Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


652

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb. a vyhlášky č. 201/2004 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 21 odst. 7, § 22 odst. 2, § 23 odst. 4, § 24 odst. 2 a § 31 odst. 3 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb. a vyhlášky č. 201/2004 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňují slova "Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.".

2. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Touto vyhláškou nejsou dotčena omezení stanovená v souladu s obecnými ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství pro maloprodej masa lichokopytníků.".

3. V § 2 písmeno c) zní:

"c) masem strojně odděleným - maso mechanicky oddělené od kosti, s výjimkou kostí hlavy, kostí končetin pod zápěstními a zánártními klouby, jakož i ocasních obratlů prasat, které je určeno k výrobě tepelně opracovaných masných výrobků. Za maso strojně oddělené se však nepovažuje maso mechanicky oddělené od kosti způsobem, při němž nedochází k nadrcení kosti a porušení buněčné struktury masa,".

4. V § 2 písm. e) se slova "určené k tepelné nebo jiné kuchyňské úpravě před spotřebou," zrušují.

5. V § 2 písm. g) se slova "emulze, solená nebo sušená krev, solená nebo sušená krevní plazma, vyčištěné, solené nebo sušené, anebo tepelně ošetřené žaludky a předžaludky, měchýře, střeva a pasty," nahrazují slovy "solená nebo sušená krev, solená nebo sušená krevní plazma, vyčištěné, solené nebo sušené, anebo tepelně ošetřené žaludky a předžaludky, měchýře a střeva,".

6. V § 2 písm. n) se slovo " , biochemický" zrušuje a slovo "postup" se nahrazuje slovem "proces".

7. V § 2 se na konci písmene x) čárka nahrazuje tečkou a vkládá se věta, která zní: "Je-li výrobní podnik, ve kterém se vyrábějí mleté maso nebo masné polotovary, umístěn v bourárně, musí splňovat veterinární podmínky uvedené v části I přílohy č. 3 k této vyhlášce, v případě výroby masných polotovarů veterinární podmínky uvedené v části III přílohy č. 3 k této vyhlášce, a není-li umístěn v prostorech podniku schváleného pro výrobu čerstvého masa, čerstvého drůbežího masa nebo masných výrobků, anebo v prostorech souvisejících, musí splňovat veterinární podmínky uvedené v bodě 2 části I nebo bodě 2 části III přílohy č. 3 k této vyhlášce.".

8. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Masné výrobky, které byly podrobeny přirozené fermentaci a dlouhodobému zrání se považují za výrobky, které byly podrobeny úplnému ošetření.".

9. V § 3 se doplňují odstavce 4 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 2a znějí:

"(4) Samostatnému schválení podléhá také výrobní podnik, který vyrábí některé další výrobky živočišného původu. Pokud však k této výrobě dochází v prostorech sousedících se schválenými jatkami a jsou splněny hygienické požadavky této vyhlášky, rozšíří se schválení jatek i na prostory sloužící k výrobě některých dalších výrobků živočišného původu.

(5) Bourárny uvedené v části V bodě 19 písm. b) přílohy č. 1 k této vyhlášce podléhají schválení také podle zvláštního právního předpisu2).

(6) Zvláštní podmínky pro schvalování podniků, které jsou umístěny ve velkoobchodech, jakož i pro schvalování přebalovacích středisek a označování výrobků z těchto středisek, stanoví právní předpisy Evropských společenství2a).

(7) Schválené podniky, výrobní podniky a přebalovací střediska jsou kontrolovány jednak provozovateli, jednak úředně v rámci výkonu státního veterinárního dozoru, a to v souladu s § 16 a 17 a částí X přílohy č. 1 k této vyhlášce, jde-li o výrobu čerstvého masa, v souladu s § 24, 25 a 29 a částí V přílohy č. 3 k této vyhlášce, jde-li o výrobu mletého masa nebo masných polotovarů, a v souladu s § 35 a 36 a částí IV přílohy č. 7, jde-li o výrobu masných výrobků.


2a)   Rozhodnutí Komise 96/658/ES ze dne 13. listopadu 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro schválení zařízení, která se nacházejí ve velkoobchodech.
Rozhodnutí Komise 94/837/ES ze dne 16. prosince 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro schválení přebalovacích středisek uvedených ve směrnici Rady 77/99/EHS a pravidla pro obchodování s výrobky z přebalovacích středisek.".

10. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámek pod čarou č. 2b a 2c zní:

"§ 3a

(1) Čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky musí být získány ze zvířat, která

a)   splňují veterinární požadavky na zvířata příslušného druhu stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy2b),
b)   nepocházejí z hospodářství, podniku, území nebo části území, jež podléhají omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat, afrického moru prasat, moru skotu, newcastleské choroby, aviární influenzy nebo moru malých přežvýkavců podle pravidel stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy2c) a vztahujícím se na daná zvířata a jejich produkty, a
c)   nebyla porážena v podniku, v němž během procesu porážení a výroby byla přítomna zvířata nakažená nebo podezřelá z nákazy uvedené pod písmenem b), anebo jatečně opracovaná těla nebo části těchto zvířat, dokud nebylo takové podezření vyloučeno.

(2) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona a při dodržení opatření pro tlumení nákaz uvedených v odstavci 1 písm. b) povolit výrobu, zpracování a uvádění do oběhu čerstvého masa, mletého masa, masných polotovarů a masných výrobků, které pocházejí z území nebo části území, jež podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením, uvedeným v odstavci 1 písm. b), nikoli však z hospodářství, které je infikované některou z nákaz uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo podezřelé z takové nákazy, a to za předpokladu, že uvedené živočišné produkty

a)   podléhají ošetření podle přílohy č. 9 k této vyhlášce v podniku schváleném pro tyto účely,
b)   byly zřetelně označeny a
c)   byly před ošetřením získány, zpracovány, skladovány a přepravovány prostorově nebo časově odděleně od živočišných produktů splňujících všechny veterinární požadavky a krajská veterinární správa schválila podmínky jejich přepravy z území nebo části území, jež podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením.

2b)   Například vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
2c)   Například vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č.  299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.".

11. V § 4 odst. 1 písm. e) bodě 2 se slova "používaným v těchto případech v Evropské unii" nahrazují slovy "stanoveným pro tyto případy orgány Evropské unie".

12. V § 7 odst. 2 se slova "ve schváleném chladírenském nebo mrazírenském skladu třetí země" nahrazují slovy "v chladírenském nebo mrazírenském skladu třetí země schváleném a uvedeném v seznamu v souladu se zvláštním právním předpisem2d)".Poznámka pod čarou č. 2d zní:


"2d)  § 3 odst. 1 vyhlášky č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí.".

13. V § 10 odstavec 2 zní:

"(2) Maso, které pochází z podniků uvedených v § 9 a v odstavci 1 a které bylo posouzeno jako poživatelné, musí být v souladu s požadavky stanovenými touto vyhláškou označeno razítkem, které nemůže být zaměněno s razítkem označujícím zdravotní nezávadnost masa určeného k obchodování, přičemž nesmí být oválné; toto označení však není nezbytné, jde-li o bourané nebalené maso.".

14. V § 11 písm. a) bodě 2 aa) se slovo "generalizované" zrušuje.

15. V § 12 odst. 2 se za slovo "postupuje" vkládají slova "v souladu s ověřenými, vědecky uznanými metodami, zejména s metodami stanovenými právními předpisy Evropských společenství, a".

16. V § 13 odst. 1 se slova "trávicí metodou" zrušují a za slovy "ošetřeno chladem" se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a to podle metodického návodu Státní veterinární správy vydaného v souladu s právními předpisy Evropských společenství.".

17. V § 13 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Maso uvedené v odstavcích 1 a 2 musí být označeno razítkem, které nemůže být zaměněno s razítkem označujícím zdravotní nezávadnost masa určeného k obchodování, přičemž nesmí být oválné.".

18. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 6a zní:

"§ 15

Maso, které bylo podle výsledku prohlídky po poražení posouzeno jako nepoživatelné, musí být zřetelně odlišitelné od masa posouzeného jako poživatelné a podléhá ošetření podle právních předpisů Evropských společenství6a).


6a)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě.".

19. V § 16 se za slovo "činit" vkládají slova "v souladu s postupem stanoveným právními předpisy Evropských společenství6b)".Poznámka pod čarou č. 6b zní:


"6b)  Rozhodnutí Komise 2001/471/ES ze dne 8. června 2001, kterým se stanoví pravidla pro pravidelné kontroly všeobecné hygieny, prováděné provozovateli v podnicích podle směrnice 64/433/EHS o hygienických podmínkách produkce čerstvého masa a obchodování s čerstvým masem a podle směrnice 71/118/EHS o hygienických otázkách produkce čerstvého drůbežího masa a jeho uvádění na trh.".

