Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


638

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, a vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 20 odst. 8, § 21 odst. 7, § 22 odst. 2 a § 24 odst. 2 zákona:

ČÁST PRVNĺ
Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky

Čl. I

Vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) hotové potravinářské výrobky z vaječných výrobků, definovaných v § 2 a odpovídajících požadavkům uvedeným v § 4,".

 2. V § 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

"a) vejcem - vejce ve skořápce, vhodné pro přímou lidskou spotřebu nebo pro použití v potravinářském průmyslu, s výjimkou rozbitých vajec, vajec umístěných do líhňařských inkubátorů a vařených vajec,".Dosavadní písmena a) až g) se označují jako písmena b) až h).

 3. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Schválené podniky jsou kontrolovány jednak provozovateli, jednak úředně v rámci výkonu státního veterinárního dozoru v souladu s § 5 a částí VII přílohy k této vyhlášce.".

4. V příloze části II bodě 2 se na konci středník nahrazuje tečkou a doplňuje se věta, která zní: "Tuto dezinfekci je možno provádět pouze přípravky uvedenými v seznamu sestaveném orgány Evropské unie;".

5. V příloze části IV bod 1 zní:

"1. Vejce určená k výrobě vaječných výrobků musí být balena do obalů, jež jsou v souladu s nařízením Komise (ES) č. 2295/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce.".

6. V příloze části IV bodě 2 se slova "vejce neinkubovaná (vejce, v nichž není patrný vývoj zárodku)" nahrazují slovy "vejce, která nebyla umístěna do líhňařských inkubátorů".

7. V příloze části V bodě 9 se slova "pokud to některé technologické postupy vyžadují, krajská veterinární správa určí v souladu s kritérii uplatňovanými v Evropské unii (dále jen "Unie") zvláštní případy a stanoví zvláštní podmínky, podle kterých se vaječné výrobky ze schváleného podniku mohou ošetřit v jiném schváleném podniku" nahrazují slovy "pokud to některé technologické postupy vyžadují, mohou být ve zvláštních případech a za zvláštních podmínek stanovených Evropskou komisí vaječné výrobky ze schváleného podniku ošetřeny v jiném schváleném podniku, a to".

8. V příloze části VIII bodě 7 písm. f) se slova "uplatňovanými v Unii" nahrazují slovy "stanovenými Evropskou komisí".

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky

Čl. II

Vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňují slova "Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.".

2. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:

"(3) Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení předpisů Evropských společenství1a) ani zvláštních právních předpisů1b).


1a)   Nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 ze dne 2. července 1987 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh, v platném znění
1b)   Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 124/2004  Sb.".

3. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Podniky schválené pro ošetření mléka a schválené zpracovatelské podniky jsou kontrolovány jednak provozovateli, jednak úředně v rámci výkonu státního veterinárního dozoru v souladu s § 13 a 14 a částí VI přílohy č. 3 k této vyhlášce.".

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámek pod čarou č. 1c a 1d zní:

"§ 3a

(1) Syrové mléko, včetně syrového mléka určeného k výrobě konzumního tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků, musí být získáno od zvířat, která

a)   splňují veterinární požadavky na zvířata příslušného druhu stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy1c),
b)   nepocházejí z produkčního hospodářství, sběrného střediska, standardizačního střediska, podniku pro ošetření mléka, zpracovatelského podniku, území nebo části území, jež podléhají omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat, afrického moru prasat, moru skotu, newcastleské choroby, aviární influenzy nebo moru malých přežvýkavců podle pravidel stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy1d) a vztahujícím se na daná zvířata a jejich produkty.

(2) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona a při dodržení opatření pro tlumení nákaz uvedených v odstavci 1 písm. b) povolit výrobu, zpracování a uvádění do oběhu syrového mléka, konzumního tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků, které pocházejí z území nebo části území, jež podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením, uvedeným v odstavci 1 písm. b), nikoli však z produkčního hospodářství, ve kterém byl potvrzen výskyt některé z nákaz uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo které je podezřelé z takové nákazy, a to za předpokladu, že uvedené živočišné produkty

a)   podléhají ošetření podle přílohy č. 4 k této vyhlášce v podniku schváleném pro tyto účely,
b)   byly zřetelně označeny,
c)   byly před ošetřením získány, zpracovány, skladovány a přepravovány prostorově nebo časově odděleně od živočišných produktů splňujících všechny veterinární požadavky a krajská veterinární správa schválila podmínky jejich přepravy z území nebo části území, jež podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením.

