slovy "podle odstavce 6".

21. V § 7 odst. 4 písm. b) se za slova "podle § 2 odst. 1 písm. d)" vkládají slova "nebo e)".

22. V § 7 odst. 6 písmeno d) zní:

"d) provádí sekání porostů v souladu s bodem 2 zásad,".

 23. V § 7 odst. 7 písm. a) se za slovo "průběhu" vkládá slovo "alespoň" a číslo "1,0" se nahrazuje číslem "1,25".

24. V § 7 odst. 7 písmeno c) zní:

"c)  provádí sekání nedopasků do 30 dnů po skončení každého cyklu pastvy hospodářských zvířat, nejpozději však do 30 dnů po skončení sledovaného pastevního období, s výjimkou kdy

1. 

příslušný orgán ochrany přírody na příslušném půdním bloku, případně jeho dílu stanoví jinak a žadatel doručí Fondu do 30 dnů po zahájení sledovaného pastevního období písemné stanovisko tohoto orgánu,

2. 

pastva je prováděna na půdním bloku, případně jeho dílu, jehož střední svažitost je vyšší než 12 stupňů,".

25. V § 7 odst. 7 písm. e) se za slova "pastevního období" vkládají slova "podle písmene a)" a slovo "neprodleně" se nahrazuje slovy "do 20 kalendářních dnů".

26. V § 7 odst. 8 písm. b) bodě 1 se za slova "po 15. červenci" vkládají slova " , nejpozději však do 31. srpna".

27. V § 7 odst. 8 písm. c) bodě 1 se za slovo "průběhu" vkládá slovo "alespoň" a číslo "0,8" se nahrazuje číslem "1,05".

28. V § 8 odst. 3 písm. f) se slova "podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo d)" nahrazují slovy "podle § 2 odst. 1 písm. b), d) nebo e)".

29. V § 8 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova "odpovídající požadavkům zvláštního právního předpisu24) (dále jen "úředně uznaná travní směs")" nahrazují slovy "přičemž výsev musí být proveden nejdéle do 18 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24)".Poznámka pod čarou č. 24 zní:


"24)   § 4 a 40 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).".

30. V § 9 odst. 3 písm. c) se za slova "podle § 2 odst. 1 písm. b)" vkládají slova "nebo e),".

31. V § 9 odst. 5 písm. a) se slova "úředně uznané travní směsi" nahrazují slovy "travní směsi, přičemž výsev musí být proveden nejdéle do 18 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24)".

32. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) seznam půdních bloků, případně jejich dílů s kulturou orná půda vedenou v evidenci půdy5) a výměru plochy v rámci jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů, na níž předpokládá pěstování meziplodin v rámci tohoto titulu v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období,".

 33. V § 10 odst. 3 se za slova "alespoň 3 %" vkládají slova " nejvýše však 6 %".

34. V § 10 odst. 4 písm. b) se za slova "podle § 2 odst. 1 písm. b)" vkládají slova "nebo e)".

35. V § 10 odst. 5 písm. a) se slova "které odpovídá požadavkům zvláštního právního předpisu24) a" zrušují a na konci textu písmene a) se doplňují slova " , nejdéle do 18 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24)".

36. V § 10 odst. 5 písm. c) bod 1 zní:

"1. 

na Fondem vydaném formuláři seznam půdních bloků, případně jejich dílů a výměru plochy v rámci jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů, na níž předpokládá pěstování meziplodin v rámci tohoto titulu v příslušném kalendářním roce pětiletého období,".

37. V § 10 odst. 5 písm. c) se na konci bodu 3 čárka nahrazuje tečkou a bod 4 se zrušuje.

38. V § 11 odst. 3 písm. b) se slova "podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo d)" nahrazují slovy "podle § 2 odst. 1 písm. b), d) nebo e)".

39. V § 12 odst. 3 písm. b) se slova "podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo d)" nahrazují slovy "podle § 2 odst. 1 písm. b), d) nebo e)".

40. V § 13 odst. 3 písm. b) se za slova "podle § 2 odst. 1 písm. b)" vkládají slova "nebo e),".

41. V § 13 odst. 5 písmeno a) zní:

"a)  oseje nejpozději do 31. května kalendářního roku příslušné biopásy podle odstavce 1 směsí osiva splňujícího podmínku podle odstavce 6 v dávce 60 až 70 kg na ha, přičemž výsev provede nejdéle do 18 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu24),".

