Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


575

VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2004,

kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění vyhlášky č. 13/2003 Sb.

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), k provedení § 17 odst. 7 písm. f) energetického zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění vyhlášky č. 13/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)   celkovými ztrátami v distribučních elektroenergetických soustavách - rozdíl mezi množstvím elektrické energie na vstupu do distribuční soustavy a množstvím elektrické energie na výstupu z distribuční soustavy snížený o vlastní spotřebu provozovatele distribuční soustavy,".

2. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)   celkovými ztrátami v distribučních plynárenských soustavách - rozdíl mezi množstvím energie zemního plynu na vstupu do distribuční soustavy a množstvím energie zemního plynu na výstupu z distribuční soustavy snížený o vlastní spotřebu provozovatele distribuční soustavy,".

3. V § 2 odst. 1 písm. d) se slova "v hornině" nahrazují slovy "do horniny".

4. V § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)   celkovými ztrátami v přenosové soustavě - rozdíl mezi množstvím elektrické energie na vstupu do přenosové soustavy a množstvím elektrické energie na výstupu z přenosové soustavy,".

5. V § 2 odst. 1 se na začátku písmene f) vkládá slovo "průmyslovým".

6. V § 2 odst. 1 písmeno g) zní:

"g)   faktorem efektivity - Úřadem stanovená hodnota, o níž se upravuje průmyslový eskalační faktor a mzdový eskalační faktor,".

7. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:

"h)   lokální distribuční soustavou v plynárenství - distribuční soustava, která není přímo připojena k přepravní soustavě nebo má ke konci kalendářního roku počet připojených konečných zákazníků menší než 90 000,".

8. V § 2 odst. 1 písmeno i) zní:

"i)   mírou výnosnosti - vážené průměrné náklady kapitálu vyjádřené v procentech a stanovené analyticky Úřadem,".

9. V § 2 odst. 1 písmeno k) zní:

"k)   povolenými náklady - náklady bez odpisů nezbytné k zajištění licencované činnosti, jejichž výchozí hodnota je stanovena analyticky Úřadem,".

10. V § 2 odst. 1 se písmena l) a m) zrušují.Dosavadní písmena n) až u) se označují jako písmena l) až s).

11. V § 2 odst. 1 písm. l) se slovo "vstupující" nahrazuje slovy "na vstupu".

12. V § 2 odst. 1 písm. m) se slova "podle písmene e)" zrušují.

13. V § 2 odst. 1 písmeno n) zní:

"n)   povolenou mírou celkových ztrát v distribučních elektroenergetických soustavách - procentně vyjádřený podíl celkových ztrát v distribuční soustavě na celkovém množství elektrické energie na vstupu do distribuční soustavy, přičemž míra celkových ztrát je dána součtem povolené míry technických ztrát v distribuční soustavě a povolené míry obchodních ztrát korigované koeficientem snížení obchodních ztrát,".

14. V § 2 odst. 1 písmeno o) zní:

"o)   regionální distribuční soustavou v plynárenství - distribuční soustava připojená k přepravní soustavě,".

15. V § 2 odst. 1 písmeno p) zní:

"p)   regulovaným rokem - rok, pro který Úřad v daném kalendářním roce stanovuje ceny,".

16. V § 2 odst. 1 písmeno r) zní:

"r)   tarifem - Úřadem stanovená cena dodávky elektrické energie nebo cena elektrického výkonu pro různé skupiny chráněných zákazníků a Úřadem stanovené ceny za distribuci na distribuční úrovni nízkého napětí,".

17. V § 2 odst. 1 písmeno s) zní:

"s)   faktorem souvisejícím s otevíráním trhu - faktor zohledňující změnu stanovených povolených výnosů související s otevíráním trhu stanovený analyticky Úřadem,".

