Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 50/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 12, ze dne 25. 1. 2005
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

50

VYHLÁŠKA

ze dne 20. ledna 2005,

kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 459/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Tato vyhláška stanoví v případech, kdy není výsledkem dohodovacího řízení dohoda podle § 17 odst. 8 zákona, výši úhrad

a)   zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení za zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami1) (dále jen "seznam výkonů"),
b)   ambulantních specialistů,
c)   při poskytování neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2

(1) Výše úhrady zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů (dále jen "zařízení ústavní péče"), se pro 1. pololetí 2005 stanoví ve výši nejméně 103 % celkové úhrady (včetně zvlášť účtovaného materiálu, zvlášť účtovaných léčivých přípravků a úhrad nad rámec paušální sazby, byly-li sjednány) této zdravotní péče náležející zařízení ústavní péče v 1. pololetí 2004.

(2) Podmínkou úhrady ve výši stanovené v odstavci 1 je poskytnutí alespoň 90 % objemu zdravotní péče vykázané zdravotnickým zařízením a uznané zdravotní pojišťovnou ve srovnání s 1. pololetím 2004, vyjádřené počtem bodů podle seznamu výkonů. V případě nižšího objemu vykázané a uznané zdravotní péče, než je uvedeno ve větě první, se výše úhrady podle odstavce 1 sníží o stejné procento, o jaké je nižší objem zdravotní péče.

(3) Pokud zařízení ústavní péče a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě, nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony, poskytované zařízením ústavní péče, zdravotní pojišťovna nově sjednanou zdravotní péči uhradí nad rámec úhrady vymezený v odstavcích 1 a 2 způsobem úhrady a ve výši sjednané ve smlouvě; nedojde-li k dohodě o způsobu úhrady a její výši, uhradí zdravotní pojišťovna nové zdravotní výkony podle seznamu výkonů s cenou bodu stanovenou pro 1. pololetí 2001 ve výši 0,89 Kč2).

(4) Nárůst objemu zdravotní péče poskytnuté pojištěncům, u nichž náklady na zdravotní péči poskytnutou v 1. pololetí 2005 přesáhly 300 000 Kč, uhradí zdravotní pojišťovna zařízení ústavní péče nad rámec úhrady vymezený v odstavcích 1 a 2 způsobem úhrady a ve výši sjednané ve smlouvě; nedojde-li k dohodě o způsobu úhrady a její výši, uhradí zdravotní pojišťovna zdravotní péči nad finanční objem nákladů za tyto pojištěnce v 1. pololetí 2004 podle seznamu výkonů s cenou bodu stanovenou pro 1. pololetí 2001 ve výši 0,89 Kč2).

(5) Pokud zařízení ústavní péče poskytne zdravotní péči malému počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, odstavce 1 a 2 se nepoužijí a poskytnutá zdravotní péče se hradí způsobem úhrady a ve výši sjednané ve smlouvě; nedojde-li k dohodě o způsobu úhrady a její výši, uhradí zdravotní pojišťovna tuto zdravotní péči podle seznamu výkonů s cenou bodu stanovenou pro 1. pololetí 2001 ve výši 0,89 Kč2). Malým počtem pojištěnců se rozumí 50 a méně pojištěnců (bez ohledu na počet ošetření).

(6) Pokud zařízení ústavní péče v 1. pololetí 2005 poskytne lůžkovou péči více než 105 % počtu ošetřených pojištěnců pojišťovny (bez ohledu na počet ošetření) ve srovnání s jejich počtem v 1. pololetí 2004, celková úhrada zdravotní péče stanovená v odstavci 1 se zvýší o stejné procento, o jaké je počet ošetřených pojištěnců vyšší než 105 %.

(7) Zdravotní pojišťovna poskytne zdravotnickému zařízení měsíčně předběžnou úhradu ve výši nejméně jedné šestiny úhrady zdravotní péče stanovené v § 2 odst. 1. Vyúčtování za celé pololetí zdravotní pojišťovna provede a předá zařízení ústavní péče do šedesáti dnů po skončení pololetí.

(8) Zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení se mohou dohodnout na úhradě zdravotní péče formou platby za diagnózu; v takovém případě se odstavce 1 až 7 nepoužijí.

§ 3

Výše úhrady zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů se pro 1. pololetí 2005 stanoví paušální sazbou za ošetřovací den (bodová hodnota ošetřovacího dne, bodové ohodnocení kategorie pacienta, hodnota režie přiřazené k bodové hodnotě ošetřovacího dne a paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle seznamu výkonů) tak, že se celková výše úhrady náležející zdravotnickému zařízení za ošetřovací den (bodová hodnota ošetřovacího dne, bodové ohodnocení kategorie pacienta, hodnota režie přiřazené k bodové hodnotě ošetřovacího dne a paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle seznamu výkonů) v 1. pololetí 2004 navýší indexem 1,13.

§ 4

(1) Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony do limitu času nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den s omezením maximální úhradou v návaznosti na počet pojištěnců ošetřených v příslušném zdravotnickém zařízení. Výše úhrady se stanoví v příloze k této vyhlášce.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná ve 2. pololetí 2004 a vyhlášená ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví podle § 17 odst. 9 zákona zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2005.

(3) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud se zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly, celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 a tento způsob úhrady není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

§ 5

(1) Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, se provádí za poskytnuté zdravotní výkony takto:

a)   stomatologická ambulantní péče se hradí podle sazeb platných pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři v 1. pololetí 2005,
b)   ostatní zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů a zdravotní pojišťovna může na základě zákona3) uplatnit regulační opatření obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20054).

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministryně:
doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.

Příloha k vyhlášce č. 50/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb. a vyhlášky č. 291/2002 Sb.
2)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 bod B 1 nařízení vlády č. 487/2000 Sb., kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001.
3)   § 40 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.
4)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 6 písm. b) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

E-shop

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na způsoby realizace exekuce, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.

Cena: 350 KčKOUPIT

Nové instituty českého civilního procesu

Nové instituty českého civilního procesu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie se zabývá aktuálním vývojem a dalšími perspektivami českého civilního procesu. Vypořádává se s nynějším pojímáním břemene tvrdit a prokazovat, popisuje a kritizuje současný režim koncentrací sporného řízení. Autor analyzuje novely procesních předpisů, k nimž došlo v ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích v roce 2013

Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích v roce 2013

Ing. Alena Chládková, JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Leckdy je těžké najít odpověď byť na jedinou otázku. Tato kniha Vám těch odpovědí nabízí hned 206, a to na nejčastější praktické otázky z oblasti dovolené a překážek v práci. Knihu psali svým způsobem i ...

Cena: 285 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.