Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 103/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 31, ze dne 4. 3. 2005

103

VYHLÁŠKA

ze dne 14. února 2005

o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě

Ministerstvo obrany po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 21 odst. 7 a § 29 odst. 9 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), podle § 39 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

§ 1
Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost se zjišťuje a posuzuje při lékařských prohlídkách v rámci odvodního a přezkumného řízení, v rámci výběru uchazečů o povolání do služebního poměru vojáka z povolání nebo zařazení do aktivní zálohy (dále jen "uchazeč"), při lékařských prohlídkách vojáků v činné službě, před služebním zařazením vojáků na funkce vyžadující některé speciální odbornosti (dále jen "specialista") a také před propuštěním z vojenské činné služby.

§ 2
Stupně zdravotní způsobilosti

(1) Stupně zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby se vyjadřují zdravotními klasifikacemi. Zdravotní klasifikace vyjadřují rozsah schopnosti k výkonu vojenské činné služby a jsou jedním z podkladů pro vyhotovení posudku o zdravotní způsobilosti. Označují se příslušnou značkou.

(2) Zdravotní klasifikace:

a)   "Schopen (značka A)" se stanoví občanům při odvodním řízení, uchazečům a vojákům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu bez omezení, s výjimkou některých speciálních vojenských odborností, které mají vymezené požadavky na tělesnou výšku a hmotnost nebo kladou zvýšené nároky na zdravotní stav,
b)   "Schopen, ne pro I, II, III (značka BI, BII, BIII)" se stanoví občanům při odvodním řízení, uchazečům, mužstvu a poddůstojníkům při zjištění zdravotního stavu, který umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu kromě vojenských odborností a funkcí, které vyžadují zvýšené nároky na fyzickou zdatnost (BI), duševní činnost a intelektové kvality (BII) a přesnost a pohotovost smyslových orgánů (BIII). Zdravotní klasifikace "Schopen, ne pro I, II, III" může být stanovena v různých kombinacích nebo i v rozsahu všech 3 skupin omezení současně. Zdravotní klasifikace "Schopen, ne pro I, II, III" vylučuje výkon vojenské činné služby v některých speciálních odbornostech, které jsou označeny arabskými číslicemi 1 až 6. Tyto číslice se uvádějí jako dodatek ke zdravotní klasifikaci (např. "Schopen, ne pro I, ne 1, 2, 6"). Uchazeče s touto zdravotní klasifikací nelze povolat do služebního poměru vojáka z povolání nebo zařadit do aktivní zálohy,
c)   "Schopen s omezením (značka C)" se stanoví vojákům z povolání a vojákům v aktivní záloze. Dále se stanoví vojákům, kteří jsou příslušníky hodnostních sborů rotmistrů, praporčíků, důstojníků a generálů při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu u všech druhů vojsk a služeb, ale omezuje zařazení na některé funkce a vyžaduje občasné poskytování krátkodobých úlev anebo dlouhodobých, ale méně podstatných úlev, v plnění služebních povinností. Doba, po kterou je tato zdravotní klasifikace stanovena, je dána předpokládaným vývojem zdravotního stavu. Uchazeče s touto zdravotní klasifikací nelze povolat do služebního poměru vojáka z povolání nebo zařadit do aktivní zálohy,
d)   "Neschopen (značka D)" se stanoví občanům při odvodním řízení, uchazečům a vojákům, jejichž zdravotní stav nedovoluje déle než 12 měsíců nebo trvale vykonávat vojenskou činnou službu. Dále se tato zdravotní klasifikace stanoví vojákům v základní přípravě, jejichž zdravotní stav nedovoluje nepřetržitě vykonávat vojenskou činnou službu po dobu delší než 6 týdnů a není předpoklad jeho úpravy před skončením základní přípravy.

§ 3
Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti

Pro jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby se stanoví v příloze č. 1 zdravotní hlediska podle seznamu u nejčastěji se vyskytujících nemocí a vad a jim odpovídající stupeň zdravotní způsobilosti, který se vyjadřuje značkou příslušné zdravotní klasifikace. V příloze č. 2 se stanoví diferencovaně požadavky na tělesnou výšku a hmotnost a v příloze č. 3 se stanoví diferencované zdravotní požadavky pro specialisty a uchazeče.

§ 4
Lékařské prohlídky

(1) Lékařské prohlídky jsou prováděny ke zjištění zdravotního stavu posuzovaného občana nebo vojáka s cíleným zaměřením na nemoci a vady, které zdravotní způsobilost k vojenské činné službě vylučují nebo omezují. Nemoci a vady, které zdravotní způsobilost vylučují nebo omezují, jsou uvedeny v přílohách 1, 2 a 3 k této vyhlášce.

