Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


57

ZÁKON

ze dne 27. ledna 2005,

kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o azylu

Čl. I

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/ /2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 větě první se za slova "ochranu formou azylu" vkládají slova " , nebo cizinec, který podal žádost o udělení azylu v jiném členském státě Evropské unie, je-li Česká republika příslušná k jejímu posuzování".

2. V § 2 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 1b zní:

"(9) Nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje na území bez doprovodu zletilé osoby odpovídající za ni podle právního řádu platného na území státu, jehož občanství osoba mladší 18 let má, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, na území státu jejího posledního bydliště, a to po takovou dobu, po kterou se skutečně nenachází v péči takovéto osoby; nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí i osoba mladší 18 let, která byla ponechána bez doprovodu poté, co přicestovala na území1b).


1b)   Směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl.
Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.".

3. § 8 včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:

"§ 8

Ministerstvo je příslušné

a)   k řízení o udělení a odnětí azylu,
b)   k určení členského státu Evropské unie příslušného k posuzování žádosti o udělení azylu1c), není-li příslušná Česká republika.

1c)   Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států.
Nařízení Komise (ES) č. 1560/2003 ze dne 2. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států.".

4. V § 10 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Dvouletá lhůta neplatí v případě, jestliže řízení o udělení azylu zahájené podáním žádosti o udělení azylu cizincem bylo zastaveno podle § 25 písm. a) nebo g) a Česká republika je příslušná k posuzování jeho nové žádosti o udělení azylu1c).".

5. V § 10 se na konci odstavce 5 doplňují věty "Ve výzvě ministerstvo cizince písemně poučí v mateřském jazyce nebo v jazyce, ve kterém je schopen se dorozumět, o právech a povinnostech žadatele o udělení azylu a právu kdykoliv se obrátit se žádostí o pomoc na fyzickou nebo právnickou osobu zabývající se poskytováním právní pomoci či ochranou zájmů uprchlíků a na Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (dále jen "Úřad Vysokého komisaře"). Nelze-li poučení uvést ve výzvě, poučí ministerstvo písemně žadatele o udělení azylu v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 15 dnů od prohlášení o azylu.".

6. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5k a 5l znějí:

"§ 10a
Nepřípustnost žádosti o udělení azylu

Žádost o udělení azylu je nepřípustná,

a)   byla-li podána občanem Evropské unie5k), který nesplňuje podmínky stanovené právem Evropských společenství5l), nebo
b)   je-li k posuzování žádosti o udělení azylu příslušný jiný členský stát Evropské unie1c).

§ 10b
Doprava žadatele o udělení azylu do členského státu Evropské unie příslušného k posuzování žádosti o udělení azylu

Bylo-li řízení o udělení azylu zastaveno z důvodu nepřípustnosti žádosti o udělení azylu podle § 10a písm. b), zajistí ministerstvo dopravu žadatele o udělení azylu do členského státu Evropské unie příslušného k posuzování žádosti o udělení azylu1c).

§ 10c
Doprava žadatele o udělení azylu v případě,
že Česká republika je příslušná k posuzování žádosti o udělení azylu

V případě, že Česká republika je příslušná k posuzování žádosti o udělení azylu1c), zajistí ministerstvo dopravu žadatele o udělení azylu z hraničního přechodu do přijímacího nebo ministerstvem určeného pobytového střediska.


5k)   Čl. 17 Smlouvy o založení Evropských společenství.
5l)   Protokol o poskytování azylu státním příslušníkům členských států Evropské unie.".

7. V § 13 odst. 2 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje, na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)   zletilá osoba odpovídající za nezletilou osobu bez doprovodu podle § 2 odst. 9.".

8. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) V případě polygamního manželství, má-li již azylant manžela žijícího s ním na území České republiky, nelze udělit azyl za účelem sloučení rodiny další osobě, která je podle právního řádu jiného státu manželem azylanta.".

