Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


560

ZÁKON

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), se mění takto:

1. V § 1 se za slova "zákon upravuje" vkládají slova "v souladu s právem Evropských společenství1)".

Poznámka pod čarou č. 1) zní:


"1)   Směrnice Rady 68/414/EHS ze dne 20. prosince 1968, kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy anebo ropných produktů, ve znění Směrnice Rady 98/93/ES.
Směrnice Rady 73/238/EHS ze dne 24. července 1973 o opatřeních ke zmírnění následků potíží v zásobování ropou a ropnými produkty.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 2 odstavec 2 zní:

"(2) Výše nouzových zásob ropy pro každou kategorii vybraných ropných produktů podle odstavce 5 musí, počínaje 31. prosincem 2005, trvale dosahovat úrovně vždy nejméně devadesátidenní průměrné spotřeby v předcházejícím kalendářním roce, ne však méně, než činí výše devadesátidenních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů České republiky. Čistým dovozem ropy a ropných produktů se rozumí dovozy ropy a ropných produktů snížené o uskutečněné vývozy ropy a ropných produktů.".

3. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Výše nouzových zásob pro každou kategorii vybraných ropných produktů podle odstavce 5 musí trvale dosahovat

a)   počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona úrovně nejméně osmdesátidenní průměrné spotřeby v předcházejícím kalendářním roce,
b)   počínaje 31. prosincem 2004 úrovně nejméně pětaosmdesátidenní průměrné spotřeby v předcházejícím kalendářním roce.".

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

4. V § 2 odst. 5 se slova "Za vybrané ropné produkty se považují" nahrazují slovy "Vybrané ropné produkty se rozdělují do těchto kategorií:".

5. V § 2 odst. 7 se slova "odstavců 2 a 7" nahrazují slovy "odstavců 2 a 8".

6. V § 2 odst. 8 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až f), která znějí:

"d)   nevydobytých ložisek ropy nacházejících se na území České republiky,
e)   v zásobnících námořních plavidel, nebo
f)   držené drobnými spotřebiteli.".

7. V § 2 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Výše nouzových zásob ropy a ropných produktů, jež má Česká republika povinnost udržovat, se přepočítává vždy k termínu 31. března každého roku podle spotřeby a čistého dovozu v předchozím kalendářním roce. V případě, že po tomto přepočtu nebude dosaženo výše zásob podle odstavce 2, zajistí Česká republika dosažení této výše nejpozději do 31. července daného kalendářního roku.".

8. V § 3 odst. 3 se slova "držitelem koncesované živnosti nebo držitelem" nahrazují slovy "právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, která k tomu má příslušné živnostenské oprávnění, nebo má".

9. V § 3 odstavec 4 zní:

"(4) Vláda je oprávněna udělit souhlas ke skladování nouzových zásob ropy na území jiného státu, který je členem Evropské unie, pokud s tímto státem uzavře dohodu o skladování nouzových zásob ropy. Návrh této dohody zašle Správa jménem České republiky k připomínkám Evropské komisi (dále jen "Komise"), kterou následně informuje o uzavření dohody. Nouzové zásoby ropy jiného členského státu je možné skladovat na území České republiky, pokud s tímto státem uzavře vláda dohodu o skladování nouzových zásob ropy jiného členského státu na území České republiky.".

10. V § 3 se doplňují odstavce 5 až 8, které znějí:

"(5) Dohoda o skladování nouzových zásob ropy na území jiného členského státu je uzavírána na dobu neurčitou a musí obsahovat závazek jiného členského státu, na jehož území jsou nouzové zásoby ropy skladovány, nebránit dovozu těchto zásob do České republiky v případě potřeby. Umožňuje-li dohoda jednostrannou výpověď, musí obsahovat ustanovení, že výpověď není účinná v době stavu ropné nouze; o každé výpovědi dohody Správa jménem České republiky neprodleně informuje Komisi.

(6) V souladu s uzavřenou dohodou o skladování nouzových zásob ropy České republiky na území jiného členského státu a v souladu s právem Evropských společenství sjedná Správa jménem České republiky s právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou oprávněnou ke skladování nouzových zásob ropy smlouvu, v níž bude stanoveno zejména

a)   místo skladování,
b)   množství skladované ropy a množství a kategorie ropných produktů,
c)   podmínky skladování, udržování, kontroly a dostupnosti nouzových zásob ropy,
d)   postupy k zajištění kontroly a identifikace zásob.

