Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


69

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 26. ledna 2005

o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2c odst. 2 písm. e) zákona a k provedení části první zákona č. 256/2000 Sb., o státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) poskytování dotací v rámci programu podpory předčasného ukončení zemědělské činnosti zemědělského podnikatele (dále jen "program").

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   zemědělským podnikem podnik podle zvláštního právního předpisu3) určený k provozování zemědělské výroby podle § 2e odst. 3 zákona,
b)   provozováním zemědělské výroby činnost vymezená v § 2e odst. 3 zákona, uskutečňovaná osobou, která je zemědělským podnikatelem podle § 2f zákona, popřípadě osobou podle zvláštního právního předpisu4), jakož i účast na provozování zemědělské výroby v postavení zaměstnance zemědělského podniku, a jde-li o zemědělský podnik, který je právnickou osobou, též v postavení statutárního orgánu nebo člena jeho statutárního orgánu.

§ 3
Žádost o zařazení do programu

(1) Žádost o zařazení do programu (dále jen "žádost o zařazení") může podat fyzická osoba (dále jen "žadatel"), jestliže

a)   je zemědělským podnikatelem podle § 2e zákona evidovaným podle § 2f zákona nebo osobou, která je držitelem osvědčení podle zvláštních právních předpisů4),
b)   ke dni podání žádosti o zařazení dosahuje věku alespoň 55 let a v den podání žádosti o zařazení nedosahuje věku potřebného pro nárok na starobní důchod5),
c)   po dobu alespoň 10 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém podá žádost o zařazení, provozoval zemědělskou výrobu podle § 2e odst. 3 zákona, z toho nejméně poslední 3 kalendářní roky vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v převáděném zemědělském podniku, který dosahuje výměry nejméně 5 ha zemědělské půdy, a
d)   prokáže, že v každém ze 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém podá žádost o zařazení, dosáhl podíl jeho příjmů ze zemědělské výroby podle § 2e odst. 3 zákona na celkových jeho příjmech z podnikání nejméně 50 %.

(2) Žádost o zařazení žadatel podá Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na formuláři vydaném Fondem.

(3) Žádost o zařazení obsahuje

a)   náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona,
b)   seznam všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků vedených v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a zákona (dále jen "evidence půdy"), žadatelem zemědělsky obhospodařovaných ke dni podání žádosti o zařazení,
c)   identifikační údaje fyzické nebo právnické osoby, která splňuje podmínky podle § 4 (dále jen "nabyvatel") (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa místa trvalého pobytu nebo místo podnikání, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, předmět podnikání, jedná-li se o právnickou osobu),
d)   ukazatele týkající se zadluženosti, hospodářského výsledku po zdanění a čistého ročního příjmu (dále jen "ekonomické ukazatele hospodaření") nabyvatele zemědělského podniku za posledních 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o zařazení; nabyvatel, který nebyl podnikatelem po celou dobu posledních 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém byla podána žádost o zařazení, uvedené údaje nepředkládá,
e)   předpokládané ekonomické ukazatele hospodaření vycházející z podnikatelských záměrů zemědělského podniku nabyvatele na dobu 5 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém je podána žádost o zařazení,
f)   přehled příjmů ze zemědělské činnosti a celkových příjmů žadatele z podnikání v posledních 3 letech bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém podá žádost o zařazení,
g)   čestné prohlášení žadatele,
   1. kterým se zaváže nejpozději do 12 měsíců ode dne doručení žádosti o zařazení ukončit podnikání v zemědělství a převést nabyvateli zemědělský podnik,
   2.  kterým se zaváže požádat Ministerstvo zemědělství o vynětí své osoby z evidence půdy,
   3.  že nedosahuje věku potřebného pro nárok na starobní důchod5).

(4) Nedílnou součástí žádosti o zařazení je

a)   výpis z obchodního rejstříku, osvědčení nebo doklad o registraci podnikání podle zvláštního právního předpisu4) žadatele i nabyvatele, ne starší 3 měsíce,
b)   kopie účetních záznamů, popřípadě daňových dokladů6), prokazujících výsledky ekonomických ukazatelů zemědělského podniku nabyvatele za 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o zařazení; nabyvatel, který nebyl podnikatelem po celou dobu trvání 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, tyto doklady nepředkládá,
c)   kopie účetních záznamů, popřípadě daňových dokladů6) žadatele, prokazujících podíl příjmů ze zemědělské činnosti na celkových příjmech žadatele z podnikání za 3 kalendářní roky bezprostředně předcházející roku, ve kterém je podána žádost o zařazení,
d)   doklad prokazující provozování zemědělské výroby podle odstavce 1 písm. c),
e)   doklad prokazující odbornou způsobilost nabyvatele podle § 4 písm. b) a c),
f)   čestné prohlášení nabyvatele, kterým se zaváže zemědělsky obhospodařovat nejméně po dobu 5 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bude převeden zemědělský podnik, celkovou výměru zemědělských pozemků, ke kterým mu bude v rámci převodu tohoto podniku převedeno vlastnické právo nebo právo k jejich užívání na dobu nejméně 5 kalendářních let.