9. V § 16 odst. 3 se slova "Pokud žadatel není způsobilý k právním úkonům (§ 92) a není doprovázen zákonným zástupcem," nahrazují slovy "Nezletilé osobě bez doprovodu".

10. V § 21 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Účastník řízení má právo na kontakt s právnickou nebo fyzickou osobou poskytující mu právní pomoc.".

11. V § 25 se písmeno g) zrušuje.Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

12. V § 25 se na konci písmene g) tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)   je žádost o udělení azylu nepřípustná.".

13. Nadpis hlavy VI zní: "ÚŘAD VYSOKÉHO KOMISAŘE".

14. V § 36 se slova "Organizace spojených národů pro uprchlíky (dále jen "Úřad Vysokého komisaře")" zrušují.

15. V § 38 se slova "a s právnickými osobami, které se zabývají ochranou jeho zájmů" nahrazují slovy "a jinými organizacemi, které se zabývají ochranou práv uprchlíků".

16. V § 43 se odstavec 8 zrušuje.lľ

17. § 44 zní:

"§ 44

Žadatel o udělení azylu má v azylovém zařízení, v němž je hlášen k pobytu, právo na ubytování společně s manželem, s příbuzným v pokolení přímém nebo s jinou osobou blízkou, pokud jsou žadateli o udělení azylu a pokud s tím souhlasí. Za osoby blízké se považují osoby prohlašující, že k sobě mají osobní vztah.".

18. V § 45 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Policie odebere na dobu řízení o udělení azylu věc nalezenou při osobní prohlídce nebo prohlídce věcí podle odstavce 1, která může sloužit jako důkaz v řízení o udělení azylu nebo při určování členského státu Evropské unie příslušného k posuzování žádosti o udělení azylu1c), a předá ji ministerstvu.".

19. V § 46 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Cizinec, jemuž bylo řízení o udělení azylu zastaveno z důvodu nepřípustnosti jeho žádosti o udělení azylu podle § 10a písm. b), nesmí opustit přijímací nebo pobytové středisko až do doby, než bude dopraven do členského státu Evropské unie příslušného k posuzování žádosti o udělení azylu, s výjimkou opuštění za účelem vycestování z území.lľ

(4) Za opuštění azylového zařízení podle odstavce 2 nebo 3 se nepovažuje opuštění za účelem účasti žadatele o udělení azylu nebo cizince na nařízeném jednání před orgánem veřejné moci, poskytnutí neodkladné zdravotní péče nebo provedení lékařského vyšetření zaměřeného na zjištění, zda žadatel o udělení azylu nebo cizinec netrpí chorobou ohrožující jeho život či zdraví nebo život či zdraví jiných osob v případě, že je nelze v přijímacím středisku provést. V případech opuštění azylového zařízení podle věty první zabezpečí doprovod žadateli o udělení azylu nebo cizinci na žádost ministerstva policie.".Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

20. V § 47 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 9b zní:

"(2) Žadatel o udělení azylu je povinen strpět zdravotní prohlídku, je-li to třeba pro ochranu veřejného zdraví9b).


9b)   Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

21. V § 57 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Ministerstvo vydá žadateli o udělení azylu průkaz žadatele o udělení azylu nejpozději do 3 dnů od prohlášení o azylu.

(2) Ministerstvo vydá žadateli o udělení azylu průkaz žadatele o udělení azylu nejpozději do 3 dnů od příchodu žadatele o udělení azylu do azylového zařízení, jestliže žádost o udělení azylu byla podána v době výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, nebo v zařízení pro zajištění cizinců3).".

22. V § 57 odst. 4 se slova " , o uděleném vízu (§ 72) a o jeho dětech mladších 15 let, pokud jsou rovněž žadateli o udělení azylu" nahrazují slovy "a o uděleném vízu (§ 72 a 85b)".