1c)   Například vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
1d)   Například vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, vyhláška č.  202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.".

5. V § 5 se slova "k lidské spotřebě" nahrazují slovy "k přímé lidské spotřebě".

6. V § 6 odst. 3 písm. a) se slova "nejvýše -0,515 °C" nahrazují slovy "nejvýše -0,520 °C" a slova "vyšší než -0,515 °C" slovy "vyšší než -0,520 °C".

7. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova "odesílány do členských států," nahrazují slovy "předmětem obchodování s členskými státy,".

8. V § 10 odst. 2 písm. b) se slova "odesílány do členských států," nahrazují slovy "předmětem obchodování s členskými státy,".

9. V § 10 se odstavec 7 zrušuje.

10. V § 12 odst. 2 se za slovem "dojení" tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "stanovených v příloze č. 1 části II a III k této vyhlášce.".

11. V § 13 odst. 1 písm. a) se za slovo "postupy" vkládají čárka a slova "oznámit je orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor".

12. V § 14 odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 3, který zní:

  "3.  provádět namátkové kontroly dodržování požadavků § 13 odst. 2 a 3,".

13. V § 16 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

"(2) Pro označování zdravotní nezávadnosti v podnicích, závodech, popřípadě jiných zařízeních uvedených v § 10 odst. 1 a 2 se používají označení kruhového tvaru podle zvláštního právního předpisu7).


7)   § 59 vyhlášky č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.".

14. V příloze č. 1 části I bodě 1 písm. a) první odrážka se slova "právních předpisů upravujících veterinární podmínky obchodování se zvířaty" nahrazují slovy "přílohy č. 23 k vyhlášce č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka".

15. V příloze č. 1 části I bodě 1 písmeno b) zní:

"b)   od ovcí a koz, které patří do hospodářství ovcí a koz úředně prostého nebo prostého brucelózy (Brucella melitensis) podle přílohy č. 24 k vyhlášce č.  299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, s výjimkou mléka, jež je určeno k výrobě sýra zrajícího nejméně 2 měsíce.".

16. V příloze č. 1 části I bodě 3 se slova "s opatřeními, přijatými Evropskou komisí (dále jen "Komise")" nahrazují slovy "se způsobem stanoveným rozhodnutím Evropské komise (dále jen "Komise").".

17. V příloze č. 1 části I bodě 4 se na konci písmene a) doplňují slova "stanovené vyhláškou č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech,".

18. V příloze č. 1 části IV oddílu A tabulce v bodě 1 se slova "Státní veterinární správou" nahrazují slovem "Komisí".

19. V příloze č. 2 části II oddílu A bodě 4 se za slovo "voda" vkládají slova "(vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody)".

20. V příloze č. 3 části II oddílu A tabulce v bodě 1 se u Salmonelly spp. slova "Nepřítomnost v 1 g(c)" nahrazují slovy "Nepřítomnost v 25 g(c)", a to v obou případech.

21. V příloze č. 3 části V bod 8 zní:

"8. Dodatečné podmínky pro skladování a přepravu některých mléčných výrobků mohou být stanoveny Komisí.".

22. Za přílohu č. 3 se doplňuje příloha č. 4, která zní:

ČÁST TŘETĺ

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

E-shop

Dítě v rodičovském konfliktu

Dítě v rodičovském konfliktu

Romana Rogalewiczová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rozchod rodičů je pro každé dítě velkou zátěží. Mnohem více však dítěti ubližují následné konfliktní vztahy mezi rodiči. Někteří rodiče si neuvědomují nebo nechtějí vidět, jaké stopy svým chováním zanechávají na křehké psychice dítěte, které má rádo oba své rodiče a musí žít v ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Lichnovský, Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím zákona, leč také ke vzniku mnoha rozhodnutí správních soudů. To je důvodem, proč komentář co do obsahu nabyl o cca jednu třetinu. Při ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Eva Janečková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.