Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


592

VYHLÁŠKA

ze dne 26. listopadu 2004,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb.

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:

Čl. I

Vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

"i)   zóna rozvolnění - zóna, kde pevnostní parametry horninového masivu jsou vlivem přírodních procesů ve svrchní části zemské kůry sníženy oproti primárním horninám™,
j)   jámová zátka - betonový blok v jámovém stvolu, který úplně přehrazuje jámu.".

2. V § 5 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 5, které včetně poznámky pod čarou č. 4a znějí:

"(2) Jámu, u níž není zaručeno úplné a spolehlivé zasypání jámového stvolu, nebo jámu, u níž se předpokládá jiné využití, lze v příznivých geologických poměrech okolního horninového masivu a na základě povolení obvodního báňského úřadu likvidovat umís-těním jámové zátky pod zónou rozvolnění4a).

(3) Jámu nad jámovou zátkou lze zasypat pouze zpevněným zásypovým materiálem.

(4) Zóna rozvolnění je stanovena v dokumentaci podle § 3 v závislosti na místních geologických poměrech.

(5) Jámová zátka v místě založení musí být za-kotvena do horninového masivu. K založení jámové zátky je možné využít patrových průniků (náraží pater). Odolnost jámové zátky proti předpokládanému tlaku zásypového materiálu musí být v dokumentaci doložena výpočtem.


4a)   § 2 písm. i) vyhlášky č. 52/1997 Sb.".Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 7 až 10.

3. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 7a znějí:

"(2) V jámě, u které nelze z báňsko-technických důvodů zhotovit opěrnou hráz v důlních dílech do nich ústících, se provede vyplnění jámového stvolu ve stanoveném pásmu patrového průniku z tříděného kameniva o frakci 63 - 125 mm, doplněného popřípadě o ostrý štětový kámen nejvýše do velikosti 250 mm7a).

(3) Zásyp dle odstavce 2 musí přesahovat výšku patrového průniku o čtyřnásobek průměru nebo největšího rozměru jámy a musí začínat minimálně v hloubce dvojnásobku průměru nebo největšího rozměru jámy pod úrovní příslušného patra.


7a)   ČSN - EN 13 043   Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
ČSN - EN 13 139   Kamenivo pro malty.
   ČSN - EN 13 242   Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
ČSN - EN 12 620   Kamenivo do betonu.
   ČSN - EN 13 383 - 1   Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace.".

4. V § 10 odst. 5 větě druhé se slova "Rovněž je" nahrazují slovy "U plynujících dolů je rovněž".

5. V § 10 odst. 7 věta první se nahrazuje větou "U jam plynujících dolů musí být plyny migrující mezi horninovým masivem a jámovým zdivem odváděny odfukovým komínkem.".

6. V § 16 odstavec 2 zní:

"(2) Výška zásypu se změří vždy po zasypání objemu, který odpovídá přepočtené výšce 50 m důlního díla. V případě, že rozdíl mezi naměřenou výškou zásypu a výškou 50 m důlního díla je větší než 20 %, měření se opakuje a stanoví se další postup pro zasypávání hlavního důlního díla. U jam likvidovaných podle § 14 odst. 4 se výška zásypu změří nejméně jednou denně.".

7. V § 16 odst. 5 se za slovo "kontroly" vkládá slovo "jam".

8. V § 16 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "U ostatních hlavních důlních děl budou kontroly prováděny podle harmonogramu zpracovaného organizací; časové rozmezí kontrol nesmí být delší než 24 měsíců.".

9. V § 17 odst. 2 se slova "výsledky zjišťování metanu, barometrického tlaku," zrušují.

10. V § 17 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "U uhelných dolů se rovněž zaznamenávají výsledky zjišťování metanu a barometrického tlaku.".

11. V § 18 odst. 1 se slova "do 31. prosince 2004" nahrazují slovy "do 31. prosince 2010.".

12. V příloze č. 1 v části Mapové přílohy se v bodě 1. za závorkou zrušuje tečka a doplňují se slova "a základní důlní mapa důlních děl, bezprostředně navazujících na jámu se zakreslením způsobu jejich likvidace.".

13. V příloze č. 3 se dosavadní text označuje jako bod 1. a doplňuje se bod 2., který zní:

"2. Pro jámy s dřevěnou výztuží a pro jámy, u nichž betonový límec ohlubně jámy již nedosedá celou svojí plochou na pevné horniny, se nejmenší rozměr uzavíracího ohlubňového povalu Dmin stanoví ze vztahu: (není k dispozici v textové podobě)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2004.

Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

E-shop

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha IV.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha IV.

Jaromír Jirsa, Tomáš Mottl, Bohuslav Petr, Petr Vojtek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých praktických zkušeností soudců, kteří tvoří většinu ...

Cena: 600 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Ing. Jaroslav Jindrák -

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.