Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


528

VYHLÁŠKA

ze dne 30. září 2004

o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností v působnosti zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 5 odst. 7 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 21/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje požadavky na materiální a personální vybavení a na zaměření, organizaci a metody činnosti národní referenční laboratoře Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen "Ústav"), dalších národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří.

§ 2
Požadavky na materiální a personální vybavení
laboratoří

(1) Pro národní referenční laboratoř Ústavu se stanoví tyto požadavky:

a)   prostorové, přístrojové a materiální vybavení, odpovídající technické normě3),
b)   personál kvalifikovaný3) a vyškolený3) pro provádění a vyhodnocování laboratorních zkoušek,
c)   technické a personální předpoklady pro řešení odborných otázek a pro spolupráci s referenční laboratoří Evropských společenství,
d)   předpoklady pro zajištění komunikace na národní i mezinárodní úrovni, odpovídající technické normě3),
e)   vybavení pro zpracování, zabezpečení a sdílení dat, odpovídající technické normě3),
f)   v případě provádění pokusů na zvířatech prostorové a materiální vybavení a kvalifikovaný personál podle zvláštních právních předpisů4).

(2) Další národní referenční laboratoř, kterou ministerstvo schvaluje podle § 5 odst. 4 zákona pro odborné a zkušební úkony, které neprovádí Ústav, musí mít splněny požadavky podle odstavce 1 písm. a), d), e) a f) a dále musí mít

a)   personál kvalifikovaný3) a vyškolený3) pro provádění a vyhodnocování zkoušek v rozsahu schválení,
b)   technické a personální předpoklady pro řešení odborných otázek a pro spolupráci s Ústavem a referenční laboratoří Evropských společenství.

(3) Fyzická nebo právnická osoba, kterou ministerstvo jmenuje podle § 5 odst. 5 zákona referenční laboratoří k výkonu odborných činností podle § 5 odst. 1 zákona, musí mít splněny požadavky podle odstavce 1 písm. a), e) a f) a dále musí mít

a)   personál kvalifikovaný3) a vyškolený3) pro provádění a vyhodnocování zkoušek v rozsahu jmenování,
b)   administrativní, technické a personální předpoklady pro spolupráci s Ústavem a další národní referenční laboratoří,
c)   splněny podmínky pro udělení oprávnění podle zvláštních právních předpisů5).

§ 3
Požadavky na zaměření, organizaci a metody
činnosti laboratoří

(1) Národní referenční laboratoř Ústavu zajišťuje

a)   spolupráci s referenční laboratoří Evropských společenství, včetně vzdělávání pracovníků,
b)   spolupráci na vývoji, ověřování a validaci nových laboratorních postupů,
c)   publikaci jednotných pracovních postupů podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona a jejich průběžné doplňování,
d)   organizaci mezilaboratorních porovnávacích zkoušek podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona,
e)   provádění analýz v případě sporů týkajících se správnosti výsledků laboratorních zkoušek,
f)   podklady pro udělení, změnu, odejmutí nebo zrušení oprávnění udělovaného Ústavem podle § 5 odst. 1 zákona, prokazující způsobilost laboratoří fyzické nebo právnické osoby k výkonu odborných činností podle § 5 odst. 1 zákona, za podmínek podle zvláštních právních předpisů5),
g)   podklady pro činnost Ústavu podle § 5 odst. 4 zákona,
h)   podklady pro činnost Ústavu podle § 5 odst. 5 zákona,
i)   posouzení činnosti subjektů podle písmene f), dalších národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří,
j)   zpracování a předávání odborných informací, získaných od referenčních laboratoří Evropských společenství, popřípadě z jiných zdrojů, Ústavu,
k)   podklady pro zveřejnění seznamu referenčních laboratoří jmenovaných ministerstvem podle § 5 odst. 5 zákona ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

(2) Další národní referenční laboratoře podle § 5 odst. 4 zákona zajišťují v koordinaci s Ústavem

a)   činnosti podle odstavce 1 písm. a), b) a e),
b)   provádění laboratorních zkoušek požadovaných orgánem nebo osobou, jež o zkoušky žádá, a to ve stanovených termínech,
c)   předávání podkladů pro publikování jednotných pracovních postupů Ústavu podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona,
d)   zpracování a předávání odborných informací, získaných od referenční laboratoře Evropských společenství, popřípadě z jiných zdrojů, Ústavu.

