Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


662

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Ministerstvo zemědělství podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství (dále jen "Společenství")1) stanoví:

Čl. I

Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)   Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství.
Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci.
Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví určité sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvnitř Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování.
Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru.
Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí.
Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin.
Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat.
Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997, kterou se mění směrnice 95/44/ES, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat.
Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech, než jsou místa určení.
Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2001/33/ES ze dne 8. května 2001, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/28/ES ze dne 19. března 2002, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 6. června 2003, kterou se mění přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o škodlivý organismus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Směrnice Komise 2004/31/ES ze dne 17. března 2004, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/70/ES ze dne 28. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupních místech do Společenství nebo v místě jeho blízkosti a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami.
Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES.".

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až k), která včetně poznámek pod čarou č. 1a, 1b a 1c znějí:

"e)   vstupním místem - místo, na kterém rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty poprvé vstupují na celní území Evropských společenství: v případě letecké dopravy letiště, v případě námořní nebo říční dopravy přístav, v případě železniční dopravy železniční stanice, v případě ostatní dopravy sídlo celního úřadu, v jehož územní působnosti se překračuje pozemní hranice Evropských Společenství směrem na jeho území,
f)   úřadem vstupního místa - úřad v členském státě Evropské unie, jemuž podléhá vstupní místo,
g)   úřadem místa určení - úřad v členském státě Evropské unie v územní působnosti celního úřadu určení,
h)   celním úřadem vstupního místa - úřad vstupního místa definovaného pod písmenem e),
i)   celním úřadem určení - úřad místa určení1a),
j)   celně schváleným zacházením nebo použitím - celně schválené určení1b),
k)   tranzitem - doprava zboží, která podléhá dohledu celních orgánů, z jednoho místa na druhé v celním území Společenství1c).

1a)   Čl. 340b odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
1b)   Čl. 4 bod 15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.
1c)   Čl. 91 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.".

3. V § 13 odst. 1 věta první zní: "Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musí být před uvedením na trh podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě I.".

4. V § 17 odst. 3 se slova "v příloze č. 9 části A bodě IV" nahrazují slovy "v příloze č. 9 části Abodě III".

5. V § 18 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která včetně poznámek pod čarou č. 6a až 6d zní: "Existuje-li nebezpečí šíření škodlivých organismů, musí být rostlinolékařské kontrole podrobeny také rostliny, rostlinné produty nebo jiné předměty, které mají být umístěny do svobodného pásma nebo svobodného skladu6a), zpětně vyvezeny z celního území Společenství, zničeny nebo přenechány ve prospěch státu6b) nebo které jsou navrženy na propuštění do celního režimu tranzitu6c) nebo uskladňování v celním skladu6d).


6a)   Čl. 166 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
6b)   Čl. 182 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
6c)   Čl. 91 a násl. a čl. 163 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
6d)   Čl. 98 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.".

6. V § 18 odstavec 2 zní:

"(2) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty podle odstavce 1 smí být propuštěny do celního režimu volného oběhu, aktivního a pasivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem anebo dočasného použití, pokud

a)   nejsou napadeny nebo kontaminovány škodlivými organismy uvedenými v příloze č.  1 části A anebo škodlivými organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, vyskytují-li se na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech uvedených v příloze č. 2 části A,
b)   nejsou rostlinami, rostlinnými produkty nebo jinými předměty, uvedenými v příloze č. 3 části A a pocházejícími ze zemí uvedených v téže části této přílohy,
c)   splňují zvláštní požadavky uvedené v příloze č. 4 části A, popřípadě opatření stanovené podle § 26 odst. 1 a 3 zákona a
d)   jsou opatřené rostlinolékařským osvědčením podle § 23 zákona, popřípadě originálem jiného dokladu nebo označením, je-li takový případ stanoven v příloze č. 4 části A a jsou-li splněny technické náležitosti stanovené v téže části této přílohy.".

7. V § 18 odst. 4 se slova "orgán odpovědný za celní projednávání" nahrazují slovy "celní úřad odpovědný za přidělení celně schváleného určení".

