Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


41

VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5 písm. d), § 21 odst. 5, § 31 odst. 8, § 34 odst. 4, § 35 odst. 3, § 37 odst. 9, § 37a odst. 4 písm. b), § 37b odst. 2, § 39 odst. 12, § 44 odst. 9, § 45 odst. 3 a § 77 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova "včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, nejde-li o mobilní zařízení,".

2. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmen i) a m) doplňují slova "nejde-li o mobilní zařízení,".

3. Na konci nadpisu části třetí se doplňují slova " , obsah plánu úprav skládky, požadavky na ukládání odpadů z azbestu a na ukládání odpadu jako technologického materiálu na skládky, další technické požadavky na zařízení".

4. Text v závorce pod nadpisem části třetí zní:

"[K § 14 odst. 5 písm. c) a d), k § 21 odst. 5, k § 35 odst. 3 a k § 45 odst. 3 zákona]".

5. V § 10 písm. i) se čárka za slovy "D 12" nahrazuje tečkou a slova "přičemž ukládání odpadů, které nevznikly při hornické činnosti, do podzemních prostor se řídí zvláštními právními předpisy7)" se nahrazují slovy "Ukládání odpadů do podzemních úložišť se řídí zvláštními právními předpisy7). Podzemní úložiště odpadů musí být vždy zařazeno do příslušné skupiny skládek podle § 11 odst. 5.".

6. V § 11 odst. 5 písm. b) se slova "a za podmínek stanovených v odstavci 11 i pro nebezpečný odpad" zrušují. Za větu první se vkládá věta druhá, která zní: "Na skládky skupiny S-ostatní odpad lze za podmínek stanovených v odstavci 11 ukládat i nebezpečný odpad a za podmínek stanovených v § 17a i izolační materiály s obsahem azbestu a stavební materiály obsahující azbest.".

7. V § 11 odst. 6 se slova "vždy pouze jeden druh odpadu nebo" zrušují.

8. V § 11 odst. 9 se doplňuje věta "Za uložení odpadů kategorie ostatní odpad na skládku S-nebezpečný odpad se platí pouze základní sazba poplatku za ostatní odpad a finanční rezerva se vybírá ve výši stanovené pro ostatní odpad.".

9. V § 11 se na konci odstavce 11 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) izolační materiály s obsahem azbestu a stavební materiály obsahující azbest v souladu s § 17a.".

 10. V § 11 se na konci odstavce 12 doplňuje věta "Způsob hodnocení těchto odpadů před jejich uložením na skládku je stanoven v příloze č. 12.".

11. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

"§ 11a
Technické požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky
(K § 45 odst. 3 zákona)

(1) Technologickým materiálem na zajištění skládky nesmějí být odpady stanovené v příloze č. 8, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin, s výjimkou využitelných odpadů podle bodu 2 přílohy, je-li jejich použití na skládce dostatečně zdůvodněno v provozním řádu skládky.

(2) Odpady ukládané na skládky jako technologický materiál na zajištění skládky musí splňovat podmínky stanovené pro jednotlivé skupiny skládek v příloze č. 9.

(3) Množství technologického materiálu na zajištění skládky za účelem technického zabezpečení skládky, které je osvobozeno od placení poplatků, je stanoveno na maximálně 25 % z celkové projektované kapacity skládky. Ve zcela mimořádných případech, odůvodněných bezpečností při provozu skládky, lze stanovit v rámci souhlasu k provozování skládky [§ 78 odst. 2 písm. a)] maximální množství technologického materiálu až na 50 % z celkové projektované kapacity skládky.".

12. V § 12 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

"(2) Odpady ukládané do podzemních úložišť musí splňovat požadavky zvláštního právního předpisu7a) stanovené v souladu s § 11 odst. 5.


7a)   Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění pozdějších předpisů.".

13. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

"§ 12a
Obsah plánu úprav skládky
[K § 14 odst. 5 písm. d) zákona]

Plán úprav skládky obsahuje: 

1.  Identifikační údaje:
a)   obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li předkladatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo podnikání, je-li žadatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání,
b)   identifikační číslo předkladatele, bylo-li přiděleno,
c)   označení a adresa provozovny (skládky),
d)   jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem předkladatele,
e)   kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny předkladatele,
f)   jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud předkladatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,
g)   dosavadní skupina skládky (§ 11 odst. 5),
h)   seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, které jsou na skládce ukládány.
2. Posouzení shody technického zabezpečení stavu skládky s požadavky stanovenými v § 11 odst. 1 provádí provozovatel skládky vyplněním přílohy č. 28, která je nedílnou součástí tohoto plánu.".

14. Pod nadpisem části čtvrté text v závorce zní:

"K § 29 odst. 3, k § 31 odst. 8, k § 34 odst. 4, k § 35 odst. 3, k § 37 odst. 9, k § 37a odst. 4 písm. b) a k § 37b odst. 2 zákona".

15. V § 14 odst. 2 se slova "za které se považují i místa zpětného odběru odpadních olejů podle § 38 odst. 7 zákona," nahrazují slovy "a míst zpětného odběru použitých olejů".

16. V § 16 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 10a a 10b zní:

"(3) Doklad, který osvědčuje splnění podmínek a kritérií pro uvádění baterií a akumulátorů na trh podle § 31 odst. 5 a 6 zákona, musí obsahovat:

a)   identifikační údaje o osobě uvádějící baterie a akumulátory na trh (u fyzické osoby oprávněné k podnikání jméno a příjmení a místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),
b)   druh výrobku (název, typové označení, položka celního sazebníku10a),
c)   čestné prohlášení osoby uvádějící baterie a akumulátory na trh, že tyto výrobky uvedené ve skupině 8506 celního sazebníku10a) neobsahují více než 0,0005 hmotnostních % rtuti z celkové jejich hmotnosti, včetně případů, kdy jsou tyto baterie a akumulátory zabudovány do zařízení, a nebo, že knoflíkové články a baterie sestavené z knoflíkových článků neobsahují více než 2 hmotnostní % rtuti z celkové jejich hmotnosti,
d)   datum a podpis osoby uvádějící baterie a akumulátory na trh,
e)   v případě, že dovozce neobdrží od výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce10b) čestné prohlášení podle písmene d), bude tento doklad obsahovat dále protokol o zkoušce na zjištění koncentrace rtuti ve výrobku (baterie nebo akumulátory uvedené ve skupině 8506 celního sazebníku10a), vydaný laboratoří, která má zavedený systém jakosti podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a metodu stanovení koncentrace rtuti má uvedenou v příloze osvědčení o odborné způsobilosti laboratoře.

10a)   Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
10b)   § 2 písm. f) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.".

17. V § 17 se na konci nadpisu doplňují slova "a požadavky na monitorování složek životního prostředí".

18. V § 17 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 5, které včetně poznámek pod čarou č. 10c a 10d znějí:

"(2) Limity znečištění vypouštěných odpadních vod z výroby oxidu titaničitého a způsob jejich monitorování jsou stanoveny zvláštním právním předpisem10c). Způsob omezování vypouštění odpadních vod z výroby oxidu titaničitého stanoví výrobce v plánu odpadového hospodářství.

(3) Emisní limity látek znečišťujících ovzduší z výroby oxidu titaničitého a způsob jejich monitorování jsou stanoveny zvláštním právním předpisem10d). Způsob omezování vypouštění látek znečišťujících ovzduší z výroby oxidu titaničitého stanoví výrobce v plánu odpadového hospodářství.

(4) Výsledky průběžného monitorování složek životního prostředí znečišťujícími látkami z výroby oxidu titaničitého ohlašuje výrobce oxidu titaničitého spolu s hlášením o druzích, množství odpadů a způsobů nakládání s nimi vždy do 15. února obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 39 odst. 2 zákona.