§ 4
Nabyvatel

Nabyvatelem může být fyzická nebo právnická osoba,

a)   která je zemědělským podnikatelem podle § 2e zákona se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky,
b)   která, jde-li o fyzickou osobu, je ke dni podání žádosti o zařazení mladší 40 let a splňuje podmínky odborné způsobilosti podle § 2f odst. 2 písm. b) zákona,
c)   která, jde-li o právnickou osobu, má ke dni podání žádosti o zařazení nejvýše 5 společníků7), akcionářů8) nebo členů9) (dále jen "účastník"), kteří jsou fyzickou osobou a ke dni podání žádosti o zařazení je každý z nich mladší 40 let; rovněž osoba, která je statutárním orgánem právnické osoby, popřípadě členové statutárního orgánu právnické osoby, musí splňovat uvedenou věkovou hranici a alespoň jeden člen statutárního orgánu musí splňovat podmínku odborné způsobilosti podle § 2f odst. 2 písm. b) zákona,
d)   jejíž zemědělský podnik je ekonomicky životaschopný (dále jen "životaschopnost"), a to z hlediska dosahovaného nebo předpokládaného hospodářského výsledku po zdanění nebo z hlediska ročního čistého příjmu a z hlediska míry jeho skutečné nebo předpokládané zadluženosti podle § 5.

§ 5
Posouzení životaschopnosti zemědělského podniku nabyvatele

(1) Životaschopnost zemědělského podniku nabyvatele posuzuje Fond na základě podkladů předložených spolu s žádostí o zařazení.

(2) Fond posuzuje zejména zadluženost zemědělského podniku nabyvatele, která nesmí ani po dni nabytí převáděného podniku překročit 75 % účetní hodnoty majetku nabyvatele a hospodářský výsledek po zdanění nebo čistý roční příjem nabyvatele ze zemědělského podnikání.

(3) Je-li nabyvatel fyzickou osobou, musí výše jeho čistého ročního příjmu z podnikání v zemědělství dosahovat za sledovaných posledních 5 kalendářních let nejméně výše průměrné roční mzdy v zemědělství, zjištěné podle zvláštního právního předpisu10) za toto období; tato podmínka platí též pro osobu, jejíž příjmy jsou zdaňovány podle zvláštního právního předpisu jako příjmy spolupracující osoby.

(4) Je-li nabyvatel právnickou osobou, musí být dosahováno za sledovaných posledních 5 kalendářních let kladného hospodářského výsledku po zdanění.

(5) Jestliže nabyvatel zemědělského podniku nesplňuje kritéria uvedená v odstavci 3 nebo 4 nebo nabyvatel nebyl podnikatelem po celou dobu trvání 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, posuzuje Fond životaschopnost zemědělského podniku nabyvatele na základě dokladů podle § 3 odst. 3 písm. e).

§ 6
Zařazení do programu

(1) Fond podmínečně zařadí žadatele do programu, jestliže žadatel splní podmínky podle § 3 a nabyvatel splní podmínky podle § 3 odst. 4 písm. f) a § 4.

(2) Fond zařadí žadatele do programu, jestliže žadatel do 12 měsíců ode dne doručení žádosti o zařazení předloží Fondu

a)   smlouvu o prodeji zemědělského podniku, uzavřenou podle zvláštního právního předpisu11),
b)   doklad prokazující splnění závazku podle § 3 odst. 3 písm. g) bodu 2,
c)   doklad, že žadatel ukončil podnikání v zemědělství,
d)   čestné prohlášení, že žadatel není poživatelem starobního důchodu12).

(3) Smlouvu o prodeji zemědělského podniku podle odstavce 2 písm. a) může žadatel nahradit předložením darovací smlouvy, kterou na svého potomka v řadě přímé převádí všechny pozemky ve svém vlastnictví, patřící k jeho zemědělskému podniku.

(4) Pozemky, které má žadatel v pronájmu, lze zahrnout do výměry půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, na které je možné pobírat dotaci podle tohoto nařízení, pouze za předpokladu, že dojde mezi žadatelem a pronajímatelem těchto pozemků k dohodě o ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelovým potomkem podle odstavce 3, jejíž předmětem bude pronájem těchto pozemků na dobu nejméně 5 kalendářních let. Tato smlouva musí být předložena Fondu ve lhůtě podle odstavce 2.

(5) Fond zruší podmínečné zařazení žadatele podle odstavce 1, pokud nesplní podmínky podle odstavce 2, popřípadě 3.

