Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


553

VYHLÁŠKA

ze dne 26. října 2004

o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Podmínky pro vypracování plánu
§ 1

Plán mysliveckého hospodaření v honitbě

(1) Plán mysliveckého hospodaření v honitbě (dále jen "plán") je písemně vypracovaný záměr uživatele honitby, jak bude od 1. dubna do 31. března roku následujícího (dále jen "hospodářský rok") v honitbě myslivecky hospodařit. Plán obsahuje cíle uživatele honitby zajišťující ochranu zvěře, cílevědomý chov a lov zvěře, včetně vývojových stádií zvěře.

(2) Plán podle povahy honitby se může skládat z těchto částí:

a)   plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 1),
b)   plán chovu a lovu pro zvěř drobnou (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 2),
c)   plán lovu ostatních druhů zvěře (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 3),
d)   plán péče o zvěř (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 4),
e)   plán společných lovů zvěře (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 5) a
f)   plán počtu loveckých psů (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 6).

(3) Přílohou plánu podle povahy honitby jsou zejména:

a)   výsledky sčítání zvěře (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 7),
b)   měsíční hlášení o plnění plánu (§ 36 odst. 4 zákona) (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 8),
c)   evidence výše škod způsobená zvěří v předchozím období na lesních a zemědělských porostech,
d)   výsledky porovnání kontrolních a srovnávacích ploch,
e)   porovnání vypracovaného plánu se záměry uvedenými v návrhu na uznání honitby a
f)   závěry a doporučení pro hospodaření se zvěří v oblasti chovu vypracované orgánem státní správy myslivosti, který vymezil příslušnou oblast chovu zvěře (§ 36 odst. 2 zákona),

doložené příslušnými doklady.

(4) Uživatel honitby poznamená v plánu, pokud mu držitel honitby ve lhůtě alespoň 15 dnů před termínem pro zpracování příslušné části plánu nesdělí výsledky porovnání kontrolních a srovnávacích ploch, neoznámí škody způsobené zvěří na lesních a zemědělských porostech za uplynulý rok a nesdělí záměr uvedený v návrhu na uznání honitby. Uživatel honitby rovněž v plánu poznamená, pokud mu orgán státní správy myslivosti, který vymezil příslušnou oblast chovu, v případě honitby, která byla zařazena do této oblasti, nesdělí závěry a doporučení.

(5) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   spárkatou zvěří - jelen evropský, daněk skvrnitý, muflon, srnec obecný, kamzík horský, jelenec běloocasý, sika Dybowského, sika japonský, prase divoké,
b)   drobnou zvěří - zajíc polní, bažant obecný, bažant královský, kachna divoká z voliérového chovu, krocan divoký,
c)   vzácnými a ohroženými druhy zvěře - koroptev polní, jeřábek lesní, tetřev hlušec, tetřívek obecný,
d)   ostatními druhy zvěře - králík divoký, holub hřivnáč, husa běločelá, husa polní, husa velká, kachna divoká, pokud nepochází z voliérového chovu, lyska černá, polák chocholačka, polák velký.

§ 2
Druhy zvěře a termíny pro vypracování plánu

(1) Plán každoročně vypracovává uživatel honitby v souladu se zvláštními právními předpisy1),2)

a)   pro všechny druhy zvěře, pro které byla honitba nebo její část zařazena do jakostních tříd a pro které byly stanoveny minimální a normované stavy zvěře a určeny jakostní třídy honitby nebo jejích částí,
b)   pro následující druhy, které hodlá lovit: králík divoký, bažant královský, holub hřivnáč, husa běločelá, husa polní, husa velká, kachna divoká, kachna divoká z voliérového chovu, lyska černá, polák chocholačka, polák velký,
c)   pro všechny druhy zvěře, které hodlá vypouštět do honitby (§ 5 odst. 2 zákona),
d)   pro vzácné a ohrožené druhy zvěře.

(2) Plán společných lovů zvěře je vypracováván pouze pro zajíce polního, bažanta obecného, bažanta královského, husu velkou, husu polní, husu běločelou, kachnu divokou a krocana divokého.

(3) Plán je vypracováván pro období hospodářského roku kromě selete a lončáka prasete divokého a krocana divokého, pro které se plán vypracovává od 25. dubna do 24. dubna roku následujícího.

(4) Jednotlivé části plánu se vypracují

a)   do 25. dubna u plánu chovu a lovu pro zvěř spárkatou, plánu péče o zvěř a plánu počtu loveckých psů,
b)   do 25. července u plánu lovu ostatních druhů zvěře a u plánu chovu a lovu pro zvěř drobnou a plánu společných lovů zvěře.

§ 3

(1) Při posuzování celkového stavu ekosystému se vychází z porovnání skutečného a cílového stavu ekosystému. Plán lovu zvěře se v návaznosti na toto posouzení upraví tak, aby se skutečné početní stavy zvěře po provedeném odlovu pohybovaly mezi minimálními a normovanými stavy (§ 3 odst. 2 zákona) blíže té hranici, která má odpovídat cílovému stavu ekosystému. Při splnění § 1 odst. 3 se k výsledkům tohoto porovnání nepřihlédne, pokud nejsou takové údaje uživateli honitby prokazatelně známy3).

