Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


38

VYHLÁŠKA

ze dne 7. ledna 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 16 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova "Posuzování a uznávání" nahrazuje slovem "Uznávání".

2. V § 2 odst. 1 se ve větě prvé slovo "osoby" nahrazuje slovy "fyzické osoby (dále jen "osoba")".

3. V § 2 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

"a)   pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu se nachází pracoviště, na němž osoba trpící onemocněním vykonává práci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu v době podání žádosti o uznání nemoci z povolání,
b)   pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo sídla nebo místo podnikání zaměstnavatele osoby trpící onemocněním, která vykonávala nebo vykonává práci v zahraničí,
c)   pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo sídla nebo místo podnikání zaměstnavatele, u kterého osoba trpící onemocněním, která trvale pobývá v zahraničí, naposledy vykonávala práci,".

Poznámky pod čarou č. 6 a 7 se zrušují.

4. V § 2 odst. 1 se doplňuje písmeno d), které zní:

"d) pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo trvalého pobytu ostatních osob trpících onemocněním, které vykonávaly práci.".

5. V § 2 odst. 2 se za slova "posouzení onemocnění" vkládají slova "osob uvedených v odstavci 1".

6. V § 2 odst. 3 písm. a) se slova "hygienická stanice, v jejímž správním území6)" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice , v jejímž správním území".

7. V § 2 odst. 3 písm. b) se slova "lékař Státního úřadu pro jadernou bezpečnost8)" nahrazují slovy "Státní úřad pro jadernou bezpečnost8)".Poznámky pod čarou č. 8 a 8a znějí:


"8)   § 3 odst. 2 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.
§ 67b odst. 10 písm. g) zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č.  260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 37/2004 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.".

8. V § 2 odst. 3 písmeno c) zní:

"c) krajská hygienická stanice, v jejímž správním území je příslušné pracovně lékařské pracoviště uvedené v odstavci 1 písm. b), a to na základě údajů o podmínkách vzniku onemocnění sdělených písemně tímto pracovištěm a zaměstnavatelem a za využití informací o podmínkách výkonu práce dostupných ze zahraničí.".

9. V § 2 odst. 4 se slovo "posudku9)" nahrazuje slovy "lékařského posudku9) (dále jen "posudek")".Poznámka pod čarou č. 9 zní:


"9)   § 77 až 77b zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 285/2000 Sb.".

10. V § 3 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Příslušné středisko nemocí z povolání při ověření závěrů příslušného pracovně lékařského pracoviště vychází z postoupené zdravotnické a spisové dokumentace.".Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

11. V § 3 odst. 3 písm. a) se za slova "trpící nemocí z povolání" vkládají slova " , osobě, pro kterou v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti,".

12. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene b) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "posudek obsahuje poučení o možnosti jeho přezkoumání.".

13. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Jde-li o uznání nemoci z povolání osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), použijí se ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.".

14. V § 4 odst. 1 se slova "vojenské středisko nemocí z povolání" nahrazují slovy "vojenské pracovně lékařské pracoviště" a slova "orgánem hygienické služby Ministerstva obrany.10)" se nahrazují slovy "orgánem ochrany veřejného zdraví Ministerstva obrany.10)".Poznámka pod čarou č. 10 zní:


"10)   Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

15. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Po posouzení onemocnění příslušné vojenské pracovně lékařské pracoviště postoupí případ k ověření závěru posouzení onemocnění a k vydání posudku vojenskému středisku nemocí z povolání.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

16. V § 4 odstavec 3 zní:

"(3) Po ověření závěrů posouzení vydá vojenské středisko nemocí z povolání posudek podle § 3 odst. 3 a jeho stejnopis zašle osobě trpící nemocí z povolání nebo osobě trpící onemocněním a osobě, pro kterou v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti.".

17. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně poznámek pod čarou č. 10a a 10b zní:

"§ 4a

Lékařské vyšetření pro potřeby posouzení vzniku nemoci z povolání osoby, která je občanem jiného členského státu Evropské unie s povolením k přechodnému pobytu nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky,10a) jejíž onemocnění, u kterého je podezření na nemoc z povolání, vzniklo při výkonu práce v jiném členském státu Evropské unie, provádí příslušné středisko nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo pobytu této osoby. Lékařské vyšetření se provádí na základě žádosti kompetentní instituce.10b)


10a)   Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10b)   Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, Nařízení Rady (EEC) 574/72 stanovující postup při provádění Nařízení Rady (EEC) 1408/17.".

18. V § 5 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) poučení o možnosti jeho přezkoumání.".

19. V § 6 písm. d) se slova "hygienické stanici" nahrazují slovy "krajské hygienické stanici" a slova "lékaři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost" nahrazují slovy "Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost".

20. V § 7 se slova "§ 3 odst. 2 písm. b). Po uplynutí odvolací lhůty proti posudku vydanému" se nahrazují slovy "§ 3 odst. 3 písm. b). Posudek vydaný11a)".

21. V § 8 se věta poslední nahrazuje větou "Při evidenci všech osob, jejichž onemocnění bylo uznáno jako nemoc z povolání, se postupuje podle zvláštního právního předpisu.13)".Poznámka pod čarou č. 13 zní:


"13)   Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů.".

22. Příloha zní:

"Příloha k vyhlášce č. 342/1997 Sb.

Seznam středisek nemocí z povolání, která uznávají nemoci z povolání

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, klinika nemocí z povolání

pro obvody Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, okresy Beroun, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-západ a Rakovník

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, klinika nemocí z povolání

pro obvody Praha 3, Praha 4, Praha 9, Praha 10, okresy Benešov, Kolín, Kutná Hora a Praha-východ

Oblastní nemocnice Příbram, a. s., oddělení nemocí z povolání

pro okres Příbram

Nemocnice Kladno, oddělení nemocí z povolání

pro okres Kladno

Nemocnice České Budějovice, a. s., oddělení pracovního lékařství

pro Jihočeský kraj a okres Pelhřimov

Fakultní nemocnice Plzeň, klinika pracovního lékařství

pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, oddělení nemocí z povolání

pro Ústecký kraj

Krajská nemocnice Liberec, příspěvková organizace, oddělení nemocí z povolání

pro Liberecký kraj

Fakultní nemocnice Hradec Králové, klinika nemocí z povolání

pro Královéhradecký kraj

Krajská nemocnice Pardubice, Centrum pracovního lékařství

pro Pardubický kraj a okres Havlíčkův Brod

Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno, klinika pracovního lékařství

pro Jihomoravský kraj a okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou

Nestátní zdravotnické zařízení provozovatele MUDr. Libuše Adámkové

pro Zlínský kraj

Fakultní nemocnice Olomouc, klinika pracovního lékařství

pro Olomoucký kraj

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, klinika chorob z povolání

pro Moravskoslezský kraj s výjimkou okresů Frýdek-Místek a Karviná

Hornická poliklinika s. r. o., oddělení nemocí z povolání

pro Ostravu-město

Karvinská hornická nemocnice a. s., oddělení nemocí z povolání a pracovního lékařství

pro okres Karviná

Nemocnice Podlesí, spol. s r. o., oddělení nemocí z povolání

pro okres Frýdek-Místek

Ústřední vojenská nemocnice v Praze, oddělení nemocí z povolání

pro vojáky a občanské zaměstnance".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem od jejího vyhlášení.

Ministryně:
doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.

E-shop

Nový občanský zákoník - náhrada škody

Nový občanský zákoník - náhrada škody

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, JUDr. Eva Zahořová, LL.M., Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 6. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 6. vydání

Roman Kočí -

Šesté vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 3. 2018. Nové vydání obsahuje všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které v mezidobí od předešlého vydání nabyly ...

Cena: 630 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.