20. V § 18 odstavec 1 zní:

"(1) Není-li stanoveno jinak, může být předmětem obchodování pouze čerstvé maso, které splňuje veterinární požadavky uvedené v § 3a a 4 a které - jde-li o maso prasat, ovcí nebo koz - bylo získáno ze zvířat, která nepocházejí z hospodářství, jež podléhají omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu brucelózy prasat, ovcí nebo koz. V tomto případě musí zákaz odesílání čerstvého masa do členských států trvat nejméně 6 týdnů po zjištění posledního výskytu uvedené nákazy.".

21. V § 18 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

22. V § 18 odst. 3 se za slovo "původu" vkládají slova "způsobem stanoveným právními předpisy Evropských společenství8)".Poznámka pod čarou č. 8 zní:


"8)  Rozhodnutí Rady 95/409/ES ze dne 22. června 1995, kterým se stanoví pravidla pro mikrobiologické vyšetření vzorků čerstvého hovězího, telecího a vepřového masa určeného pro Finsko a Švédsko.
Rozhodnutí Komise 2003/470/ES ze dne 24. června 2003, kterým se povolují určité alternativní metody mikrobiologického vyšetření masa určeného pro Finsko a Švédsko.".

23. § 20 a 21 se zrušují.

24. V § 22 odst. 1 písm. a) se slova "trávicí metodou" zrušují a za slovem "chladem" se doplňují slova " , a to podle metodického návodu Státní veterinární správy vydaného v souladu s právními předpisy Evropských společenství".

25. V § 22 odstavec 3 zní:

"(3) Ustanovení § 18 odst. 3 platí pro mleté maso obdobně. Průvodní obchodní doklad, který provází mleté maso určené pro Finsko nebo Švédsko během přepravy do místa určení, musí obsahovat údaj o tom, zda bylo toto maso podrobeno mikrobiologickému vyšetření vzorků odebraných v podniku původu, zda je určeno ke zpracování a zda pochází z podniku, jenž je podroben programu rovnocennému pracovnímu programu předloženému Komisi Finskem a Švédskem.".

26. V § 23 odst. 2 písm. b) bodě 2 se za slovo "zmrazené" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 9, která zní:


"9)  Vyhláška č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění pozdějších předpisů.".

27. V § 24 odst. 1 se za slovo "činit" vkládají slova "v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem10)".Poznámka pod čarou č. 10 zní:


"10)  Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

28. V § 25 odst. 2 písm. b) se slovo "čerstvé" zrušuje.

29. V § 26 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

"(2) Každý přídavek přídatných látek k mletému masu podle této vyhlášky se uskutečňuje v souladu se zvláštním právním předpisem11).


11)  Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin.".

30. V § 27 odst. 1 písm. a) se slova "trávicí metodou" zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova " , a to podle metodického návodu Státní veterinární správy vydaného v souladu s právními předpisy Evropských společenství,".

31. V § 28 odst. 1 písm. a) bodě 2 se za slovo "zmrazené" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 9.

32. V § 28 odst. 1 se na začátek písmene d) vkládají slova "pro účely obchodování".

33. V § 29 odst. 1 se text "§ 24 a 25" nahrazuje textem "§ 24, 25 a § 26 odst. 2".

34. V § 29 odst. 2 se za slovem "denně" tečka nahrazuje čárkou a vkládají se slova "ostatních masných polotovarů nejméně jednou týdně. Za stejnou skupinu masných polotovarů se považují výrobky získané stejným technologickým postupem, při použití stejných kořenících přípravků a dalších přídatných látek, vyrobené nejvýše v průběhu jedné pracovní směny.".

