Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


117

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 23. února 2005

o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 695/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) obsah žádostí o povolení, minimální kvalifikaci osob, podmínky zápisu do registru revizních techniků, způsob kontroly a evidence regulovaných látek a závazné technologie znovuzískávání regulovaných látek.

§ 2
Základní pojmy

(1) Zneškodněním regulovaných látek se rozumí jejich odstranění postupem stanoveným zvláštním právním předpisem3), a to osobou, již bylo vydáno povolení podle § 29 odst. 1 zákona, zejména jejich termického zneškodnění s dosažením destrukce regulovaných látek (fyzické zneškodnění v důsledku chemické přeměny na látky nepoškozující ozonovou vrstvu), nebo jejich bezpečné, kontrolované a evidované uskladnění.

(2) Zacházení s regulovanými chladivy se rozumí

a)   servis a údržba chladicích zařízení, klimatizačních zařízení a zařízení s tepelnými čerpadly (dále jen "chladicí zařízení"), při kterém se zasahuje do chladicího okruhu,
b)   použití regulovaných látek, směsi regulovaných látek nebo směsi regulovaných látek s jinými látkami, určených k použití jako chladivo (dále jen "regulované chladivo"),
c)   znovuzískání regulovaných chladiv z vyřazených chladicích zařízení, pokud tato nemohou být z technických důvodů přepravována a jejich demontáž je nutno provést na místě, kde byla provozována s dodržením závazné technologie a skladování regulovaných látek před jejich předáním ke zneškodnění podle § 29 odst. 3 zákona až do celkové hmotnosti 50 kg.

§ 3
Obsah žádosti o povolení k použití hydrochlorfluoruhlovodíků jako náhrady za halony

(1) Žádost o povolení k použití hydrochlorfluor-uhlovodíků jako regulovaného hasiva při náhradě za halony obsahuje

a)   u fyzických osob oprávněných k podnikání obchodní firmu, popřípadě jméno nebo jména a příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, místo podnikání, datum narození a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky nebo adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, u státních občanů České republiky, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, a cizinců provozujících živnost na území České republiky za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu, se uvede adresa bydliště v cizině; u právnických osob obchodní firmu, popřípadě název, právní formu, sídlo a popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b)   jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště v cizině, odpovědného zástupce právnické osoby, popřípadě též fyzické osoby oprávněné k podnikání a
c)   místo, kde je instalováno zařízení nebo výrobek obsahující halon (dále jen "halonová instalace"), jejich počet, druh a množství náplně, druh a množství náhradního hydrochlorfluoruhlovodíku a způsob zneškodnění získaných halonů.

(2) Vzor žádosti o povolení k použití hydrochlorfluoruhlovodíků jako náhrady za halony je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 4
Obsah žádostí o povolení k zacházení s regulovanými látkami

(1) Žádost o povolení k zacházení s regulovanými látkami se podává, jde-li o

a)   zacházení s regulovanými chladivy,
b)   zacházení s regulovanou látkou, obsaženou v hasicím přístroji nebo v systému protipožární ochrany (dále jen "regulované hasivo"),
c)   znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků,
d)   zneškodnění regulovaných látek, nebo
e)   provozování zařízení určeného ke shromažďování, skladování, recyklaci a regeneraci halonů a jiných regulovaných látek (dále jen "zvláštní sklad halonů").

(2) Žádost o povolení obsahuje

a)   u fyzických osob oprávněných k podnikání obchodní firmu, popřípadě jméno nebo jména a příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, místo podnikání, datum narození a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky nebo adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, u státních občanů České republiky, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, a cizinců provozujících živnost na území České republiky za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu, se uvede adresa bydliště v cizině; u právnických osob obchodní firmu, popřípadě název, právní formu, sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a
b)   jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště v cizině, odpovědného zástupce právnické osoby, popřípadě též fyzické osoby oprávněné k podnikání.

