Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


69

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 26. ledna 2005

o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2c odst. 2 písm. e) zákona a k provedení části první zákona č. 256/2000 Sb., o státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) poskytování dotací v rámci programu podpory předčasného ukončení zemědělské činnosti zemědělského podnikatele (dále jen "program").

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   zemědělským podnikem podnik podle zvláštního právního předpisu3) určený k provozování zemědělské výroby podle § 2e odst. 3 zákona,
b)   provozováním zemědělské výroby činnost vymezená v § 2e odst. 3 zákona, uskutečňovaná osobou, která je zemědělským podnikatelem podle § 2f zákona, popřípadě osobou podle zvláštního právního předpisu4), jakož i účast na provozování zemědělské výroby v postavení zaměstnance zemědělského podniku, a jde-li o zemědělský podnik, který je právnickou osobou, též v postavení statutárního orgánu nebo člena jeho statutárního orgánu.

§ 3
Žádost o zařazení do programu

(1) Žádost o zařazení do programu (dále jen "žádost o zařazení") může podat fyzická osoba (dále jen "žadatel"), jestliže

a)   je zemědělským podnikatelem podle § 2e zákona evidovaným podle § 2f zákona nebo osobou, která je držitelem osvědčení podle zvláštních právních předpisů4),
b)   ke dni podání žádosti o zařazení dosahuje věku alespoň 55 let a v den podání žádosti o zařazení nedosahuje věku potřebného pro nárok na starobní důchod5),
c)   po dobu alespoň 10 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém podá žádost o zařazení, provozoval zemědělskou výrobu podle § 2e odst. 3 zákona, z toho nejméně poslední 3 kalendářní roky vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v převáděném zemědělském podniku, který dosahuje výměry nejméně 5 ha zemědělské půdy, a
d)   prokáže, že v každém ze 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém podá žádost o zařazení, dosáhl podíl jeho příjmů ze zemědělské výroby podle § 2e odst. 3 zákona na celkových jeho příjmech z podnikání nejméně 50 %.

(2) Žádost o zařazení žadatel podá Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na formuláři vydaném Fondem.

(3) Žádost o zařazení obsahuje

a)   náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona,
b)   seznam všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků vedených v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a zákona (dále jen "evidence půdy"), žadatelem zemědělsky obhospodařovaných ke dni podání žádosti o zařazení,
c)   identifikační údaje fyzické nebo právnické osoby, která splňuje podmínky podle § 4 (dále jen "nabyvatel") (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa místa trvalého pobytu nebo místo podnikání, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, předmět podnikání, jedná-li se o právnickou osobu),
d)   ukazatele týkající se zadluženosti, hospodářského výsledku po zdanění a čistého ročního příjmu (dále jen "ekonomické ukazatele hospodaření") nabyvatele zemědělského podniku za posledních 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o zařazení; nabyvatel, který nebyl podnikatelem po celou dobu posledních 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém byla podána žádost o zařazení, uvedené údaje nepředkládá,
e)   předpokládané ekonomické ukazatele hospodaření vycházející z podnikatelských záměrů zemědělského podniku nabyvatele na dobu 5 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém je podána žádost o zařazení,
f)   přehled příjmů ze zemědělské činnosti a celkových příjmů žadatele z podnikání v posledních 3 letech bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém podá žádost o zařazení,
g)   čestné prohlášení žadatele,
   1. kterým se zaváže nejpozději do 12 měsíců ode dne doručení žádosti o zařazení ukončit podnikání v zemědělství a převést nabyvateli zemědělský podnik,
   2.  kterým se zaváže požádat Ministerstvo zemědělství o vynětí své osoby z evidence půdy,
   3.  že nedosahuje věku potřebného pro nárok na starobní důchod5).

(4) Nedílnou součástí žádosti o zařazení je

a)   výpis z obchodního rejstříku, osvědčení nebo doklad o registraci podnikání podle zvláštního právního předpisu4) žadatele i nabyvatele, ne starší 3 měsíce,
b)   kopie účetních záznamů, popřípadě daňových dokladů6), prokazujících výsledky ekonomických ukazatelů zemědělského podniku nabyvatele za 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o zařazení; nabyvatel, který nebyl podnikatelem po celou dobu trvání 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, tyto doklady nepředkládá,
c)   kopie účetních záznamů, popřípadě daňových dokladů6) žadatele, prokazujících podíl příjmů ze zemědělské činnosti na celkových příjmech žadatele z podnikání za 3 kalendářní roky bezprostředně předcházející roku, ve kterém je podána žádost o zařazení,
d)   doklad prokazující provozování zemědělské výroby podle odstavce 1 písm. c),
e)   doklad prokazující odbornou způsobilost nabyvatele podle § 4 písm. b) a c),
f)   čestné prohlášení nabyvatele, kterým se zaváže zemědělsky obhospodařovat nejméně po dobu 5 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bude převeden zemědělský podnik, celkovou výměru zemědělských pozemků, ke kterým mu bude v rámci převodu tohoto podniku převedeno vlastnické právo nebo právo k jejich užívání na dobu nejméně 5 kalendářních let.