(7) Výše nouzových zásob ropy skladovaných na základě dohody a smlouvy podle odstavců 5 a 6 je zahrnována do celkové výše nouzových zásob ropy České republiky s výjimkou nouzových zásob ropy jiného členského státu skladovaných na území České republiky.

(8) Skladování nouzových zásob ropy pro jiný členský stát na území České republiky je možné pouze v souladu s dohodou o skladování nouzových zásob ropy jiného členského státu na území České republiky a na základě smlouvy uzavřené s právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou mající k tomu oprávnění podle odstavce 3; pro dohodu a smlouvu o skladování nouzových zásob ropy jiného členského státu na území České republiky platí obdobně odstavce 5 a 6.".

11. V § 6 odst. 2 se slova "práva hospodaření" nahrazují slovy "příslušnosti k hospodaření".

12. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7
Informační povinnost

V době hrozícího stavu ropné nouze, za stavu ropné nouze a v obdobích, kdy je průměrná měsíční dodávka ropy a ropných produktů do České republiky snížena více než o 7 % proti průměrné měsíční dodávce v předcházejícím kalendářním roce, jsou dovozci, zpracovatelé, distributoři ropy a ropných produktů a subjekty, které na území České republiky provádějí dobývání ložisek ropy, povinni předávat Správě informace o svých dovozech, vývozech a zásobách ropy a ropných produktů, o jejich zpracování a o dobývání ropy, a to na vyžádání Správy a ve lhůtách v tomto vyžádání stanovených. Tyto informace jsou povinni na vyžádání Správy poskytovat i při cvičeních stavů ropné nouze.".

13. V § 9 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až i), která včetně poznámky pod čarou č. 4) znějí:

"e)   odpovídá za roční přepočet výše nouzových zásob ropy a ropných produktů podle § 2 odst. 9 a z něj plynoucí dosažení výše nouzových zásob ropy stanovené v § 2 odst. 2 v termínech stanovených v § 2 odst. 9,
f)   předkládá Komisi a Mezinárodní energetické agentuře statistický přehled o stavu zásob ropy a ropných produktů vypracovaný podle jejich požadavků, včetně členění na data souhrnná a na data poskytnutá jednotlivými subjekty podle § 7,
g)   neprodleně informuje Komisi o každém hrozícím nebo realizovaném poklesu nouzových zásob ropy pod povinné minimum s uvedením důvodu takového poklesu a o opatřeních, která byla přijata ke zpětnému doplnění zásob včetně plánovaného termínu dosažení jejich plné výše,
h)   zpracovává plán, podle kterého bude Česká republika postupovat v případě stavu ropné nouze,
i)   plní úkoly, které pro Českou republiku vyplývají z Dohody o mezinárodním energetickém programu4) a které patří do působnosti Správy.

4)   Dohoda o mezinárodním energetickém programu, vyhlášená pod č. 46/2001 Sb. m. s.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

E-shop

Ochrana osobních údajů v praktických příkladech

Ochrana osobních údajů v praktických příkladech

JUDr. Alena Kučerová, Mgr. František Nonnemann - BOVA POLYGON

Publikace Ochrana osobních údajů v praktických příkladech volně navazuje na předchozí úspěšnou příručku Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích. Autoři využívají otázky a žádosti o konzultace, se kterými se setkávají především při své přednáškové činnosti, aby na příkladech ...

Cena: 288 KčKOUPIT

ÚZ č. 1132 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1132 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důležitými změnami od května 2016. Dále je zde zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o ochraně veřejného zdraví, ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Antidiskriminační zákon, komentář

Antidiskriminační zákon, komentář

Mgr. Bc. Jana Kvasnicová, Mgr. Jiří Šamánek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

"Již od časů Velké francouzské revoluce přijímáme v obecné rovině zásadu, že lidé se rodí rovni v důstojnosti a právech, a přesto je třeba přiznat si, že moderní antidiskriminační právo, vyjádřené v České republice především antidiskriminačním zákonem, budí mnoho emocí a tyto emoce ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.