Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 114/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 38, ze dne 24. 3. 2005

114

VYHLÁŠKA

ze dne 1. března 2005

o podrobnostech o činnosti Bilančního centra

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle čl. II bodu 17 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 62 odst. 3 písm. a) a § 64 odst. 6 energetického zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví tvorbu bilancí, sledování kapacit a obsah předávaných a přejímaných údajů v rámci plynárenské soustavy.

§ 2
Tvorba bilancí

(1) V oblasti předpokládaných bilancí dodávek a spotřeb plynu Bilanční centrum

a)   přebírá roční bilance o předpokládané výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem od výrobců, provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů podzemních zásobníků plynu a obchodníků s plynem v členění
1.  od výrobců předpokládanou celkovou výrobu a dodávky plynu do přepravní nebo distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu,
2.  od provozovatele přepravní soustavy předpokládané množství přepraveného plynu pro dodávky konečným zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu v místech vstupu do přepravní soustavy a místech výstupu z přepravní soustavy a ostatní spotřebované množství plynu,
3.  od provozovatelů distribučních soustav předpokládané celkové množství distribuovaného plynu z distribuční soustavy, připojeným zákazníkům nebo do jiné distribuční soustavy,
4.  od provozovatelů podzemních zásobníků plynu stav zásob na začátku těžby a vtláčení a maximální výkony těžby a vtláčení podle jednotlivých podzemních zásobníků plynu,
5.  od obchodníků se zemním plynem předpoklad nákupu a dodávky plynu v jednotlivých distribučních soustavách, předpokládané dodávky z dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky v rozdělení na jednotlivé zdroje a místa vstupu do soustav a výstupu ze soustav,
6.  od obchodníků s koksárenským plynem, svítiplynem, degazačním plynem, generátorovým plynem, bioplynem, propanem, butanem a jejich směsmi, kromě využití pro pohon motorových vozidel, předpokládané roční bilance dodávek a nákupu, které jsou realizovány prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy,
b)   předává zpracované předpokládané bilance zemního plynu a ostatních plynů ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu a Českému statistickému úřadu podle údajů uvedených v příloze č. 1,
c)   zveřejňuje předpokládané souhrnné roční bilance zemního plynu způsobem umožňujícím dálkový přístup v podobě podle vzoru uvedeného v příloze č. 2.

(2) V oblasti vyhodnocování dodávek a spotřeb plynů Bilanční centrum

a)   přebírá měsíční údaje o skutečné výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem od výrobců, provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů podzemních zásobníků plynu a obchodníků s plynem v členění
1.  od výrobců skutečnou souhrnnou denní, měsíční a roční celkovou výrobu a dodávky do jednotlivých soustav; měsíční vyhodnocení se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 3 a č. 4,
2.  od provozovatele přepravní soustavy skutečné souhrnné denní, měsíční a roční množství plynu pro dodávky konečným zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu v místech vstupu do přepravní soustavy a v místech výstupu z přepravní soustavy, změny akumulace a ostatní spotřebované množství plynu; vyhodnocení se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 5 a č. 6,
3.  od provozovatelů distribučních soustav skutečné měsíční dodávky do distribuční soustavy z přepravní soustavy a z jiných distribučních soustav, nebo ze zahraničí a z distribuční soustavy jednotlivým kategoriím zákazníků (velkoodběr, střední odběr, maloodběr, domácnosti) v členění podle krajů, dále vlastní spotřebu, ztráty a změnu akumulace za období od prvního do posledního dne v měsíci, množství distribuovaného plynu do jiných soustav a do zahraničí a skutečné souhrnné denní množství distribuovaného plynu do distribuční soustavy sdělované každodenně; vyhodnocení množství distribuovaného plynu podle kategorií odběru s alespoň 90 000 zákazníky nebo s méně než 90 000 zákazníky se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 7,
4.  od provozovatelů podzemních zásobníků výši a změny kapacit, výkonů a stavu provozních zásob jednotlivých podzemních zásobníků plynu v rozdělení pro potřeby zásobování konečných zákazníků v České republice a pro zahraničí; měsíční vyhodnocení uskladněného plynu u podzemních zásobníků plynu se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 8,
5.  od obchodníků s plynem měsíční a roční nákup a dodávku plynu konečným zákazníkům odebírajících plyn z přepravní soustavy, z distribučních soustav a z podzemních zásobníků plynu, měsíční a roční dodávky z dovozu zemního plynu do České republiky podle jednotlivých zdrojů a míst vstupu a vývozu zemního plynu z České republiky podle jednotlivých zdrojů a míst výstupu a údaje o zajištění bezpečnostního standardu požadovaných dodávek pro stavy nouze; vyhodnocení obchodu s plynem se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 9 a č. 10,
b)   přebírá a vyhodnocuje výsledné údaje hodinových dodávek a spotřeb zemního plynu od provozovatele přepravní soustavy pro sestavení kontrolních hodinových odečtů plynárenské soustavy,
c)   zpracovává údaje o skutečné přepravě plynu, distribuci plynu, výrobě plynu, dodávkách plynu, odběrech plynu a uskladňování plynu v plynárenské soustavě v termínech den, měsíc, čtvrtletí a rok,
d)   zpracovává statistické údaje dovozu zemního plynu ze zahraničí a vývozu zemního plynu do zahraničí v období měsíc, čtvrtletí a rok,
e)   přebírá údaje o skutečných dodávkách koksárenského plynu, svítiplynu, degazačního plynu, generátorového plynu, bioplynu, propanu, butanu a jejich směsi, kromě využití pro pohon motorových vozidel, od příslušných obchodníků v termínech měsíc a rok,
f)   sleduje pravidelné meteorologické informace,
g)   předává měsíční vyhodnocení přepravy, distribuce, výroby, dodávek, spotřeb, uskladňování, dovozů a vývozů zemního plynu a ostatních plynů ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu a Českému statistickému úřadu podle údajů uvedených v příloze č. 1,
h)   zveřejňuje souhrnné vyhodnocení dodávek a spotřeb plynárenské soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup podle vzoru uvedeného v příloze č. 2,
i)   zpracovává měsíční a roční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek.

