Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 598/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 205, ze dne 6. 12. 2004

598

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace jeřába popelavého (Grus grus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), skřivana lesního (Lullula arborea) a slavíka modráčka (Luscinia svecica) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany druhů ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2
Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Libereckého a Středočeského kraje, v katastrálních územích Bezděz, Boreček, Brenná, Doksy u Máchova Jezera, Heřmaničky u Dobranova, Hradčany nad Ploučnicí, Jestřebí u České Lípy, Kuřivody, Provodín, Srní u České Lípy, Veselí nad Ploučnicí, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vrchbělá, Zahrádky u České Lípy a Žizníkov.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, na Krajském úřadu Libereckého kraje a Krajském úřadu Středočeského kraje, Vojenském lesním úřadu a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3
Činnosti, ke kterým je třeba souhlas
orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí,

a)   vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. března do 31. července, s výjimkou vlastníků a nájemců pozemků a uživatelů honiteb za účelem péče o vypuštěné kachny,
b)   odstraňovat litorální porosty,
c)   provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena,
d)   provádět leteckou aplikaci biocidů,
e)   měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4),
f)   vytyčovat nové turistické a cyklistické trasy5),
g)   organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou účastí, realizované mimo stálé sportovní areály a vyznačené turistické trasy,
h)   provádět celoplošnou přípravu půdy (včetně mechanické přípravy půdy v pruzích), před umělou výsadbou shrnováním svrchní humózní vrstvy v období od 1. dubna do 31. července, pozemků určených k plnění funkcí lesa,
i)   zavádět intenzivní chovy zvěře,
j)   vypouštět uměle odchované kachny,
k)   měnit výši vodní hladiny na rybnících v době od 1. března do 31. července o více než 20 cm v časovém úseku kratším než 14 dnů.

(2) Předchozího souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a)   k činnostem prováděným podle odstavce 1 písm. c), jde-li o postup v souladu s manipulačními řády vodních děl6),
b)   k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. k) v případě povodňové, havarijní nebo mimořádné klimatické situace,
c)   při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní komunikace7),
d)   k činnostem podle odstavce 1 písm. a) a b) v ochranném pásmu dráhy podle zvláštního právního předpisu8),
e)   k činnostem podle odstavce 1 písm. h), jestliže byly ohlášeny nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody.

§ 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 598/2004 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 598/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Českolipsko - Dokeské pískovce

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.  218/2004 Sb.
2)   § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3)   § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
4)   § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákona č.  120/2000 Sb.
5)   Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
6)   § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
7)   § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
8)   § 9 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.

E-shop

Praktický průvodce GDPR

Praktický průvodce GDPR

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. Připravte se na změnu ve zpracovávání osobních údajů včas a vyhněte se hrozícím sankcím! Zásadní změny v oblasti ochrany osobních ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Zákon o církvích a náboženských společnostech

Zákon o církvích a náboženských společnostech

J. Kříž - C. H. Beck

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), je svoji povahou průřezový právní předpis. Provádí ústavní garance svobody náboženského vyznání, a to jak v ...

Cena: 730 KčKOUPIT

Odměňování exekutivy akciových společností

Odměňování exekutivy akciových společností

Klára Hurychová, Ondřej Trubač, Michal Vrajík - Wolters Kluwer, a. s.

Právní monografie Odměňování exekutivy akciových společností se věnuje problematice odměňování členů řídících orgánů a další exekutivy akciových společností, která je klíčovou oblastí řádné správy a řízení společností (corporate governance). Jde o velmi aktuální a diskutované téma ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.