Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 475/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 162, ze dne 26. 8. 2004

475

VYHLÁŠKA

ze dne 12. srpna 2004,

kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 1, § 7 a 8 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) písemné prohlášení o nediskriminačním přístupu ke svým členům,".
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

 2. V § 13 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 6a znějí:

"(3) Provádí-li se testování a posuzování koní v klasických disciplínách jezdeckého sportu, formou dostihů, formou chovatelských přehlídek nebo chovatelských výstav (dále jen "soutěž"), nesmí podle pravidel jezdeckého sportu, podle dostihového řádu nebo podle jiných soutěžních pravidel docházet k diskriminaci6a) koní registrovaných v jiných členských státech Evropské unie nebo pocházejících z jiných členských států Evropské unie, a to zejména jde-li o kritéria pro přihlašování do soutěží, testování a posuzování koní v průběhu soutěží, peněžní výhry nebo jiné zisky, které mohou ze soutěží plynout. Toto ustanovení neplatí pro soutěže pořádané na testování vlastností koní zapsaných v určité plemenné knize, pro regionální šlechtitelské soutěže nebo pro soutěže tradičního nebo historického charakteru.

(4) Podíl z peněžní výhry nebo jiného zisku, které plynou ze soutěží, určený pro zachování, rozvoj nebo zkvalitnění chovu koní, nesmí překročit výši 20 %.


6a)   Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.".Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 5 až 9.

3. V § 13 odst. 6 věta první zní: "Uznaná chovatelská sdružení a oprávněné osoby vedou záznamy o výsledcích testování a posuzování klisen a hřebců, které včetně seznamu6b) soutěží uvedených v odstavci 3 větě poslední zasílají nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku osobě pověřené vedením ústřední evidence.".Poznámka pod čarou č. 6b zní:


"6b)   Rozhodnutí Komise 92/216/EHS ze dne 26. března 1992 o sběru dat týkajících se soutěží koňovitých podle čl. 4 odst. 2 směrnice Rady 90/428/EHS.".

4. V § 13 odst. 8 se na konci věty druhé doplňují slova "podle odstavce 2 písm. c)".

5. V § 30 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

6. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu A. Testování a posuzování užitkových vlastností I. Mléčná užitkovost se v písmenu a) variantě A?4 v bodu 1 slova "v rozmezí 24 až 36 dní" nahrazují slovy "v rozmezí 22 až 37 dní".

7. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu A. Testování a posuzování užitkových vlastností IV. Růstová schopnost v odstavci Hlavní zásady zkoušky vlastní užitkovosti v písmenu e) se slova " ; v případě volného ustájení je zajištěna fixace při krmení krmnou směsí, nebo dávkování jadrného krmiva pomocí krmných boxů s využitím mikročipů v obojcích" zrušují.

8. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu A. Testování a posuzování užitkových vlastností V. Masná užitkovost plemen kombinovaného typu se v odstavci Hlavní zásady testování masné užitkovosti písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

9. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu B. Popis a hodnocení zevnějšku I. Lineární popis a hodnocení zevnějšku krav v odstavci Hodnocení se v písmenu b) slova "v období 30 - 300 dnů" nahrazují slovy "pro potřeby kontroly dědičnosti v období 30 - 210 dnů".

10. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku I. Lineární popis a hodnocení zevnějšku krav se v odstavci Lineární popis v písmenu b) slova " ; minimální rozsah znaků podle hodnocených plemen je uveden v tabulce č. 1" zrušují.

11. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku I. Lineární popis a hodnocení zevnějšku krav se tabulka č. 1 zrušuje.

12. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku I. Lineární popis a hodnocení zevnějšku krav se věta "Pro účely kontroly dědičnosti se u krav zjišťují tělesné rozměry podle tabulky č. 4." nahrazuje větou "Pro účely kontroly dědičnosti se u krav zjišťuje výška v kříži.".

13. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku I. Lineární popis a hodnocení zevnějšku krav se tabulka č. 4 zrušuje.

14. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku II. Lineární popis a hodnocení zevnějšku plemenných býků se v odstavci Hodnocení zrušuje písmeno b).Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

15. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku II. Lineární popis a hodnocení zevnějšku plemenných býků se v odstavci Lineární popis věta "Provádí se u znaků uvedených v tabulce č. 1 a upravovaných v souladu se změnami doplněnými a vyhlášenými uznaným chovatelským sdružením, alespoň v období mezi 3 a 4 rokem věku býka." zrušuje.

16. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku II. Lineární popis a hodnocení zevnějšku plemenných býků se v odstavci Pro účely lineárního popisu a hodnocení zevnějšku písmeno b), které zní: "při provádění lineárního popisu zevnějšku mezi 3 a 4 rokem věku býka", zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

17. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku tabulka č. 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2004.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

E-shop

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bc. Zdeněk Šenk - Anag, spol. s r. o.

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ÚZ č. 1108 - Oceňování majetku 2016

ÚZ č. 1108 - Oceňování majetku 2016

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem jsou podrobná pravidla pro oceňování pozemků, staveb (budovy, haly, rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty, chalupy, inženýrské stavby, bytové jednotky, garáže a další), oceňování práva ...

Cena: 125 KčKOUPIT

DPH a daňové doklady

DPH a daňové doklady

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především se změnami, které přináší novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 v oblasti daňových dokladů. Podrobně jsou vysvětlena základní pravidla pro vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti a pravidla pro jejich doručování a ...

Cena: 272 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.