§ 5
Obsah žádosti o povolení podle druhu činností

(1) Žádost o povolení k zacházení s regulovanými chladivy dále obsahuje

a)   doklady o splnění minimální kvalifikace u osob zacházejících s regulovanými chladivy,
b)   adresu místa skladování regulovaných chladiv před jejich předáním ke zneškodnění a
c)   místo výkonu činnosti.

(2) Žádost o povolení k zacházení s regulovanými hasivy dále obsahuje doklady o splnění minimální kvalifikace u osob zacházejících s regulovanými hasivy.

(3) Žádost o povolení ke znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků dále obsahuje

a)   adresu místa znovuzískávání regulovaných látek a recyklace výrobků, které je obsahují,
b)   doklady o splnění minimální kvalifikace u osob zacházejících s regulovanými chladivy,
c)   kopie rozhodnutí požadovaných zvláštními právními předpisy pro nakládání s nebezpečným odpadem3),
d)   výčet typů výrobků a zařízení, které budou předmětem recyklace,
e)   výčet regulovaných látek, které budou předmětem znovuzískávání a dalšího zacházení, a
f)   popis technického a technologického zařízení určeného ke znovuzískávání regulovaných látek a popis postupů zacházení.

(4) Žádost o povolení ke zneškodnění regulovaných látek dále obsahuje

a)   adresu místa zneškodnění regulovaných látek,
b)   kopie rozhodnutí požadovaných zvláštními právními předpisy pro nakládání s nebezpečným odpadem3),
c)   výčet regulovaných látek, které budou předmětem zneškodnění, a
d)   popis technického a technologického zařízení určeného ke zneškodnění regulovaných látek a popis postupů zacházení.

(5) Žádost o povolení k provozování zvláštního skladu halonů dále obsahuje

a)   adresu zvláštního skladu halonů,
b)   doklady o splnění minimální kvalifikace odpovědné osoby za provoz zvláštního skladu halonů a pracovníků tohoto skladu,
c)   výčet regulovaných hasiv, které budou předmětem znovuzískávání a dalšího zacházení, a
d)   popis technického a technologického zařízení využitého pro provoz zvláštního skladu halonů a popis postupů zacházení.

§ 6
Minimální kvalifikace osob zacházejících s regulovanými chladivy

(1) Minimální kvalifikací osob zacházejících s regulovanými chladivy se rozumí

a)   vzdělání, kterým je
  1.  střední odborné vzdělání v oboru uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
  2.  vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti technických věd a technologií,
  3.  vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti technických věd a technologií, nebo
  4.  rekvalifikační studium nebo kurz celoživotního vzdělávání s výukovým programem zaměřeným na chladicí techniku a
b)   odborná praxe minimálně 2 roky.

(2) Splnění minimální kvalifikace se dokládá ověřenou kopií dokladu o ukončeném vzdělání a splnění odborné praxe prohlášením obsahujícím její přehled a její náplň.

§ 7
Minimální kvalifikace revizních techniků chladicích a klimatizačních zařízení

(1) Minimální kvalifikací revizních techniků chladicích a klimatizačních zařízení se rozumí

a)   vzdělání, kterým je
1.  úplné střední vzdělání technického směru zakončené maturitní zkouškou,
  2.  vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti technických věd a technologií,
  3.  vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti technických věd a technologií, nebo
  4.  rekvalifikační studium nebo kurz celoživotního vzdělávání s výukovým programem zaměřeným na chladicí techniku,
b)   absolvování kurzu revizních techniků se zaměřením na chladicí techniku a
c)   odborná praxe minimálně 4 roky.

(2) Splnění minimální kvalifikace se dokládá ověřenou kopií dokladu o ukončeném vzdělání, prohlášením uvádějícím po jednotlivých letech přehled dosavadní odborné praxe a její náplň a kopií potvrzení o absolvování kurzu podle odstavce 1 písm. b).

§ 8
Minimální kvalifikace revizních techniků fumigačních zařízení

(1) Minimální kvalifikací revizních techniků fumigačních zařízení se rozumí kvalifikační předpoklady pro práci při ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci podle zvláštního právního předpisu4).

