Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 688/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 232, ze dne 31. 12. 2004

688

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:

§ 1
Předmět ú pravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Doupovské hory (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa černého (Ciconia nigra), včelojeda lesního (Pernis apivorus), výra velkého (Bubo bubo), motáka pochopa (Circus aeruginosus), chřástala polního (Crex crex), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), žluny šedé (Picus canus), datla černého (Dryocopus martius), pěnice vlašské (Sylvia nisoria), ťuhýka obecného (Lanius collurio) a lejska malého (Ficedula parva) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2
Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Karlovarského kraje a Ústeckého kraje, v katastrálních územích Andělská Hora, Boč, Bochov, Bor u Karlových Var, Bražec u Bochova, Bražec u Hradiště, Budov, Bystřice u Hroznětína, Černýš, Čichalov, Damice, Dětaň, Dobřenec, Dolní Záhoří, Doupov u Hradiště, Drahovice, Dvérce, Háj u Vintířova, Hájek u Ostrova, Herstošice, Horní Tašovice, Horní Záhoří, Hřivínov, Chmelištná, Jakubov, Jeřeň, Kadaň, Kadaňský Rohozec, Karlovy Vary, Kfely u Ostrova, Klášterec nad Ohří, Klášterecká Jeseň, Knínice u Žlutic, Kojetín u Radonic, Konice u Mašťova, Korunní, Kostrčany, Kotvina, Krásný Dvůr, Krásný Les, Krupice, Květnová, Kyselka, Lestkov u Klášterce nad Ohří, Libkovice, Luka u Verušiček, Malý Hrzín, Maroltov, Mašťov, Mikulovice u Vernéřova, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Mořičov, Nahořečice, Nepomyšl, Nová Kyselka, Nová Ves u Podbořan, Nová Víska u Ostrova, Okounov, Olšová Vrata, Oslovice, Ostrov nad Ohří, Osvinov, Pastviny, Peklo, Pětipsy, Podbořanský Rohozec, Pokutice, Pulovice, Radonice u Kadaně, Radošov u Kyselky, Radošov u Hradiště, Rašovice u Klášterce nad Ohří, Rokle, Sedlec u Radonic, Sedlečko u Karlových Var, Skřipová, Skytaly, Smilov nad Ohří, Srní u Boče, Stráň, Stráž nad Ohří, Stružná, Suchý Důl u Klášterce nad Ohří, Šemnice, Štoutov, Těšetice u Bochova, Tureč u Hradiště, Týniště, Úhošť, Úhošťany, Vahaneč, Valeč v Čechách, Velichov, Veliká Ves, Velká Lesná, Velký Hlavákov, Verušičky, Vilémov u Kadaně, Vinaře u Kadaně, Vintířov u Radonic, Vojkovice nad Ohří, Vojnín, Vrbice u Valče, Vrbička, Všeborovice, Záhoří u Verušiček, Zásada u Kadaně, Žalmanov a Žďár u Hradiště.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu Karlovarského kraje, Krajském úřadu Ústeckého kraje, Vojenském lesním úřadu, obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází, a Újezdním úřadu vojenského újezdu Hradiště.

§ 3
Č innosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí

a)   provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 15. března do 15. července ve vzdálenosti menší než 200 m od známých obsazených hnízd čápa černého,
b)   provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 1. května do 15. srpna ve vzdálenosti menší než 200 m od známých obsazených hnízd včelojeda lesního,
c)   provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 15. února do 30. května ve vzdálenosti menší než 200 m od známého hnízdiště výra velkého,
d)   v době od 1. března do 31. července provádět mýtní a předmýtní těžby v lesních porostech starších 80 let se zastoupením buku více než 80 % a ve všech lesních porostech nad 130 let,
e)   provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve schváleném lesním hospodářském plánu nebo v převzaté lesní hospodářské osnově,
f)   provádět leteckou aplikaci biocidů,
g)   provádět leteckou aplikaci látek, které mohou změnit chemické vlastnosti půdního prostředí,
h)   v době od 15. února do 31. srpna používat chemické prostředky na hubení hlodavců při zemědělském a lesním hospodaření mimo plochy lesních školek,
i)   provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena,
j)   vytyčovat mimo stávající komunikace nové turistické, cyklistické a lyžařské trasy4),
k)   měnit druh pozemků a způsoby jejich využití5),
l)   nově umisťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší než 200 m od známých hnízd čápa černého, včelojeda lesního a známých hnízdišť výra velkého,
m)   vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. dubna do 31. července, kromě vlastníků a nájemců pozemků a uživatelů honitby za účelem péče o vypuštěné kachny.

(2) Souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a)   k činnostem podle odstavce 1 písm. a) až e), jedná-li se o opatření, kterým se předchází nebo brání působení škodlivých činitelů na les, a o opatření při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního předpisu6),
b)   k činnostem podle odstavce 1, jedná-li se o prioritní využívání území vojenského újezdu pro potřeby obrany státu7),
c)   k činnostem podle odstavce 1 písm. e), jestliže byly tyto těžby oznámené nejméně 7 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody a pro těžby, které nepodléhají oznamovací povinnosti podle zvláštního právního předpisu8),
d)   k činnostem podle odstavce 1 písm. i), jestliže se jedná o postup v souladu s manipulačními řády vodních děl9),
e)   k činnostem podle odstavce 1 písm. g), jestliže se jedná o činnosti spojené s hospodařením na orné půdě,
f)   při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní komunikace10),
g)   k činnostem podle odstavce 1 písm. m) v ochranném pásmu dráhy podle zvláštního právního předpisu11),
h)   k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné dle zvláštních právních předpisů12) na území stanoveného dobývacího prostoru a výhradních ložisek,
i)   k činnostem podle odstavce 1 písm. k), pokud tyto činnosti podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu13) a příslušný orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko.

(3) Lokalizaci známých obsazených hnízd a hnízdišť, uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný orgán ochrany přírody před počátkem či v průběhu doby omezení těžební činnosti.

§ 4
Úč innost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)

1)   § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.  218/2004 Sb.
2)   § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3)   § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
4)   Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
5)   § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č.  120/2000 Sb.
§ 32 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
6)   § 32 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
7)   § 2 odst. 1 a § 29 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
8)   § 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 67/2000 Sb.
9)   § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
10)   § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
11)   § 9 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.
12)   Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č.  169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.  226/2003 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č.  315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 150/2003 Sb.
13)   § 39 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.

E-shop

Postavení úřední osoby v trestním právu

Postavení úřední osoby v trestním právu

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Mgr. Jan Provazník, Mgr. David Čep - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na ...

Cena: 455 KčKOUPIT

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný zákon o veřejném ochránci práv (od 1. 1. 2018), zákon o Ústavním soudu, 8 novelizací kompetenčního zákona, změny volebních zákonů (prezident, Parlament), novelizovaný antidiskriminační zákon a dále zcela nový zákon o ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Tomáš Sejkora - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie provádí komplexní analýzu problematiky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Srovnává českou právní úpravu s právem Evropské unie a vybraných členských států. Autor rozebírá jednotlivé ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.