23. V § 71 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)   evidenci cizinců, jejichž řízení o udělení azylu bylo zastaveno z důvodu nepřípustnosti žádosti o udělení azylu.".

24. V § 71 odst. 4 se za slova "a) až d)" vkládají slova "a g)".

25. V § 72 odst. 2 větě první se slova "po dobu 60 dnů" nahrazují slovy "až na dobu 90 dnů" a slova "až o 60" se nahrazují slovy "až o 90".

26. V § 79 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Azylová zařízení slouží k hromadnému ubytování žadatelů o udělení azylu a azylantů za podmínek zaručujících zachování lidské důstojnosti.".Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

27. V § 80 se na začátek odstavce 4 vkládá věta "Žadatelé o udělení azylu mají přístup k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání za stejných podmínek jako státní občané České republiky12c).".Poznámka pod čarou č. 12c zní:


"12c)  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).".

28. V § 81 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Provozovatel přijímacího nebo pobytového střediska přihlédne ke specifickým potřebám žadatele o udělení azylu, pokud je jím nezletilá osoba bez doprovodu, osoba mladší 18 let, těhotná žena, osoba se zdravotním postižením, osoba, která byla mučena, znásilněna nebo byla podrobena jiným vážným formám psychického, fyzického či sexuálního násilí, a v případě hodném zvláštního zřetele i jiná osoba. Nezletilá osoba bez doprovodu se po ukončení úkonů podle § 46 odst. 1 umísťuje na základě rozhodnutí soudu do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do péče osoby označené v rozhodnutí soudu.".

29. Za § 85a se vkládá nový § 85b, který zní:

"§ 85b

(1) Platnost víza uděleného podle tohoto zákona může být v zájmu ochrany bezpečnosti státu, udržení veřejného pořádku, ochrany veřejného zdraví nebo v zájmu plnění mezinárodní smlouvy omezena jen na část území.

(2) Při omezení platnosti víza podle odstavce 1 musí být zachována přiměřenost mezi důvodem pro toto omezení a jeho důsledky. Při posuzování přiměřenosti policie přihlíží zejména k dopadům tohoto omezení do soukromého a rodinného života cizince. Územně omezit platnost víza lze nejdéle po dobu 3 měsíců od zahájení řízení o udělení azylu.".

30. V § 87 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Na žádost ministerstva zabezpečí úkony podle § 10b a 10c policie.".

31. Za § 88a se vkládá nový § 88b, který zní:

"§ 88b

Při vyhledávání rodinných příslušníků dítěte, které podalo návrh na zahájení řízení o udělení azylu a které se nachází na území České republiky bez doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá podle právního řádu platného na území státu, jehož občanství dítě má, nebo v případě, že je dítě osobou bez státního občanství, ve státě posledního bydliště, je třeba postupovat tak, aby nebyl ohrožen život a svoboda dítěte a jeho rodiny zejména ve státě, jehož státní občanství mají, nebo, v případě, že jsou osobami bez státního občanství, ve státě jejich posledního trvalého bydliště.".

32. V § 89 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 13 a 13a zní:

"(1) Je-li žadatelem o udělení azylu nezletilá osoba bez doprovodu, je jí soudem k ochraně jejích práv a právem chráněných zájmů spojených s pobytem na území ustanoven opatrovník podle zvláštního právního předpisu13). S ohledem na ochranu nezletilé osoby bez doprovodu stanoví soud na podnět ministerstva opatrovníka bezodkladně předběžným opatřením. Na řízení o ustanovení opatrovníka se nevztahuje zvláštní právní předpis13a).


13)   Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
13a)   Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.".

33. V § 89 odst. 2 větě první se za slova "opatrovníka vykonává" vkládá slovo "zletilý", slovo "nezletilého" se nahrazuje slovy "nezletilé osoby bez doprovodu" a slova "nezletilý hlášen" se nahrazují slovy "nezletilá osoba bez doprovodu hlášena".