8. V § 20 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

"(1) Rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka,

a)   je platné, pokud je vystaveno 14 dní a méně přede dnem, kdy rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty v něm zahrnuté opustily třetí zemi, ve které bylo toto osvědčení vydáno,
b)   musí v případě, že je vydáno smluvní stranou mezinárodní smlouvy7), kterou je Česká republika vázána, odpovídat vzoru stanovenému v příloze č. 12a části A anebo B,
c)   musí být předtištěno a vyplněno nejméně v jednom z úředních jazyků Evropské unie způsobem stanoveným Mezinárodním standardem FAO pro fytosanitární opatření č. 12 Směrnice pro rostlinolékařská osvědčení, a to bez ohledu na formát osvědčení,
d)   musí být určeno organizaci pro ochranu rostlin některého ze členských států Evropské unie.

7)   Rozhodnutí Rady 2004/597/ES ze dne 19. července 2004, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin, revidované a schválené rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v listopadu 1997.".

9. V § 20 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 7a zní: "Úředně ověřený opis rostlinolékařského osvědčení anebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport, popřípadě elektronická verze těchto osvědčení, se uzná pouze v případech stanovených postupem podle zvláštního předpisu Společenství7a).


7a)   Článek 18 odst. 2 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.".

10. V § 20 odstavec 5 zní:

"(5) Rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, týkající se rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, stanovených v příloze č. 4 části A oddílu I, a popřípadě části B, musí upřesňovat v kolonce "dodatkové prohlášení", které zvláštní požadavky z možných alternativních zvláštních požadavků pro danou komoditu byly splněny, a jde-li o ošetření přípravky na ochranu rostlin, také vyplněním části "Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření" tohoto osvědčení.".

11. V § 20 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Bez dotčení odstavce 1 písm. b) je rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, vydané podle vzoru stanoveného v příloze č. 12a části C anebo D, platné do 31. prosince 2009.".

12. V § 21 se slova "v příloze č. 9 části A bodě IV" nahrazují slovy "v příloze č. 9 části A bodě III".

13. V § 25 odst. 2 se za slova "ze třetí země" vkládají slova "nebo členského státu Evropské unie".

14. V příloze č. 1 části B písm. a) bod 1.1. zní:

"1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) /syn. = Viteus vitifoliae (Fitch)/".

15. V příloze č. 1 části B písm. a) bodu 3. pravý sloupec zní:

"Španělsko (Ibiza a Menorca), Irsko, Kypr, Malta, Portugalsko (Azory a Madeira), Finsko (okresy Ałland, HĚme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Švédsko (oblasti Blekinge, Gotlands, Halland, Kalmar a Skałne), Spojené království Velké Británie a Severního Irska".

16. V příloze č. 1 části B písm. b) bodu 1. pravý sloupec zní:

"Francie (Bretaň), Irsko, Litva, Portugalsko (Azory), Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)".

17. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. c) bod 4. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

18. V příloze č. 2 části A oddílu II písm. c) bodu 3. pravý sloupec zní:

"Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k pěstování, jiné než osivo".

19. V příloze č. 2 části B písm. c) se před bod 1. vkládá bod 01., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

20. V příloze č. 3 části A se zrušuje bod 4.

21. V příloze č. 3 části A bodu 9. levý sloupec zní:

"Rostliny Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. a Rosa L., určené k pěstování, jiné než rostliny ve vegetačním klidu, prosté listů, květů a plodů.".

22. V příloze č. 3 části A bodu 14. levém sloupci se slovo "Půda" nahrazuje slovem "Zemina" a slovo "pevným" slovem "pevnými".

