Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


92

VYHLÁŠKA

ze dne 21. února 2005,

kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb. a vyhlášky č. 365/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slova "tematických státních mapových děl," vkládají slova "předmět a obsah správy základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED) (dále jen "databáze"),".

2. V § 6 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 14a a 14b zní:

"(1) Údaje o bodech poskytuje správce značky nebo katastrální pracoviště katastrálního úřadu

a)   bezúplatně nahlédnutím do dokumentovaných operátů bodových polí za přítomnosti zaměstnance orgánu zeměměřictví a katastru, v prostorech a v době k tomu určených; při tomto nahlížení umožní orgán zeměměřictví a katastru pořídit si opis údajů o bodech způsobem, který nepoškodí poskytnutý podklad, nebo
b)   za úplatu podle zvláštního právního předpisu14a) v písemné, číselné nebo v grafické formě nebo na nosičích dat, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak14b); údaje o jednotlivých bodech se poskytují na počkání a hromadné výstupy údajů o bodech do jednoho týdne.

14a)   Příloha č. 1 vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2004 Sb.
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
14b)   § 20 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
§ 39 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb.
§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.".

3. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Údaje o bodech základních bodových polí a zhušťovacích bodech uveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "Úřad") na svých webových stránkách. Tyto údaje lze prostřednictvím internetu získat bezúplatně.".Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

4. V § 6 se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 17 zrušuje.Odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

5. V názvu oddílu druhého se za slovy " MAPOVÝCH DĚL" vkládá slovo ", DATABÁZE".

6. V § 8 odst. 1 se písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

7. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova "Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále jen "Úřad")" nahrazují slovem "Úřadem".

8. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9
Obsah správy státních mapových děl

(1) Obsahem správy je

a)   tvorba, obnova, vydávání a poskytování státních mapových děl,
b)   vedení dokumentačních fondů a datových souborů digitální formy základních státních mapových děl.

(2) Tvorba a obnova základních státních mapových děl vychází z aktuálního stavu databáze jako výchozího datového geografického standardu a ze standardizovaného geografického názvosloví podle § 11 odst. 6.

(3) Státní mapová díla se poskytují v analogové formě (tiskové výstupy) nebo jako rastrové a vektorové soubory v obsahové úrovni odpovídající měřítku příslušného státního mapového díla.

(4) Z dokumentačních fondů tvorby státních mapových děl poskytuje Zeměměřický úřad pravoúhlé rovinné souřadnice rohů vnitřních rámů mapových listů v geodetickém referenčním systému.".

9. Poznámka pod čarou č. 27 zní:


"27)   Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).".

10. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)  v rastrové nebo vektorové formě, je-li příslušné státní mapové dílo vytvořeno na podkladě databáze.".

11. V § 10 odstavec 3 zní:

"(3) Každá rozmnoženina kartografického díla, vytvořeného s užitím státního mapového díla nebo jeho části, musí obsahovat upozornění na autorská práva ke státnímu mapovému dílu podle zvláštního zákona27) ve formě ochranné doložky "Mapový podklad Ó" s uvedením vydavatele státního mapového díla a roku prvního vydání.".

12. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10c, které včetně nadpisů znějí:

"§ 10a
Předmět správy databáze

Předmětem správy databáze jsou data o geografických objektech vedená v elektronické podobě, jejichž prostorovou složku tvoří data vektorová a popisnou složku údaje o atributech geografických objektů. Seznam geografických objektů a jejich atributů vedených v databázi současně s kategorizací těchto objektů a strukturou databáze obsahuje příloha (bod 8).

§ 10b
Obsah správy databáze

Obsahem správy databáze je

a)   tvorba databáze digitalizací a následným počítačovým zpracováním obsahu Základní mapy České republiky 1 : 10 000 a doplňováním dalších všeobecně užitných objektů, které výchozí mapový podklad neobsahuje,
b)   aktualizace prostorové složky databáze prováděná

1. 

periodicky pro plný obsah databáze v cyklu nejdéle 6 let na celém území České republiky, a to na podkladě ortofotomap a s následným topografickým došetřením změn v terénu,

2. 

průběžným záznamem podstatných změn geometricky významných objektů databáze,

c)   aktualizace popisné složky databáze prováděná

1. 

periodicky současně s periodickou aktualizací prostorové složky a

2. 

průběžnou aktualizací atributů přebíráním dat od správních úřadů,

d)   zdokonalování databáze za účelem zpřesnění údajů o poloze některých geografických objektů,
e)   rozvoj komunikace systému veřejné správy sloužící pro vedení databáze,
f)   dokumentace podkladů pro vedení databáze a uchovávání jejího obsahu v časové řadě.

