Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 452/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 151, ze dne 4. 8. 2004

452

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 16. června 2004,

kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 8 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 82/2004 Sb.:

§ 1
Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy

(1) Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") při posuzování analýzy a hodnocení rizik závažných havárií a preventivních bezpečnostních opatření1) kontroluje splnění zásad stanovených k jejich hodnocení2).

(2) Ministerstvo ve svém vyjádření3) k bezpečnostnímu programu prevence závažné havárie (dále jen "program") a k bezpečnostní zprávě uvede

a)   identifikační údaje o objektu nebo zařízení provozovatele4),
b)   posouzení analýzy a hodnocení rizik vzniku závažné havárie a jejích možných následků,
c)   posouzení preventivních bezpečnostních opatření a vhodnosti a dostatečnosti prostředků, zmírňujících možné dopady závažné havárie,
d)   doporučení k doplnění programu nebo bezpečnostní zprávy, včetně návrhů k zaměření prováděných kontrol5).

(3) Vyjádření ministerstva, jehož obsah je uveden v odstavci 2, je podkladem pro vydání rozhodnutí o schválení programu nebo bezpečnostní zprávy a jejich aktualizací6) a dále pro zpracování ročního plánu kontrol Českou inspekcí životního prostředí5).

§ 2
Způsob zpracování a obsah ročního plánu kontrol

(1) Česká inspekce životního prostředí zpracuje návrh ročního plánu kontrol5) na bezprostředně následující kalendářní rok a zašle jej do 31. srpna běžného roku krajským úřadům a ostatním správním úřadům7), které budou kontrolu provádět.

(2) Krajské úřady a ostatní správní úřady, které budou kontrolu provádět, zašlou své případné připomínky k návrhu ročního plánu kontrol písemně České inspekci životního prostředí do 30. září běžného roku.

(3) Česká inspekce životního prostředí po úpravě návrhu ročního plánu kontrol na podkladě došlých připomínek jej zašle do 15. října běžného roku ministerstvu ke schválení. Ministerstvo po posouzení a provedení případných úprav návrhu ročního plánu kontrol jej schválí a zašle do 15. listopadu běžného roku České inspekci životního prostředí, která do 20. listopadu běžného roku zašle ministerstvem schválený roční plán kontrol na bezprostředně následující kalendářní rok krajským úřadům a ostatním správním úřadům, které budou kontrolu provádět. Tyto správní úřady zařadí kontroly ze schváleného ročního plánu kontrol do svého ročního plánu kontrolní činnosti.

(4) Roční plán kontrol obsahuje

a)   plán kontroly plnění obecných podmínek prevence závažných havárií8),
b)   seznam provozovatelů objektů nebo zařízení zařazených do skupin A i B9), u nichž bude kontrola prováděna,
c)   dny, ve kterých bude kontrola prováděna,
d)   seznam správních úřadů, které budou kontrolu provádět,
e)   další zaměření kontroly podle druhu činnosti v kontrolovaných objektech nebo zařízeních,
f)   termín zaslání informace o kontrole České inspekci životního prostředí,
g)   termín zaslání zprávy o výsledku kontroly krajskému úřadu a ministerstvu.

§ 3
Postup při provádění kontrol

(1) Pro každou plánovanou roční kontrolu u jednotlivých provozovatelů4) Česká inspekce životního prostředí do 20 pracovních dnů přede dnem zahájení kontroly zpracuje písemně postup, zaměření a termín kontroly10) obsahující

