Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


65

VYHLÁŠKA

ze dne 2. února 2005,

kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1
Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy

Jednotkou výkonu je:

a)   1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem, 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s polodenním provozem,
b)   1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním nebo polodenním provozem, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte1),
c)   1 dítě v mateřské škole s internátním provozem,
d)   1 žák v základní škole tvořené pouze třídami prvního stupně,
e)   1 žák v prvním stupni základní školy tvořené oběma stupni,
f)   1 žák ve druhém stupni základní školy tvořené oběma stupni,
g)   1 žák v základní škole speciální,
h)   1 dítě v přípravné třídě základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
i)   1 žák v oboru vzdělání ve střední škole v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání v konzervatoři v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání v nástavbovém studiu v jednotlivé formě vzdělávání, 1 žák v oboru vzdělání ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou v jednotlivé formě vzdělávání,
j)   1 žák kursu pro získání základního vzdělání organizovaného základní nebo střední školou,
k)   1 žák v uměleckém oboru v základní umělecké škole v jednotlivé formě výuky, který se zároveň vzdělává v základní škole, v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole,
l)   1 student v oboru vzdělání ve vyšší odborné škole v jednotlivé formě vzdělávání,
m)   1 dítě, 1 žák, 1 student, jemuž školské poradenské zařízení zajišťuje informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči nebo pomoc při volbě vhodného vzdělávání a přípravě na budoucí povolání; totéž platí, pokud školské poradenské zařízení poskytuje tyto služby zákonnému zástupci dítěte nebo žáka,
n)   1 dítě v jednotlivých formách ambulantních služeb, celodenních služeb nebo internátních služeb ve středisku výchovné péče2),
o)   1 žák, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti,
p)   1 žák, kterému školní klub zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, který se zároveň vzdělává v základní škole, v základní škole speciální, v nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídajících ročnících v osmiletém vzdělávacím programu konzervatoře,
q)   1 žák ve školní družině, který je přijat k pravidelné denní docházce,
r)   1 dítě ve školském účelovém zařízení, které poskytuje přípravu na vzdělávání v základní škole speciální,
s)   1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské škole, 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v základní škole, 1 stravovaný, který se zároveň nevzdělává v mateřské ani v základní škole, pro něhož v rámci školního stravování v jednotlivých typech zařízení školního stravování
   1. je poskytován oběd,
   2. je poskytován oběd a alespoň 1 předcházející nebo navazující doplňkové jídlo,
   3. je poskytován alespoň oběd a večeře,
   4. jsou poskytovány stravovací služby kromě oběda,
t)   1 ubytovaný v domově mládeže, který se zároveň vzdělává
   1. ve střední škole nebo konzervatoři,
   2. ve vyšší odborné škole,
u)   1 ubytovaný v internátě, který se zároveň vzdělává
   1. v základní škole speciální, ve školském účelovém zařízení, které poskytuje přípravu na vzdělávání v základní škole speciální, nebo ve škole samostatně zřízené pro děti nebo žáky s těžkým zdravotním postižením,
   2. ve škole samostatně zřízené pro děti nebo žáky s jiným než těžkým zdravotním postižením,
v)   1 lůžko z celkové lůžkové kapacity zapsané ve školském rejstříku pro děti umístěné v diagnostických ústavech, výchovných ústavech, dětských domovech se školou a v dětských domovech, případně zletilé nezaopatřené osoby po ukončení výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let.

§ 2
Ukazatele rozhodné pro stanovení
krajských normativů

(1) Pro stanovení krajských normativů je rozhodný ukazatel:

a)   průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického pracovníka (Np),
b)   průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka (No),
c)   průměrné měsíční výše platu pedagogického pracovníka (Pp),
d)   průměrné měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (Po),
e)   průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu (ONIV).

(2) Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického pracovníka se s výjimkou případů uvedených v odstavci 3 písm. b) stanoví z:

a)   průměrného počtu dětí, žáků nebo studentů ve třídě, studijní skupině nebo oddělení v příslušném oboru vzdělání ve školách v rámci kraje nebo ve třídě nebo oddělení v příslušném typu školského zařízení v rámci kraje (Ž),
b)   průměrného počtu vyučovacích hodin ve třídě, studijní skupině nebo oddělení za týden vyplývajícího z příslušného rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího programu (dále jen "vzdělávací program") nebo oboru vzdělání včetně nezbytného dělení tříd, studijních skupin nebo odděle- ní (H),
c)   průměrného počtu hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků stanoveného zvláštním právním předpisem (VP).

