Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 70/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 20, ze dne 17. 2. 2005

70

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. ledna 2005,

kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les

Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

§ 1
Chráněná krajinná oblast Český les

K zajištění ochrany přírody a krajiny Českého lesa se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les (dále jen "oblast"). Oblast tvoří pohoří Českého lesa při hranici se Spolkovou republikou Německo, s harmonicky utvářenou krajinou, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s vysokou čistotou prostředí a minimálním podílem narušených ploch.

§ 2
Poslání oblasti

Posláním oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejich přírodních zdrojů.

§ 3
Vymezení oblasti

(1) Oblast se nachází na území Plzeňského kraje.

(2) Územní vymezení a popis hranice je obsažen v příloze č. 1 k tomuto nařízení, grafické znázornění oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Základní mapa, v níž je zakresleno území oblasti v měřítku 1 : 50 000, je uložena na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu Plzeňského kraje, obecních úřadech, na jejichž území se oblast nachází, a na Správě Chráněné krajinné oblasti Český les (dále jen "Správa"). Správa ohlásí příslušnému katastrálnímu úřadu k zápisu do katastru nemovitostí změnu údajů o způsobu ochrany nemovitostí na území oblasti1).

§ 4
Členění oblasti

(1) Území oblasti se člení do čtyř zón odstupňované ochrany přírody.

(2) Do I. zóny se zařazuje území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, zejména přirozené nebo málo pozměněné ekosystémy a další mimořádně hodnotná území, zejména zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky) a vybrané části územního systému ekologické stability krajiny (dále jen "systém ekologické stability") nadregionálního a regionálního významu. Cílem je uchování nebo postupná obnova samořídících funkcí a omezení lidských zásahů do přírodního prostředí na nejnižší možnou míru.

(3) Do II. zóny se zařazují území hospodářsky využívaných lesních a zemědělských ekosystémů s místně uchovalými přírodními hodnotami vhodná pro hospodářské využívání k přírodě šetrným způsobem. Dále se do této zóny začleňují i území nezbytná pro uchování přírodních hodnot v I. zóně. Cílem je udržení přírodních hodnot a postupné zvyšování druhové a prostorové rozmanitosti ekosystémů, zejména vytvářením funkčního systému ekologické stability.

(4) Do III. zóny se zařazují lidskou činností značně pozměněné ekosystémy, intenzivně využívané lesní a zemědělské pozemky a rozptýlená venkovská zástavba. Cílem je udržení a podpora využívání území pro ekologicky optimalizované lesní hospodářství a zemědělství a vhodné formy turistiky a rekreace.

(5) Do IV. zóny se zařazují lidskou činností silně pozměněné části přírody a souvisle zastavěná území sídel s územní rezervou a navazující obdělávaná zemědělská půda.

(6) Dojde-li v důsledku hospodaření v lesích, zemědělství a revitalizace krajiny ke zlepšení stavu přírodního prostředí, budou případné změny ploch jednotlivých zón prováděny po projednání s vlastníky a uživateli pozemků.

Bližší ochranné podmínky

§ 5

(1) Na celém území oblasti je možné pouze s předchozím souhlasem Správy

a)   vyznačovat turistické, cyklistické a běžecké tratě,
b)   provádět leteckou aplikaci hnojiv2), chemických látek nebo chemických přípravků3),
c)   umísťovat informační, reklamní a propagační zařízení mimo zastavěná území obcí; toto ustanovení se nevztahuje na umísťování dopravních značek a dopravních zařízení na pozemních komunikacích4) a návěstí a zařízení na dráze5),
d)   vyznačovat místa pro parkování motorových vozidel podle zvláštních právních předpisů5) mimo zastavěná území obcí,
e)   zřizovat nové hraniční přechody,
f)   rozšiřovat využití stávajících hraničních přechodů,
g)   pořádat sportovní, rekreační a jiné hromadné akce mimo místa k tomu určená,
h)   provádět vzlety a přistání se sportovními létajícími zařízeními podle zvláštního právního předpisu6) mimo místa, která jsou vyhrazena k této činnosti po písemném souhlasu pověřené osoby podle zvláštního právního předpisu7),
i)   vjíždět na koních a jízdních kolech mimo pozemní komunikace a místa k tomu určená,
j)   upravovat koryta vodních toků,
k)   těžit humolity.

(2) Na území III. a IV. zóny lze pouze se souhlasem Správy zřizovat obory nebo zavádět intenzivní chovy zvěře a ryb.

§ 6

(1) Při obnově a výchově lesních porostů postupují osoby, kterým vyplývají povinnosti ze zvláštního právního předpisu8), tak, aby posilovaly zastoupení přirozené druhové skladby lesů, přičemž v I. a II. zóně oblasti budou přednostně využívat přirozenou obnovu lesních porostů.

(2) Při ochraně a využívání povrchových a podzemních vod postupují osoby oprávněné podle zvláštního právního předpisu9) tak, aby přispěly k udržení přirozených podmínek pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků, vodních ploch a mokřadů. Při úpravě nebo údržbě koryt vodních toků postupují tyto osoby tak, aby byla obnovována přirozená nebo přírodě blízká koryta vodních toků.

Účinnost

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 70/2005 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 70/2005 Sb.

Grafické znázornění Chráněné krajinné oblasti Český les

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   § 27 a bod 3 přílohy vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č.  265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č.  89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 113/2000 Sb.
2)   Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 2 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb.
6)   § 24 odst. 1 vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997  Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 81 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9)   Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Zákon o státním podniku v praxi

Zákon o státním podniku v praxi

JUDr. Jaroslav Muroň - GRADA Publishing, a. s.

Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

Cena: 289 KčKOUPIT

ÚZ č. 1151 - Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

ÚZ č. 1151 - Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. K zásadním změnám dochází od listopadu 2016 u zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (např. poplatníkem daně je vždy nabyvatel, mění se ...

Cena: 63 KčKOUPIT

Právní aspekty sebeobrany

Právní aspekty sebeobrany

JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

V případech stanovených zákonem má občan právo bránit zákonným způsobem svá práva, a to i za použití přiměřeného donucení a násilí. Řešení konfliktních situací spojených s fyzickým útokem často vyžaduje narušení práv jiných osob a může nést riziko zranění nebo smrti účastníků na obou ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.