(2) Lékařské prohlídky u odvodního a přezkumného řízení zahrnují ověření a doplnění anamnézy, antropometrická měření, orientační chemické vyšetření moče, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření, orientační vyšetření sluchu a zraku včetně barvocitu, popřípadě další odborná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu. Občané a vojáci odsouzení za spáchání trestného činu, občané a vojáci léčení, popřípadě sledovaní v psychiatrických zařízeních pro duševní poruchy a poruchy chování, zejména pro patologické hráčství, pro závislost na alkoholu a jiných návykových látkách, se vždy odesílají k odbornému psychiatrickému vyšetření.

(3) Zdravotní způsobilost vojáků v činné službě se posuzuje při lékařských prohlídkách a vyšetřeních v tomto časovém rozmezí a s tímto obsahem:

a)   vstupní lékařské prohlídky vojáků v základní přípravě při jejich nástupu, vojáků z povolání při povolání do služebního poměru, vojáků v záloze při nástupu na vojenské cvičení nebo na výjimečné vojenské cvičení anebo k výkonu mimořádné služby. Obsahem je rodinná, osobní, pracovní a epidemiologická anamnéza, antropometrická měření, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření a vyšetření smyslových orgánů, vyšetření moče na bílkoviny, cukry, žlučová barviva a vyšetření chrupu,
b)   pravidelné roční lékařské prohlídky vojáků z povolání. Obsahem je doplnění anamnézy se zaměřením na její změny, rizikové faktory, kterými jsou zejména ICHS, diabetes, hypertenze, poruchy metabolismu lipidů a profesní rizika, antropometrická měření, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření a vyšetření smyslových orgánů, orientační chemické vyšetření moče a případně další odborná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu a nároků vykonávané funkce. Vojáci ve věkových skupinách 25, 30, 33, 36, 39 let a nad 40 let věku se podrobují rozšířeným lékařským prohlídkám, při kterých se dále provádí psychologické vyšetření, laboratorní vyšetření krve, a to celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly, glykemie, ALT, GMT, kreatinin a krevní obraz, klidové EKG, diferencované preventivní onkologické vyšetření, a to vyšetření per rectum a hemokult, u žen vyšetření prsu,
c)   lékařské prohlídky vojáků vykonávajících rizikové práce v termínech a rozsahu podle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví,
d)   mimořádné lékařské prohlídky:

1. 

specialistů před zahájením jejich odborného výcviku,

2. 

specialistů, jestliže jejich činnost vykáže nedostatky, které mohou ohrozit jejich vlastní zdraví a bezpečnost nebo zdraví a životy ostatních osob,

3. 

specialistů, jestliže výkon speciální činnosti, pro kterou bylo provedeno posouzení zdravotní způsobilosti, byl přerušen na dobu delší než 3 měsíce,

4. 

jestliže to nařídí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,

5. 

jestliže to stanoví zvláštní právní předpis,

6. 

před sportovními soutěžemi. Obsahem je anamnéza a fyzikální vyšetření interního charakteru se zaměřením na stanovení zdravotní způsobilosti ke sportovní soutěži,

7. 

vojáků z povolání, kteří mají konat službu v zahraničí před odjezdem a po návratu. Tito vojáci se podrobují vyšetření na oddělení nemocí z povolání vojenské nemocnice. Toto vyšetření se doplňuje o laboratorní vyšetření krve s vyhodnocením sedimentace erytrocytů, krevního obrazu a diferenciálu, GMT, HBsAg, o odběr krve pro uložení vzorku krevního séra v sérové bance Armády České republiky a o další vyšetření podle požadavku přijímajícího státu. Nejpozději do 3 dnů po návratu z epidemiologicky závažných, klimaticky a jinak obtížných oblastí, včetně míst působení jednotek mnohonárodních ozbrojených sil, se uskutečňuje karanténní vyšetření na oddělení nemocí z povolání vojenské nemocnice. Součástí vyšetření je klinicko-psychologické vyšetření.

Rozsah mimořádné lékařské prohlídky je dán zdravotním stavem posuzované osoby a náročností činnosti, ke které je posuzován,

e)   výstupní lékařské prohlídky vojáků před jejich přemístěním nebo propuštěním z vojenské činné služby. Obsah lékařské prohlídky je stejný jako u vstupní lékařské prohlídky.

§ 5
Posudek o zdravotní způsobilosti

(1) Posudek o stupni zdravotní způsobilosti občana nebo vojáka vykonávat vojenskou činnou službu (dále jen "posudek o zdravotní způsobilosti") vyhotovují na základě lékařské prohlídky, vyhodnocení dotazníku a dalších odborných vyšetření lékaři odvodních komisí, lékaři přezkumných komisí, lékaři posádkových zařízení zdravotní péče (dále jen "posádková ošetřovna"), lékaři vojenských nemocnic nebo lékaři Ústavu leteckého zdravotnictví.