§ 7
Dotace

(1) Fond poskytuje žadateli dotaci po dobu nejvýše 15 kalendářních let, počínaje rokem, v němž byl žadatel zařazen do programu podle § 6 odst. 2. Dotace se vyplácí v příslušném kalendářním roce, ve čtvrtletních splátkách, vždy do 30 kalendářních dnů po skončení příslušného čtvrtletí kalendářního roku. Dotace se neposkytne žadateli počínaje kalendářním rokem, v němž dosáhne 75 let věku.

(2) Dotace se stanoví jako součet částky 75 000 Kč a částky tvořené součinem sazby 4 500 Kč na 1 ha zemědělské půdy, převedené podle § 6 odst. 2 písm. a) nebo podle § 6 odst. 3, popřípadě podle § 6 odst. 4, nejvýše však do výměry 30 ha této zemědělské půdy; do této výměry zemědělské půdy se započítávají pouze půdní bloky, popřípadě díly půdních bloků, převedené z žadatele na nabyvatele v evidenci půdy, u kterých nabyvatel prokázal převod vlastnického práva nebo prokázal jiný právní důvod jejich užívání, a to nejméně na dobu 5 kalendářních let. Do výměry zemědělské půdy se však nezahrne zemědělská půda, jejímž výlučným vlastníkem ke dni podání žádosti o zařazení byl nabyvatel.

(3) V roce zařazení do programu se výše dotace poskytne ve výši jedné dvanáctiny za každý celý kalendářní měsíc, po který byl žadatel zařazen do programu.

(4) V případě, že se žadatel stane poživatelem důchodu12), dotace podle odstavce 2 se počínaje následujícím kalendářním rokem sníží o částku vyplacenou na starobním důchodu za uplynulý kalendářní rok.

§ 8
Žádost o dotaci

(1) Žádost o dotaci v rámci programu (dále jen "žádost o dotaci") podává žadatel Fondu na jím vydaném formuláři každoročně do 15. února příslušného kalendářního roku. Dotace za kalendářní rok, ve kterém byl žadatel zařazen do programu, se poskytne na základě rozhodnutí o zařazení žadatele do programu podle § 6 odst. 2.

(2) K žádosti o dotaci žadatel přiloží čestné prohlášení o tom, že není poživatelem starobního důchodu12), nebo potvrzení o výši částky, která mu byla vyplacena na starobním důchodu12) za uplynulý kalendářní rok.

§ 9
Neposkytnutí dotace, vrácení dotace a vyřazení žadatele z programu

(1) Fond rozhodne o vyřazení žadatele z programu a o vrácení celé výše již poskytnuté dotace, zjistí-li, že

a)   se žadatel stal opětovně zemědělským podnikatelem podle § 2e zákona,
b)   se žadatel účastní na podnikání jiného zemědělského podnikatele, nebo
c)   žadatel požádal o zařazení půdního bloku nebo dílu půdního bloku do evidence půdy.

(2) Fond rozhodne o zastavení poskytování dotace, zjistí-li, že nabyvatel porušil závazek podle § 3 odst. 4 písm. f), nestanoví-li toto nařízení jinak.

(3) Fond postup podle odstavce 2 neuplatní, pokud nabyvatel porušil závazek uvedený v § 3 odst. 4 písm. f) z důvodu

a)   zásahu vyšší moci13),
b)   provedení pozemkové úpravy14), nebo
c)   restitučního řízení15).

§ 10
Důsledky uvedení nepravdivých údajů

Zjistí-li Fond, že žadatel uvedl nepravdivé údaje ve vztahu k podmínkám poskytnutí dotace, postupuje podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství16).

§ 11
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dvacátým dnem po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení.
Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF).
3)   § 5 obchodního zákoníku.
4)   Například čl. II zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
5)   § 29, 32, 74, 76 a 94 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 188/2001 Sb. a zákona č. 425/2003 Sb.
6)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002  Sb., zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 76, 93 a 105 obchodního zákoníku.
8)   § 154 obchodního zákoníku.
9)   § 221 obchodního zákoníku.
10)   Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č.  356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/ /2000 Sb., zákona č. 411/2000  Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb. a zákona č. 562/ /2004 Sb.
11)   § 476 a násl. obchodního zákoníku.
12)   § 29, § 30 až 32, § 74, 76 a 94 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č.  118/2000 Sb., zákona č. 188/2001 Sb. a zákona č. 425/2003 Sb.
13)   Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.
14)   Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.  309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.
15)   Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 131/ /1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.  166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 29/1996 Sb., zákona č.  30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb. a zákona č. 354/2004 Sb.
16)   Čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.

E-shop

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii - a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je prvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí každodenní aplikační praxe. Zásady mnohdy ...

Cena: 367 KčKOUPIT

Znalectví

Znalectví

JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Znalectví pojednává o znalecké činnosti obecně. Věnuje se zásadám, na kterých moderní znalecká činnost stojí. Na judikátech ukazuje, jak jsou tyto zásady v současné době vykládány. Dílo je zpracováno podle aktuálního stavu poznání, jsou hojně zastoupeny i čerstvé novinky, ...

Cena: 477 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.