(2) Splnění minimální kvalifikace se dokládá kopií osvědčení o odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu4).

§ 9
Minimální kvalifikace osob zacházejících s regulovanými hasivy, odpovědné osoby za provoz zvláštního skladu halonů a pracovníků tohoto skladu

(1) Minimální kvalifikací osob zacházejících s regulovanými hasivy se rozumí

a)   absolvování školení od výrobce hasicího přístroje nebo systému protipožární ochrany, nebo
b)   platné osvědčení o odborné způsobilosti vydané příslušnou organizací státního odborného dozoru5).

(2) Minimální kvalifikací pro právnické osoby nebo fyzické osoby odpovědné za provozování zvláštního skladu halonů se rozumí

a)   platné osvědčení o odborné způsobilosti vydané příslušnou organizací státního odborného dozoru5),
b)   absolvování školení od výrobce zařízení, pomocí kterého budou regulovaná hasiva recyklována, regenerována nebo zneškodňována, nebo
c)   vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost.

(3) Minimální kvalifikací pro osoby obsluhující technologická zařízení pro znovuzískávání, recyklaci nebo regeneraci halonů se rozumí

a)   absolvování školení od výrobce hasicího přístroje nebo systému protipožární ochrany,
b)   platné osvědčení o odborné způsobilosti vydané příslušnou organizací státního odborného dozoru5), nebo
c)   absolvování školení od výrobce zařízení, pomocí kterého budou regulovaná hasiva recyklována, regenerována nebo zneškodňována.

(4) Splnění minimální kvalifikace se dokládá ověřenou kopií dokladu o ukončeném vzdělání, kopií osvědčení o odborné způsobilosti a kopií potvrzení o absolvování školení.

§ 10
Evidence regulovaných chladiv a evidenční kniha chladicího zařízení

(1) Evidence regulovaných chladiv se vede v evidenční knize chladicího zařízení.

(2) V evidenční knize chladicího zařízení se zaznamenává množství náplně a druh regulovaného chladiva. Strany v evidenční knize chladicího zařízení jsou číslovány. Vzor evidenční knihy chladicího zařízení je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Do evidenční knihy chladicího zařízení se zapisují všechny servisní činnosti, úkony údržby a revize spojené se zařízením včetně kontroly úniku regulovaného chladiva, a to

a)   datum činnosti,
b)   registrační číslo osoby provádějící činnost; nebylo-li registrační číslo přiděleno, potom jméno osoby a kontaktní adresu,
c)   stručný popis provedené činnosti včetně stručného popisu závady,
d)   výsledek provedené revize,
e)   množství uniklého regulovaného chladiva zjištěné výpočtem,
f)   množství a druh doplněného regulovaného chladiva,
g)   množství a druh doplněného oleje,
h)   množství odčerpaného regulovaného chladiva nebo oleje a jeho další použití nebo při předání třetí osobě číslo jejího povolení, jméno a adresu,
i)   při přechodu zařízení na jiné chladivo označení tohoto nového chladiva a jeho množství.

(4) Při změně provozovatele předá dosavadní provozovatel evidenční knihu chladicího zařízení novému provozovateli zařízení. Pokud je chladicí zařízení jako celek předáno k recyklaci třetí osobě, do knihy se vyznačí číslo povolení vydaného Ministerstvem životního prostředí a jméno fyzické nebo právnické osoby, která zařízení převzala. Pokud dojde ke znovuzískání na místě, uvede se do evidenční knihy chladicího zařízení množství a druh znovuzískaného regulovaného chladiva a oleje, číslo povolení vydaného Ministerstvem životního prostředí a jméno fyzické nebo právnické osoby, která chladivo a olej převzala k recyklaci, regeneraci nebo ke zneškodnění.

(5) Evidenční kniha chladicího zařízení se uchovává pro potřebu kontroly po dobu minimálně 3 let od ukončení provozu chladicího zařízení.