§ 4
Nabyvatel

Nabyvatelem může být fyzická nebo právnická osoba,

a)   která je zemědělským podnikatelem podle § 2e zákona se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky,
b)   která, jde-li o fyzickou osobu, je ke dni podání žádosti o zařazení mladší 40 let a splňuje podmínky odborné způsobilosti podle § 2f odst. 2 písm. b) zákona,
c)   která, jde-li o právnickou osobu, má ke dni podání žádosti o zařazení nejvýše 5 společníků7), akcionářů8) nebo členů9) (dále jen "účastník"), kteří jsou fyzickou osobou a ke dni podání žádosti o zařazení je každý z nich mladší 40 let; rovněž osoba, která je statutárním orgánem právnické osoby, popřípadě členové statutárního orgánu právnické osoby, musí splňovat uvedenou věkovou hranici a alespoň jeden člen statutárního orgánu musí splňovat podmínku odborné způsobilosti podle § 2f odst. 2 písm. b) zákona,
d)   jejíž zemědělský podnik je ekonomicky životaschopný (dále jen "životaschopnost"), a to z hlediska dosahovaného nebo předpokládaného hospodářského výsledku po zdanění nebo z hlediska ročního čistého příjmu a z hlediska míry jeho skutečné nebo předpokládané zadluženosti podle § 5.

§ 5
Posouzení životaschopnosti zemědělského podniku nabyvatele

(1) Životaschopnost zemědělského podniku nabyvatele posuzuje Fond na základě podkladů předložených spolu s žádostí o zařazení.

(2) Fond posuzuje zejména zadluženost zemědělského podniku nabyvatele, která nesmí ani po dni nabytí převáděného podniku překročit 75 % účetní hodnoty majetku nabyvatele a hospodářský výsledek po zdanění nebo čistý roční příjem nabyvatele ze zemědělského podnikání.

(3) Je-li nabyvatel fyzickou osobou, musí výše jeho čistého ročního příjmu z podnikání v zemědělství dosahovat za sledovaných posledních 5 kalendářních let nejméně výše průměrné roční mzdy v zemědělství, zjištěné podle zvláštního právního předpisu10) za toto období; tato podmínka platí též pro osobu, jejíž příjmy jsou zdaňovány podle zvláštního právního předpisu jako příjmy spolupracující osoby.

(4) Je-li nabyvatel právnickou osobou, musí být dosahováno za sledovaných posledních 5 kalendářních let kladného hospodářského výsledku po zdanění.

(5) Jestliže nabyvatel zemědělského podniku nesplňuje kritéria uvedená v odstavci 3 nebo 4 nebo nabyvatel nebyl podnikatelem po celou dobu trvání 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, posuzuje Fond životaschopnost zemědělského podniku nabyvatele na základě dokladů podle § 3 odst. 3 písm. e).

§ 6
Zařazení do programu

(1) Fond podmínečně zařadí žadatele do programu, jestliže žadatel splní podmínky podle § 3 a nabyvatel splní podmínky podle § 3 odst. 4 písm. f) a § 4.

(2) Fond zařadí žadatele do programu, jestliže žadatel do 12 měsíců ode dne doručení žádosti o zařazení předloží Fondu

a)   smlouvu o prodeji zemědělského podniku, uzavřenou podle zvláštního právního předpisu11),
b)   doklad prokazující splnění závazku podle § 3 odst. 3 písm. g) bodu 2,
c)   doklad, že žadatel ukončil podnikání v zemědělství,
d)   čestné prohlášení, že žadatel není poživatelem starobního důchodu12).

(3) Smlouvu o prodeji zemědělského podniku podle odstavce 2 písm. a) může žadatel nahradit předložením darovací smlouvy, kterou na svého potomka v řadě přímé převádí všechny pozemky ve svém vlastnictví, patřící k jeho zemědělskému podniku.

(4) Pozemky, které má žadatel v pronájmu, lze zahrnout do výměry půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, na které je možné pobírat dotaci podle tohoto nařízení, pouze za předpokladu, že dojde mezi žadatelem a pronajímatelem těchto pozemků k dohodě o ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelovým potomkem podle odstavce 3, jejíž předmětem bude pronájem těchto pozemků na dobu nejméně 5 kalendářních let. Tato smlouva musí být předložena Fondu ve lhůtě podle odstavce 2.

(5) Fond zruší podmínečné zařazení žadatele podle odstavce 1, pokud nesplní podmínky podle odstavce 2, popřípadě 3.