(5) Překročení limitních hodnot emisí látek znečišťujících ovzduší, látek vypouštěných v odpadních vodách a ekotoxicity půdy, stanovených v souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady a v Plánu odpadového hospodářství původce, je výrobce oxidu titaničitého povinen ohlásit neprodleně České inspekci životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí.


10c)   Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
10d)   Příloha č. 1 bod 4.6. nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.".

19. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10e až 10h zní:

"§ 17a
Technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky
(K § 35 odst. 3 zákona)

Odpady z azbestu (nebezpečné odpady například katalogových čísel 17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu a 17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest) mohou být ukládány na skládkách kategorií S-OO a S-NO pouze při splnění následujících požadavků:

a)   odpady mohou být přijímány na skládku v souladu s obecnými požadavky § 4 odst. 3 a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů10e),
b)   odpady musí být zabaleny v utěsněných obalech v souladu se zvláštním právním předpisem10f),
c)   plocha pro ukládání odpadů musí být před jejím hutněním překryta vhodným materiálem, případně jako preventivní opatření k omezení prašnosti zkrápěna,
d)   na skládce se nesmí provádět žádné práce, které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu (např. vrtné a výkopové práce),
e)   po uzavření skládky se uchová dokumentace (plánek) umístění odpadu s obsahem azbestu na skládce nebo v kazetách,
f)   musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu lidí s odpadem obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky, a všechna další opatření v souladu se zvláštním právním předpisem10g),
g)   provozovatel skládky splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem10h).

10e)   § 40 a 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 19 a 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.
§ 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
10f)   § 21 odst. 6 písm. c) nařízení vlády č. 178/2001 Sb.
10g)   § 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb.
10h)   § 41 zákona č. 258/2000 Sb.".

20. Nad § 18 se vkládá nový nadpis, který zní: " Technické požadavky na nakládání s autovraky".

21. § 18 a 19 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 10i znějí:

"§ 18
Technické požadavky na zařízení ke sběru autovraků a jejich provoz
(K § 37 odst. 9 a § 37b odst. 2)

(1) Zařízení ke sběru autovraků musí splňovat obecné požadavky na zařízení podle § 4 a požadavky na zařízení ke sběru a výkupu odpadů podle § 8 odst. 1 a zvláštních právních předpisů10i). Zařízení ke sběru autovraků musí být vybaveno v souladu s technickými požadavky stanovenými v bodě 1 přílohy č. 18. Zařízení musí být provozováno podle provozního řádu vypracovaného v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 pro skupinu A.

(2) Autovraky s provozními náplněmi, přijaté do zařízení ke sběru autovraků, nesmějí být vršeny na sebe, pokud nejsou umístěny ve stojanech, a nesmějí být skladovány v poloze na boku nebo na střeše. Musí s nimi být manipulováno tak, aby se nemohly poškodit části autovraku obsahující provozní kapaliny (např. olejová vana, palivová nádrž, brzdová potrubí).

(3) Sebrané autovraky a jejich části jsou ze zařízení ke sběru autovraků předávány do zařízení ke zpracování autovraků s takovou četností, aby nedocházelo k překročení kapacity skladů a shromažďovacích míst ve sběrném zařízení.

(4) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků vystaví předávající osobě písemné potvrzení o převzetí autovraku s náležitostmi uvedenými v příloze č. 17.

(5) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků vede průběžnou evidenci o převzatých autovracích nebo jejich částech a o autovracích nebo jejich částech odeslaných ke zpracování v souladu s § 21 a provozní deník s náležitostmi uvedenými v bodě 10 přílohy č. 1.

(6) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků archivuje evidenci o nakládání s těmito odpady po dobu pěti let. Tyto dokumenty předkládá na vyžádání kontrolním orgánům.

§ 19
Technické požadavky na zařízení ke zpracování autovraků a jejich provoz a postup při demontáži a dalším zpracování autovraků
(K § 37 odst. 9 zákona)

(1) Zařízení ke zpracování autovraků musí splňovat obecné požadavky na zařízení podle § 4 a obecné požadavky na skladování odpadů podle § 7, § 14 odst. 1 zákona a zvláštních právních předpisů10i). Dále musí být vybaveno a musí se v něm dodržovat postupy a způsoby nakládání s autovraky v souladu s technickými požadavky stanovenými v bodě 2 přílohy č. 18. Zařízení musí být provozováno podle provozního řádu, vypracovaného v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 pro skupinu B.

