Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


655

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 1. prosince 2004

o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.,(dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) podmínky pro zařazení skupiny výrobců, zajišťujících společný odbyt zemědělské komodity (dále jen "skupina výrobců"), do programu pro zakládání skupin výrobců (dále jen "program") a podmínky pro poskytnutí dotace skupině výrobců k podpoře jejich činnosti (dále jen "dotace").

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   zemědělskou komoditou nezpracovaný produkt zemědělské prvovýroby, uvedený v příloze k tomuto nařízení, určený pro jeho společný odbyt skupinou výrobců,
b)   obchodovanou produkcí množství zemědělské komodity v měrných jednotkách, uvedené v příloze k tomuto nařízení, prodané v příslušném kalendářním roce (§ 5 odst. 4),
c)   skupinou výrobců obchodní společnost nebo družstvo2), jejichž předmětem činnosti je zajištění společného odbytu příslušné zemědělské komodity,
d)   programem opatření k podpoře činnosti skupin výrobců a k posílení jejich konkurenceschopnosti,
e)   společnými pravidly skupiny výrobců pravidla vydaná příslušnou skupinou výrobců, upravující výrobní, technologické a organizační postupy, požadavky na kvalitu a uvádění příslušné zemědělské komodity, uvedené v příloze k tomuto nařízení, touto skupinou výrobců na trh.

§ 3
Podmínky zařazení skupiny výrobců do programu

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") zařadí skupinu výrobců do programu na základě její žádosti doručené Fondu (dále jen "žádost o zařazení"), jestliže tato skupina výrobců

a)   splňuje podmínku roční obchodované produkce v hodnotě nejméně 3 000 000 Kč anebo podmínku nejméně 5 společníků3) nebo členů4) skupiny výrobců (dále jen "člen"),
b)   vznikla v období od 1. května 2004 do 31. října 2006.

§ 4
Žádost o zařazení do programu

(1) Žádost o zařazení se podá Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 31. října 2006. Žádost o zařazení obsahuje

a)   údaje podle § 3 odst. 2 zákona,
b)   datum zápisu skupiny výrobců do obchodního rejstříku,
c)   jméno a bydliště nebo firmu a sídlo osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, s uvedením způsobu, jakým jednají jménem právnické osoby; jestliže je statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, též jméno a bydliště osob, které jsou statutárním orgánem této právnické osoby nebo členem jejího statutárního orgánu,
d)   určení zemědělské komodity, popřípadě určení zemědělských komodit, pro které skupina výrobců žádá o zařazení,
e)   vyjádření výše finanční hodnoty obchodované produkce za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o zařazení.

(2) Nedílnou součástí žádosti o zařazení je

a)   výpis z obchodního rejstříku5), ne starší 3 měsíců,
b)   seznam členů skupiny výrobců, včetně uvedení adresy místa jejich podnikání, popřípadě adresy jejich sídel, s uvedením zemědělské komodity, kterou produkují a jejíž odbyt zajišťují prostřednictvím skupiny výrobců,
c)   společenská smlouva6) nebo stanovy7) skupiny výrobců,
d)   podnikatelský záměr skupiny výrobců, obsahující vymezení předmětu a cílů podnikání a finanční plán podnikání.

§ 5
Podmínky poskytnutí dotace

(1) Dotace za příslušný kalendářní rok se poskytne skupině výrobců na základě žádosti (§ 6), jestliže tato skupina výrobců

a)   byla zařazena do programu do 31. prosince 20068),
b)   zajišťuje odbyt příslušné zemědělské komodity, uvedené v příloze k tomuto nařízení,
c)   splňuje podmínku roční obchodované produkce v hodnotě nejméně 3 000 000 Kč, anebo podmínku nejméně 5 členů,
d)   nakupuje příslušnou zemědělskou komoditu, uvedenou v příloze k tomuto nařízení, od třetí osoby pouze

1. 

pokud množství této zemědělské komodity nepřesáhne 10 % objemu celkové obchodované produkce zemědělské komodity od členů za příslušný kalendářní rok, nebo

2. 