18. V § 2 odst. 1 se doplňují písmena t) až z), která znějí:

"t)   faktorem odběrných míst - faktor zohledňující změnu počtu odběrných míst,
u)   koeficientem faktoru odběrných míst - míra vlivu faktoru odběrných míst stanovená analyticky Úřadem,
v)   koeficientem mzdového eskalačního faktoru - míra vlivu mzdového eskalačního faktoru stanovená analyticky Úřadem,
w)   koeficientem snížení povolené míry obchodních ztrát - je hodnota, o niž Úřad upravuje povolenou míru obchodních ztrát,
x)   korekčním faktorem pro činnost distribuce elektřiny - faktor zohledňující nedodržení Úřadem stanovených povolených výnosů,
y)   korekčním faktorem pro činnost dodávky zemního plynu - faktor zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými náklady na nákup zemního plynu,
z)   korekčním faktorem pro činnost poskytování systémových služeb - faktor zohledňující skutečné náklady a výnosy za systémové služby.".

19. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a)   korekčním faktorem pro činnost přenosu elektřiny - faktor zohledňující skutečné náklady a výnosy za použití zařízení přenosové soustavy,
b)   korekčním faktorem pro činnost přepravy nebo distribuce zemního plynu - faktor zohledňující nedodržení Úřadem stanovených povolených výnosů,
c)   mzdovým eskalačním faktorem - faktor zohledňující vývoj indexu průměrné měsíční mzdy v průmyslu,
d)   povolenou mírou obchodních ztrát - procentně vyjádřený podíl rozdílu celkových ztrát a technických ztrát v elektroenergetické distribuční soustavě na celkovém množství elektrické energie na vstupu do distribuční soustavy,
e)   povolenou mírou technických ztrát - procentně vyjádřený podíl technických ztrát v elektroenergetické distribuční soustavě na celkovém množství elektrické energie na vstupu do distribuční soustavy,
f)   povoleným výnosem - výnos z licencované činnosti stanovený jako součet povolených nákladů, odpisů a zisku; u distribuce elektřiny členěný podle napěťových úrovní,
g)   proměnnými náklady - náklady na krytí celkových ztrát v přenosové soustavě nebo distribučních soustavách,
h)   regulační bází aktiv - hodnota majetku nezbytného k zajištění licencované činnosti; výchozí hodnota regulační báze aktiv je stanovena analyticky Úřadem,
i)   ziskem pro činnost dodávky elektřiny a zemního plynu - hodnota stanovená analyticky Úřadem,
j)   ziskem pro činnost poskytování systémových služeb - hodnota stanovená analyticky Úřadem,
k)   ziskem pro činnost přenosu elektřiny, distribuce elektřiny, přepravy zemního plynu a distribuce zemního plynu - hodnota získaná součinem míry výnosnosti a hodnoty regulační báze aktiv,
l)   změnou hodnoty odpisů - meziroční změna odpisů, jejíž hodnotu stanoví analyticky Úřad,
m)   změnou hodnoty regulační báze aktiv - meziroční změna regulační báze aktiv, jejíž hodnotu stanoví analyticky Úřad.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

20. V § 3 se v nadpisu slova "odvětví elektroenergetiky" nahrazují slovem "elektroenergetice".

21. V § 3 odst. 1 se číslo "2002" nahrazuje číslem "2005".

22. V § 3 písm. a) se slova "odst. 2" zrušují.

23. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:

"d)   poskytování systémových služeb;".

24. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)   dodávka elektřiny chráněným zákazníkům na distribuční úrovni nízkého napětí.".

25. V § 3 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

26. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 zní:

"§ 4
Způsob regulace v elektroenergetice

(1) Způsoby regulace cen jsou v návaznosti na § 3 stanoveny v souladu se zvláštním právním předpisem3).

(2) Ceny činností podle § 3 písm. c) až g) jsou individuální pro jednotlivé držitele licence.

(3) Ceny podle § 3 písm. c) jsou stanoveny postupem uvedeným v příloze č. 1.

(4) Ceny podle § 3 písm. d) jsou stanoveny postupem uvedeným v příloze č. 2.

(5) Ceny podle § 3 písm. e) jsou stanoveny postupem uvedeným v přílohách č. 3 a 4.

(6) Cena za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na distribučních napěťových úrovních velmi vysokého napětí a vysokého napětí se skládají ze dvou složek: ceny za rezervovanou kapacitu zařízení přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v Kč/MW a rok nebo měsíc a ceny za použití zařízení přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v Kč/MWh.

(7) Cena za distribuci elektřiny na distribuční napěťové úrovni nízkého napětí se skládá ze dvou složek: ceny za rezervovanou kapacitu zařízení distribuční soustavy v Kč vztažené ke jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a ceny za použití distribuční soustavy v Kč/MWh.