(2) Při nakládání s autovraky v zařízení nesmí dojít k úniku provozních náplní (např. z olejové a palivové nádrže, z nádrže pro chlazení a klimatizaci, z brzdového vedení) nebo ke znehodnocení opětovně využitelných částí autovraků. Při skladování autovraků mohou být vršeny autovraky na sebe, pouze pokud již neobsahují provozní náplně nebo pokud jsou umístěny ve stojanech, aby při manipulaci nedošlo k vzájemnému poškození umožňujícímu únik provozních kapalin. Bez dalších technických opatření zabezpečujících stabilitu nesmí být takto skladovány více jak tři autovraky na sobě.

(3) Při demontáži vybraného autovraku se postupuje v souladu s § 37c zákona a v souladu s požadavky a postupy stanovenými v bodě 2 přílohy č. 18 takto:

a)   z vybraného autovraku se odstraní části a materiály, které jsou uvedeny v bodě 2.2.2.2 přílohy č. 18,
b)   v souladu s postupy pro demontáž dodanými výrobcem nebo akreditovaným zástupcem vybraného vozidla nebo obvyklým technologickým postupem, pokud údaje pro demontáž nebyly výrobcem nebo dovozcem dodány, se demontují znovu opětovně využitelné části tak, aby jejich opětovné použití nebo montáž do funkčního výrobku byla možná s co nejmenší potřebou úprav nebo oprav,
c)   vyjmuté a demontované části vybraného autovraku, které nebudou opětovně použity, se roztřídí podle Katalogu odpadů a dalšího nakládání s nimi.

(4) Zpracovatel autovraků vede průběžnou evidenci o převzatých autovracích a o způsobech jejich zpracování v souladu s § 21 a vede provozní deník zařízení s náležitostmi uvedenými v bodě 10 přílohy č. 1. Vedle evidence odpadů vede srovnatelným způsobem průběžnou evidenci materiálů a částí k opětovnému použití. V evidenci vybraných autovraků je zpracovatel povinen vést identifikační číslo každého převzatého vozidla VIN (vehicle identification number).

(5) Zpracovatel vybraných autovraků archivuje evidenci o převzatých vybraných autovracích nebo jejich částech podle odstavce 4 a dokumentaci o dalším nakládání s těmito odpady, materiály a částmi k opětovnému použití po dobu pěti let. Tyto dokumenty předkládá na vyžádání kontrolním orgánům.

(6) Odpady po drcení autovraku nesmějí mít nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona.


10i)   Zákon č. 258/2000 Sb.
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.".

22. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:

"§ 19a
Obsah roční zprávy výrobců a akreditovaných zástupců
[K § 37a odst. 4 písm. b) zákona]

Výrobce a akreditovaný zástupce zpracovává roční zprávu o dosažení stanovených cílů při opětovném použití a využití vybraných autovraků z vozidel vlastních značek demontovaných ve stanovených zařízeních výrobce a akreditovaného zástupce v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 19A.".

23. Nadpis části šesté zní: "Způsob vedení evidence odpadů, vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí, evidence při přepravě nebezpečných odpadů a ohlašování odpadů, zařízení, shromažďovacích míst nebezpečného odpadu, sběrových míst a skladech odpadů".

24. Text v závorce pod nadpisem části šesté zní: "K § 39 odst. 12 a k § 40 odst. 5 zákona".

25. V § 22 v odst. 1 ve větě druhé se slova "přikládají kopie evidenčních listů využití kalů v zemědělství zpracované podle přílohy č. 1 k vyhlášce o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě11)" nahrazují slovy "doplňují hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok o údaje uvedené na formuláři, jehož vzor je uveden na listu č. 3 přílohy č. 20".

