Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


577

VYHLÁŠKA

ze dne 9. listopadu 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 1, § 5 odst. 3, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a § 20 odst. 4 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb. a vyhlášky č. 413/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno a) zní:

"a)  železničním spodkem zemní těleso, stavby a zařízení železničního spodku a veřejně přístupné dopravní plochy v obvodu dráhy,".

2. V § 1 písmeno e) zní:

"e) bezpečnostním pásem nástupiště část plochy nástupiště u nástupní hrany oddělená od ostatní plochy nástupiště kontrastně barevnou vodicí linií s funkcí varovného pásu a hmatově vnímatelnou např. slepeckou holí a nášlapem,".

 3. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova "doporučené technické normy, uvedené v příloze č. 5" nahrazují slovy "technických norem uvedených v příloze č. 5 pod položkami 157, 159, 166 a 176".

4. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)   Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb. a vyhlášky č. 176/2004 Sb.".

5. V § 4 se v odstavci 3 poslední věta zrušuje.

6. V § 4 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Přejezdy využívané pouze v určitém ročním období způsobem stanoveným ve smlouvě mezi provozovatelem dráhy a vlastníkem pozemní komunikace mohou být kromě označení zabezpečeny uzamykatelnou závorou.

(6) V místě křížení dráhy s komunikací pro pěší zabezpečeném světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením se světelná signalizace doplňuje dálkově ovládanou zvukovou signalizací pro nevidomé. Provedení závorových břeven musí zajistit samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace2).".Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

7. V § 4 odst. 7 se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 165".

8. V § 5 odst. 2 písm. b) se za slovo "provedení" vkládají slova "a vyhodnocení".

9. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) prokázání přechodnosti.".

 10. V § 6 písm. a) bod 2 zní:

"2.  ověřením geometrické polohy koleje měřicím vozem pro geometrické parametry koleje nebo zkušební jízdou hnacího drážního vozidla v obou směrech rychlostí nepřekračující traťovou rychlost nebo zkušební jízdou pro měření bezpečně relevantních veličin z hlediska vztahů vozidla a dopravní cesty dráhy vybaveným drážním vozidlem nebo jednotkou v obou směrech jízdy zkušební rychlostí, odpovídající traťové rychlosti, zvýšené o 10 % za podmínky, že nedostatek převýšení v obloucích nepřesahuje mezní hodnoty, stanovené technickou normou, uvedenou v příloze č. 5 položka 160 o více než 10 % a nejsou nutná další omezení vzhledem k činnosti zabezpečovacího zařízení; při jízdě se současně ověřuje funkční součinnost jízdy drážního vozidla a zabezpečovacího zařízení,".

11. V § 6 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta "Technicko bezpečnostní zkouška se uskutečňuje v rámci technické prohlídky a zkoušky nebo bezprostředně po jejím provedení,".

12. V § 6 písm. d) se slovo "silových" nahrazuje slovem "silnoproudých" a na konci písmene d) se čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta "Technicko bezpečnostní zkouška se uskutečňuje v rámci technické prohlídky a zkoušky nebo bezprostředně po jejím provedení,".

13. V § 6 písm. e) se věta třetí zrušuje, ve větě čtvrté se zrušuje slovo "doporučené" a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 149".

14. V § 6 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)  u tunelů prokázáním prostorové průchodnosti podrobným fotogrammetrickým zaměřením a provedením prohlídky (hlavní prohlídky).".

15. V § 7 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) dobu jeho trvání podle povahy stavby,".

 16. V § 9 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)  pozemky v obvodu dráhy s výjimkou pozemků v obvodech dep a dílen kolejových vozidel, přístupové komunikace pro cestující a pro přepravu věcí včetně veřejně přístupných dopravních ploch.".

17. V § 11 odst. 1 se slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 142, 155, 157 a 175".

18. V § 11 odst. 3 se slova "v doporučené technické normě uvedené v příloze č. 5" nahrazují slovy "v doporučených technických normách uvedených v příloze č. 5 pod položkami 159 a 160".

