Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


61

ZÁKON

ze dne 6. ledna 2005,

kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 391/2002 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "v souladu s koncepcí bytové politiky schválenou vládou České republiky".

2. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo")".

3. V § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby získané v souvislosti s použitím prostředků Fondu,".

4. V § 2 odst. 1 písm. g) se slova "z předvstupních a" nahrazují slovem "ze".

5. V § 2 odst. 1 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí:

"h)  přijaté půjčky a úvěry,
i)   splátky státních půjček poskytnutých do fondů obcí na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu,".

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno j).

6. V § 2 odstavec 2 zní:

"(2) Dluhopisy vydané k zajištění příjmů Fondu jsou vydávány podle zvláštního právního předpisu1).".

7. § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 zní:

"§ 3
Použití prostředků Fondu

(1) Finanční prostředky soustředěné ve Fondu lze použít pouze na území České republiky

a)   ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, pořízením, opravami a modernizací bytů, bytových a rodinných domů formou úvěru,
b)   ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami zahraničních bank fyzickým a právnickým osobám na výstavbu, pořízení, opravu a modernizaci bytů, bytových a rodinných domů,
c)   ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, pořízením, opravami nebo modernizací bytů, bytových a rodinných domů formou dotace,
d)   k ručení za část nesplacené jistiny úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami zahraničních bank fyzickým a právnickým osobám
1.  na výstavbu, pořízení, opravu a modernizaci bytů, bytových a rodinných domů,
2.  na výstavbu infrastruktury obcemi pro bytovou výstavbu,
e)   ke krytí části nákladů spojených s koupí nebo nabytím pozemků nebo jejich odpovídajících částí, které jsou kupovány nebo nabývány společně s pořizovanými byty, bytovými nebo rodinnými domy formou úvěru nebo formou krytí části úroků z úvěru,
f)   ke krytí části úhrady formou úvěru za účelem nabytí členských práv a povinností v družstvu, nebo za účelem nabytí podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se nabytí členských práv a povinností nebo nabytí podílu týká,
g)   ke krytí části nákladů spojených s pořízením zařízení bytu formou úvěru.

(2) Finanční prostředky soustředěné ve Fondu lze dále použít

a)   k nákupu hypotečních zástavních listů,
b)   k nákupu dluhopisů, jejichž emitentem je Česká národní banka,
c)   k nákupu státních dluhopisů,
d)   k úhradě závazků plynoucích z ručení podle odstavce 1 písm. d),
e)   k úhradě závazků z vydaných dluhopisů,
f)   k úhradě nákladů spojených se správou Fondu,
g)   k úhradě nákladů spojených s poskytováním prostředků podle odstavce 1,
h)   k úhradě nákladů spojených s podporou informační a poradenské činnosti v oblasti bydlení,
i)   k nákupu dluhopisů vydaných členskými státy Evropské unie nebo jinými státy tvořícími Evropský hospodářský prostor, členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, cenných papírů a dluhopisů vydaných centrálními bankami těchto států a dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou.

(3) Činnosti spojené s funkcí Fondu podle odstavce 1 písm. a), b) a d) může Fond svěřit jiné právnické osobě na základě výběrového řízení vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu2).

(4) Fond uzavírá s příjemci finančních prostředků Fondu smlouvu o poskytnutí prostředků podle odstavce 1.

(5) V souvislosti s poskytnutím prostředků Fondu podle odstavce 1 Fond si vyžádá od fyzické nebo právnické osoby žádající o poskytnutí prostředků z Fondu poskytnutí informací a podkladů nezbytných k posouzení jejich schopnosti hospodárně použít finanční prostředky k účelu, ke kterému mají být poskytnuty.

(6) Při hospodaření Fondu se nesmí aktiva Fondu snížit pod 6 miliard Kč. Zůstatky prostředků Fondu se na konci kalendářního roku převádějí do následujícího kalendářního roku.

(7) Na poskytnutí prostředků z Fondu není právní nárok.


2)   Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.".

8. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2b zní:

"§ 3a
Tvorba a použití prostředků
fondu kulturních a sociálních potřeb

Fond může vytvářet fond kulturních a sociálních potřeb, na jehož tvorbu a hospodaření s prostředky se použijí ustanovení zvláštního právního předpisu2b) obdobně.


2b)   Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.".

9. V § 4 odst. 2 se za slova "o činnosti Fondu" vkládají slova " , vztazích mezi jeho orgány".

10. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Při posuzování místních a regionálních potřeb podpory investic do bydlení spolupracují orgány Fondu se samosprávnými orgány obcí a krajů.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

11. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Není-li Poslaneckou sněmovnou Parlamentu schválen rozpočet Fondu na příslušný kalendářní rok před prvním dnem tohoto kalendářního roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době od prvního dne tohoto kalendářního roku do schválení rozpočtu na tento rok objemem a členěním příjmů a výdajů rozpočtu Fondu v předchozím roce. Výdaje v tomto období se uvolňují v jednotlivých položkách rozpočtu Fondu ve výši jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci tohoto období.".Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

12. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) V případě naléhavé potřeby může Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny na návrh ministra projednat a schválit nezbytné přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu Fondu v průběhu kalendářního roku.".

13. V § 7 odst. 3 se slova "pro místní rozvoj" zrušují.

14. § 9 zní:

"§ 9

Vláda stanoví nařízením podmínky použití finančních prostředků k účelům uvedeným v § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. d) a f), přičemž podmínky poskytnutí prostředků mohou obsahovat zacílení podpor zejména na mladé lidi, domácnosti s nižšími příjmy, osoby znevýhodněné v přístupu k bydlení, nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením.".

Čl. II

Ministr pro místní rozvoj předloží vládě ke schválení do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh statutu Státního fondu rozvoje bydlení vypracovaný v souladu s tímto zákonem.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

E-shop

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupnů, 4. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupnů, 4. vydání

Marta Škárová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace ve 4. vydání reaguje na rozsáhlé změny, které přinesl nový občanský zákoník, na související novelizaci občanského soudního řádu a na zcela nový zákon o zvláštních řízeních soudních (č. 292/2013 Sb.). Prakticky zaměřený text přináší typické vzory rozhodnutí a úkonů soudů ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

ÚZ č. 1236 - Zdravotní pojištění 2018

ÚZ č. 1236 - Zdravotní pojištění 2018

Sagit, a. s.

Soubor 18 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákonů o zdravotních pojišťovnách a ke změnám některých ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

JUDr. Jaroslav Kobík - Anag, spol. s r. o.

Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.