§ 10c
Formy poskytování, podmínky užití a rozšiřování dat databáze

(1) Data databáze poskytuje k užití Zeměměřický úřad jako

a)   vektorové soubory polohopisu nebo výškopisu (ve formě digitálního modelu reliéfu) území České republiky v běžně užívaných a rozšířených počítačových formátech,
b)   textové soubory ve výměnném formátu, který obsahuje kromě prostorových souřadnic i popisné údaje, tj. kódy a názvy objektů a hodnoty atributů. Strukturu výměnného formátu uveřejňuje Zeměměřický úřad ve Zpravodaji Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

(2) Podmínkou užití a rozšiřování dat databáze je smlouva uzavřená mezi uživatelem a Zeměměřickým úřadem, která stanoví, že data databáze bude uživatel užívat pro vlastní potřebu včetně jejich zveřejnění na intranetu (bez možnosti data rozšiřovat), nebo k jakým jiným účelům budou použita s možností rozšiřovat data samostatně, společně s tematickou nadstavbou k vydání kartografického, popřípadě jiného díla.

(3) Při užití dat databáze ke komerčním účelům se uživatel ve smlouvě zaváže uvést na produktu ochrannou známku "Geografický podklad - ZABAGED Zeměměřický úřad".".

13. V § 11 odst. 6 se za slova "mapových dílech" vkládají slova "a v elektronicky vedeném standardizovaném geografickém názvosloví v rozsahu geografických jmen, která obsahuje Základní mapa České republiky 1 : 10 000.".

14. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 31a zní:

"§ 12a
Náležitosti dokumentace výsledků zeměměřických činností využívaných pro správu a vedení státních mapových děl získaných technologií globálního polohového systému

(1) Náležitostmi dokumentace bodů podrobného polohového bodového pole zaměřených technologií globálního polohového systému (dále jen "GPS") jsou

a)   technická zpráva, jejíž nedílnou součástí je protokol určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GPS včetně příloh,
b)   geodetické údaje o bodech podrobného polohového bodového pole31a).

(2) Náležitostmi dokumentace podrobných bodů je záznam podrobného měření změn9), jehož nedílnou součástí je protokol určení podrobných bodů technologií GPS včetně příloh. Vzor protokolu určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GPS a vzor protokolu určení podrobných bodů technologií GPS je uveřejněn na webových stránkách Úřadu.

(3) Technické požadavky na zaměření a výpočty bodů určených technologií GPS jsou uvedeny v příloze (bod 9).


31a)   § 11 vyhlášky č. 190/1996 Sb.".

15. § 19 včetně nadpisu se zrušuje.

16. V bodu 6 přílohy se zrušuje text vysvětlivky označené hvězdičkou a odkaz "*" se nahrazuje číslicí "9)".

17. V příloze se doplňují body 8 a 9, které včetně nadpisů znějí:

"8. Seznam geografických objektů a jejich atributů vedených v databázi (struktura databáze)

1. Sídelní, hospodářské a kulturní objekty,

2. Komunikace,

3. Rozvodné sítě a produktovody,

4. Vodstvo,

5. Územní jednotky včetně chráněných území,

6. Vegetace a povrch,

7. Terénní reliéf,

8. Geodetické body.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Předseda:
Ing. Večeře v. r.

E-shop

Služební vztahy a výkon závislé práce

Služební vztahy a výkon závislé práce

Jan Pichrt, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Editoři této publikace se rozhodli vytvořit tuto kolektivní monografii, která český trh právní literatury obohatí o dosud ojedinělý počin; počin, který by měl oslovit odbornou veřejnost i praxi a přispět k vyvolání další potřebné diskuse o právních institutech státní služby. Z ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, komentář

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, komentář

Kubíček, Polák - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář je nepostradatelným praktickým nástrojem, který ocení všichni státní zástupci, advokáti, soudci i policisté, a to zejména ti, kteří působí v trestní justici. Na 1102 stranách nabízí kromě výkladu ...

Cena: 1 870 KčKOUPIT

Nařízení eIDAS. Komentář

Nařízení eIDAS. Komentář

JUDr. Josef Donát, LL. M.; JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb; Ing. Robert Piffl - C. H. Beck

Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v rámci komunitárního práva, souvisejícím národním předpisem a v řadě případů ještě národním prováděcím předpisem. Přitom samo nařízení ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.