(8) Ceny za distribuci elektřiny jsou kumulativní vzhledem k tomu, že zahrnují také složku související s krytím nákladů za přenos elektřiny a za distribuci elektřiny v sousedních distribučních soustavách na napěťové úrovni velmi vysokého napětí, složku související s krytím části nákladů vyšších napěťových úrovní distribuční soustavy, složku související s příspěvkem pro decentrální výrobu a složku související s příspěvkem za zprostředkování plateb.

(9) Ceny za činnost uvedenou v § 3 písm. g) jsou stanoveny formou tarifů tak, aby byla dodržena průměrná cena příslušné činnosti stanovená Úřadem postupem uvedeným v příloze č. 5 a byl dodržen vztah

(není k dispozici v textové podobě)

(10) Cena na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla a postup kompenzace vícenákladů jsou stanoveny postupem uvedeným v příloze č. 6.

(11) Cena podle § 3 odst. 1 písm. f) je stanovena postupem uvedeným v příloze č. 7.

(12) Cena příspěvku pro decentrální zdroje vyvedené do distribučních sítí a postup kompenzace příspěvků jsou stanoveny postupem uvedeným v příloze č. 8.


3)   Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.".

27. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

"§ 5
Způsob tvorby a změny cen v elektroenergetice

(1) Způsob tvorby ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla je v souladu se zvláštním právním předpisem4).

(2) Způsob tvorby cen uvedených v § 4 odst. 3 až 5, 9 a 11 je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce, jehož forma a parametry stanovované Úřadem podle odstavce 4 zůstávají neměnné po celé regulační období, pokud Úřad nestanoví jinak v případě poskytnutí nesprávných údajů držitelem licence.

(3) Regulační období začíná 1. lednem 2005 a končí 31. prosincem 2009.

(4) Parametry regulačního vzorce, které jsou s výjimkou změny vyplývající z odstavce 2 po celou dobu trvání regulačního období neměnné, jsou stanoveny Úřadem pro držitele licence na přenos elektřiny nejpozději 7 měsíců před začátkem regulačního období, pro držitele licence na distribuci elektřiny a pro operátora trhu nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období v rozsahu:

a)   výchozí hodnota povolených nákladů a výchozí hodnota odpisů příslušných licencovaných činností; u činnosti distribuce elektřiny v členění podle napěťových úrovní distribuce,
b)   výchozí hodnota regulační báze aktiv licencovaných činností; u činnosti distribuce v členění podle napěťových úrovní distribuce,
c)   roční hodnota faktoru efektivity,
d)   povolený rámec rozptylu míry ztrát pro činnost přenosu elektřiny,
e)   povolená míra technických ztrát,
f)   povolená míra obchodních ztrát,
g)   koeficient snížení povolené míry obchodních ztrát,
h)   zisk pro činnost poskytování systémových služeb,
i)   část příjmů z aukcí, která je využita pro snížení povolených výnosů přenosu elektřiny,
j)   koeficient mzdového eskalačního faktoru,
k)   výchozí cena za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek operátorem trhu.

(5) Parametry regulačního vzorce, které jsou stanoveny Úřadem pro držitele licence na přenos elektřiny nejpozději 7 měsíců před začátkem každého regulovaného roku a pro držitele licence na distribuci elektřiny nejpozději 5 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jsou stanovovány v rozsahu:

a)   míra výnosnosti pro jednotlivé licencované činnosti, přičemž hodnota výnosnosti stanovená s platností pro celé regulační období se v jednotlivých letech upravuje pouze o případné změny sazby daně z příjmů podle zvláštního právního předpisu5),
b)   předběžné hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet cen regulovaného roku,
c)   předběžná cena silové elektřiny pro nákup ztrát v přenosové soustavě a v distribučních soustavách,
d)   faktor související s otevíráním trhu,
e)   korekční faktor pro jednotlivé držitele licence,
f)   povolený rámec rozptylu povolených výnosů pro činnost distribuce elektřiny,
g)   povolená míra celkových ztrát v přenosové soustavě,
h)   změna hodnoty regulační báze aktiv jednotlivých licencovaných činností; u činnosti distribuce v členění podle napěťových úrovní distribuce,
i)   změna hodnoty odpisů provozovatele přenosové soustavy.