19. V § 11 odst. 8 se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 157".

20. V § 11 odst. 10 se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 166".

21. V § 12 odstavec 1 zní:

"(1) Tratě dráhy celostátní, dráhy regionální a vlečky se zařazují do traťových tříd zatížení. Traťové třídy zatížení jsou definovány pomocí maximálních parametrů modelového drážního vozidla: hmotností na nápravu, hmotností na jednotku délky a uspořádáním náprav podvozku. Hodnoty pro určování traťových tříd jsou obsaženy v příloze č. 6.".

22. V § 13 odst. 8 čtvrté větě se za slovo "stání" vkládají slova "a odstavování" a v poslední větě se slovo "doporučená" zrušuje.

23. V § 13 odst. 13 se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 159 pro projektování a pod položkou 160 pro stavbu, přejímku, provoz a údržbu".

24. V § 14 odst. 2, 3 a 4 se věta poslední zrušuje.

25. V § 14 odst. 5 se slovo "doporučené" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 173".

26. V § 15 odst. 5 se slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 107 až 136 a 141 až 158".

27. Nadpis § 16 zní: "Uspořádání dopravních ploch".

28. V § 16 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami "Nástupiště a alespoň jedna přístupová cesta na ně musí být bezbariérově přístupná a použitelná i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace2). Nová a rekonstruovaná ostrovní a vnější nástupiště musí být opatřena bezpečnostním pásem a vodicí linií s funkcí varovného pásu.".

29. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


"2)   Vyhláška č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.".

30. V § 16 odst. 3 se za slovo "zřizovaných" vkládají slova "a rekonstruovaných", v poslední větě se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 139".

31. V § 16 odst. 4 se za slova "železniční stanici" vkládají slova "veřejně přístupné dopravní plochy pro vykládku a nakládku a".

32. V § 16 odst. 5 se slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 137, 139, 155, 156, 158 a 173".

33. V § 17 odstavec 1 zní:

"(1) Přejezd musí svým provedením vyhovovat bezpečnému provozování drážní dopravy a musí zajistit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace2); zejména musí být podle projektové dokumentace zajištěno označení a zabezpečení přejezdu, rozhledové poměry, odvodnění a sjízdnost přejezdové vozovky. Na nových a rekonstruovaných přejezdech, kde se dráha kříží s pozemní komunikací pro pěší, se pro nevidomé a slabozraké hmatově vyznačuje hranice nebezpečného prostoru a směr přecházení. Požadavky na tyto úpravy obsahuje technická norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 165.".

34. V § 17 odst. 2 se slovo "prostoru" nahrazuje slovy "přejezdové vozovky", v poslední větě se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 165".

35. V § 17 odst. 4 prvá věta zní: "Tvar železničního svršku na přejezdu musí být stejný jako v přilehlé koleji." a ve druhé větě slovo "Přejezd" se nahrazuje slovy "Přejezdová konstrukce".

36. V § 18 odst. 3 se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 108".

37. V § 18 odst. 8 se slovo "silová" nahrazuje slovem "silnoproudá".

38. V § 18 odst. 9 se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 159 pro projektování a pod položkou 160 pro stavbu, přejímku, provoz a údržbu".

39. V § 18 odst. 10 se poslední věta zrušuje.

40. V § 20 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Hraniční znaky (mezníky) se umisťují v lomových bodech hranice obvodu pozemků, které tvoří železniční dopravní cestu. V přímých úsecích hranice obvodu pozemků mohou být mezníky vzdáleny nejvýše 200 m.

(4) Staničníky s lichým číselným údajem o kilometráži se osazují v tělese dráhy vlevo ve směru staničení tratě, staničníky se sudým číselným údajem se osazují vpravo. Staničníky se mohou upevňovat i jako tabulové na nosné konstrukce, u vícekolejných elektrizovaných tratí zpravidla oboustranně.".