35. V § 29 odstavec 3 zní:

"(3) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit výrobnímu podniku, který se zřetelem na strukturu, organizaci a průběh výrobních procesů a na skladovací kapacitu neuplatňuje průmyslový způsob výroby a který vyrábí masné polotovary, zmírnění požadavků vyplývajících

a)   z části I bodu 2 písm. a) přílohy č. 1 k této vyhlášce, pokud jde o vodovodní baterie, z části I bodu 11 přílohy č. 1 k této vyhlášce, pokud jde o nahrazení šaten uzamykatelnými skříňkami, z části I přílohy č. 3 k této vyhlášce a z části I přílohy č. 7 k této vyhlášce,
b)   z části I bodu 1 přílohy č. 7 k této vyhlášce, pokud jde o místnosti, v nichž jsou skladovány suroviny a hotové výrobky. V tomto případě však musí výrobní podnik mít přinejmenším místnost nebo bezpečné místo ke skladování surovin a místnost nebo bezpečné místo, podle potřeby chlazené, ke skladování hotových výrobků, pokud se v tomto výrobním podniku suroviny a hotové výrobky skladují.".

36. V § 30 odst. 1 písm. f) se za slovo "obalu" vkládají slova "s tím, že tištění a přetiskování etiket a značek podléhá souhlasu úředního veterinárního lékaře".

37. V § 30 odst. 1 písm. h) bodě 2 se slova "které se neoznačuje razítkem oválného tvaru (§ 13 až 15)" nahrazují slovy "které je uvedeno v § 13 a 14".

38. V § 30 odst. 2 se slova "jsou proto opatřeny označením zdravotní nezávadnosti" nahrazují slovy "jsou opatřeny označením zdravotní nezávadnosti uvedeným v části VI přílohy č. 7 k této vyhlášce".

39. V § 33 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Do doby skončení platnosti výjimek stanovených zvláštním právním předpisem2) mohou být prostory, zařízení a nářadí používané pro přípravu masných výrobků z masa nebo s masem opatřeným označením zdravotní nezávadnosti používány pro přípravu masných výrobků z masa nebo s masem, které není opatřeno tímto označením, po schválení krajské veterinární správy a za předpokladu, že jsou přijata veškerá opatření bránící záměně výrobků připravených z masa s uvedeným označením a z masa bez tohoto označení.".

40. V § 34 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Pokud jsou jiné hotové pokrmy, než jsou hotové masné pokrmy uvedené v odstavci 3, vyrobeny ve výrobním podniku, ve kterém se vyrábějí masné výrobky, některé další výrobky živočišného původu a hotové masné pokrmy, musí splňovat hygienické požadavky uvedené v části IX přílohy č. 7 k této vyhlášce a musí být kontrolovány v souladu s § 35.".

41. V § 37 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

"b) bylo dovezeno ze třetí země v souladu s touto vyhláškou a se zvláštním právním předpisem12).

12) Vyhláška č. 383/2003 Sb.".

42. V § 39 odstavec 3 zní:

"(3) V osvědčení zdravotní nezávadnosti musí být v rubrice označující druh výrobků uvedeno, že výrobky byly ošetřeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a), anebo s čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 80/215/ /EHS.".

43. V § 42 se na konci písmene a) doplňují slova " , a to úvodní kontrola a pomoc při čistě praktických úkonech".

44. V § 42 se čárka za písmenem d) nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

45. V § 43 odst. 2 se za slovo "zařízeních" vkládají slova " , včetně těch, kterým bylo pozastaveno schválení k obchodování,".

46. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který zní:

"§ 43a

Státní veterinární správa může v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona požádat Komisi o

a)   poskytnutí výjimek z části II bodu 14 písm. c) (bb, cc a dd), z části VIII bodu 42 písm. b) a z části IX bodu 46 písm. d) přílohy č. 1 k této vyhlášce,
b)   stanovení požadavků na masné výrobky, které mohou být uvedeny v České republice do oběhu, ale na jejichž složení a vzhled by v některých členských státech mohlo být pohlíženo různým způsobem.".

47. V příloze č. 1 části I bodě 1 písm. b) se slova "před 1. lednem 1988, popřípadě podniku, v němž jejich použití souvisí s výrobou výrobků opatřených označením původu nebo zeměpisným označením podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele)" nahrazují slovy "před 1. lednem 1983".

48. V příloze č. 1 části I bodě 2 písmeno b) zní:

"b)  zařízení pro dezinfekci pracovních nástrojů s vodou o teplotě nejméně 82 °C;".

49. V příloze č. 1 části V bodě 19 se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "která je povolena v souladu s vyhláškou č. 201/2003 Sb.".