42. V § 14 odst. 1 písm. a) se za slovo "seznam" vkládají slova "a výměru".

43. V § 14 odst. 3 písm. c) se za slova "podle § 2 odst. 1 písm. b)" vkládají slova "nebo e)".

44. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 24a, 24b a 24c zní:

"§ 14a
Podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné uvede

a)   seznam všech jím obhospodařovaných půdních bloků, případně jejich dílů vedených v evidenci půdy5) s kulturou

1. 

vinice,

2. 

ovocný sad, na kterém pěstuje některý z druhů ovocných stromů, případně ovocných keřů uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení,

b)   výměru jednotlivých půdních bloků, případně jejich dílů podle evidence půdy5),
c)   druh ovocných stromů, případně ovocných keřů a výměru, na které jsou pěstovány jednotlivé druhy v rámci půdních bloků, případně jejich dílů podle písmene a).

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné je zákres příslušných půdních bloků, případně jejich dílů, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě půdních bloků. U půdních bloků, případně jejich dílů s kulturou ovocný sad žadatel v mapě označí druh ovocných stromů, případně ovocných keřů podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

(3) Zařadit do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné lze půdní blok, případně jeho díl, na kterém

a)   není toto podopatření uplatňováno,
b)   není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až d), ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit,
c)   je pěstován některý z druhů ovocných stromů, případně ovocných keřů uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení, jde-li o půdní blok s kulturou ovocný sad.

(4) Žadatel, který má do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné zařazené půdní bloky, případně jejich díly s kulturou ovocný sad, po celou dobu příslušného pětiletého období

a)   na celé výměře ovocných sadů zařazené do tohoto podopatření aplikuje přípravky na ochranu rostlin24a) uvedené v části A přílohy č. 11 k tomuto nařízení,
b)   v rozsahu odpovídajícím použité pěstební technologii provádí pravidelný řez k prosvětlení

1. 

korun ovocných stromů v období od 1. června do 30. června kalendářního roku a v období od 15. července do 15. srpna kalendářního roku,

2. 

ovocných keřů v období od 1. května do 30. června kalendářního roku,

c)   vede každodenně v průběhu období od 1. března do 30. září kalendářního roku záznamy o vývoji teploty a vlhkosti vzduchu v rozsahu uvedeném v části A přílohy č. 8 k tomuto nařízení, zjištěné pomocí alespoň jednoho technického zařízení uvedeného v části B přílohy č. 8 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby v okruhu nejvýše 5 km od kterékoliv části každého půdního bloku, případně jeho dílu zařazeného do tohoto podopatření bylo umístěno alespoň jedno technické zařízení; umístění technického zařízení žadatel zajistí na jím užívaných půdních blocích, případně jejich dílech a vyznačí v mapě půdních bloků podle odstavce 2,
d)   používá každoročně ke sledování výskytu škodlivých organismů v ovocném sadu nejméně jeden prostředek uvedený v části A přílohy č. 9 k tomuto nařízení, přičemž o jeho použití vede záznamy podle vzoru uvedeného v části B přílohy č. 9 k tomuto nařízení,
e)   zajistí nejpozději do konce třetího roku příslušného pětiletého období odběr vzorků půdy z půdních bloků, případně jejich dílů zařazených do tohoto podopatření a následný rozbor těchto vzorků osobou odborně způsobilou s osvědčením o akreditaci podle zvláštního právního předpisu24b) za účelem stanovení obsahu chemických látek uvedených v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby byl odebrán nejméně jeden vzorek půdy o minimální hmotnosti 3 kilogramy na každých 20 ha ovocného sadu,
f)   zajistí každoročně odběr vzorků ovoce a rozbor těchto vzorků osobou odborně způsobilou s osvědčením o akreditaci podle zvláštního právního předpisu24c) za účelem stanovení obsahu látek uvedených v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby byl odebrán nejméně jeden vzorek ovoce o minimální hmotnosti 1 kilogram na každých 20 ha ovocného sadu,
g)   uchovává záznamy o výsledcích sledování, případně rozborů podle písmen c) až f) nejméně po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo sledování, případně rozbor proveden,
h)   zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců ovocných stromů, případně ovocných keřů (příloha č. 7 k tomuto nařízení) na 1 ha každého půdního bloku, případně jeho dílu zařazeného do tohoto podopatření neklesl u

1. 

jádrovin pod 600 kusů,

2. 

peckovin pod 300 kusů,

3. 

bobulovin pod 2000 kusů.