41. V § 21 odst. 4 se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 167".

42. V § 22 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"(5) Zásady zřizování a provozování drážních elektrických zařízení obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 1, 3 až 5, 15 až 39, 43, 45 až 73, 89, 90, 93 až 104 a jiné související harmonizované nebo určené normy2a).


2a)   § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb.".

43. V § 23 odst. 1 písm. b) body 2 a 3 znějí:

"2. 

do rychlosti 100 km.h-1 zabezpečovací zařízení nesmí dovolit jízdu vlaků nebo posunu povolující návěstí nebo přenesením informace o povolení jízdy na vedoucí drážní vozidlo, pokud by tato jízda byla ohrožena jinou jízdou vlaků, posunu nebo posunu mezi dopravnami, jejichž jízda byla při činnosti zabezpečovacího zařízení povolující návěstí nebo přenesením informace o povolení jízdy na vedoucí drážní vozidlo umožněna; povolení k jízdě vlaku smí zabezpečovací zařízení vydat za normální činnosti jen při správné poloze pojížděných a odvratných výhybek a výkolejek a každý zařízením provedený závěr prvků pro zajištění jízdy vlaku nesmí zařízení dovolit obsluhou zrušit bez:

2.1. uskutečnění jízdy vlaku,
2.2. evidované nouzové obsluhy,
2.3. zjištění zařízením, že drážní vozidlo další jízdou neohrozí jízdu ostatních vozidel nebo činnost zařízení,
2.4.  uplynutí stanovené doby za podmínky, že drážní vozidlo bude zastaveno zakazující návěstí nebo přenesením informace o zákazu jízdy a neohrozí jízdu ostatních vozidel nebo činnost zařízení, nebo
2.5. přijatého potvrzení od zabezpečovacího zařízení na vedoucím drážním vozidle, že obdrželo informaci o zákazu jízdy a neohrozí jízdu ostatních vozidel nebo činnost zařízení.
3.  při rychlosti vyšší než 100 km.h-1 zabezpečovací zařízení nesmí dovolit jízdu vlaků, posunu a posunu mezi dopravnami povolující návěstí nebo přenesením informace o povolení jízdy na vedoucí drážní vozidlo, pokud by tato jízda byla ohrožena jinou jízdou vlaků, posunu nebo posunu mezi dopravnami, jejichž jízda byla při činnosti zabezpečovacího zařízení povolující návěstí nebo přenesením informace o povolení jízdy na vedoucí drážní vozidlo umožněna; povolení k jízdě drážního vozidla smí zabezpečovací zařízení vydat za normální činnosti jen při správné poloze pojížděných a odvratných výhybek a výkolejek a při volnosti vlakové či posunové cesty. Každý zařízením provedený závěr prvků pro zajištění jízdy vlaku, posunu a posunu mezi dopravnami smí být při činnosti zabezpečovacího zařízení zrušen:
3.1. po uskutečnění jízdy drážního vozidla, a to samočinně,
3.2. při použití evidované nouzové obsluhy,
3.3. obsluhou po zjištění zařízením, že drážní vozidlo další jízdou neohrozí jízdu ostatních vozidel nebo činnost zařízení,
3.4.  obsluhou po uplynutí stanovené doby za podmínky, že drážní vozidlo bude zastaveno zakazující návěstí nebo přenesením informace o zákazu jízdy a neohrozí jízdu ostatních vozidel nebo činnost zařízení, nebo
3.5. obsluhou na základě přijatého potvrzení od zabezpečovacího zařízení na vedoucím drážním vozidle, že přijalo informaci o zákazu jízdy a neohrozí jízdu ostatních vozidel nebo činnost staničního zabezpečovacího zařízení,".

44. V § 23 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) přenášelo na vedoucí drážní vozidlo informace o povelech zakazujících, povolujících, případně omezujících jízdu, je-li traťová rychlost vyšší než 100 km.h-1 nebo bez ohledu na rychlost, jde-li o trať bez proměnných návěstidel nebo o trať zařazenou do evropského železničního systému,".

