Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 483/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 166, ze dne 7. 9. 2004
  • Legislativní proces: sněmovní tisk 593
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

483

ZÁKON

ze dne 29. července 2004,

kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slova "povinnosti vlastníků sbírek muzejní povahy" vkládají slova " , upravují se veřejné služby, vybrané veřejné služby a standardizované veřejné služby poskytované muzei a galeriemi a stanoví se podmínky jejich poskytování".

2. V § 2 se doplňují odstavce 3 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 1) znějí:

"(3) Muzeem je instituce, která získává a shromažďuje přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumá prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytváří sbírky, které trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává, umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku. Galerií je muzeum specializované na sbírky výtvarného umění.

(4) Veřejnými službami poskytovanými muzeem nebo galerií jsou služby, které slouží k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti (dále jen "veřejná služba"). Veřejné služby jsou zčásti nebo zcela financovány z veřejných rozpočtů.

(5) Vybranými veřejnými službami jsou veřejné služby podle odstavce 4 spočívající ve zpřístupňování a využívání sbírek nebo jednotlivých sbírkových předmětů a poznatků o přírodě a historii z nich získaných prostřednictvím muzejních výstav, muzejních programů, muzejních publikací a poskytování informací o přírodě nebo společnosti, získaných studiem přírodnin nebo lidských výtvorů, sbírek a sbírkových předmětů nebo prostředí, z něhož jsou sbírkové předměty získávány.

(6) Standardizovanými veřejnými službami jsou vybrané veřejné služby podle odstavce 5, pro něž jsou stanoveny standardy tímto zákonem v rozsahu a struktuře zaručujícími jejich územní, časovou, ekonomickou a fyzickou dostupnost.

(7) Poskytovateli standardizovaných veřejných služeb jsou muzea a galerie, které spravují sbírky zapsané v centrální evidenci sbírek (dále jen "centrální evidence"), jejichž vlastníkem je Česká republika nebo územní samosprávný celek, (dále jen "poskytovatel"). Síť poskytovatelů zveřejní Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") v informačním systému s dálkovým přístupem.1)

(8) Garanty poskytování standardizovaných veřejných služeb jsou zřizovatelé poskytovatelů, nebo ti, kdo vůči poskytovatelům plní funkci zřizovatele (dále jen "garanti").


1)   § 2 písm. o) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) a 2) se označují jako poznámky pod čarou č. 2) a 4), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

3. Nadpis § 3 zní: " Centrální evidence".

4. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Ministerstvo vede centrální evidenci.".

5. V § 9 odst. 1 písm. f) se za slovo "vystavováním" vkládají slova " , veřejným předváděním jejich vzhledu, popřípadě funkce" a za slovo "vystavování" se vkládají slova "nebo veřejnému předvádění jejich vzhledu, popřípadě funkce".

6. V § 10 se odstavec 6 zrušuje.

7. Za § 10 se vkládají nové § 10a a 10b, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3) znějí:

" Standardy
§ 10a

(1) Standardem územní dostupnosti je síť poskytovatelů, zveřejněná ministerstvem podle § 2 odst. 7.

(2) Standardem časové dostupnosti je zajišťování standardizovaných veřejných služeb poskytovateli v tomto stanoveném rozsahu a struktuře:

a)   zpřístupnění sbírky, kterou poskytovatel spravuje, nebo vybraných sbírkových předmětů této sbírky, popřípadě sbírkových předmětů zapůjčených z jiných tuzemských či zahraničních muzeí nebo galerií, prostřednictvím muzejních výstav, se stanovenou návštěvní dobou v každém kalendářním roce,
b)   každoroční pořádání muzejních programů, čerpajících ze sbírkových předmětů ze sbírky, kterou poskytovatel spravuje, nebo ze sbírkových předmětů zapůjčených, nebo z poznatků o přírodě nebo historii, získaných zkoumáním sbírkových předmětů nebo předmětů obdobných, nebo výzkumem prostředí, z nějž jsou tyto předměty získávány, pro širokou veřejnost včetně specifických skupin návštěvníků, například dětí a mládeže, osob se zdravotním postižením, seniorů, národnostních menšin,
c)   každoroční zpracování informací o činnosti poskytovatele ve výroční zprávě zveřejněné prostřednictvím tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem1) a dále každoroční zpracování zpráv nebo informací o muzejních programech nebo muzejních publikací o poznatcích o přírodě nebo historii získaných zkoumáním sbírkových předmětů nebo předmětů obdobných nebo výzkumem prostředí, z nějž jsou sbírkové předměty získávány,
d)   zajištění průběžného poskytování informací o sbírce, kterou poskytovatel spravuje, o připravovaných expozicích, výstavách, muzejních programech, vlastní ediční činnosti, o přírodě nebo historii území, na němž poskytovatel působí, nebo informací o ostatních poskytovatelích,
e)   zpracování odborných posudků, expertíz, stanovisek a pojednání v oborech své působnosti s využitím sbírky, kterou poskytovatel spravuje, poznatků o přírodě nebo historii území, v němž působí, a poznatků z výzkumu prostředí, z nějž získává sbírkové předměty, na základě žádosti a za úplatu.

