Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 114/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 38, ze dne 24. 3. 2005

114

VYHLÁŠKA

ze dne 1. března 2005

o podrobnostech o činnosti Bilančního centra

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle čl. II bodu 17 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 62 odst. 3 písm. a) a § 64 odst. 6 energetického zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví tvorbu bilancí, sledování kapacit a obsah předávaných a přejímaných údajů v rámci plynárenské soustavy.

§ 2
Tvorba bilancí

(1) V oblasti předpokládaných bilancí dodávek a spotřeb plynu Bilanční centrum

a)   přebírá roční bilance o předpokládané výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem od výrobců, provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů podzemních zásobníků plynu a obchodníků s plynem v členění
1.  od výrobců předpokládanou celkovou výrobu a dodávky plynu do přepravní nebo distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu,
2.  od provozovatele přepravní soustavy předpokládané množství přepraveného plynu pro dodávky konečným zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu v místech vstupu do přepravní soustavy a místech výstupu z přepravní soustavy a ostatní spotřebované množství plynu,
3.  od provozovatelů distribučních soustav předpokládané celkové množství distribuovaného plynu z distribuční soustavy, připojeným zákazníkům nebo do jiné distribuční soustavy,
4.  od provozovatelů podzemních zásobníků plynu stav zásob na začátku těžby a vtláčení a maximální výkony těžby a vtláčení podle jednotlivých podzemních zásobníků plynu,
5.  od obchodníků se zemním plynem předpoklad nákupu a dodávky plynu v jednotlivých distribučních soustavách, předpokládané dodávky z dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky v rozdělení na jednotlivé zdroje a místa vstupu do soustav a výstupu ze soustav,
6.  od obchodníků s koksárenským plynem, svítiplynem, degazačním plynem, generátorovým plynem, bioplynem, propanem, butanem a jejich směsmi, kromě využití pro pohon motorových vozidel, předpokládané roční bilance dodávek a nákupu, které jsou realizovány prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy,
b)   předává zpracované předpokládané bilance zemního plynu a ostatních plynů ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu a Českému statistickému úřadu podle údajů uvedených v příloze č. 1,
c)   zveřejňuje předpokládané souhrnné roční bilance zemního plynu způsobem umožňujícím dálkový přístup v podobě podle vzoru uvedeného v příloze č. 2.

(2) V oblasti vyhodnocování dodávek a spotřeb plynů Bilanční centrum

a)   přebírá měsíční údaje o skutečné výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem od výrobců, provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů podzemních zásobníků plynu a obchodníků s plynem v členění
1.  od výrobců skutečnou souhrnnou denní, měsíční a roční celkovou výrobu a dodávky do jednotlivých soustav; měsíční vyhodnocení se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 3 a č. 4,
2.  od provozovatele přepravní soustavy skutečné souhrnné denní, měsíční a roční množství plynu pro dodávky konečným zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu v místech vstupu do přepravní soustavy a v místech výstupu z přepravní soustavy, změny akumulace a ostatní spotřebované množství plynu; vyhodnocení se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 5 a č. 6,
3.  od provozovatelů distribučních soustav skutečné měsíční dodávky do distribuční soustavy z přepravní soustavy a z jiných distribučních soustav, nebo ze zahraničí a z distribuční soustavy jednotlivým kategoriím zákazníků (velkoodběr, střední odběr, maloodběr, domácnosti) v členění podle krajů, dále vlastní spotřebu, ztráty a změnu akumulace za období od prvního do posledního dne v měsíci, množství distribuovaného plynu do jiných soustav a do zahraničí a skutečné souhrnné denní množství distribuovaného plynu do distribuční soustavy sdělované každodenně; vyhodnocení množství distribuovaného plynu podle kategorií odběru s alespoň 90 000 zákazníky nebo s méně než 90 000 zákazníky se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 7,
4.  od provozovatelů podzemních zásobníků výši a změny kapacit, výkonů a stavu provozních zásob jednotlivých podzemních zásobníků plynu v rozdělení pro potřeby zásobování konečných zákazníků v České republice a pro zahraničí; měsíční vyhodnocení uskladněného plynu u podzemních zásobníků plynu se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 8,
5.  od obchodníků s plynem měsíční a roční nákup a dodávku plynu konečným zákazníkům odebírajících plyn z přepravní soustavy, z distribučních soustav a z podzemních zásobníků plynu, měsíční a roční dodávky z dovozu zemního plynu do České republiky podle jednotlivých zdrojů a míst vstupu a vývozu zemního plynu z České republiky podle jednotlivých zdrojů a míst výstupu a údaje o zajištění bezpečnostního standardu požadovaných dodávek pro stavy nouze; vyhodnocení obchodu s plynem se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 9 a č. 10,
b)   přebírá a vyhodnocuje výsledné údaje hodinových dodávek a spotřeb zemního plynu od provozovatele přepravní soustavy pro sestavení kontrolních hodinových odečtů plynárenské soustavy,
c)   zpracovává údaje o skutečné přepravě plynu, distribuci plynu, výrobě plynu, dodávkách plynu, odběrech plynu a uskladňování plynu v plynárenské soustavě v termínech den, měsíc, čtvrtletí a rok,
d)   zpracovává statistické údaje dovozu zemního plynu ze zahraničí a vývozu zemního plynu do zahraničí v období měsíc, čtvrtletí a rok,
e)   přebírá údaje o skutečných dodávkách koksárenského plynu, svítiplynu, degazačního plynu, generátorového plynu, bioplynu, propanu, butanu a jejich směsi, kromě využití pro pohon motorových vozidel, od příslušných obchodníků v termínech měsíc a rok,
f)   sleduje pravidelné meteorologické informace,
g)   předává měsíční vyhodnocení přepravy, distribuce, výroby, dodávek, spotřeb, uskladňování, dovozů a vývozů zemního plynu a ostatních plynů ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu a Českému statistickému úřadu podle údajů uvedených v příloze č. 1,
h)   zveřejňuje souhrnné vyhodnocení dodávek a spotřeb plynárenské soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup podle vzoru uvedeného v příloze č. 2,
i)   zpracovává měsíční a roční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek.