 45. V § 23 odst. 1 v poslední větě se slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 1, 15 až 31, 33 až 38, 43, 47 až 57, 73 až 92, 95 až 98, 102 až 104 a 177".

46. V § 23 odst. 2 v poslední větě se slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 1, 3 až 5, 17 až 20, 22 až 24, 28 až 31, 38, 53, 77 až 89, 95 až 98, 102 až 104 a jiné související harmonizované nebo určené normy2a)".

47. V § 23 odst. 4 se slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 5, 18, 23, 24, 26, 33 až 36, 38, 53, 57, 73, 77 až 88, 104 a jiné související harmonizované nebo určené normy2a)".

48. V § 24 odst. 12 se slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 16, 17, 53, 56, 73 až 76, 85 až 90, 102 až 104 a jiné související harmonizované nebo určené normy2a)".

49. Poznámka pod čarou č. 3 zní:


"3)   Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č.  436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.".

50. V § 25 odst. 2 se slovo "doporučené" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 160".

51. V § 25 se za odstavec 10 vkládají nové odstavce 11 a 12, které znějí:

"(11) Pro zajištění bezpečného provozování dráhy musí být zatížitelnost stavebních prvků mostních objektů vyšší než účinky provozovaných kolejových vozidel. Zatížitelnost stavebních prvků se zjistí statickým přepočtem, který musí vzít v úvahu stav a míru degradace materiálu použitých prvků. Splnění těchto podmínek se uvede v posouzení přechodnosti vozidel.

(12) Provozně technický stav železničních přejezdů a přechodů musí zabezpečovat bezpečné provozování dráhy a bezpečný provoz na pozemní komunikaci; zejména musí být podle projektové dokumentace zajištěno označení a zabezpečení přejezdu, rozhledové poměry, odvodnění a sjízdnost přejezdové vozovky.".Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstav- ce 13 a 14 a dosavadní odstavce 13 a 14 se označují jako odstavce 16 a 17.

52. V § 25 odst. 13 se v poslední větě slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 3 až 5, 7 až 12, 15 až 39, 45 až 73, 93 až 104 a jiné související harmonizované nebo určené normy2a)".

53. V § 25 odst. 14 se v poslední větě slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 18 až 20, 22 až 24, 28 až 31, 33, 34, 38, 53, 55, 57, 73, 77 až 90, 95 až 98, 102 až 104 a jiné související harmonizované nebo určené normy2a)".

54. V § 25 se za odstavec 14 vkládá nový odsta- vec 15, který zní:

"(15) Provozně technický stav budov a sítí technického vybavení musí zabezpečovat jejich projektované vlastnosti a parametry, nesmí ohrožovat bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy a při pravidelném provozu omezovat plynulost drážní dopravy.".

55. V § 25 odst. 16 písm. h) se slovo "technických" zrušuje.

56. V § 25 odst. 16 se za písmenem k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

"l) stavebnětechnické parametry budov, určených technických zařízení a sítí technického vybavení, záznamy o provedených prohlídkách a revizích.".

 57. V § 25 odst. 17 se za slovo "údaje" vkládají slova "včetně protokolů z měření a naměřených hodnot" a číslo "13" se nahrazuje číslem "16".

58. V § 26 odst. 2 se za písmenem m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

"n)  prohlídkou přejezdů a přechodů, při níž se podle projektové dokumentace kontroluje stav označení a zabezpečení přejezdu a přechodu, rozhledové poměry, odvodnění a sjízdnost přejezdové vozovky.".

59. V § 26 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Pro zajišťování provozuschopnosti dráhy a bezpečnosti drážní dopravy je vedle prohlídek a měření stavebnětechnického stavu nezbytné provádět v závislosti na změnách stavebnětechnických nebo provozních podmínek ověřování provozních parametrů staveb (zatížitelnost, přechodnost, prostorová průchodnost, dopravní moment a rozhledové poměry na železničních přejezdech).".