26. V § 22 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která zní: "Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok na formulářích, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 20A a 20B.".

27. V § 22 odst. 3 se za slova "komunálních odpadů" vkládají slova "a jim podobných odpadů z nevýrobní činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, které se zapojily do systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného obcí obecně závaznou vyhláškou".

28. V § 22 odst. 2 a v § 23 odst. 1, 2 a 3 se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

29. V § 22 odst. 4 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností" a za slovo "ministerstvu" se doplňují slova "a příslušnému krajskému úřadu".

30. V § 23 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Dopravci odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o dopravní firmě na formuláři uvedeném v příloze č. 27.".Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

31. V § 23 odst. 5 a v § 24 odst. 1 se slova "okresní úřady" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

32. V § 23 se na konci odstavce 5 doplňují slova "a příslušnému krajskému úřadu".

33. Text v závorce pod nadpisem části sedmé zní: "K § 44 odst. 9 zákona".

34. § 26 a 27 se včetně nadpisů zrušují.

35. § 28 včetně nadpisu zní:

"§ 28
Plán odpadového hospodářství původce
(K § 44 odst. 9 zákona)

Plán odpadového hospodářství původce odpadů obsahuje:

a)   identifikační údaje původce (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání, je-li žadatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání),
b)   identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c)   přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění, vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech,
d)   vyhodnocení souladu odpadového hospodářství původce se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů,
e)   přehled cílů a opatření k jejich dosažení (včetně termínů), která bude původce realizovat k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a k dosažení souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje,
f)   způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství původce včetně seznamu vnitřních dokumentů,
g)   jméno, příjmení a kontaktní údaje odpadového hospodáře, je-li původce odpadů povinen odpadového hospodáře podle § 15 zákona ustanovit.".

36. V § 31 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

37. V § 32 odst. 1, 2 a 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "krajský úřad".

38. V bodě 4 přílohy č. 1 text za dvojtečkou zní:

"Zařízení ke sběru a výkupu odpadů (např. sběrna, výkupna, sběrný dvůr pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu). Pro mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů a pro sklady odpadů, které nejsou zařízeními, se obsah provozního řádu zařízení této skupiny použije přiměřeně.".

39. V příloze č. 1 se druhá věta bodu 5.9 zrušuje.

40. V příloze č. 1 se na konci bodu 6 doplňuje věta"Obsah provozního řádu zařízení této skupiny se pro mobilní zařízení použije přiměřeně.".

41. V příloze č. 1 se na konci bodu 7 doplňuje nový bod 7.7, který zní:

"7.7 Provozní řád zařízení pro zpracování autovraků musí obsahovat informace, které jsou nutné k věcně správnému a ekologicky šetrnému zpracování autovraku nebo jeho částí, u vybraných vozidel poskytované vždy akreditovaným zástupcem nebo výrobcem vozidla.".

42. V příloze č. 1 bodě 10 písm. a) se doplňují 2 nové odrážky, které znějí:

"-  záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření,
 - údaje o množství částí a materiálů z vybraných autovraků předaných k opětovnému použití,".

43. V příloze č. 1 bodě 10 písm. c) se doplňují slova " , v případě skládek po dobu 30 let".

44. V příloze č. 2 bodě 1. větě první se slova "předcházející jeho přijetí" zrušují.

45. V příloze č. 2 bodě 1. písm. a) se doplňují slova "v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce,".

46. V příloze č. 2 bodech 3.1 písm. a) a d), 3.2 písm. a) a d) a 3.3 písm. a) a b) v textu v závorce a bodě 3.1 písm. e) v textu za pomlčkou se čárky nahrazují slovem "nebo".

47. V příloze č. 2 se na konci bodu 3.1 doplňuje písmeno f), které zní:

"f)  zda hodnoty obsahu organických škodlivin v sušině nepřekračují limitní hodnoty uvedené v tabulce č. 9.2 přílohy č. 9 - na základě protokolu o zkoušce nebo průvodní dokumentace odpadu.".

