Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 503/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 175, ze dne 24. 9. 2004

503

VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 5, § 55 odst. 6 a § 77 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 4 slova "buď jako směs konkrétních druhů ostatních odpadů ze skupi-ny 20 v odhadnutém hmotnostním poměru nebo tuto směs zařadí pod katalogové číslo v ní převládajícího druhu odpadu této kategorie, pokud k upuštění od dalšího třídění tohoto odpadu získá souhlas okresního úřadu podle § 16 odst. 2 zákona" nahrazují slovy "pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad".

2. V § 3 odstavec 5 zní:

"(5) Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné (označené *) označují "N", odpady zařazené jako odpady ostatní se označují "O" a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené symbolem "*" (tzv. zrcadlová položka), se označují jako "O/N". Odpadům uvedeným v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2 této vyhlášky) se vždy přiřazuje kategorie "N".".

3. V § 4 se v nadpisu slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a v odstavci 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

4. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 až 5 zní:

"§ 5
Podrobnosti o náležitostech oznámení
o přeshraničním pohybu odpadu

(1) Kromě náležitostí stanovených právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu2) a náležitostí stanovených v § 55 zákona musí být oznámení doplněno náležitostmi uvedenými v odstavcích 2 až 5. Tyto náležitosti jsou shodné pro případ jednotlivé přepravy odpadu i pro případ obecného oznámení3), které se týká více přeprav téhož odpadu přepravovaného za stejným účelem témuž příjemci po dobu nejvýše jednoho roku.

(2) Oznámení o plánované přepravě odpadu musí vždy obsahovat informaci o zajištění finanční záruky nebo pojištění podle čl. 27 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 a § 57 zákona. Je-li záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny.

(3) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu, s výjimkou tranzitu přes Českou republiku, jsou:

a)   informace o původu odpadu a o složení odpadu doložená druhu odpadu odpovídající analýzou, provedenou akreditovanou laboratoří. Analýza se nevyžaduje, souhlasí-li s tím všechny příslušné orgány pro odesílání, příjem a tranzit, dále jen "dotčené příslušné orgány",
b)   kalkulace a další doklady a podklady, které odůvodňují výši složené finanční záruky nebo pojištění podle čl. 27 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 a § 57 zákona.

(4) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu do České republiky jsou:

a)   kopie souhlasu uděleného podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován, nebo kopie hlášení zasílaného obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 39 odst. 3 zákona, jedná-li se o zařízení, ve kterém jsou odpady využívány podle § 14 odst. 2 zákona,
b)   kopie kolaudačního rozhodnutí zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován, vydaného podle zvláštního právního předpisu4); tato náležitost se vyžaduje pouze v případě, že se jedná o zařízení podle § 14 odst. 2 zákona,
c)   údaj o kapacitě zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován,
d)   informace o nákladech na využití odpadu a o nákladech na odstranění zbytkového odpadu, jedná-li se o přepravu za účelem využití,
e)   kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny příjemce,
f)   v případě, že součástí předloženého záměru přeshraniční přepravy odpadu do České republiky jsou operace, které nevedou ke konečnému využití nebo odstranění odpadu (operace R12, R13, D13, D14, D15 podle příloh č. 3 a 4 zákona), je nutno doložit i následující náležitosti:
jsou-li odpady přepravovány za účelem jejich využití některým ze způsobů využití odpadu R1 až R11 podle přílohy č. 3 zákona, kterému předchází aplikace některého ze způsobů využití odpadu R12 nebo R13 v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a), c) a d) i pro zařízení, které využití některým ze způsobů R12 nebo R13 provede, nebo
jsou-li odpady přepravovány za účelem jejich odstranění některým ze způsobů D1 až D12 podle přílohy č. 4 zákona, kterému předchází aplikace některého ze způsobů D13 až D15 v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a) a c) i pro zařízení, které odstranění ně-kterým ze způsobů D13 až D15 provede, nebo
je-li v oznámení uveden některý ze způsobů využití odpadu R12 nebo R13, informace o způsobu následného využití (R1 až R11); v případě, že následné využití bude provedeno v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a), b), c) a d) i pro zařízení, které následné využití provede, nebo
je-li v oznámení uveden některý ze způsobů odstranění odpadu D13 až D15, informace o způsobu následného odstranění (D1 až D12); v případě, že následné odstranění bude provedeno v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a) a c) i pro zařízení, které následné odstranění provede.

(5) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu z České republiky jsou:

a)   adresa skladu v České republice, do kterého bude odpad vrácen v případě, že přeprava nebyla dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s právními předpisy Evropských společenství2),
b)   jeden z následujících dokladů:
kopie souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 zákona, pokud odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je mu přiřazena kategorie nebezpečný odpad,
kolaudační rozhodnutí skladu uvedeného pod písmenem a), pokud odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je mu přiřazena kategorie ostatní odpad,
kopie souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení např. ke sběru a výkupu odpadu, pokud odpad nevzniká při činnosti oznamovatele,
c)   kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny oznamovatele.