§ 7
Dotace

(1) Fond poskytuje žadateli dotaci po dobu nejvýše 15 kalendářních let, počínaje rokem, v němž byl žadatel zařazen do programu podle § 6 odst. 2. Dotace se vyplácí v příslušném kalendářním roce, ve čtvrtletních splátkách, vždy do 30 kalendářních dnů po skončení příslušného čtvrtletí kalendářního roku. Dotace se neposkytne žadateli počínaje kalendářním rokem, v němž dosáhne 75 let věku.

(2) Dotace se stanoví jako součet částky 75 000 Kč a částky tvořené součinem sazby 4 500 Kč na 1 ha zemědělské půdy, převedené podle § 6 odst. 2 písm. a) nebo podle § 6 odst. 3, popřípadě podle § 6 odst. 4, nejvýše však do výměry 30 ha této zemědělské půdy; do této výměry zemědělské půdy se započítávají pouze půdní bloky, popřípadě díly půdních bloků, převedené z žadatele na nabyvatele v evidenci půdy, u kterých nabyvatel prokázal převod vlastnického práva nebo prokázal jiný právní důvod jejich užívání, a to nejméně na dobu 5 kalendářních let. Do výměry zemědělské půdy se však nezahrne zemědělská půda, jejímž výlučným vlastníkem ke dni podání žádosti o zařazení byl nabyvatel.

(3) V roce zařazení do programu se výše dotace poskytne ve výši jedné dvanáctiny za každý celý kalendářní měsíc, po který byl žadatel zařazen do programu.

(4) V případě, že se žadatel stane poživatelem důchodu12), dotace podle odstavce 2 se počínaje následujícím kalendářním rokem sníží o částku vyplacenou na starobním důchodu za uplynulý kalendářní rok.

§ 8
Žádost o dotaci

(1) Žádost o dotaci v rámci programu (dále jen "žádost o dotaci") podává žadatel Fondu na jím vydaném formuláři každoročně do 15. února příslušného kalendářního roku. Dotace za kalendářní rok, ve kterém byl žadatel zařazen do programu, se poskytne na základě rozhodnutí o zařazení žadatele do programu podle § 6 odst. 2.

(2) K žádosti o dotaci žadatel přiloží čestné prohlášení o tom, že není poživatelem starobního důchodu12), nebo potvrzení o výši částky, která mu byla vyplacena na starobním důchodu12) za uplynulý kalendářní rok.

§ 9
Neposkytnutí dotace, vrácení dotace a vyřazení žadatele z programu

(1) Fond rozhodne o vyřazení žadatele z programu a o vrácení celé výše již poskytnuté dotace, zjistí-li, že

a)   se žadatel stal opětovně zemědělským podnikatelem podle § 2e zákona,
b)   se žadatel účastní na podnikání jiného zemědělského podnikatele, nebo
c)   žadatel požádal o zařazení půdního bloku nebo dílu půdního bloku do evidence půdy.

(2) Fond rozhodne o zastavení poskytování dotace, zjistí-li, že nabyvatel porušil závazek podle § 3 odst. 4 písm. f), nestanoví-li toto nařízení jinak.

(3) Fond postup podle odstavce 2 neuplatní, pokud nabyvatel porušil závazek uvedený v § 3 odst. 4 písm. f) z důvodu

a)   zásahu vyšší moci13),
b)   provedení pozemkové úpravy14), nebo
c)   restitučního řízení15).

§ 10
Důsledky uvedení nepravdivých údajů

Zjistí-li Fond, že žadatel uvedl nepravdivé údaje ve vztahu k podmínkám poskytnutí dotace, postupuje podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství16).

§ 11
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dvacátým dnem po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení.
Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF).
3)   § 5 obchodního zákoníku.
4)   Například čl. II zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
5)   § 29, 32, 74, 76 a 94 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 188/2001 Sb. a zákona č. 425/2003 Sb.
6)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002  Sb., zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 76, 93 a 105 obchodního zákoníku.
8)   § 154 obchodního zákoníku.
9)   § 221 obchodního zákoníku.
10)   Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č.  356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/ /2000 Sb., zákona č. 411/2000  Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb. a zákona č. 562/ /2004 Sb.
11)   § 476 a násl. obchodního zákoníku.
12)   § 29, § 30 až 32, § 74, 76 a 94 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č.  118/2000 Sb., zákona č. 188/2001 Sb. a zákona č. 425/2003 Sb.
13)   Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.
14)   Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.  309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.
15)   Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 131/ /1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.  166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 29/1996 Sb., zákona č.  30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb. a zákona č. 354/2004 Sb.
16)   Čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.

E-shop

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

Sagit, a. s.

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, významně novelizovaný zákon o České obchodní inspekci (vstup do kontrolovaných prostor, kontrola internetového prodeje, kontrolní nákupy, povinnosti prodávajících), změněný zákon o potravinách ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Hásová, Moravec a kolektiv - C. H. Beck

Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace, které mají povinnost určit své vlastní normy mank. Dále je ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.