50. V příloze č. 1 části VI bodě 28 písm. c) se za slova "v bodě 27" vkládají slova "písm. a) a b)".

51. V příloze č. 1 části VII bodě 32 se za slova "k prohlídce" vkládají slova "a k provedení kontrol stanovených ve vyhlášce č. 291/2003 Sb.".

52. V příloze č. 1 části VII bodě 38 se číslice "IX" nahrazuje číslicí "XI".

53. V příloze č. 1 části VIII bodě 41 oddílu D písm. a) se slova "lze-li zaručit" nahrazují slovy "je-li krajská veterinární správa schopna zaručit".

54. V příloze č. 1 části VIII bodě 42 písm. c) se slova "s metodami uplatňovanými v Evropské unii" nahrazují slovy "s metodickým návodem Státní veterinární správy vydaným v souladu s právními předpisy Evropských společenství".

55. V příloze č. 1 části VIII bodě 42 se za slovo "člověka" vkládají slova "uvedenou v § 13 odst. 1".

56. V příloze č. 1 části XI bodě 55 se slova "To neplatí" nahrazují slovy "Označení nemusí být zničeno".

57. V příloze č. 1 části XI bodě 58 se na konci doplňují slova "(vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin)".

58. V příloze č. 1 části XIV bodě 66 se slova "tyto díly" nahrazují slovy "díly uvedené v části XI bodě 53".

59. V příloze č. 1 části XV bodě 74 se za slovo "přepravu" vkládají slova "v souladu s bodem 70 písm. c)".

60. V příloze č. 2 části I bodě 1 písm. b) se slova "před 1. lednem 1988, popřípadě podniku, v němž jejich použití souvisí s výrobou výrobků opatřených označením původu nebo zeměpisným označením podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele)" nahrazují slovy "před 1. červencem 1991".

61. V příloze č. 2 části I bodě 2 písmeno b) zní:

"b)  na místě nebo v sousední místnosti zařízení pro dezinfekci pracovních nástrojů s vodou o teplotě nejméně 82 °C;".

62. V příloze č. 6 části I bodě 3 druhá odrážka se slova "před 1. lednem 1988, popřípadě podniku, v němž jejich použití souvisí s výrobou výrobků opatřených označením původu nebo zeměpisným označením podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele)" nahrazují slovy "před 1. lednem 1983".

63. V příloze č. 6 části II bodě 3 se slova "masnými výrobky" nahrazují slovy "výrobky, na které se vztahuje tato vyhláška".

64. V příloze č. 7 části III bodě 3 se slova "anebo maso podle vyhlášky o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře," zrušují a na konci textu bodu se doplňují slova "(vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře)".

65. V příloze č. 7 části V bodě 4 se slovo "mj." nahrazuje slovy "mimo požadavků stanovených zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,".

66. V příloze č. 7 části VIII oddílu C větě první se za slovo "může" vkládají slova "v souladu se seznamem látek stanoveným orgány Evropské unie".

67. Za přílohu č. 8 se doplňuje příloha č. 9, která zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

E-shop

Zákon o obětech trestných činů, komentář s judikaturou, 2. vydání

Zákon o obětech trestných činů, komentář s judikaturou, 2. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zákon o obětech trestných činů představuje komplexní úpravu problematiky obětí trestných činů, dosud roztříštěnou do několika právních předpisů. Zákon upravuje práva obětí trestných činů včetně práva na ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, 1. vydání 2008

Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, 1. vydání 2008

Prof. JUDr. Vladislav David, DrSc., JUDr. Pavel Sladký, Ph.D., JUDr. Mgr. František Zbořil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Tato učebnice spojuje obecnou i zvláštní část mezinárodního práva veřejného v jeden vnitřně provázaný celek. Autoři se snažili o maximální srozumitelnost a čtivost textu, k níž přispívá bohatá kazuistika, která jednak zdůvodňuje a objasňuje předložené teoretické závěry a jednak ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

JUDr. Antonín Draštík, JUDr. Karel Hasch, JUDr. Pavel Kučera, JUDr. Stanislav Rizman - Wolters Kluwer, a. s.

Druhá část tohoto přehledu judikatury mapuje významnou oblast kriminality, která je zčásti charakterizována též násilným jednáním pachatele. Tento svazek navazuje nejen na předcházející vybranou judikaturu ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.