(2) Podle výsledku porovnání1) kontrolních a srovnávacích ploch se upraví plán lovu zvěře tak, aby se skutečné početní stavy zvěře po provedeném odlovu pohybovaly mezi minimálními a normovanými stavy v takové výši, která bude odpovídat zajištěnému lesnímu porostu4). Při splnění § 1 odst. 3 písm. d) se k výsledkům tohoto porovnání nepřihlédne, pokud nejsou takové údaje uživateli honitby prokazatelně známy3).

(3) Na základě údajů o výši škod způsobených zvěří v uplynulém období na lesních a zemědělských porostech se upraví plán lovu zvěře tak, aby se skutečné početní stavy zvěře po provedeném odlovu pohybovaly mezi minimálními a normovanými stavy v takové výši, která nebude příčinou nepřiměřeného poškozování lesních a zemědělských porostů. Při splnění § 1 odst. 3 písm. c) se k výši škod v uplynulém období na lesních a zemědělských porostech nepřihlédne, pokud není uživateli honitby prokazatelně známo3), že v průběhu uplynulého období k takovým škodám došlo.

(4) V případě honitby, která je zařazena do oblasti chovu zvěře, se k závěrům a doporučením orgánu státní správy myslivosti, který příslušnou oblast chovu vymezil, přihlédne, pokud jsou uživateli honitby prokazatelně známy3).

§ 4

(1) Pokud není dále stanoveno jinak, v plánu se uvádějí počty zvěře, mysliveckých zařízení a loveckých psů v kusech, výměry honitby v celých hektarech.

(2) Pro účely vypracování plánů se samci dále uvedených druhů zvěře rozdělují vždy do tří věkových tříd takto:

a)   jelen evropský (příslušníci rodu Cervus):

-

jelen ve stáří od 1 roku do 4 let - I. věková třída,

-

jelen ve stáří od 5 do 8 let - II. věková třída a

-

jelen ve stáří od 9 let a více - III. věková třída,

b)   daněk skvrnitý:

-

daněk ve stáří od 1 roku do 3 let - I. věková třída,

-

daněk ve stáří od 4 do 6 let - II. věková třída a

-

daněk ve stáří od 7 let a více - III. věková třída,

c)   muflon:

-

muflon ve stáří od 1 roku do 3 let - I. věková třída,

-

muflon ve stáří od 4 do 6 let - II. věková třída a

-

muflon ve stáří od 7 let a více - III. věková třída,

d)   srnec obecný:

-

srnec ve stáří od 10 měsíců do 2 let - I. věková třída,

-

srnec ve stáří od 3 do 4 let - II. věková třída a

-

srnec ve stáří od 5 let a více - III. věková třída,

e)   kamzík horský:

-

kamzík ve stáří od 1 roku do 3 let - I. věková třída,

-

kamzík ve stáří od 4 do 7 let - II. věková třída a

-

kamzík ve stáří od 8 let a více - III. věková třída,

f)   jelenec běloocasý:

-

jelenec ve stáří od 1 roku do 3 let - I. věková třída,

-

jelenec ve stáří od 4 do 6 let - II. věková třída a

-

jelenec ve stáří od 7 let a více - III. věková třída,

g)   sika Dybowského:

-

jelen ve stáří od 1 roku do 4 let - I. věková třída,

-

jelen ve stáří od 5 do 8 let - II. věková třída a

-

jelen ve stáří od 9 let a více - III. věková třída,

h)   sika japonský:

-

jelen ve stáří od 1 roku do 4 let - I. věková třída,

-

jelen ve stáří od 5 do 8 let - II. věková třída a

-

jelen ve stáří od 9 let a více - III. věková třída,

i)   prase divoké:

-

kňour ve stáří od 1 do 2 let (lončák) - I. věková třída,

-

kňour ve stáří od 3 do 4 let - II. věková třída a

-

kňour ve stáří od 5 let a více - III. věková třída.

(3) V rámci schváleného plánu mysliveckého hospodaření se plánuje pro úpravu početních stavů zvěře lov takových jedinců samčího a samičího pohlaví daného druhu zvěře, jejichž odstranění z populace povede k udržování přírodní kvality genofondu zvěře a k cílenému zvyšování chovné kvality zvěře (§ 3 odst. 1 zákona).

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.
2)   Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.  347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č.  132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb. aě zákona č. 218/2004 Sb.
3)   § 24 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č.  309/2002 Sb.
4)   § 2 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č.  67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 149/2003 Sb.

E-shop

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Chalupa, Reiterman, Muzikář - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici dědického práva a navazuje na čtvrtou, pátou, šestou a sedmou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V), na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní rejstřík (VI) a na Obchodní korporace. VOS, KS a ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. Menší změny doznal katastrální zákon, zákon o ...

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1186 - Zahraniční obchod

ÚZ č. 1186 - Zahraniční obchod

Sagit, a. s.

Publikace zahrnuje soubor 23 aktualizovaných předpisů v platném znění, které upravují vývozní a dovozní licence, pojišťování a financování vývozu, mezinárodní koupi zboží, obchod s vojenským materiálem, chemickými zbraněmi, s předměty kulturní hodnoty a s ohroženými druhy živočichů a ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.