Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 70/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 20, ze dne 17. 2. 2005

70

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. ledna 2005,

kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les

Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

§ 1
Chráněná krajinná oblast Český les

K zajištění ochrany přírody a krajiny Českého lesa se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les (dále jen "oblast"). Oblast tvoří pohoří Českého lesa při hranici se Spolkovou republikou Německo, s harmonicky utvářenou krajinou, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s vysokou čistotou prostředí a minimálním podílem narušených ploch.

§ 2
Poslání oblasti

Posláním oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejich přírodních zdrojů.

§ 3
Vymezení oblasti

(1) Oblast se nachází na území Plzeňského kraje.

(2) Územní vymezení a popis hranice je obsažen v příloze č. 1 k tomuto nařízení, grafické znázornění oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Základní mapa, v níž je zakresleno území oblasti v měřítku 1 : 50 000, je uložena na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu Plzeňského kraje, obecních úřadech, na jejichž území se oblast nachází, a na Správě Chráněné krajinné oblasti Český les (dále jen "Správa"). Správa ohlásí příslušnému katastrálnímu úřadu k zápisu do katastru nemovitostí změnu údajů o způsobu ochrany nemovitostí na území oblasti1).

§ 4
Členění oblasti

(1) Území oblasti se člení do čtyř zón odstupňované ochrany přírody.

(2) Do I. zóny se zařazuje území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, zejména přirozené nebo málo pozměněné ekosystémy a další mimořádně hodnotná území, zejména zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky) a vybrané části územního systému ekologické stability krajiny (dále jen "systém ekologické stability") nadregionálního a regionálního významu. Cílem je uchování nebo postupná obnova samořídících funkcí a omezení lidských zásahů do přírodního prostředí na nejnižší možnou míru.

(3) Do II. zóny se zařazují území hospodářsky využívaných lesních a zemědělských ekosystémů s místně uchovalými přírodními hodnotami vhodná pro hospodářské využívání k přírodě šetrným způsobem. Dále se do této zóny začleňují i území nezbytná pro uchování přírodních hodnot v I. zóně. Cílem je udržení přírodních hodnot a postupné zvyšování druhové a prostorové rozmanitosti ekosystémů, zejména vytvářením funkčního systému ekologické stability.

(4) Do III. zóny se zařazují lidskou činností značně pozměněné ekosystémy, intenzivně využívané lesní a zemědělské pozemky a rozptýlená venkovská zástavba. Cílem je udržení a podpora využívání území pro ekologicky optimalizované lesní hospodářství a zemědělství a vhodné formy turistiky a rekreace.

(5) Do IV. zóny se zařazují lidskou činností silně pozměněné části přírody a souvisle zastavěná území sídel s územní rezervou a navazující obdělávaná zemědělská půda.

(6) Dojde-li v důsledku hospodaření v lesích, zemědělství a revitalizace krajiny ke zlepšení stavu přírodního prostředí, budou případné změny ploch jednotlivých zón prováděny po projednání s vlastníky a uživateli pozemků.

Bližší ochranné podmínky

§ 5

(1) Na celém území oblasti je možné pouze s předchozím souhlasem Správy

a)   vyznačovat turistické, cyklistické a běžecké tratě,
b)   provádět leteckou aplikaci hnojiv2), chemických látek nebo chemických přípravků3),
c)   umísťovat informační, reklamní a propagační zařízení mimo zastavěná území obcí; toto ustanovení se nevztahuje na umísťování dopravních značek a dopravních zařízení na pozemních komunikacích4) a návěstí a zařízení na dráze5),
d)   vyznačovat místa pro parkování motorových vozidel podle zvláštních právních předpisů5) mimo zastavěná území obcí,
e)   zřizovat nové hraniční přechody,
f)   rozšiřovat využití stávajících hraničních přechodů,
g)   pořádat sportovní, rekreační a jiné hromadné akce mimo místa k tomu určená,
h)   provádět vzlety a přistání se sportovními létajícími zařízeními podle zvláštního právního předpisu6) mimo místa, která jsou vyhrazena k této činnosti po písemném souhlasu pověřené osoby podle zvláštního právního předpisu7),
i)   vjíždět na koních a jízdních kolech mimo pozemní komunikace a místa k tomu určená,
j)   upravovat koryta vodních toků,
k)   těžit humolity.

(2) Na území III. a IV. zóny lze pouze se souhlasem Správy zřizovat obory nebo zavádět intenzivní chovy zvěře a ryb.

§ 6

(1) Při obnově a výchově lesních porostů postupují osoby, kterým vyplývají povinnosti ze zvláštního právního předpisu8), tak, aby posilovaly zastoupení přirozené druhové skladby lesů, přičemž v I. a II. zóně oblasti budou přednostně využívat přirozenou obnovu lesních porostů.

(2) Při ochraně a využívání povrchových a podzemních vod postupují osoby oprávněné podle zvláštního právního předpisu9) tak, aby přispěly k udržení přirozených podmínek pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků, vodních ploch a mokřadů. Při úpravě nebo údržbě koryt vodních toků postupují tyto osoby tak, aby byla obnovována přirozená nebo přírodě blízká koryta vodních toků.

Účinnost

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 70/2005 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 70/2005 Sb.

Grafické znázornění Chráněné krajinné oblasti Český les

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   § 27 a bod 3 přílohy vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č.  265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č.  89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 113/2000 Sb.
2)   Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 2 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb.
6)   § 24 odst. 1 vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997  Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 81 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9)   Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Abeceda personalisty 2016

Abeceda personalisty 2016

Brůha, Bukovjan, Čornejová, Kalvoda, Leštinská, Pelech, Schmied, Stýblo, Šenk, Trylč, Valenta - Anag, spol. s r. o.

Je určena jak personalistům, tak i dalším uživatelům, kteří se zabývají personalistikou, např. sekretářkám, asistentkám a účetním, své v ní však naleznou také majitelé malých firem zastávající rovněž funkci hlavních manažerů. Personální činnosti od A do Z Abeceda personalisty ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Husták, Smutný - C. H. Beck

Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též hlavní změny plynoucí z připravované transpozice směrnice MiFID 2. Záměrem publikace je podat ucelený přehled východisek právní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1133 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1133 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, který upravuje např. registraci vozidel, technické požadavky a technickou způsobilost, práva a povinnosti vlastníků a ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.