(3) Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického pracovníka se stanoví:

a)   pokud se jedná o dítě v mateřské škole, žáka v základní škole, žáka ve školní družině nebo ubytovaného v domově mládeže, jako funkční závislost nebo soubor nejvýše 6 na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí ukazatelů uvedených v odstavci 2 na počtu jednotek výkonu ve škole nebo školském zařízení členěný podle počtů dětí, žáků nebo ubytovaných,
b)   pokud se jedná o jednotku výkonu ve školském zařízení a nelze určit některý z ukazatelů uvedených v odstavci 2, z průměrných hodnot dosažených v příslušném typu školského zařízení v rámci kraje v průběhu uplynulého kalendářního roku,
c)   v ostatních případech vztahem
Ž x VP
Np = --------------- .
fH

(4) Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka se stanoví:

a)   pokud se jedná o dítě v mateřské škole, žáka v základní škole, ubytovaného v domově mládeže nebo stravovaného, který se zároveň vzdělává v mateřské škole nebo v základní škole, jako funkční závislost nebo soubor nejvýše 6 na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí na počtu jednotek výkonu ve škole nebo školském zařízení členěný podle počtů dětí, žáků, ubytovaných nebo stravovaných,
b)   v ostatních případech z průměrných hodnot dosažených v příslušném druhu školy nebo typu školského zařízení v rámci kraje v průběhu uplynulého kalendářního roku.

(5) Ukazatel průměrné měsíční výše platu pedagogického pracovníka a ukazatel průměrné měsíční výše platu nepedagogického pracovníka je tvořen průměrnou měsíční výší složek platu3) dosaženou v příslušném druhu školy nebo typu školského zařízení v rámci kraje v průběhu uplynulého kalendářního roku upravenou na výši, která se v příslušném kalendářním roce předpokládá vzhledem k celkovému objemu finančních prostředků přidělených krajskému úřadu prostřednictvím republikových normativů. Součty osobních příplatků a odměn v takto upravených ukazatelích průměrné měsíční výše platu pedagogického pracovníka se mezi jednotlivými druhy škol a typy školských zařízení nesmí lišit o více než 50 % z nejvyššího součtu osobních příplatků a odměn. Do ukazatelů průměrné měsíční výše platu se nezahrnují platby za práci přesčas a za konání přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo pedagogicko-psychologické činnosti nad stanovený rozsah4).

(6) V případě základních škol tvořených pouze třídami prvního stupně, mateřských škol, základních škol speciálních a zařízení školního stravování a školních družin, která těmto školám zabezpečují služby, jejichž celkový počet zaměstnanců činí 10 a méně, se ukazatel průměrné měsíční výše platu pedagogického pracovníka stanoví podle odstavce 5 v podobě funkční závislosti na počtu jednotek výkonu ve škole nebo školském zařízení tak, že se zohlední zvyšování průměrné výše příplatku za vedení v závislosti na snižování počtu zaměstnanců právnické osoby.

(7) Ukazatel průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu se stanoví z průměrných hodnot dosažených nebo rozpočtovaných v příslušném druhu školy nebo typu školského zařízení v rámci kraje v průběhu uplynulého kalendářního roku upravených na výši, která se v příslušném kalendářním roce předpokládá vzhledem k celkovému objemu finančních prostředků přidělených krajskému úřadu prostřednictvím republikových normativů.

Členění krajských normativů a vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu

§ 3

(1) Na každou jednotku výkonu podle § 1, pokud je u škol a školských zařízení v rámci kraje v daném kalendářním roce realizována, se stanoví 1 krajský normativ. Krajský normativ je tvořen základní částkou, popřípadě také příplatkem.

(2) V případě vyššího odborného vzdělávání se stanoví jednotlivé krajské normativy zvlášť pro jednotlivé vzdělávací programy.

(3) Pokud je součástí vzdělávání praktické vyučování, stanoví se zvlášť krajský normativ pro teoretické a praktické vyučování.

(4) V případě šestiletého a osmiletého gymnázia se krajský normativ stanoví zvlášť pro nižší a vyšší stupeň gymnázia.

(5) Příplatek se stanoví na:

a)   1 dítě, 1 žáka, 1 studenta se zdravotním postižením ve škole samostatně zřízené pro děti, žáky nebo studenty se zdravotním postižením, pokud nejde o základní školu speciální, popřípadě ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené pro děti, žáky nebo studenty se zdravotním postižením v běžné škole,
b)   1 dítě, 1 žáka, 1 studenta individuálně integrovaného v běžné škole,
c)   1 žáka se zdravotním postižením v oboru vzdělání praktická škola,
d)   1 dítě, 1 žáka umístěného ve zdravotnickém zařízení, který se vzdělává ve škole při tomto zdravotnickém zařízení; v tomto případě se neuplatní příplatek podle písmene a),
e)   1 žáka ve školní družině, který se zároveň vzdělává v základní škole speciální,
f)   1 žáka ve školní družině, který se zároveň vzdělává v základní škole ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením,
g)   1 dítě, 1 žáka základní školy, 1 žáka střední školy ve škole nebo třídě s vyučovacím jazykem národnostní menšiny,

a to v případě, že je mu v příslušném druhu školy nebo typu školského zařízení v rámci kraje v příslušném kalendářním roce poskytováno vzdělávání nebo školské služby.