(6) Provozovatelé lokálních distribučních soustav

a)   používají ceny a tarify provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož zařízení jsou připojeni, nebo
b)   požádají Úřad o stanovení individuálních povolených výnosů a povolených proměnných nákladů; pro stanovení cen a tarifů se v tomto případě použije postup obdobný s postupem platným pro provozovatele regionální distribuční soustavy, přičemž parametry stanovované Úřadem podle odstavců 4 a 5 jsou platné i pro příslušné provozovatele lokální distribuční soustavy. Úřad může v odůvodněných případech individuálně upravit rozsah nezbytně nutných ekonomických a technických údajů pro stanovení individuální ceny podle specifických vlastností distribučních soustav jednotlivých provozovatelů lokálních distribučních soustav.

(7) Úřad na vyžádání provozovatele lokální distribuční soustavy poskytne předběžně stanovené ceny a tarify provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož zařízení je připojen.

(8) Jednotliví provozovatelé regionálních distribučních soustav předloží Úřadu vždy do 30. dubna kalendářního roku a držitel licence na přenos elektřiny vždy do 15. května kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok údaje o skutečně dosažených výnosech licencované činnosti v posledním účetně ukončeném kalendářním roce, a to včetně podkladů pro jejich ověření, a dále podklady podle § 14.

(9) Návrh na změnu ceny za rezervovanou kapacitu zařízení přenosové soustavy v Kč/MW a rok, návrh na změnu ceny za použití zařízení přenosové soustavy v Kč/MWh a návrh na změnu cen za systémové služby je držitelem licence na přenos elektřiny předkládán do 30. června kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok.

(10) Ceny podle odstavce 9 jsou Úřadem stanoveny a sděleny do 31. července kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok provozovateli přenosové soustavy a provozovatelům regionálních distribučních soustav včetně ostatních cen potřebných pro výpočet.

(11) Návrhy na změnu kumulativní ceny elektřiny za rezervovanou kapacitu zařízení distribuční soustavy v Kč/MW a rok a kumulativní ceny za použití zařízení distribuční soustavy v Kč/MWh pro úrovně velmi vysokého napětí a vysokého napětí distribuce a dále návrh na změnu tarifů za službu distribuční soustavy na úrovni nízkého napětí pro regulovaný rok, návrh na změnu ceny dodávky elektřiny pro chráněné zákazníky včetně návrhu struktury tarifů pro jednotlivé zákaznické kategorie pro první rok regulačního období, odůvodněné nezbytnými údaji a výpočty, jsou předkládány provozovateli regionálních distribučních soustav Úřadu vždy nejpozději do 31. srpna kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok.

(12) Ceny podle odstavce 11 jsou Úřadem stanoveny a sděleny do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok provozovatelům regionálních distribučních soustav, provozovatelům lokálních distribučních soustav podle odstavce 7 na základě jejich žádosti.

(13) Návrhy na změnu kumulativní ceny elektřiny za rezervovanou kapacitu zařízení distribuční soustavy v Kč/MW a rok a kumulativní ceny za použití zařízení distribuční soustavy v Kč/MWh pro úrovně velmi vysokého napětí a vysokého napětí distribuce a dále návrh na změnu tarifů za službu distribuční soustavy na úrovni nízkého napětí pro regulovaný rok, návrh na změnu ceny dodávky elektřiny pro chráněné zákazníky včetně návrhu struktury tarifů pro jednotlivé zákaznické kategorie pro první rok regulačního období, odůvodněné nezbytnými údaji a výpočty, jsou předkládány provozovateli lokálních distribučních soustav podle odstavce 6 písm. b) Úřadu nejpozději do 15. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok.

(14) Ceny podle odstavce 13 jsou Úřadem stanoveny a sděleny do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok provozovatelům lokálních distribučních soustav.

(15) Návrhy na změnu cen za činnosti operátora trhu pro regulovaný rok, odůvodněné nezbytnými údaji a výpočty, jsou předkládány operátorem trhu Úřadu vždy do 30. června kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok.