(5) Žadatel, který má do podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné zařazené půdní bloky, případně jejich díly s kulturou vinice, po celou dobu příslušného pětiletého období

a)   na celé výměře vinic zařazené do tohoto podopatření aplikuje přípravky na ochranu rostlin24a) uvedené v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení,
b)   aplikuje chemické a biologické prostředky na ochranu rostlin, případně statková hnojiva17), hnojiva18) a upravené kaly19) obsahující kationy mědi v celkové roční dávce obsahující v průměru nejvýše 2 kg mědi/ha vinic zařazených do tohoto podopatření,
c)   neaplikuje každoročně v průměru na celkovou výměru těchto vinic více než 50 kg dusíku na hektar, a to včetně započtení aplikace statkových hnojiv17), hnojiv18) a upravených kalů19) podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,
d)   každoročně provádí řez k prosvětlení keřů pomocí odstraňování zálistků v období od 1. června do 31. července kalendářního roku,
e)   každoročně provádí nejvýše

1. 

6 aplikací přípravků na ochranu rostlin24a) proti plísni révové uvedených v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení,

2. 

6 aplikací přípravků na ochranu rostlin24a) proti padlí révovému uvedených v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení,

f)   zajistí, aby nejméně každé druhé meziřadí bylo trvale zatravněno,
g)   zajistí, aby průměrný počet životaschopných jedinců keřů révy vinné na 1 ha každého půdního bloku, případně jeho dílu zařazeného do tohoto podopatření neklesl pod 2000 kusů.

(6) Jestliže u žadatele v průběhu příslušného pětiletého období dojde k dočasnému vyklučení ovocného sadu nebo vinice, žadatel tuto skutečnost písemně oznámí Fondu do 20 dnů ode dne provedení vyklučení ovocného sadu nebo vinice s uvedením kalendářního roku, ve kterém provede opětovnou výsadbu ovocného sadu nebo vinice, přičemž opětovná výsadba ovocného sadu nebo vinice musí být provedena nejpozději v posledním kalendářním roce příslušného pětiletého období. Fond dotaci na půdní blok, případně jeho díl, na kterém bylo provedeno vyklučení ovocného sadu nebo vinice, neposkytne v kalendářním roce, v němž žadatel v důsledku vyklučení porostu nesplnil podmínky uvedené v odstavcích 4 a 5; snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle § 5 odst. 7, § 16, 18 a 20 se v takovém případě neuplatní.


24a)   § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
24b)   Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.
Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000  Sb. a vyhlášky č. 400/2004 Sb.
24c)   Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001  Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.".

45. V § 15 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:

"(14) Sazba dotace v rámci podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné činí,

a)   jde-li o ovoce, 3 940 Kč na 1 ha ovocného sadu zařazeného do tohoto podopatření podle § 14a,
b)   jde-li o révu vinnou, 4 655 Kč na 1 ha vinice zařazené do tohoto podopatření podle § 14a.".

Dosavadní odstavce 14 až 16 se označují jako odstavce 15 až 17.

46. V § 15 odst. 17 písm. c) se za slova "§ 2 odst. 1 písm. a)" vkládají slova "nebo e)".

47. V § 16 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slovo "c)," zrušuje.

48. V § 16 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 2 doplňují slova "nebo v § 7 odst. 7 písm. c)".

49. V § 16 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)  podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné

1. 

porušení některé z podmínek uvedených v § 14a odst. 4 písm. c) nebo h) anebo v § 14a odst. 5 písm. g), nebo

2. 

v průběhu příslušného pětiletého období opakované porušení podmínky uvedené v § 14a odst. 4 písm. b) anebo v § 14a odst. 5 písm. d).".

50. V § 16 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Doručí-li žadatel čestné prohlášení podle § 6 odst. 7 a § 7 odst. 10 do dvacátého pátého kalendářního dne po uplynutí lhůty tam uvedené, sníží Fond dotaci o 1 % za každý pracovní den, o který bylo čestné prohlášení doručeno Fondu po uplynutí této lhůty; snížení dotace se neprovede, prokáže-li žadatel Fondu, že k pozdnímu doručení čestného prohlášení došlo v důsledku zásahu vyšší moci9).".

51. V § 17 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)  podopatření ekologické zemědělství v příslušném kalendářním roce

1. 

porušení některé z podmínek uvedených v zákoně o ekologickém zemědělství7) v § 10 odst. 2, § 10 odst. 3 písm. a) nebo b), § 11 odst. 1 písm. c) nebo e), § 12 odst. 1 nebo 2, § 14 odst. 1 písm. b) nebo e), § 14 odst. 2 písm. a), f), i), j), k) nebo l), § 21 odst. 1 nebo v § 21 odst. 2 písm. b), které mělo za následek pravomocné uložení sankce, nebo

2. 

porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 6, nebo

3. 