(6) Doklady doprovázející přeshraniční přepravu odpadů, způsob vyplňování nákladního listu5) a jeho pohyb jsou uvedeny v příloze č. 3.


2)   Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění pozdějších předpisů.
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním nákladním listu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační povinnost členských států podle článku 41 odstav-ce 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93.
3)   Článek 28 Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.
4)   Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5)   Nákladním listem se pro účely vyhlášky rozumí doklad skládající se z formuláře oznámení a z formuláře pro pohyb/sledování odpadů. Uvedený název vychází z revidovaného a v databázi ISPAP uvedeného rozhodnutí Komise č.  94/774/ES.".

5. § 6 zní:

"§ 6

Vzor potvrzení o převzetí kauce celním úřadem podle § 77 odst. 9 zákona je uveden v příloze č. 4.".§ 7 a 8 se včetně nadpisů zrušují.

6. V příloze č. 1 v podskupině 10 08 se katalogo-vé číslo druhu odpadu "10 05 11" nahrazuje číslem "10 08 11".

7. V příloze č. 1 a v příloze č. 2 se v názvu odpadu pod katalogovým číslem 13 01 01 za slovem "PCB" odkaz na poznámku pod čarou č. 1 zrušuje.

8. V příloze č. 1 v podskupině 10 12 pod katalogovým číslem 10 12 10 se v názvu druhu odpadu číslo "10 12 19" nahrazuje číslem "10 12 09".

9. V příloze č. 1 v podskupině 13 07 se katalogo-vé číslo druhu odpadu "03 07 03*" nahrazuje čís- lem "13 07 03*".

10. V příloze č. 1 a v příloze č. 2 v názvu podskupiny 14 06 se za slovem "Odpadní" zrušuje předložka "z".

11. V příloze č. 1 a v příloze č. 2 se v názvu podskupiny 16 02 doplňuje za slovem "zařízení" číslo poznámky pod čarou "1)".Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)   Podrobnější zařazování podle jednotlivých typů elektrozařízení pouze pro účely evidence a ohlašování elektrozařízení a elektroodpadu je stanoveno vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.".

12. V příloze č. 1 v podskupině 16 05 pod katalogovým číslem 16 05 09 se v názvu druhu odpadu číslo "06 05 07" nahrazuje číslem "16 05 07".

13. V příloze č. 1 v podskupině 16 09 se v názvu druhu odpadu pod katalogovým číslem 16 09 04* slovo "neurčenáé" nahrazuje slovem "neurčená".

14. V příloze č. 1 v podskupinách 18 01, 18 02 a 20 01 se u katalogových čísel 18 01 09, 18 02 08 a 20 01 32 doplňuje označení kategorie "*".

15. V příloze č. 1 v podskupinách 18 01 a 18 02 se na konci názvu druhů odpadů pod katalogovými čísly 18 01 01 a 18 02 01 doplňuje číslo poznámky pod čarou "3a".Poznámka pod čarou č. 3a zní:


"3a)   Odpadům použitých ostrých předmětů se přiřazuje kategorie nebezpečný odpad podle § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 zákona především s ohledem na šíření infekce.".

16. V příloze č. 1 v podskupinách 18 01 a 18 02 se na konci názvu druhu odpadu pod katalogovými čísly 18 01 03 a 18 02 02 za slovo "infekce" doplňuje číslo poznámky pod čarou "3b" .Poznámka pod čarou č. 3b zní:


"3b)   Odstraněním nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace, jejíž účinnost byla prověřena dlouhodobým zkoušením a prokazatelně dokázána.

17. V příloze č. 1 v podskupině 18 01 se na konci názvu druhu odpadu pod katalogovým číslem 18 01 04 vypouští závorka se slovy "(např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)".

18. V příloze č. 1 v podskupině 18 02 se v názvu druhu odpadu pod katalogovým číslem 18 02 08 číslo "18 01 07" nahrazuje číslem "18 02 07".

19. V příloze č. 1 se v poznámce pod čarou č. 5 doplňuje číslo vyhlášky "383/2001".

20. V příloze č. 2 v podskupině 13 07 se katalogové číslo 03 07 03* nahrazuje číslem "13 07 03*".

21. V příloze č. 2 se katalogová čísla včetně názvů druhů odpadů 10 12 11, 17 03 01, 18 01 03, 18 01 06, 18 02 02, celá podskupina 19 03 Stabilizované/solidifikované odpady4) zrušují.

22. Příloha č. 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

23. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

24. Přílohy č. 5 až 10 se zrušují.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2004.

Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

E-shop

Kompendium judikatury - Exekuční titul

Kompendium judikatury - Exekuční titul

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva, zaměřené tentokrát na ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.