(16) Ceny podle odstavce 15 jsou Úřadem stanoveny a sděleny do 31. července kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok operátorovi trhu.

(17) Tarify a ceny uplatňované v rámci licencovaných činností podle § 3 jsou s účinností od 1. ledna příslušného regulovaného roku stanoveny cenovými rozhodnutími Úřadu do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok.


4)   Vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla.
5)   Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

28. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6
Ověření výsledků regulace
a stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice

Korekční faktory v elektroenergetice jsou stanoveny způsobem uvedeným v příloze č. 9.".

29. § 7 se včetně nadpisu zrušuje.

30. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8
Činnosti s regulovanými cenami v plynárenství

(1) Od 1. ledna 2005 jsou regulovány ceny těchto činností:

a)   přeprava plynu,
b)   distribuce plynu
1.  provozovatelem regionální distribuční soustavy,
2.  provozovatelem lokální distribuční soustavy.

(2) Do doby úplného otevření trhu s plynem je regulována cena dodávky plynu:

a)   příslušným držitelům licence, kteří dodávají plyn chráněným zákazníkům připojeným k regionálním distribučním soustavám,
b)   chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě,
c)   chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k přepravní soustavě,
d)   chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k lokální distribuční soustavě.

(3) Od 1. ledna 2005 jsou regulovány ceny ostatních plynů dodávaných konečným zákazníkům.".

31. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zní:

"§ 9
Způsob regulace v plynárenství

(1) Způsoby regulace cen jsou v návaznosti na § 8 stanoveny zvláštním právním předpisem3).

(2) Ceny podle § 8 jsou stanovovány pro jednotlivé držitele licencí.

(3) Ceny podle § 8 odst. 1 písm. a) jsou stanoveny postupem uvedeným v příloze č. 10.

(4) Ceny podle § 8 odst. 2 písm. a) jsou stanoveny postupem uvedeným v příloze č. 11.

(5) Ceny podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 jsou stanoveny postupem uvedeným v příloze č. 12.

(6) Ceny podle § 8 odst. 2 písm. b) jsou stanoveny tak, aby byla dodržena průměrná cena příslušné činnosti stanovená Úřadem postupem uvedeným v příloze č. 13 a byl dodržen vztah

(není k dispozici v textové podobě)

(7) Ceny podle § 8 odst. 2 písm. c) jsou stanoveny postupem uvedeným v příloze č. 14.

(8) Základní kategorizace chráněných zákazníků ve smyslu § 9 odst. 6 je stanovena zvláštním právním předpisem6). Kategorizace chráněných zákazníků nad rámec tohoto zvláštního právního předpisu podléhá schválení Úřadu.


6)   Vyhláška č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky.".

32. § 10 včetně nadpisu zní:

"§ 10
Způsob tvorby a změny cen v plynárenství

(1) Způsob tvorby cen uvedených v § 9 odst. 3 až 7 je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce, jehož forma a parametry stanovované Úřadem podle odstavců 3 a 4 zůstávají neměnné po celé regulační období, pokud Úřad v případě poskytnutí nesprávných údajů držitelem licence nestanoví jinak.

(2) Regulační období začíná 1. lednem 2005 a končí 31. prosincem 2009.

(3) Parametry regulačního vzorce, které jsou s výjimkou změny vyplývající z odstavce 1 po celou dobu trvání regulačního období neměnné, jsou stanoveny Úřadem pro držitele licence na přepravu plynu, pro držitele licence na obchod s plynem dodávajícího plyn příslušným držitelům licence, kteří dodávají plyn chráněným zákazníkům připojeným k regionálním distribučním soustavám, nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období a pro příslušné držitele licence dodávající plyn chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě, nejpozději 15. září kalendářního roku předcházejícího začátek regulačního období v rozsahu:

a)   výchozí hodnota povolených nákladů a výchozí hodnota odpisů příslušných licencovaných činností,
b)   výchozí hodnota regulační báze aktiv příslušných licencovaných činností,
c)   roční hodnota faktoru efektivity,
d)   povolená míra celkových ztrát v přepravní soustavě,
e)   koeficient faktoru odběrných míst,
f)   koeficient mzdového eskalačního faktoru,
g)   hodnota povolené ztráty, popřípadě zisku podle § 11,
h)   zisk pro činnost podle § 8 odst. 2 písm. a).