60. V § 27 písm. d) se za slovo "chodníky" vkládají slova " , dopravní zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu, vyprošťovací štoly pro výtahy,".

61. V § 27 písm. e) se na konci textu písmene doplňují slova "zařízení pro odbavování cestujících, zařízení pro zvukovou signalizaci pro nevidomé, elektronické zabezpečovací systémy a zařízení pro automatizované systémy dispečerského řízení,".

62. V § 27 písm. f) se za slovo "zabezpečení" vkládají slova "a řízení" a za slovo "stanicích" se vkládá slovo "a".

63. V § 27 písm. i) se za slovo "výtahů," vkládají slova "dopravních zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu".

64. V § 35 odst. 1 v tabulce v řádce "třída 2" se do sloupce "typ prostoru" doplňují slova "výtahové šachty".

65. V § 38 odst. 1 prvá věta zní: "Stanice se zřizují v přímé koleji nebo v oblouku o poloměru minimálně 800 m.".

66. V § 38 odst. 2 se slova "být vybaveny bezbariérovým přístupem a stezkami pro nevidomé" nahrazují slovy "umožňovat přístup a užívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace2)" a doplňuje se věta, která včetně poznámky pod čarou č. 2b zní: "Dopravní zařízení pro cestující a samostatná dopravní zařízení pro cestující s omezenou schopností pohybu umístěná ve stanicích musí splňovat podmínky podle následujících odstavců a dále podmínky stanovené zvláštními právními předpisy2),2b).


2b)   Například nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, nařízení vlády č. 18/2003  Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.".

67. V § 38 odst. 3 se slovo "srážkové" zrušuje a slova "0,5 m nad hladinou stoleté vody" se nahrazují slovy "0,6 m nad úrovní nejvyšší dosažené povodňové hladiny v místě, nejméně však stoleté vody".

68. V § 38 odst. 5 se slovo "kontrastní" nahrazuje slovy "barevně a hmatově vnímatelné".

69. V § 38 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Je-li pevné schodiště pro cestující jedinou přístupovou cestou na nástupiště, musí umožňovat užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace2).".

70. V § 38 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Výtahy pro cestující musí umožňovat užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace2).".

71. V § 38 se doplňuje odstavec 18, který zní:

"(18) Pohyblivé schody a chodníky pro cestující musí umožňovat užívání osobami s omezenou schopností orientace2).".

72. V § 39 odst. 1 se slovo "označeny" nahrazuje slovy "vizuálně, hmatově, popř. zvukově vyznačeny2).".

73. V § 40 se za odstavec 8 vkládá nový odsta- vec 9, který zní:

"(9) Osvětlení veřejných staničních prostor se sdruženým (normálním a náhradním) osvětlením musí být automaticky ovládáno řídícím systémem osvětlení. Sdružené osvětlení veřejných prostor ve stanici, normální a nouzové osvětlení v tunelu musí umožňovat samostatné dálkové ovládání z místa určeného provozovatelem dráhy.".Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstav- ce 10 až 12.

74. V § 41 nadpis zní: "Technické parametry elektrických silnoproudých zařízení".

75. V § 41 odst. 1 se slovo "silová" nahrazuje slovem "silnoproudá" a v odstavci 13 se slovo "silových" nahrazuje slovem "silnoproudých".

76. V § 41 odst. 3 se tečka na konci věty nahrazuje středníkem a doplňují se slova "kabely musí být bezhalogenové v provedení oheň retardující se zvýšenou odolností proti šíření plamene - R, nebo ohniodolné s funkční schopností při požáru - V.".

77. V § 41 odst. 6 se v první větě slova "pro osvětlení nebo ze společného hlavního rozvaděče" zrušují.

78. V § 43 odst. 4 se na konci věty doplňují slova "a minimální doba, po kterou musí tento zdroj zajistit plnou funkčnost zabezpečovacího zařízení, je 10 minut.".