§ 11
Kontrola úniku regulovaných chladiv z chladicích zařízení

(1) Při kontrole úniků regulovaných chladiv se používá

a)   detektor úniku regulovaných chladiv s citlivostí lepší než 20 g/rok,
b)   fluorescenční lampa, je-li v oběhu chladiva přítomno indikační barvivo, nebo
c)   detekční spray nebo detekční kapalina, pokud nelze postupovat podle písmena a) nebo b).

(2) Revizní technik, který provádí kontrolu úniku regulovaných chladiv z chladicího zařízení (dále jen "kontrol a úniku"), zjistí z evidenční knihy zařízení množství doplněného chladiva do zařízení od předcházející pravidelné kontroly úniku, zkontroluje, zda byly nedostatky zjištěné při poslední kontrole úniku odstraněny, a posoudí stav zařízení a jeho způsobilost k dalšímu provozu.

(3) O výsledku kontroly úniku a zjištěných nedostatcích se provádí záznam do evidenční knihy chladicího zařízení.

§ 12
Vzory formulářů pro evidenci a vykazování regulovaných látek a jejich emisí

(1) Vzor formuláře pro hlášení počtu užívaných halonových instalací a množství halonů v nich obsažených, podle § 32 odst. 2 zákona, je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(2) Vzor formuláře pro hlášení množství regulovaných látek, s nimiž oprávněná osoba zacházela, podle § 32 odst. 4 zákona, je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

§ 13
Závazná technologie znovuzískávání regulovaných látek z chladicích zařízení

(1) Závazná technologie znovuzískávání regulovaných látek z chladicích zařízení, postup a způsob kontroly a evidence těchto látek jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

(2) Stupeň úpravy I a II část I závazné technologie podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení se provádí v rámci jednoho technologického celku; tímto celkem se rozumí pevně instalovaná skupina technologických zařízení provozovaných v rámci jednoho areálu nebo jednotlivé stupně mobilní technologie přistavované do zařízení ke sběru odpadů k znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků.

§ 14
Závazná technologie znovuzískávání regulovaných hasiv ve zvláštním skladu halonů

Závazná technologie znovuzískávání regulovaných hasiv, způsob kontroly a evidence těchto látek ve zvláštním skladu halonů jsou uvedeny v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

§ 15
Přechodná ustanovení

(1) Fyzická osoba, která ke dni účinnosti tohoto nařízení nesplňuje minimální kvalifikaci podle § 6 odst. 1 písm. a), a která k tomuto dni vykonávala činnosti uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) nejméně 2 roky, může tyto činnosti vykonávat nejdéle do 30. června 2007.

(2) Fyzická osoba, která ke dni účinnosti tohoto nařízení nesplňuje minimální kvalifikaci podle § 7 odst. 1 písm. a), a která k tomuto dni vykonávala činnosti uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) nejméně 4 roky, může tyto činnosti vykonávat nejdéle do 30. června 2007.

(3) Fyzická osoba, která ke dni účinnosti tohoto nařízení nesplňuje minimální kvalifikaci podle § 6 odst. 1 písm. a), a která k tomuto dni vykonávala činnosti uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) nejméně 5 roků, může podmínku vzdělání uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) nahradit čestným prohlášením, ve kterém uvede podle jednotlivých let přehled své dosavadní odborné praxe.

(4) Evidenční kniha chladicího zařízení podle § 10 se zavede do užívání nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení nebo při uvádění chladírenského zařízení do provozu.

§ 16
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2005, s výjimkou § 7 odst. 1 písm. b) a § 13 odst. 2, které nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2005.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění.
3)   Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 58 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, jejíž jednotlivé svazky budou obsahovat rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským ...

Cena: 783 KčKOUPIT

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na téma „Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?“. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. S přihlédnutím k ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem, 2. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem, 2. vydání

JUDr. Věra Novotná, JUDr. Eva Burdová, JUDr. Jana Riedlová Jurková - Anag, spol. s r. o.

Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při zajišťování sociálně-právní ochrany dětem a při pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí v tíživé životní situaci. Pojetí rodinného práva v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.