(4) Parametry regulačního vzorce, které jsou stanoveny Úřadem pro držitele licence na přepravu plynu nejpozději 5 měsíců před začátkem každého regulovaného roku a pro držitele licence na distribuci plynu nejpozději 15. září kalendářního roku předcházejícího každý regulovaný rok, jsou stanovovány v rozsahu:

a)   míra výnosnosti pro jednotlivé licencované činnosti, přičemž hodnota výnosnosti stanovená s platností pro celé regulační období se v jednotlivých letech upravuje pouze o případné změny sazby daně z příjmů podle zvláštního předpisu5),
b)   faktor odběrných míst,
c)   korekční faktor pro jednotlivé držitele licence,
d)   cena plynu pro krytí ztrát v distribučních soustavách pro jednotlivé držitele licence a nákupní cena pro krytí ztrát v přepravní soustavě,
e)   faktor související s otevíráním trhu,
f)   povolená míra celkových ztrát v distribučních soustavách připojených na přepravní soustavu, přičemž povolená míra celkových ztrát v distribučních soustavách je pro jednotlivé držitele licence individuální,
g)   povolený rámec rozptylu povolených výnosů za činnost podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1,
h)   změna hodnoty regulační báze aktiv,
i)   změna hodnoty odpisů provozovatele přepravní soustavy,
j)   zisk pro činnost podle § 8 odst. 2 písm. b).

(5) Provozovatelé lokálních distribučních soustav

a)   používají pro konečné zákazníky ceny shodné s cenami provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož zařízení jsou připojeni, nebo
b)   požádají Úřad o stanovení individuálních povolených výnosů; pro stanovení cen se v tomto případě použije postup obdobný s postupem platným pro provozovatele regionální distribuční soustavy, přičemž parametry stanovované Úřadem podle odstavců 3 a 4 jsou platné i pro příslušné provozovatele lokální distribuční soustavy. Úřad může v odůvodněných případech individuálně upravit rozsah nezbytně nutných ekonomických a technických údajů pro stanovení individuální ceny podle specifických vlastností distribučních soustav jednotlivých provozovatelů lokálních distribučních soustav.

(6) Pro dodávku chráněným zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k lokální distribuční soustavě, se používají ceny

a)   shodné s cenami dodávky chráněným zákazníkům připojeným ke stejné regionální distribuční soustavě jako daná lokální distribuční soustava, nebo
b)   Úřad na základě žádosti příslušného držitele licence stanoví cenu dodávky individuálně, přičemž pro stanovení ceny se použije přiměřeně postup uvedený v příloze č. 13.

(7) Úřad na vyžádání provozovatele lokální distribuční soustavy poskytne předběžně stanovené ceny a tarify provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož zařízení je připojen.

(8) Změny cen podle § 8 odst. 1 písm. a) a b) bodu 1 jsou v průběhu regulačního období prováděny jednou ročně, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku. Změny spojené se změnou ceny energie lze provádět od 1. dubna, 1. července a 1. října regulovaného roku podle přílohy č. 15.

(9) Pokud dojde ke změně ceny pro chráněné zákazníky s roční fakturací mimo termín pravidelného odečtu, stanoví se spotřeba plynu procentuálním rozdělením měsíčních odběrů podle zvláštního právního předpisu6).

(10) Jednotliví držitelé licencí na přepravu plynu, uskladňování plynu, distribuci plynu, jejichž zařízení je připojeno k přepravní soustavě, a obchod s plynem předloží Úřadu vždy do 30. dubna kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok podklady podle § 14.

(11) Držitel licence na přepravu plynu předloží Úřadu do 15. srpna kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok návrh ceny přepravy, odůvodněný nezbytnými údaji a výpočty.

(12) Držitelé licence na obchod dodávající plyn příslušným držitelům licence, kteří dodávají plyn chráněným zákazníkům připojeným k regionálním distribučním soustavám, předloží Úřadu do 15. srpna kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok návrh ceny energie zemního plynu a návrh ceny za uskladňování zemního plynu pro chráněného zákazníka.