23. V příloze č. 3 části A bodu 18. pravém sloupci se slovo "kontinentálních" nahrazuje slovem "kontinentální".

24. Tabulka v příloze č. 3 části B včetně poznámky po čarou č. 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

25. V příloze č. 4 části A oddílu I body 1.1. až 1.5. znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

26. V příloze č. 4 části A oddílu I se vkládají nové body 1.6. a 1.7., které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

27. V příloze č. 4 části A oddílu I se vkládá nový bod 2., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

28. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 2.1. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

29. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 2.2. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

30. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 3. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

31. V příloze č. 4 části A oddílu I se bod 4. zrušuje.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

32. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 5. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

33. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 6. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

34. V příloze č. 4 části A oddílu I se bod 7. nahrazuje body 7.1. a 7.2., které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

35. V příloze č. 4 části A oddílu I se vkládá nový bod 7.3., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

36. V příloze č. 4 části A oddílu I se vkládá nový bod 8., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

37. V příloze č. 4 části A oddílu I se vkládá nový bod 11.01, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

38. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 11.1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

39. V příloze č. 4 části A oddílu I v bodu 18. se slova "jejich hybridy" nahrazují slovy "jejich kříženců".

40. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 25.7. pravý sloupec písmeno b) zní:

"b)  v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./.".

41. V příloze č. 4 části A oddílu I v bodu 34. levém sloupci se slovo "substrát" nahrazuje slovem "substráty".

42. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 36.1. pravý sloupec písmeno a) zní:

"a)  pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prostá Thrips palmi Karny a která je uvedena v části "Dodatkové prohlášení" rostlinolékařského osvědčení,".

43. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 53. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

44. V příloze č. 4 části A oddílu II se zrušují body 1. a 3.

45. V příloze č. 4 části B se vkládá nový bod 6.3., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

46. V příloze č. 4 části B bodu 14.1. v prostředním sloupci se slova "Kromě zákazů vyplývajících pro kůru z bodu 4. přílohy č. 3, části A," zrušují.

47. V příloze č. 4 části B v bodech 14.2., 14.3., 14.4., 14.5. a 14.6. v prostředním sloupci se slova "v bodu 4. přílohy č. 3, části A a" zrušují.

48. V příloze č. 4 části B se vkládá nový bod 14.7., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

49. V příloze č. 4 části B bodu 21. pravý sloupec zní:

"Španělsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: provincie Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligurie; Lombardie; Trentino-Alto Adige: autonomní provincie Trento; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; Toskánsko; Umbrie; Valle ďAosta; Veneto: kromě obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua© Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara v provincii Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza ďAdige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a obcí Palu©, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari v provincii Verona), Lotyšsko, Litva, Rakousko (Burgenland, Korutansko, Dolní Rakousko, Tyrolsko (okres Lienz), Štýrsko, Vídeň), Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normandské ostrovy)".

50. V příloze č. 4 části B bodu 21.3. pravý sloupec zní:

"Španělsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie (Abruzzi; Apulie; Basilicata; Kalábrie; Kampánie; Emilia-Romagna: provincie Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligurie; Lombardie; Trentino-Alto Adige: autonomní provincie Trento; Marche; Molise; Piemont; Sardinie; Sicílie; Toskánsko; Umbrie; Valle ďAosta; Veneto: kromě obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua© Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara v provincii Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza ďAdige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a obcí Palu©, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari v provincii Verona), Lotyšsko, Litva, Rakousko (Burgenland, Korutansko, Dolní Rakousko, Tyrolsko (okres Lienz), Štýrsko, Vídeň), Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normandské ostrovy)".

51. V příloze č. 9 části A bodě I podbod 1.7. zní:

"1.7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

a)  

pochází zcela nebo částečně z Platanus L., včetně dřeva hraněného,

  

a

b)  

je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

52. V příloze č. 9 části A bodě I se podbod 1.8. zrušuje.

53. V příloze č. 9 části A bodě I podbodu 2.1. se slovo "ostatní" zrušuje a za slova "bylinných druhů" se doplňují slova "stanovené rostlinolékařskou správou ve Věstníku".

54. V příloze č. 9 části A bodě I podbod 2.4. zní:

"2.4. Rostliny:

-   osivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L., určené k pěstování a rostliny Allium porrum L., určené k pěstování,
-   osivo Medicago sativa L.,
-   certifikované osivo Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L. ) Karsten ex Farw, Phaseolus L.".

55. V příloze č. 9 části A bodě II podbod 1.9. zní:

"1.9. Plody (tobolky) Gossypium L. a nevyzrněná bavlna, plody Vitis L.".