§ 3
Sledování kapacit

(1) Bilanční centrum sleduje informace o přepravních kapacitách, distribučních kapacitách a uskladňovacích kapacitách jednotlivých částí plynárenské soustavy České republiky.

(2) Sledování je prováděno prostřednictvím údajů o technických parametrech, kterými jsou technická, celková sjednaná a volná kapacita bodů soustav, celková změna akumulace soustav, maximální denní spotřeba soustav, délka velmivysokotlakých a vysokotlakých plynovodů s rozdělením podle těchto dvou kategorií a podle jednotlivých průměrů potrubí, výkony jednotlivých předávacích stanic s jejich minimálními vstupními tlaky, celkové schéma soustavy se zákresem všech předávacích stanic a velmivysokotlakých a vysokotlakých plynovodů a závislosti denního těžebního výkonu na stavu provozních zásob u jednotlivých podzemních zásobníků plynu.

(3) Výsledky sledování jsou předávány ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu na jejich vyžádání.

§ 4
Údaje od provozovatelů přímých plynovodů

Provozovatelé přímých plynovodů předávají Bilančnímu centru údaje o celkovém předpokládaném ročním dodávaném množství plynu a údaje o předpokládaném maximálním denním množství plynu. Údaje předávají vždy do 15. listopadu příslušného kalendářního roku pro následující kalendářní rok. Souhrnné zpracování těchto údajů předává Bilanční centrum ministerstvu.

§ 5
Údaje o oprávněných zákaznících

Bilanční centrum přebírá, zpracovává a předává následující údaje o oprávněných zákaznících:

a)   o měsíčních dodávkách plynu v případech, kdy si je oprávnění zákazníci zajišťují sami včetně dovozu plynu ze zahraničí, které po souhrnném zpracování předává ministerstvu,
b)   pravidelné informace od oprávněných zákazníků s roční spotřebou alespoň 4 200 MWh (400 tisíc m3), kteří změnili obchodníka s plynem; oznámení změny se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 11,
c)   pravidelné informace od obchodníků s plynem o počtech zákazníků s roční spotřebou plynu nižší než 4 200 MWh (400 tisíc m3) v rozdělení podle jednotlivých kategorií zákazníků, kteří změnili obchodníka s plynem; výkaz změn se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 12,
d)   zpracovává na základě informací z příloh č. 11 a č. 12 statistické údaje o oprávněných zákaznících, kteří změnili obchodníka s plynem po 31. prosinci 2004, a předává je ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu a Českému statistickému úřadu.

§ 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: 

1.  Vyhláška č. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku. 
2.  Vyhláška č. 443/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2005.

Ministr:
Ing. Urban v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 114/2005 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě) 

E-shop

Ochrana před nečinností veřejné správy

Ochrana před nečinností veřejné správy

Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně rozebírá ochranu před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože jakákoli nečinnost veřejné správy v případech, kdy je povinna konat, představuje závažné porušení zásady zákonnosti ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

JUDr. Antonín Draštík, JUDr. Karel Hasch, JUDr. Pavel Kučera, JUDr. Stanislav Rizman - Wolters Kluwer, a. s.

Druhá část tohoto přehledu judikatury mapuje významnou oblast kriminality, která je zčásti charakterizována též násilným jednáním pachatele. Tento svazek navazuje nejen na předcházející vybranou judikaturu ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Veronika Ryšánková, Pavla Benátčanová, Dana Prudíková, František Korbel - GRADA Publishing, a. s.

Srozumitelně a jasně pro každého z nás! Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.