(6) Příplatek podle odstavce 5 písm. a) se stanoví pro:

a)   1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta s těžkým mentálním postižením, s více vadami nebo s autismem ve výši 2násobku příslušné základní částky,
b)   1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta zrakově, sluchově nebo tělesně postiženého ve výši 1,5násobku příslušné základní částky,
c)   1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta mentálně postiženého, s vadami řeči, s vývojovými poruchami učení nebo s vývojovými poruchami chování ve výši příslušné základní částky.

(7) Příplatek podle odstavce 5 písm. b) se stanoví pro:

a)   1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta s těžkým mentálním postižením, s více vadami nebo s autismem ve výši 1,5násobku příslušné základní částky,
b)   1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta zrakově, sluchově nebo tělesně postiženého ve výši příslušné základní částky,
c)   1 dítě, 1 žáka nebo 1 studenta mentálně postiženého ve výši 0,5násobku příslušné základní částky.

(8) Příplatek podle odstavce 5 písm. c) až e) se stanoví ve výši příslušné základní částky.

(9) Příplatek podle odstavce 5 písm. f) se stanoví ve výši 0,5násobku příslušné základní částky.

(10) Příplatek podle odstavce 5 písm. g) se stanoví ve výši 0,5násobku příslušné základní částky nebo ve výši 0,2násobku příslušné základní částky, pokud se jedná o dítě v mateřské škole.

§ 4

(1) Základní částka se z ukazatelů uvedených v § 2 odst. 1 stanoví vztahem

a)   u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pedagogickými i nepedagogickými pracovníky:
12 x 1,37 x (1/Np x Pp + 1/No x Po) + ONIV,
b)   u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze pedagogickými pracovníky:
12 x 1,37 x 1/Np x Pp + ONIV,
c)   u školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze nepedagogickými pracovníky:
12 x 1,37 x 1/No x Po + ONIV.

(2) Pokud rozdíl mezi základními částkami pro jednotlivé obory vzdělání nebo pro jednotlivé typy školských zařízení stanovenými podle odstavce 1 nepřesáhne 3 % z ročního objemu neinvestičních výdajů celkem, ani 3 % z ročního objemu mzdových prostředků připadajících na jednotku výkonu, může krajský úřad upravit příslušné základní částky na stejnou výši, která je jejich průměrem.

(3) V případě 1 dítěte v mateřské škole nebo třídě s polodenním provozem se základní částka stanoví jako 0,5násobek základní částky pro 1 dítě v mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem.

(4) V případě 1 žáka nebo 1 studenta, který se vzdělává v jiné než denní formě vzdělávání, se základní částka stanoví ze základní částky pro denní formu vzdělávání v příslušném oboru vzdělání nebo vzdělávacím programu jako její

a)   0,4násobek, jde-li o večerní nebo kombinovanou formu vzdělávání,
b)   0,15násobek, jde-li o dálkovou formu vzdělávání,
c)   0,05násobek, jde-li o distanční formu vzdělávání.

(5) V případě 1 stravovaného ve školní jídelně - vývařovně se základní částka stanoví ze základní částky pro 1 stravovaného ve školní jídelně jako její

a)   0,75násobek, nebo
b)   0,67násobek, jedná-li se o stravovaného, který se zároveň vzdělává v mateřské škole.

(6) V případě 1 stravovaného ve školní jídelně - výdejně se základní částka stanoví ze základní částky pro 1 stravovaného ve školní jídelně jako její

a)   0,25násobek, nebo
b)   0,33násobek, jedná-li se o stravovaného, který se zároveň vzdělává v mateřské škole.

(7) K základní částce stanovené podle odstavců 1 až 3 lze stanovit opravné koeficienty, kterými se základní částka vynásobí v případě škol a školských zařízení, kde je průměrný platový stupeň pedagogických pracovníků nejméně o 1,5 stupně vyšší nebo nižší než krajský průměr promítnutý v ukazateli průměrné měsíční výše platu pedagogického pracovníka. Takto stanovené koeficienty nesmí být nižší než 0,9 ani vyšší než 1,1.

(8) V případě základní školy se k základní částce stanoví opravný koeficient ve výši 0,25, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o žáka individuálně vzdělávaného5).