56. V příloze č. 9 části A bodě II podbod 1.10 zní:

"1.10. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

a)  

pochází zcela nebo částečně z

-

 jehličnanů (Coniferales), s výjimkou dřeva prostého kůry,

Castanea Mill., s výjimkou dřeva, které je prosté kůry,

  

a

b)  

je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

57. V příloze č. 9 části A bodě II podbod 1.11. zní:

"1.11. Samostatná kůra Castanea Mill., a jehličnanů (Coniferales)".

58. V příloze č. 9 části A se část III. zrušuje.

59. V příloze č. 9 části A se část IV. označuje jako část III.

60. V příloze č. 9 části B bodu I podbodu 2. třetí odrážka zní:

"- Acer saccharum Marsh., původem z USA a Kanady,".

61. V příloze č. 9 části B bodu I podbodu 5. první odrážka zní:

"- jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí;".

62. V příloze č. 9 části B bodu I podbod 6. zní:

"6. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

a)  

pochází zcela nebo částečně z níže uvedených řádů, rodů nebo druhů rostlin, s výjimkou dřevěného obalového materiálu definovaného v bodu 2. přílohy č. 4, části A, oddílu I:

  

Quercus L., včetně dřeva hraněného, původem z USA, s výjimkou dřeva, které je zařazeno v odstavci b) pod CN kódem 4416 00 00 a u kterého je doloženo, že dřevo bylo vyrobeno nebo zpracováno použitím tepelného ošetření při dosažení minimální teploty 176 °łC po dobu 20 minut,

  

Platanus L., včetně dřeva hraněného, původem z USA nebo Arménie,

 - 

Populus L., včetně dřeva hraněného, původem ze zemí amerického kontinentu,

 - 

Acer saccharum Marsh., včetně dřeva hraněného, původem z USA a Kanady,

  

jehličnany (Coniferales), včetně dřeva hraněného, původem z neevropských zemí, Kazachstánu, Ruska a Turecka

  

a

b)  

je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

63. V příloze č. 9 části B bodu I v podbodu 7.2. se slova "v písmenu a)" nahrazují slovy "v podbodu 7.1.".

64. V příloze č. 9 části B bodu II podbod 6. zní:

"6. Osivo a plody (tobolky) Gossypium L. a nevyzrněná bavlna, plody Vitis L.".

65. V příloze č. 9 části B bodu II podbod 7. zní:

"7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

a)   pochází zcela nebo částečně z jehličnanů (Coniferales), s výjimkou dřeva prostého kůry, původem z evropských třetích zemí, a Castanea Mill., s výjimkou dřeva prostého kůry
   a
b)   je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

66. V příloze č. 9 části B bodu II se doplňuje nový podbod 9., který zní:

"9.  Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z evropských třetích zemí.".

67. Za přílohu 12 se vkládá nová příloha č. 12a, která zní:

"Příloha č. 12a k vyhlášce č. 330/2004 Sb. Vzory rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka

68. Příloha č. 16 zní:

"Příloha č. 16 k vyhlášce č. 330/2004 Sb.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou bodů 17 až 20, 25 až 38, 44 až 48, 51, 56 až 62, 65 a 66, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2005, a bodu 54, který nabývá účinnosti dnem 15. května 2005.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Mgr. Sylva Šiškeová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje judikaturu týkající se problematiky věcné, místní a funkční příslušnosti soudů v civilním, trestním i správním soudnictví, stejně jako judikáty v oblasti obsazení soudu, přidělení soudce, podjatosti, vyloučení a kárné odpovědnosti soudců. Je praktickým pomocníkem ...

Cena: 856 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář

Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář

Slanina, Jemelka, Vetešník, Wachtlová, Flídr - C. H. Beck

Komentář odhaluje rozsáhlé změny v právní úpravě, které zavádí nová právní úprava. Striktní právní úprava se nyní vztahuje i na hypoteční úvěry poskytované spotřebitelům a řadu dalších kategorií z působnosti dřívějšího zákona o spotřebitelských úvěrech vyňatých. Současně došlo ke ...

Cena: 1 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.