34. V příloze č. 1 bodě 11 písm. a) se za slovo "datum" vkládají slova "a místo" a za slovo "narození" se vkládají slova " , národnost, státní příslušnost".

35. V příloze č. 1 bodě 11 písm. b) se za slovo "data" vkládají slova "a místa".

36. V příloze č. 1 se za bod 20 vkládají nové body 21 a 22, které znějí:

"21.  Pobýval jste po odchodu z vlasti v jiném členském státu Evropské unie?
Pokud ano, uveďte, ve kterých členských státech Evropské unie jste pobýval (stát, obec, ulice), délku a účel pobytu, povolení, na základě kterého jste na území tohoto státu pobýval (druh, doba platnosti).
 22.  Opustil jste území členských států Evropské unie?
Pokud ano, uveďte, kdy jste území členských států Evropské unie opustil, do kterého státu jste cestoval a kdy jste se na území členských států Evropské unie vrátil. Popište průběh cesty.".
Dosavadní body 21 až 32 se označují jako body 23 až 34.

37. V příloze č. 1 se za bod 25 vkládá nový bod 26, který zní:

"26. Kdy, kde a jakým způsobem jste vstoupil na území členských států Evropské unie?".
Dosavadní body 26 až 34 se označují jako body 27 až 35.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Čl. II

V § 35 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 34a zní:

"j)   pomáhá pátrat po rodinných příslušnících dítěte, které podalo návrh na zahájení řízení o udělení azylu podle zvláštního právního předpisu a na území České republiky se nachází bez doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá podle právního řádu platného na území státu, jehož občanství dítě má, nebo v případě, že je dítě osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního bydliště34a).

34a)   Článek 19 odst. 3 směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 34a se označuje jako poznámka pod čarou č. 34b, včetně odkazu na ni.

ČÁST TŘETĺ
ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 2005.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

Nabídka k tématu

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Komentář, 2. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Komentář, 2. vydání

Miloslav Macela, Daniel Hovorka, Adam Křístek, Klára Trubačová, Zuzana Zárasová - Wolters Kluwer, a. s.

Co vše má veřejná sféra ve vztahu k (ohroženým) dětem a rodinám vykonávat, na jaký okruh dětí se zaměřuje, na jaké situace reaguje a jakým způsobem nebo jaká jsou práva a povinnosti všech zúčastněných? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá druhé, aktualizované vydání komentáře ...

Cena: 1 800 KčKOUPIT

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Rodinné právo, 2. vydání

Rodinné právo, 2. vydání

Hrušáková, Králíčková, Westphalová a kol. - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené závěry v učebnici bylo nutné s odstupem času ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem, 2. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem, 2. vydání

JUDr. Věra Novotná, JUDr. Eva Burdová, JUDr. Jana Riedlová Jurková - Anag, spol. s r. o.

Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při zajišťování sociálně-právní ochrany dětem a při pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí v tíživé životní situaci. Pojetí rodinného práva v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

PhDr. Tomáš Novák, JUDr. Simona Corradiniová, JUDr. Radim Vypušťák - Wolters Kluwer, a. s.

Máte někdy pocit, že v Ústavě České republiky existuje „tajný paragraf“ nazvaný „Děti patří matce“, určený pouze ženám? Pokud jste matkou, napadá vás, že si otec vašich potomků nezaslouží tak báječné děti, jaké jste mu porodila? Jste-li otcem, nehodláte být ani po eventuálním rozvodu ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva je praktickou publikací, která má advokátům a soudcům posloužit během řízení o určení a popření otcovství, o osvojení a o výživném ...

Cena: 421 KčKOUPIT

Rodinná mediace v České republice

Rodinná mediace v České republice

Lenka Holá, Lenka Westphalová, Anna Kováčová, Ondřej Spáčil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme vhodné způsoby pomoci rodinám. Jedním z nich je rodinná mediace. Monografie přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Rozvod manželství

Rozvod manželství

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.