48. V příloze č. 2 bodu 3.2 se doplňuje písmeno f), které zní:

"f)  zda neobsahuje více než 20 mg PCB/kg sušiny.".

49. V příloze č. 4 se doplňuje v bodě 1. v 7. řádku chybějící číslo vyhlášky "376".

50. Příloha č. 5 včetně nadpisu a vysvětlivek zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

51. V příloze č. 6 se:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

52. V příloze č. 8 se v názvu doplňují slova "a využívat k jejich rekultivaci".

53. V příloze č. 8 se v nadpisu tabulky č. 8.1 doplňuje text v závorce, který zní: "kromě odpadů upravených stabilizací a zařazených pod katalogová čísla 19 03 05, 19 03 07".

54. V příloze č. 8.1 přílohy č. 8 se číslo "100" na posledním řádku nahrazuje číslem "50".

55. V tabulce č. 10.1 přílohy č. 10:V řádku "Benzen" se číslo "8260a" nahrazuje číslem "8260B".V řádku "PCB" se číslo"8080" nahrazuje číslem "8082A a doplňují se čísla norem: ČSN EN 12766-1, ČSN EN 12766-2, ČSN EN ISO 61619 a DIN 51527".Na konci tabulky se doplňuje řádek, který zní:Minerální oleje C10-C40*) pr EN 14039

56. V příloze č. 10 Vysvětlivky znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

57. Příloha č. 14 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 14 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

58. V příloze č. 15 písmeno g) zní:

"g)   alkoholy, ředidla, nitroředidla, aceton apod.,".

59. Přílohy č. 17 a 18 včetně nadpisů znějí:

"Příloha č. 17 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

60. Příloha č. 19 včetně nadpisu a způsobu vyplňování formuláře zní:

"Příloha č. 19 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

61. Za přílohu č. 19 se vkládá nová příloha č. 19A, která včetně nadpisu a způsobu vyplňování formuláře zní:

"Příloha č. 19A k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

62. Příloha č. 20 včetně nadpisu a způsobu vyplňování formuláře zní:

"Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

63. Za přílohu č. 20 se vkládají nové přílohy č. 20A a 20B, které včetně nadpisů a způsobu vyplňování formulářů znějí:

"Příloha č. 20A k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

"Příloha č. 20B k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

64. Přílohy č. 21 až 26 včetně nadpisů a způsobu vyplňování formulářů znějí:

"Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

"Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

"Příloha č. 23 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

"Příloha č. 24 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

"Příloha č. 25 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

"Příloha č. 26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

65. Za přílohu č. 26 se doplňují nové přílohy č. 27 a 28, které včetně nadpisů a způsobu vyplňování formulářů znějí:

"Příloha č. 27 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

"Příloha č. 28 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Pokud provozovatel skládky po posouzení shody stavu skládky podle § 12a bodu 2 zjistí, že se na něj nevztahuje povinnost předložit návrh plánu úprav skládky podle čl. II bodu 3 zákona č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uchovává vyplněnou přílohu č. 28 v rámci archivace evidence uložených odpadů podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona a oznámí tuto skutečnost orgánu veřejné správy příslušnému k vydání souhlasu k provozování skládky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2005.

Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

E-shop

ÚZ č. 1327 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1327 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Sagit, a. s.

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – novelizovaný zákon o ochraně spotřebitele, zákon o České obchodní inspekci, zákon o potravinách a tabákových výrobcích, zákon o technických ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II

Bohumil Poláček - Wolters Kluwer, a. s.

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) tvoří druhou část připravované trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a na niž bude navazovat část třetí ...

Cena: 850 KčKOUPIT

ÚZ č. 1326 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1326 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 22 předpisů upravujících vztahy České republiky a cizinců. Od 31. 7. 2019 je velmi rozsáhle změněn zákon o pobytu cizinců na území ČR a v menším rozsahu změněn zákon o azylu; změnily se rovněž některé vyhlášky. Nově je zařazen zákon úpravě některých vztahů v ...

Cena: 198 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.