(3) Referenční laboratoře podle § 5 odst. 5 zákona zajišťují v koordinaci s národní referenční laboratoří Ústavu

a)   činnost podle odstavce 1 písm. b),
b)   provádění laboratorních zkoušek požadovaných orgánem nebo osobou, jež o zkoušky žádá, a to ve stanovených termínech,
c)   svoji účast v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona, organizovaných nebo schválených Ústavem.

§ 4

Je-li národní referenční laboratoř Ústavu, popřípadě další národní referenční laboratoř jmenována referenční laboratoří Evropských společenství6), musí splňovat požadavky na materiální a personální vybavení a požadavky na zaměření, organizaci a metody činnosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských společenství6).

§ 5

Národní referenční laboratoř Ústavu, další národní referenční laboratoře a referenční laboratoře

a)   používají pro zkoušky metody stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských společenství7) a zvláštními právními předpisy8); pokud přímo použitelné předpisy Evropských společenství ani zvláštní právní předpisy tyto metody nestanoví, používají metody stanovené příslušnými technickými normami (CEN, ISO, ČSN); pokud nejsou metody stanovené ani příslušnými technickými normami, použijí takovou metodu, která je dostatečně vědecky podložená a ověřená v praxi,
b)   uplatňují při své činnosti aktuální poznatky a metody, jakož i vzájemnou výměnu informací na národní i mezinárodní úrovni,
c)   dodržují pravidla ochrany osobních údajů a obchodního tajemství9) v souladu se zvláštním právním předpisy10),
d)   provádějí v oboru své působnosti dostatečný počet laboratorních zkoušek, které umožní vytvoření funkčního systému kontroly kvality,
e)   mají ověřený systém kontroly jakosti podle požadavků příslušné referenční laboratoře Evropských společenství; pokud nejsou tyto požadavky stanoveny, pracují v souladu s příslušnou technickou normou3). To se nevztahuje na metody, které jsou ověřovány, vyvíjeny a validovány, a dále na metody, které svou povahou neumožňují splnění všech požadavků stanovených příslušnou technickou normou3).

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2004.

Ministr:
Ing. Palas v. r.


1)   Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
2)   Čl. 18 odst. 3 směrnice Rady 95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat.
3)   ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.
4)   Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č.  162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., zákona č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.
Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat.
5)   Například § 17 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000  Sb. a zákona č. 147/2002 Sb., § 10 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 317/ /2004 Sb.
6)   Čl. 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných organismech.
Čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.
7)   Například přílohy č. III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady č.  2003/2003.
8)   Například vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků, ve znění vyhlášky č. 497/2004 Sb., vyhláška č.  206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby.
9)   § 17 obchodního zákoníku.
10)   Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.  310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 480/2004  Sb.

E-shop

ÚZ č. 1153 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1153 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění předpisů, které byly od září 2016 změněny: zákon o cestovních dokladech, zákon o občanských průkazech a zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. Od listopadu se mění také zákon o právu shromažďovacím (oznamování a rozpouštění shromáždění, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1118 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

ÚZ č. 1118 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební spoření. ...

Cena: 289 KčKOUPIT

ÚZ č. 1093 - Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č. 1093 - Odměňování státních zaměstnanců

Zcela nové téma edice ÚZ obsahuje kompletní sadu předpisů pro odměňování státních zaměstnanců. Vedle katalogu správních činností, nařízení o platových poměrech zaměstnanců a nařízení o služebním hodnocení a jeho vazbě na osobní příplatek, zde najdete také vybraná ustanovení zákoníku ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.