(3) Standardem ekonomické dostupnosti je poskytování zlevněného, skupinového nebo volného vstupného, a to pro děti do 6 let, žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, seniory a pro skupiny žáků nebo studentů čítající alespoň 5 osob včetně pedagogického doprovodu a pro osoby a skupiny osob se zdravotním postižením.

(4) Standardem fyzické dostupnosti je odstraňování, pokud to stavební podstata příslušné nemovitosti dovolí nebo to není z jiných závažných důvodů vyloučeno, architektonických a jiných bariér znemožňujících osobám s omezenou schopností pohybu a orientace užívání standardizovaných veřejných služeb.

(5) Zajišťování standardizovaných veřejných služeb podle stanovených standardů může být omezeno nebo pozastaveno pouze dočasně a na dobu nezbytně nutnou

a)   při rekonstrukci nebo nezbytné údržbě budovy poskytovatele, v níž jsou služby poskytovány, kdy nelze umožnit vstup návštěvníků,
b)   při přípravě instalace nové expozice nebo její nezbytné změně,
c)   provádí-li poskytovatel dlouhodobé práce nezbytné pro záchranu sbírky, kterou spravuje,
d)   probíhá-li stěhování poskytovatele do jiných prostor, nebo
e)   při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech po předchozím souhlasu garanta.

(6) Zajišťování standardizovaných veřejných služeb podle odstavců 2 a 3 a omezení nebo pozastavení zajišťování standardizovaných veřejných služeb podle odstavce 5, včetně jejich způsobu a rozsahu, poskytovatel veřejně oznámí. Za veřejné oznámení se považuje oznámení prostřednictvím tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem1) nebo vývěskou na budově poskytovatele.

§ 10b

(1) Garanti jsou povinni

a)   určit poskytovatelům zřizovací listinou obory, v nichž působí, a území, z nějž převážně získávají jednotlivé sbírkové předměty, a to v souladu s charakteristikou sbírek, uvedenou v centrální evidenci a s tradiční sběrnou oblastí muzea nebo galerie,
b)   stanovit poskytovatelům zřizovací listinou poskytování standardizovaných veřejných služeb podle tohoto zákona do hlavního předmětu jejich činnosti,
c)   zajistit poskytovatelům podmínky pro plnění standardizovaných veřejných služeb podle standardů stanovených v § 10a odst. 2 až 4.

(2) Garantům, pokud nejsou organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací zřízenou organizační složkou státu, mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu poskytnuty účelově určené dotace podle zvláštního právního předpisu3) na zajištění standardizovaných veřejných služeb podle standardů stanovených v § 10a odst. 2 až 4.


3)   Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.".

8. V § 11 odst. 1 se za slovo "vystavování," vkládají slova "veřejného předvádění vzhledu, popřípadě funkce,".

9. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:

"§ 15a

Ministerstvo může v případech hodných zvláštního zřetele, odůvodněných veřejným zájmem, rozhodnutím zřídit muzea a galerie jako příspěvkové organizace. Za obdobných podmínek může ministerstvo takovou příspěvkovou organizaci rozdělit, sloučit s jinou příspěvkovou organizací s obdobným předmětem činnosti nebo zrušit. Dále může ministerstvo za obdobných podmínek převzít od jiného zřizovatele s jeho souhlasem již existující muzeum či galerii včetně jejich věcí, práv a závazků a zřídit je jako příspěvkovou organizaci.".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Garanti splní povinnosti uvedené v § 10b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 122/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se tohoto institutu. Přehled je tématicky rozdělen podle úpravy ...

Cena: 964 KčKOUPIT

Vzory korespondence podle daňového řádu + CD, 2. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu + CD, 2. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté „éře“ ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Transformace a restrukturalizace podniku

Transformace a restrukturalizace podniku

Jaroslav Schönfeld a kolektiv - C. H. Beck

Jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat? Jakými způsoby je možné řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze tato řešení krize podniku financovat? Jak se projevuje úpadek podniku, co to je mezera krytí a jaké důsledky má úpadek pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.