(9) V případě střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy se k základní částce stanoví opravný koeficient ve výši 0,05, kterým se základní částka vynásobí, jde-li o žáka nebo studenta, který se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu; tento koeficient se nevztahuje na případy, kdy jsou důvodem pro povolení individuálního vzdělávacího plánu speciální vzdělávací potřeby nebo mimořádné nadání žáka nebo studenta.

(10) Základní částku pro jednotku výkonu podle § 1 písm. s) lze vynásobit opravným koeficientem stanoveným jako podíl průměrného počtu uvařených jídel za jeden pracovní den v měsíci říjnu probíhajícího školního roku a celkového počtu zapsaných ke stravování v probíhajícím školním roce.

Ukazatele pro výpočet minimální úrovně
krajských normativů

§ 5

(1) Při stanovení krajských normativů nesmí být překročeny nejvyšší hodnoty ukazatelů průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického a 1 nepedagogického pracovníka uvedené v příloze k této vyhlášce.

(2) Při stanovení krajských normativů nesmí být sníženy nejnižší hodnoty ukazatelů průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu uvedené v příloze k této vyhlášce.

Zásady pro zvýšení krajských normativů

§ 6

(1) Krajský úřad může provést zvýšení krajského normativu nad rámec vyplývající z hodnot ukazatelů podle § 2 odst. 1 písm. a), b) a e) stanovených v příloze k této vyhlášce, pokud je toto zvýšení zabezpečeno v celkovém objemu finančních prostředků přidělených kraji prostřednictvím republikových normativů.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě škol, kterým je zřizovatelem povolena výjimka6) z nejnižšího počtu žáků stanoveného zvláštním právním předpisem.

Zásady pro zveřejnění krajských normativů

§ 7

(1) Krajský úřad zveřejní všechny stanovené krajské normativy a všechny ukazatele rozhodné pro jejich stanovení způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 pracovních dnů po obdržení rozpisu rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

(2) Při zveřejnění krajského normativu se k základní částce zvlášť uvede výše mzdových prostředků připadající na jednotku výkonu.

Společná ustanovení

§ 8

(1) Školami a školskými zařízeními v rámci kraje se pro účely této vyhlášky rozumí školy a školská zařízení zapsané ve školském rejstříku zřizované obcemi nebo svazky obcí na území příslušného kraje nebo příslušným krajem.

(2) Pro účely této vyhlášky se nepedagogickými pracovníky rozumí zaměstnanci právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, kteří nejsou pedagogickými pracovníky7).

(3) Pro účely této vyhlášky se za běžnou školu považuje škola, která není samostatně zřízena pro děti, žáky nebo studenty se zdravotním postižením.

(4) Na financování zařízení školního stravování se neuplatní jednotka výkonu podle § 1 písm. s) v případě dětí umístěných v diagnostickém ústavu, výchovném ústavu, dětském domově se školou nebo dětském domově, jehož činnost vykonává právnická osoba, která zároveň vykonává činnost tohoto zařízení školního stravování.

(5) V případě diagnostického ústavu, výchovného ústavu, dětského domova se školou nebo dětského domova podle odstavce 4 se při stanovení základní částky pro jednotku výkonu 1 lůžko stanoví ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka, ukazatel průměrné výše platu nepedagogického pracovníka a ukazatel průměrné výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu z příslušných průměrných hodnot dosažených v průběhu příslušného kalendářního roku ve školských zařízeních uvedených v odstavci 4, jejichž činnost vykonává táž právnická osoba.

Účinnost

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 5 a 6 a přílohy k této vyhlášce, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.

Příloha k vyhlášce č. 65/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě) 

E-shop

Zákon o místním referendu, komentář

Zákon o místním referendu, komentář

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Postupy při vyhlašování a konání místního referenda v něčem připomínají postupy při volbách, v řadě věcí se však odlišují. Místní referenda se konají zpravidla na základě iniciativy občanů „zdola“, reprezentované přípravným výborem, a jimi prosazované názory se často odlišují od ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

JUDr. Václav Pilík, Ph.D, Mgr. Martina Kostková, Mgr. Martina Ventluková - Wolters Kluwer, a. s.

Struktura praktického komentáře zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také jeho kontext a odkazy na další zdroje informací (kterých je za krátkou dobu fungování dětských skupin podle nové úpravy pomálu). Text ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích, komentář

Zákon o pozemních komunikacích, komentář

Michaela Černínová, Karel Černín, Michal Tichý - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je nejnovějším komentářem k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Autoři v knize podávají komplexní výklad celé oblasti pozemních komunikací, věnují se vyváženě všem významným tématům, ale i méně probádaným zákoutím právní úpravy. Nevyhýbají se ani sporným a ...

Cena: 1 120 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.