žadatel nedoručí čestné prohlášení podle § 6 odst. 7 do 25 pracovních dní po uvedeném datu a zároveň neprokáže, že k nedoručení čestného prohlášení došlo v důsledku zásahu vyšší moci9),".

52. V § 17 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) podopatření ošetřování travních porostů
1.  porušení některé z podmínek uvedených v § 7 odst. 6 písm. b) nebo c), § 7 odst. 7 písm. a), f), g) nebo h), § 7 odst. 8 písm. a) nebo c), § 7 odst. 8 písm. b) bodu 1 nebo 2 nebo v § 7 odst. 9, nebo

2. 

žadatel nedoručí čestné prohlášení podle § 7 odst. 10 do 25 pracovních dní po uvedeném datu a zároveň neprokáže, že k nedoručení čestného prohlášení došlo v důsledku zásahu vyšší moci9),".

53. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)   podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné porušení některé z podmínek uvedených v § 14a odst. 4 písm. a) nebo d) nebo v § 14a odst. 5 písm. a), b), c), e) nebo f).".

54. V § 17 odst. 2 se slova "§ 16 odst. 1 písm. c), d), f) nebo g)" nahrazují slovy "§ 16 odst. 1 písm. c), d), f) nebo g) nebo § 16 odst. 1 písm. h) bodu 1" a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova "nebo § 16 odst. 1 písm. h) bodu 2.".

55. V § 18 písm. a) se slova "nebo 8" zrušují.

56. V § 19 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní:

"f)  podopatření integrované systémy pěstování ovoce a révy vinné

1. 

porušení podmínky uvedené v § 14a odst. 4 písm. e) nebo f),

2. 

ve vzorku odebraném podle § 14a odst. 4 písm. e) překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v půdě uvedené v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo

3. 

ve vzorku odebraném podle § 14a odst. 4 písm. f) překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v ovoci uvedené v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení,".

57. V § 20 písm. a) se slova "nebo 8" zrušují.

58. V § 22 odst. 2 se slova "§ 6 odst. 5 a 6" nahrazují slovy "§ 6 odst. 6 a 7" a slova "§ 6 odst. 6" se nahrazují slovy "§ 6 odst. 7".

59. V § 22 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Jestliže žadatel nemůže z důvodů hodných zvláštního zřetele splnit příslušnou podmínku agroenvironmentálního opatření, oznámí písemně Fondu důvody jejího nesplnění, a to nejpozději v poslední den lhůty, v níž měl příslušnou podmínku splnit [§ 7 odst. 8 písm. b), § 8 odst. 5 písm. a), § 9 odst. 6 písm. a), bod 2 zásad].".

60. V příloze č. 1 se na konci bodu 2 doplňuje věta "Druhá seč bude provedena nejpozději do 15. října kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později), pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené tímto nařízením nestanoví jinak.".

61. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

Čl. II

(1) Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 242/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pro období 2005 až 2009 a žádost o poskytnutí dotace na toto opatření na kalendářní rok 2005 se podávají nejpozději do 31. května 2005.

(2) Podmínky k provedení podopatření ošetřování travních porostů, uvedené v § 7 odst. 7 písm. a) a v § 7 odst. 8 písm. c) bodě 1, se do 31. prosince 2005 posuzují podle dosavadní přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 5, 11, 19, 21, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 43 až 46, 49, 53, 54, 56 a 63, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2005, a čl. I bodu 61, které nabývá účinnosti dnem 1. října 2005.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)

E-shop

Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. vydání k 1.7.2017

Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. vydání k 1.7.2017

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2017. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 183/2017 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla ...

Cena: 750 KčKOUPIT

ÚZ č. 1232 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2018

ÚZ č. 1232 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2018

Sagit, a. s.

V roce 2010 byla v edici ÚZ vydána publikace Katalog prací ve veřejných službách a správě, která obsahovala pouze vybraná ustanovení zákoníku práce a příslušné nařízení vlády o katalogu. Nové vydání publikace ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Změny závazků

Judikatura k rekodifikaci - Změny závazků

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, jež lze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku ohledně změn závazků v osobě věřitele či dlužníka a změn v obsahu závazků. Publikace obsahuje nejen použitelnou judikaturu, ale také stručný úvodní výklad nové právní ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.