(2) Posudek o zdravotní způsobilosti se zpracovává písemně a je obsažen v odvodním protokolu při odvodním řízení nebo v "Osvědčení o nemoci" při přezkumném řízení. Posudek pro potřebu rozhodování vyšších přezkumných komisí se zpracovává v podobě informace o výsledku posouzení. Posudek o zdravotní způsobilosti se zpracovává také na závěr lékařských prohlídek prováděných podle § 4 odst. 2.

(3) Lékaři odvodních a přezkumných komisí si mohou od ošetřujících lékařů vyžádat výpisy ze zdravotní dokumentace, lékařské nálezy a posudky s údaji nezbytnými pro posouzení zdravotní způsobilosti.

(4) Lékaři odvodních a přezkumných komisí odesílají posuzované občany a vojáky k odborným vyšetřením, jestliže lékařské nálezy jsou neúplné, rozporné nebo starší 3 měsíce.

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti vyjadřuje zdravotní způsobilost občana nebo vojáka vykonávat vojenskou činnou službu a je podkladem pro vydání rozhodnutí při odvodním nebo přezkumném řízení. Obsahuje vždy zdravotní klasifikaci, která odpovídá aktuálně zjištěnému zdravotnímu stavu.

(6) Posudek o zdravotní způsobilosti zpracovaný podle odstavce 2 platí do příští lékařské prohlídky provedené podle § 4.

§ 6
Posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů

(1) Zdravotní stav uchazečů se zjišťuje a posuzuje ve vojenských nemocnicích nebo v Ústavu leteckého zdravotnictví. Při vyšetření uchazeči předloží lékařské vysvědčení s vyplněnými osobními daty a anamnestickými údaji a dále výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře.

(2) Obsahem vyšetření je

a)   ověření a doplnění anamnestických údajů,
b)   antropometrická měření,
c)   fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu,
d)   vyšetření EKG,
e)   laboratorní vyšetření moče a krve,
f)   rtg hrudních orgánů,
g)   vyšetření očí, zrakové ostrosti, barvocitu a orientační vyšetření zorného pole,
h)   vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,
i)   vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu,
j)   orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření,
k)   u žen gynekologické vyšetření,
l)   psychologické vyšetření a
m)   další vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu.

(3) Lékařský posudek obsahuje zdravotní klasifikaci a jednoznačné vyjádření ke zdravotní způsobilosti uchazeče vykonávat vojenskou činnou službu; je podkladem pro rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu vydaným krajským vojenským velitelstvím, jestliže zdravotní stav uchazeče odpovídá zdravotní klasifikaci "Schopen (značka A)" podle sloupce II přílohy č. 1 a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3. V přílohách č. 1 a č. 3 jsou uchazeči označeni arabskou číslicí 7.

(4) Uchazeč, který je zdravotně nezpůsobilý k výkonu služby vojáka z povolání nebo k zařazení do aktivní zálohy, může žádat o nové vyšetření a posouzení zdravotní způsobilosti ve vojenské nemocnici nejdříve za 12 měsíců od posledního posouzení.

§ 7
Klinicko-psychologické vyšetření

(1) Nedílnou součástí lékařské prohlídky uchazečů, vojáků, kteří mají konat službu v zahraničí, a některých specialistů je klinicko-psychologické vyšetření. Provádí se za účelem posouzení a vyhodnocení psychické způsobilosti posuzovaných vojáků a zjištění odolnosti jejich psychických funkcí při zátěži za mimořádných podmínek.

(2) Klinicko-psychologické vyšetření se uskutečňuje v Ústředním lékařsko-psychologickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice a v jeho detašovaném pracovišti a v lékařsko-psychologických odděleních vojenských nemocnic.

§ 8
Posuzování zdravotní způsobilosti specialistů

(1) Zdravotní způsobilost specialistů se posuzuje před zahájením odborného výcviku a při stanovených lékařských prohlídkách, popřípadě při celkovém vyšetření ve vojenských nemocnicích nebo v Ústavu leteckého zdravotnictví.

(2) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti specialisty obsahuje kromě zdravotní klasifikace závěr:

a)   zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce,
b)   zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce jen za určitých podmínek, které jsou v posudku jednoznačně vyjádřeny,
c)   zdravotně nezpůsobilý k výkonu předpokládané funkce.

Závěr podle písmene a) lze vydat, jestliže zdravotní stav specialisty odpovídá zdravotní klasifikaci "Schopen", popřípadě "Schopen, ne pro I" nebo "Schopen, ne pro III" podle přílohy č. 1 a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3. V přílohách č. 1 a č. 3 jsou specialisté označeni arabskými číslicemi 1 až 6.

§ 9
Přezkumné řízení

Při přezkumném řízení se posuzuje zdravotní způsobilost vojáků při zjištění takové změny zdravotního stavu, která podmiňuje změnu jejich zdravotní způsobilosti vykonávat vojenskou činnou službu.