§ 3
Sledování kapacit

(1) Bilanční centrum sleduje informace o přepravních kapacitách, distribučních kapacitách a uskladňovacích kapacitách jednotlivých částí plynárenské soustavy České republiky.

(2) Sledování je prováděno prostřednictvím údajů o technických parametrech, kterými jsou technická, celková sjednaná a volná kapacita bodů soustav, celková změna akumulace soustav, maximální denní spotřeba soustav, délka velmivysokotlakých a vysokotlakých plynovodů s rozdělením podle těchto dvou kategorií a podle jednotlivých průměrů potrubí, výkony jednotlivých předávacích stanic s jejich minimálními vstupními tlaky, celkové schéma soustavy se zákresem všech předávacích stanic a velmivysokotlakých a vysokotlakých plynovodů a závislosti denního těžebního výkonu na stavu provozních zásob u jednotlivých podzemních zásobníků plynu.

(3) Výsledky sledování jsou předávány ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu na jejich vyžádání.

§ 4
Údaje od provozovatelů přímých plynovodů

Provozovatelé přímých plynovodů předávají Bilančnímu centru údaje o celkovém předpokládaném ročním dodávaném množství plynu a údaje o předpokládaném maximálním denním množství plynu. Údaje předávají vždy do 15. listopadu příslušného kalendářního roku pro následující kalendářní rok. Souhrnné zpracování těchto údajů předává Bilanční centrum ministerstvu.

§ 5
Údaje o oprávněných zákaznících

Bilanční centrum přebírá, zpracovává a předává následující údaje o oprávněných zákaznících:

a)   o měsíčních dodávkách plynu v případech, kdy si je oprávnění zákazníci zajišťují sami včetně dovozu plynu ze zahraničí, které po souhrnném zpracování předává ministerstvu,
b)   pravidelné informace od oprávněných zákazníků s roční spotřebou alespoň 4 200 MWh (400 tisíc m3), kteří změnili obchodníka s plynem; oznámení změny se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 11,
c)   pravidelné informace od obchodníků s plynem o počtech zákazníků s roční spotřebou plynu nižší než 4 200 MWh (400 tisíc m3) v rozdělení podle jednotlivých kategorií zákazníků, kteří změnili obchodníka s plynem; výkaz změn se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 12,
d)   zpracovává na základě informací z příloh č. 11 a č. 12 statistické údaje o oprávněných zákaznících, kteří změnili obchodníka s plynem po 31. prosinci 2004, a předává je ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu a Českému statistickému úřadu.

§ 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: 

1.  Vyhláška č. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku. 
2.  Vyhláška č. 443/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2005.

Ministr:
Ing. Urban v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě) 

E-shop

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Bronislava Coufalová, Jan Pinkava, Veronika Pochylá - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá různými aspekty trestní odpovědnosti ve sportu. V úvodu se autoři zabývají otázkami použitelnosti trestního práva v oblasti sportu a některými aspekty sportovní legislativy v návaznosti na trestní právo. Hlavní část publikace se věnuje problematice trestní ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Filip Ščerba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný trest odnětí svobody. Autor podrobně analyzuje systém alternativních opatření prostřednictvím jejich teoretického vymezení ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 42  vč. CD

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 42 vč. CD

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.