79. V § 43 odstavec 6 zní:

"(6) Jednopásové i dvoupásové kolejové obvody musí mít šuntovou citlivost nejméně 0,1 Ohm. Dvoupásové kolejové obvody musí mít měrnou svodovou admitanci mezi dvěma kolejnicovými pásy téže koleje nejvýše 0,5 S.km-1 (Siemens na kilometr), jde-li o upevnění kolejnice na pražcích, a nejvýše 0,05 S.km-1, jde-li o bezpražcové upevnění kolejnic. Pro jednopásové kolejové obvody platí hodnoty dvounásobné.".

80. V § 46 odst. 5 se slova "mohou být umístěny jen" nahrazují slovy "se umísťují" a doplňuje se věta, která včetně poznámky pod čarou č. 3a zní: "Další vedení a zařízení lze do těchto prostor umístit za podmínek stanovených provozovatelem dráhy v souladu s ustanovením zvláštního právního předpisu3a); použité kabely musí být bezhalogenové v provedení oheň retardující se zvýšenou odolností proti šíření plamene - R, nebo ohniodolné s funkční schopností při po- žáru - V.


3a)   § 5a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.".

81. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


"4)   Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.".

82. V § 48 odst. 5 písm. b) se slova "první hákové stěžejky nebo spojovací tyče" nahrazují slovy "prvního závěru".

83. V § 48 odst. 5 písm. d) se na konci doplňuje věta "Podrobnosti stanoví technická norma uvedená v příloze č. 5 v položce 172.".

84. Poznámka pod čarou č. 5 zní:


"5)   Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.".

85. V § 58 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větami "Zastávky musí umožňovat přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace2). Vlastnosti těchto úprav obsahuje technická norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 171.".

86. V § 87 odst. 13 se na konci doplňují věty, které včetně poznámky pod čarou č. 5a znějí: "Metody a přesnosti geodetických prací při výstavbě, montáži a kontrole geodetických parametrů lanové dráhy jsou obsaženy v technických normách uvedených v příloze č. 5 pod položkami 119 až 121. Porovnání testovaných parametrů se provádí s údaji zjištěnými v předcházející geodetické kontrole a současně s údaji zjištěnými při první geodetické kontrole. U první geodetické kontroly se zjištěné údaje porovnávají s údaji podle projektu. Technická zpráva o geodetické kontrole musí obsahovat:

a)   údaje o všech testovaných parametrech a jejich vyhodnocení,
b)   stanovení o způsobilosti nebo nezpůsobilosti lanové dráhy pro veřejný provoz na základě vyhodnocení testovaných parametrů,
c)   ověření výsledku geodetických prací5a).

5a)   § 12 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

87. V příloze č. 1 části 1 "Prohlídky a měření na dráze celostátní a dráze regionální" položce 14 ve druhém sloupci tabulky se za slova "nad 100 km.h-1" doplňují středník a slova "při každém druhém měření pro rychlosti nad 120 km.h-1 se měří dynamické účinky" a doplňují se položky 16 a 17, které znějí:

"16. Prohlídky  

přejezdy přejezdů  a přechody  

12 měsíců

17. Prohlídky budov  

provozní budovy  

12 měsíců".

88. V příloze č. 1 části 1 "Prohlídky a měření na dráze celostátní a dráze regionální" v položce 1 se za slova "určí provozovatel" doplňuje odkaz "1)" a za položku 17 se vkládá poznámka pod čarou č. 1, která zní:


"1)   Na tratích, na kterých je zastavena pravidelná drážní doprava a na tratích s traťovou rychlostí menší než 60 km/h, na kterých se provozuje pouze nákladní doprava do objemu 0,5 mil.hrtkm ročně, lze nahradit pěší obchůzku kontrolní jízdou podle položky č. 2 prováděnou v časovém intervalu, který určí provozovatel dráhy.".

89. V příloze č. 1 části 2 "Prohlídky a měření na vlečce" se doplňuje položka 11, která zní:

"11. 