(13) Ceny podle odstavců 11 a 12 jsou Úřadem stanoveny a sděleny do 15. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok držiteli licence na přepravu plynu, držitelům licence na obchod dodávajícím plyn příslušným držitelům licence, kteří dodávají plyn chráněným zákazníkům připojeným k regionálním distribučním soustavám a jednotlivým držitelům licence na distribuci, jejichž zařízení je připojeno k přepravní soustavě.

(14) Jednotliví držitelé licence na distribuci plynu, jejichž zařízení je připojeno k přepravní soustavě, předloží Úřadu návrhy cen pro činnost podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 v souladu s § 9 odst. 8 do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok.

(15) Ceny podle odstavce 14 jsou Úřadem stanoveny a sděleny do 15. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok jednotlivým držitelům licence na distribuci plynu, jejichž zařízení je připojeno k přepravní soustavě, provozovatelům lokálních distribučních soustav podle odstavce 5.

(16) Úřad je oprávněn provést následné změny stanovené ceny energie zemního plynu v případě zjištěných odchylek od ceny nákupu zemního plynu. Změny ceny sdělí Úřad držiteli licence na přepravu, příslušným držitelům licence dodávajícím plyn chráněným zákazníkům a držitelům licence na distribuci plynu, jejichž zařízení je připojeno k přepravní soustavě, nejpozději do 30. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok.

(17) Návrhy změny ceny energie zemního plynu předkládá držitel licence na obchod s plynem dodávající plyn příslušným držitelům licence, kteří dodávají plyn chráněným zákazníkům připojeným k regionálním distribučním soustavám, Úřadu nejméně 2 měsíce před termínem změny ceny energie zemního plynu, s výjimkou změny ceny od 1. ledna regulovaného roku, kdy je návrh ceny předkládán k 15. říjnu, přičemž je uplatňován postup, který umožní současné změny této ceny v celém řetězci dodávek zemního plynu všem zákaznickým kategoriím. Ceny jsou stanoveny cenovými rozhodnutími Úřadu a zveřejněny nejpozději jeden měsíc před termínem změn cen.

(18) Nové ceny produktů a služeb uplatňovaných v rámci licencovaných činností a podléhajících cenové regulaci jsou s účinností od 1. ledna regulovaného roku stanoveny cenovými rozhodnutími Úřadu, a to nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok.".

33. § 11 včetně nadpisu zní:

"§ 11
Ověření výsledků regulace
a stanovení korekčních faktorů v plynárenství

Korekční faktory v plynárenství jsou stanoveny způsobem uvedeným v příloze č. 15.".

34. V § 12 odst. 3 se slovo "dodávky" zrušuje.

35. V § 13 se v nadpisu slovo "dodávky" zrušuje.

36. V § 13 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

37. V § 13 odst. 3 se slova "odstavcích 2 a 3" nahrazují slovy "odstavci 2".

38. V § 13 se odstavec 6 zrušuje.

39. V § 14 odst. 1 se za slovo "kalendářní" vkládají slova "nebo hospodářský".

40. V § 14 odst. 2 se za slovo "ekonomické" vkládají slova "a technické" a za slovo "kalendářní" vkládají slova "nebo hospodářský".

41. V § 14 odst. 2 se písmena a) a b) zrušují.Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena a) až g).

42. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 až 12 zní:

"§ 14a
Postup stanovení ceny při vzniku držitele licence a přeměny stávajících držitelů licence
v elektroenergetice a plynárenství

(1) Je-li udělena licence právnické osobě bez právního předchůdce nebo je-li udělena licence fyzické osobě v průběhu daného kalendářního roku a nevykonával-li tento držitel licence licencovanou činnost v předchozím kalendářním roce, použije Úřad při stanovení cen přiměřeně v elektroenergetice ustanovení § 5 a v plynárenství ustanovení § 10.

(2) Je-li v průběhu daného kalendářního roku udělena licence právnímu nástupci v důsledku splynutí9) dvou nebo více držitelů licence na stejnou činnost, platí pro takového držitele licence nadále ceny regulovaných činností stanovené pro právní předchůdce držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do konce daného kalendářního roku. Dojde-li v průběhu daného kalendářního roku ke sloučení10) dvou nebo více držitelů licence na stejnou činnost, platí pro držitele licence, na kterého přechází jmění zanikajícího nebo zanikajících držitelů licence, nadále ceny regulovaných činností stanovené pro zanikající držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do konce daného kalendářního roku.