v případě splnění povinnosti dodavatelských závazků za svého člena, který nesplnil tyto závazky, pro něj vyplývající ze společenské smlouvy6), stanov7) nebo smluv o výši objemu obchodované produkce,

e)   všichni členové jsou podnikajícími fyzickými nebo právnickými osobami, které produkují alespoň 1 zemědělskou komoditu uvedenou v příloze k tomuto nařízení, jejíž odbyt zajišťují prostřednictvím skupiny výrobců, za kterou má být této skupině výrobců vyplacena dotace,
f)   všichni členové prodávají na trh celou svou tržní obchodovanou produkci zemědělské komodity prostřednictvím skupiny výrobců, pro kterou má být skupině výrobců vyplacena dotace.

(2) Dotace se poskytne skupině výrobců po dobu trvání 5 kalendářních let ode dne, kdy byla skupina výrobců zařazena do programu.

(3) Výše dotace se skupině výrobců stanoví na základě žadatelem sdělené výše finanční hodnoty roční obchodované produkce příslušné zemědělské komodity, pro kterou byla skupina výrobců zařazena do programu, pocházející od jejich členů, a to podle předpisů Evropských společenství8).

(4) Výši finanční hodnoty roční obchodované produkce sdělí žadatel Fondu vždy za období příslušného kalendářního roku a toto sdělení doloží potřebným doklady (§ 6 odst. 2). Prvním kalendářním rokem, za který se určí výše finanční hodnoty roční obchodované produkce pro účely tohoto nařízení, je kalendářní rok, v němž byla skupina výrobců zařazena do programu. Do finanční hodnoty roční obchodované produkce se zahrnou údaje za období, které počíná kalendářním dnem, kdy byla skupina výrobců zařazena do programu, a končí posledním dnem kalendářního roku.

§ 6
Žádost o poskytnutí dotace

(1) Žádost o poskytnutí dotace za příslušný kalendářní rok podá skupina výrobců Fondu na jím vydaném formuláři v období od 1. ledna do 15. února následujícího kalendářního roku.

(2) Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace je

a)   kopie účetních dokladů, prokazujících příslušnou roční obchodovanou produkci skupiny výrobců, na niž je touto skupinou výrobců uplatňována žádost o poskytnutí dotace,
b)   výpis z obchodního rejstříku5) ne starší 3 měsíců,
c)   sdělení výše finanční hodnoty příslušné roční obchodované produkce skupiny výrobců (§ 5 odst. 4),
d)   kopie uzavřených smluv mezi skupinou výrobců a jejími členy o objemu, způsobu a výši úhrad příslušné roční obchodované produkce,
e)   kopie společných pravidel skupiny výrobců.

§ 7
Ustanovení společné

Zjistí-li Fond, že skupina výrobců zařazená do programu uvedla nepravdivé údaje v žádosti podle § 4 nebo § 5 ve vztahu k podmínkám poskytnutí dotace, postupuje podle zvláštního právního předpisu a podle předpisů Evropských společenství9).

§ 8
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dvacátým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení, ve znění Smlouvy o přistoupení.
Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF).
2)   § 56 a 221 obchodního zákoníku.
3)   § 76, 93, 105 a 154 obchodního zákoníku.
4)   § 221 obchodního zákoníku.
5)   § 27a odst. 1 obchodního zákoníku.
6)   § 57 obchodního zákoníku.
7)   § 224 obchodního zákoníku.
8)   Čl. 33d nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, ve znění Smlouvy o přistoupení.
9)   Čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.

E-shop

Zákon směnečný a šekový - Komentář, 2. vydání

Zákon směnečný a šekový - Komentář, 2. vydání

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu směnečnému a šekovému je praktickou příručkou, kterou využije odborná veřejnost i studenti. Na rozdíl od jiných komentářů tohoto zákona je tato kniha více zaměřena na názory uvedené v odborné literatuře, autor též podstatně intenzivněji pracuje s judikaturou. ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Robert Krč, Petr Dovolil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka je přehledným průvodcem po nejdůležitějších změnách, které přinesl nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je napsána z pohledu dodavatelů, kterým má pomoci správně ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii - a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.