Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 88/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 25, ze dne 28. 2. 2005

88

VYHLÁŠKA

ze dne 15. února 2005,

kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb., vyhlášky č. 183/2001 Sb. a vyhlášky č. 468/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písmeno e) včetně poznámek pod čarou č. 1a a č. 1b zní:

"e) dávat nižšímu státnímu zastupitelství pokyny ve věcech, k jejichž vyřízení je nižší státní zastupitelství příslušné1a), a v zákonem stanovených případech věc tomuto nižšímu státnímu zastupitelství odejmout a vyřídit ji samo1b).

1a)   § 12d odst. 1 a odst. 2 věta první zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb.
1b)   § 12d odst. 2 věta druhá, odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 1b se označuje jako poznámka pod čarou č. 1c.

2. § 4 až 7 včetně nadpisů znějí:

"§ 4

(1) K plnění úkolů krajského státního zastupitelství v obvodu jeho působnosti se zřizují pobočky krajského státního zastupitelství. Krajský státní zástupce stanoví opatřením okruh věcí, které se vyřizují u pobočky krajského státního zastupitelství. Opatření zveřejní prostřednictvím sítě Internet.

(2) K plnění úkolů okresního státního zastupitelství v obvodu jeho působnosti se zřizují pobočky okresního státního zastupitelství. Okresní státní zástupce stanoví opatřením okruh věcí, které se vyřizují u pobočky okresního státního zastupitelství. Opatření zveřejní prostřednictvím sítě Internet.

§ 5
Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře

(1) V obvodu Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích se zřizuje jeho pobočka v Táboře.

(2) Sídlem pobočky je město Tábor.

§ 6
Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci

(1) V obvodu Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem se zřizuje jeho pobočka v Liberci.

(2) Sídlem pobočky je město Liberec.

§ 7
Krajské státní zastupitelství v Ostravě - pobočka v Olomouci

(1) V obvodu Krajského státního zastupitelství v Ostravě se zřizuje jeho pobočka v Olomouci.

(2) Sídlem pobočky je město Olomouc.".

3. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně nadpisů znějí:

"§ 7a Krajské státní zastupitelství v Brně - pobočka ve Zlíně

(1) V obvodu Krajského státního zastupitelství v Brně se zřizuje jeho pobočka ve Zlíně.

(2) Sídlem pobočky je město Zlín.

§ 7b
Okresní státní zastupitelství Karviná - pobočka v Havířově

(1) V obvodu Okresního státního zastupitelství v Karviné se zřizuje jeho pobočka v Havířově, která vykonává působnost okresního státního zastupitelství v obvodu obcí Havířov a Orlová.

(2) Sídlem pobočky je město Havířov.".

4. V § 10 odst. 3 se za slova "spáchaných příslušníky" vkládají slova "Úřadu pro zahraniční styky a informace a".

5. V § 10 odst. 5 se za slova "Policie České republiky" vkládá čárka a slova "příslušníkem Úřadu pro zahraniční styky a informace".

6. V § 15 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Vyžaduje-li to závažnost, skutková či právní složitost věci, může vrchní státní zastupitelství s předchozím souhlasem nejvyššího státního zástupce rozhodnout o tom, že je příslušné k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech

a)   uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), i když jimi byla způsobena škoda nižší než 100 mil. Kč,
b)   uvedených v odstavci 1 písm. c) i tehdy, pokud vznikne škoda na majetku nebo na majetkovém podílu státu nižší než 50 mil. Kč, nebo pokud na majetku jiného subjektu vznikne škoda alespoň 50 mil. Kč.".

7. Společný nadpis § 20 a 21 "Rozhodování o námitkách vyšetřovatele" se zrušuje.

8. V § 32 odst. 2 se slova "anebo bylo podáno dovolání" zrušují.

9. V § 32 se za odstavec 2 doplňují nové odstavce 3 až 5, které znějí:

"(3) Pokud bylo dovolací řízení ukončeno vydáním rozhodnutí dovolacího soudu, státní zastupitelství nepřezkoumává podněty, které jsou obsahově shodné s dovoláním nejvyššího státního zástupce nebo vyjádřením nejvyššího státního zástupce k dovolání obviněného, popřípadě s dovoláním obviněného podaným ve věci, v níž se státní zastupitelství účastnilo dovolacího řízení. Takový podnět postoupí bez dalšího řízení s návrhem na odložení Ministerstvu spravedlnosti a připojí stejnopisy listin, z nichž tyto skutečnosti vyplývají, a současně jej informuje o výsledku dovolacího řízení. To neplatí, jestliže v podnětu vytýkaná nezákonnost není důvodem pro uplatnění dovolání; takovou věc státní zastupitelství přezkoumá.

(4) Probíhá-li v trestní věci, v níž byl podán podnět, řízení o dovolání ohledně obviněného, jehož se podnět týká, státní zastupitelství přezkoumání věci neprovádí, o této skutečnosti neprodleně vyrozumí Ministerstvo spravedlnosti a vyčká s vyřízením podnětu na výsledek dovolacího řízení. Stejně postupuje i ve věcech, které by jinak z důvodu obsahové shody podnětu s podaným dovoláním či vyjádřením k dovolání postoupilo Ministerstvu spravedlnosti k dalšímu řízení bez přezkoumání věci (odstavec 3). To neplatí, jestliže vytýkaná nezákonnost nemůže být důvodem pro úspěšné uplatnění dovolání.

(5) Postup podle odstavce 4 je vyloučen ve věcech, v nichž státní zastupitelství z jemu dostupného spisového materiálu zjistí zřejmé porušení zákona v neprospěch obviněného, které by mohlo vést ke změně podnětem napadeného rozhodnutí. Takovou věc předloží neprodleně Ministerstvu spravedlnosti s návrhem na další postup a připojí veškeré dostupné podklady, jež má v té době k dispozici a jimiž navrhovaný postup odůvodňuje.".

10. Část pátá se včetně nadpisu zrušuje.Dosavadní části šestá a sedmá se označují jako části pátá a šestá.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 7b, které nabývá účinnosti dnem 1. října 2005.

Ministr:
JUDr. Němec v. r.

E-shop

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Miloslav Janhuba, Marie Míková, Jaroslava Roubíčková, Vladimír Zelenka - C. H. Beck

Účetnictví představuje komplexní a relativně samostatnou část teorie podnikového hospodářství. Publikace se zabývá finančním účetnictvím podnikatelského subjektu a obsahuje základní informace k pochopení dané problematiky. Postupně jsou vysvětleny metody účetnictví a zachycování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Účastenství v civilním soudním řízení

Účastenství v civilním soudním řízení

Renáta Šínová, Marek Juráš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává problematiku účastenství v civilním soudním řízení podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, tedy podle rekodifikační novely občanského soudního řádu a nového zákona o zvláštních řízeních soudních. Soustředí se na vymezení pojmu účastníka a jeho ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Transformace a restrukturalizace podniku

Transformace a restrukturalizace podniku

Jaroslav Schönfeld a kolektiv - C. H. Beck

Jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat? Jakými způsoby je možné řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze tato řešení krize podniku financovat? Jak se projevuje úpadek podniku, co to je mezera krytí a jaké důsledky má úpadek pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.