Prohlídka  přejezdy přejezdů  a přechody a přechodů  na vlečce  

12 měsíců".

90. V příloze č. 1 se za část 6 doplňují slova"Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena.".

91. V příloze č. 2 se za slova "Pohyblivé schody" doplňují slova "dopravní zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí" a za slova "Strojovna výtahu, pohyblivých schodů, vzduchotechniky" se doplňují slova "vyprošťovací šachta výtahu".

92. V příloze č. 3 tabulkách č. 2 a č. 3 ve druhém sloupci se hodnota "3x220/380 V" a hodnota "400/230 V" nahrazuje hodnotou "230/400 V" a za tabulku č. 3 se doplňují slova"Poznámka: U zařízení instalovaných do 31. 12. 1993 lze ponechat instalovanou ochranu před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí podle původního projektu do doby nejbližší rekonstrukce.".

93. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 177/1995 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

94. V příloze č. 6 části A bodu 3 v uvozovací větě se slovo "účinnost" nahrazuje slovy "maximální účinnost modelových železničních" a písmeno c) zní:

"c) uspořádáním náprav,".

 95. V příloze č. 6 části A bod 5 a tabulka A1 znějí:

"5. Tratě se zařazují do traťových tříd A, B1, B2, C2, C3, (C4, D2), D3, D4, E4 a E5 uvedených v tabulce A1. Z provozních důvodů se tratě bez odůvodnění nezařazují do tříd C4 a D2.

Tabulka A1

(Tabulka není k dispozici v textové podobě)

96. V příloze č. 6 části A název obrázku č. 1 zní: "Modelové drážní vozidlo" a tabulka A2 a body 7 a 8 znějí:

Tabulka A2:

(Tabulka není k dispozici v textové podobě)

7. Trať se zařadí do příslušné traťové třídy, pokud na ní může být provozován nejvyšší možný počet modelových drážních vozidel s hmotnostními a rozměrovými parametry uvedenými v tabulce A2 pro tuto traťovou třídu.

8. Účinnost modelových drážních vozidel charakterizujících traťovou třídu a reálných vozidel se porovnává vyčíslením hodnoty největších ohybových momentů a posouvajících sil na prostém nosníku o libovolné vzdálenosti podpěr při zatížení nejvyšším možným počtem takovýchto vozidel.".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Stávající světelná přejezdová zabezpečovací zařízení se upraví podle požadavků § 4 odst. 6 a § 17 odst. 1 vyhlášky při nejbližší rekonstrukci nebo modernizaci.

2. Stávající prostory a zařízení sloužící cestujícím na dráze speciální podle ustanovení § 38 a 39 vyhlášky a zastávky na dráze tramvajové a dráze trolejbusové podle ustanovení § 58 vyhlášky se upraví pro umožnění přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace při nejbližší rekonstrukci nebo modernizaci.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

E-shop

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

JUDr. J. Hejda,Mgr. N. Bachroňová,Mgr. K. Divišová,JUDr. L. Finger,Mgr. M. Prosser Mgr. V. Vaněčková - Anag, spol. s r. o.

Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu právní úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné veřejnosti i podnikatelského sektoru. Organizační struktura a řada specifických ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech manželství (s příhlédnutím nového občanského zákoníku)

Přehled judikatury ve věcech manželství (s příhlédnutím nového občanského zákoníku)

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled ve věcech manželství zahrnuje komplexním způsobem zpracovanou judikaturu týkající se vstupu do manželství, vztahů mezi manžely, neplatnosti a neexistence manželství, majetkových práv mezi manžely ...

Cena: 592 KčKOUPIT

Zákon o myslivosti, komentář

Zákon o myslivosti, komentář

JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

V nakladatelství Wolters Kluwer právě vychází očekávaný komentář k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zpracovaný kolektivem zkušených autorů z řad odborníků v oblasti práva a myslivosti pod vedením Bohuslava Petra, místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích. Současný ...

Cena: 629 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.