§ 10
Zahájení přezkumného řízení

(1) Přezkumné řízení se provádí

a)   při všech závažných změnách zdravotního stavu a dále

1. 

u vojáků v základní přípravě, trvá-li neschopnost k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz déle než 6 týdnů,

2. 

u vojáků z povolání, trvá-li podpůrčí doba pro jejich neschopnost k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz již 6 měsíců a není-li předpoklad ukončení této neschopnosti do dalších 6 měsíců, a dále při každém návrhu na výjimečné prodloužení podpůrčí doby,

3. 

u vojáků v záloze za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu,

4. 

u vojáků v mimořádné službě,

b)   vždy, kdy přezkumná komise při předchozím přezkumném řízení stanovila provést nové přezkumné řízení.

(2) Přezkumné řízení zahajuje za přezkumnou komisi u vojenské nemocnice její předseda

a)   s vojáky v činné službě na návrh ošetřujícího lékaře posádkové ošetřovny nebo primáře odborného oddělení vojenské nemocnice,
b)   s vojáky v záloze na návrh ředitele krajského vojenského velitelství.

(3) Velitel posuzovaného vojáka v činné službě zveřejní ve svém rozkazu zahájení přezkumného řízení a zabezpečí odeslání tohoto vojáka k provedení přezkumného řízení ve stanoveném termínu. Pro přezkumnou komisi zpracuje "Charakteristiku vojáka pro přezkumné řízení".

(4) Ředitel krajského vojenského velitelství povolává vojáka v záloze k přezkumnému řízení povolávacím rozkazem.

§ 11
Průběh přezkumného řízení

(1) Přezkumná komise při přezkumném řízení podle výsledku lékařské prohlídky stanoví stupeň zdravotní způsobilosti a rozhodne o schopnosti nebo neschopnosti vojáka vykonávat vojenskou činnou službu. Přezkumné řízení se koná za přítomnosti posuzovaného vojáka. Vojáka, kterému v jednání před přezkumnou komisí brání procesní nezpůsobilost, zastupuje zákonný zástupce nebo opatrovník.

(2) Přezkumná komise na základě výsledku lékařské prohlídky vydá posudkový závěr, který obsahuje zdravotní klasifikaci s případným uvedením doby nového přezkumného řízení, vyjádření o souvislosti zjištěné poruchy zdraví s výkonem vojenské činné služby, popřípadě vyjádření o zařazení na vhodnou funkci a vyjádření o potřebě dalších preventivních, léčebných a jiných opatření. Přímá souvislost se stanoví v případech, kdy výkon vojenské činné služby byl hlavní, převažující a nejpodstatnější příčinou vzniku nebo závažného zhoršení zjištěné poruchy zdraví. Posudkový závěr přezkumné komise je podkladem pro vydání rozhodnutí přezkumné komise.

(3) Rozhodnutí přezkumné komise obsahuje zdravotní klasifikaci s vyjádřením o souvislosti zjištěné poruchy zdraví s výkonem vojenské činné služby a výrok o schopnosti nebo o neschopnosti vojáka vykonávat vojenskou činnou službu. Dále obsahuje odůvodnění výroku a poučení o odvolání.

(4) Přezkumná komise vydá rozhodnutí nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení přezkumného řízení.

(5) Služební orgány jsou povinny respektovat závěry přezkumné komise v celém rozsahu.

(6) Vojáci v činné službě, kterým byla navržena neschopnost k výkonu vojenské činné služby, jsou od doby zahájení přezkumného řízení až do doby propuštění z této služby vedeni jako neschopní ke službě pro nemoc.

§ 12

Zrušuje se vyhláška Ministerstva obrany č. 256/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Kühnl v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v elektornické podobě)

E-shop

Energetický zákon. Komentář

Energetický zákon. Komentář

Eichlerová, Handrlica, Jasenský, Kořán, Košťál, Plášilová, Zákoucký - Wolters Kluwer, a. s.

Po 15 letech účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), představuje tato kniha jeho vůbec první komentář. Jeho cílem je především nabídnout interpretaci výkladově ...

Cena: 3 950 KčKOUPIT

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Mgr. Vladimír Syruček, JUDr. Vencislav Sabotinov, JUDr. Marie Moravcová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší ucelený soubor vzorů pokrývajících celou materii rozhodčího řízení, počínaje smlouvou o rozhodci přes předžalobní upomínku, přijetí funkce rozhodce, rozhodčí žalobu až po samotný rozhodčí nález, resp. jeho uložení u obecného soudu. Každý vzor je opatřen podrobným ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad s ohledem na stav textu zákoníku práce platný k 1. 10. 2017, přičemž však zohledňuje fakt, že mnohé změny zákoníku práce, které se staly platnou součástí právního ...

Cena: 1 295 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.