(3) Dojde-li v průběhu daného kalendářního roku k převodu jmění držitele licence na jednoho společníka nebo akcionáře11), který je držitelem licence na stejnou činnost jako zanikající držitel licence nebo o takovou licenci žádá, platí pro něj nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce daného kalendářního roku. Dojde-li v průběhu daného kalendářního roku k rozdělení držitele licence jako právnické osoby12), platí pro právního nástupce nebo právní nástupce, pokud jsou držiteli licencí na stejnou činnost jako zanikající držitel licence, nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce daného kalendářního roku.

(4) Dojde-li v průběhu daného kalendářního roku k převodu nebo nájmu podniku či jeho části, který zahrnuje energetické zařízení sloužící výkonu licencované činnosti, platí pro nabyvatele nebo nájemce podniku nebo jeho části do konce daného kalendářního roku ceny regulovaných činností uplatňované převodcem nebo pronajímatelem na vymezeném území, kde je energetické zařízení umístěno.

(5) Pokud k účinkům splynutí nebo sloučení podle odstavce 2, rozdělení držitele licence či převodu jmění na společníka nebo akcionáře podle odstavce 3, nebo k převodu nebo nájmu podniku či jeho části podle odstavce 4, dojde po 30. listopadu daného kalendářního roku, vychází Úřad při stanovení regulovaných cen pro regulovaný rok z údajů poskytnutých právními předchůdci držitele licence, převodci nebo pronajímateli podniku nebo jeho části, a ceny stanovené pro tyto subjekty a jejich vymezená území pro následující regulovaný rok platí pro jejich právního nástupce, společníka nebo akcionáře, nebo nabyvatele nebo nájemce podniku nebo jeho části na celý regulovaný rok, případně pro jeho část při uplatnění postupu podle § 10 odst. 8. Stejně se postupuje i tehdy, pokud by právní účinky procesu sloučení, splynutí, rozdělení, převodu jmění na jednoho společníka nebo akcionáře nebo převodu nebo nájmu podniku či jeho části podle tohoto odstavce, zahájené v průběhu daného kalendářního roku, nastaly až k prvnímu dni regulovaného roku.


9)   § 69a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10)   § 69a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11)   § 69b zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12)   § 69c zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

43. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elelktronické podobě)

44. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elelktronické podobě)

45. Příloha č. 3 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elelktronické podobě)

46. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elelktronické podobě)

47. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elelktronické podobě)

48. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elelktronické podobě)

49. Příloha č. 7 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elelktronické podobě)

50. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elelktronické podobě)

51. Příloha č. 9 zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elelktronické podobě)

52. Příloha č. 10 zní:

"Příloha č. 10 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elelktronické podobě)

53. Příloha č. 11 zní:

"Příloha č. 11 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elelktronické podobě)

54. Příloha č. 12 zní:

"Příloha č. 12 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elelktronické podobě)

55. Příloha č. 13 zní:

"Příloha č. 13 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elelktronické podobě)

56. Příloha č. 14 zní:

"Příloha č. 14 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elelktronické podobě)

57. Příloha č. 15 zní:

"Příloha č. 15 k vyhlášce č. 438/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v elelktronické podobě)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Předseda:
Ing. Fiřt v. r.

E-shop

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

R. Waltr - C. H. Beck

- Komentář vysvětluje, která řízení a úkony podléhají placení soudních poplatků, kdo je poplatníkem, které soudy jsou příslušné k rozhodování o poplatcích, kdy vzniká poplatková povinnost, jak se stanoví výše poplatků, jakým způsobem se platí, jaké jsou následky jejich nezaplacení, ...

Cena: 530 KčKOUPIT

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 1. 10. 2017, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu napomáhají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ...

Cena: 1 480 KčKOUPIT

Základní práva - svazek první Důstojnost

Základní práva - svazek první Důstojnost

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky? Hlavním hrdinou tohoto souboru je tedy jednotlivec vzhlížející souběžně k různým sférám, v ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.