a)   identifikační údaje o provozovateli a jím užívaném objektu nebo zařízení, u nichž bude kontrola prováděna,
b)   název krajského úřadu a ostatních správních úřadů, které budou kontrolu provádět společně s Českou inspekcí životního prostředí11),
c)   jméno, příjmení a zaměstnavatele vedoucího a členů kontrolní skupiny,
d)   údaj o tom, zda se jedná o první kontrolu po schválení programu nebo bezpečnostní zprávy, anebo o provedení opakované kontroly,
e)   zaměření kontroly, a to s ohledem též na možnost vzniku domino efektu, možné následky závažné havárie přesahující hranice státu, doporučení ministerstva uvedené ve vyjádření podle § 1 odst. 2, výsledky předchozí kontroly, zprávy o případné závažné havárii kontrolovaného objektu nebo zařízení, zkušenosti ze zpráv o závažných haváriích obdobných objektů nebo zařízení, obdržené stížnosti, změny ve vlastnictví objektu nebo zařízení, závažné změny ve složení nebo počtu zaměstnanců provozovatele, hlášení o závažných změnách objektu nebo zařízení, výsledky prověření programu nebo bezpečnostní zprávy zajišťované provozovatelem, dosažený stupeň rozvoje vědy a techniky,
f)   dny, ve kterých bude kontrola prováděna.

(2) Do 30 pracovních dnů přede dnem zahájení kontroly podle odstavce 1 krajský úřad a ostatní správní úřady, které budou kontrolu provádět, zašlou České inspekci životního prostředí jména a příjmení členů kontrolní skupiny a Česká inspekce životního prostředí určí vedoucího kontrolní skupiny.

(3) Kontrola zahrnuje:

a)   splnění povinnosti sjednání pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie12),
b)   splnění povinností spojených s hodnocením rizika závažné havárie13),
c)   splnění povinnosti návrhu na zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny14),
d)   posouzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti stanovených náležitostí programu bezpečnostní zprávy, včetně zapracování doporučení uvedeného ve vyjádření ministerstva (§ 1 odst. 2),
e)   stanovené náležitosti vnitřního havarijního plánu,
f)   úplnost podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu,
g)   ostatní náležitosti uvedené v zaměření kontroly u provozovatele a jím užívaném objektu nebo zařízení.

Jde-li o opakovanou kontrolu, posuzuje se při provádění kontroly též splnění podmínek uvedených v rozhodnutí o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků15).

(4) Česká inspekce životního prostředí sdělí provozovateli objektu nebo zařízení, u kterého má být kontrola provedena, dny, ve kterých bude kontrola prováděna, a to nejméně 10 pracovních dnů před dnem zahájení kontroly. Každý člen kontrolní skupiny se prokáže zplnomocněním, na němž bude specifikován účel kontroly, jméno a příjmení a zaměstnavatel členů kontrolní skupiny. Oznámení termínu kontroly se neprovede při neplánované kontrole množství nebezpečných látek.

§ 4
Obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole

(1) O každé provedené kontrole5) zpracují krajský úřad a ostatní správní úřady, které kontrolu prováděly, písemně informaci11), jejíž obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Zástupci krajského úřadu a ostatních správních úřadů provádějících kontrolu zašlou České inspekci životního prostředí informaci o provedené dílčí kontrole do 10 pracovních dnů od jejího ukončení16).

(2) Na základě informací zpracovaných podle odstavce 1 a na podkladě vlastního zjištění Česká inspekce životního prostředí zpracuje písemně výslednou zprávu o kontrole16), jejíž obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení vlády č. 6/2000 Sb., kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole.

§ 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 16. srpna 2004.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 452/2004 Sb.

Obsahové náležitosti informace o výsledku kontroly

 1.

 Název a adresa správního úřadu, který kontrolu prováděl.

 2. 

Jméno a příjmení zaměstnance, který na podkladě pověření správního úřadu jako člen kontrolní skupiny kontrolu provedl.

 3.

 Identifikační údaje o provozovateli a jím užívaném objektu nebo zařízení, u nichž byla kontrola provedena.

 4. 

Jméno a funkční zařazení osoby pověřené provozovatelem k účasti při kontrole.

 5.

 Stručný popis kontrolovaného objektu nebo zařízení provozovatele.

 6. 

Výsledek kontroly v rozsahu jejího předmětu a zaměření.

 7. 

Výsledek kontroly splnění případných dříve uložených opatření k nápravě zjištěných nedostatků, včetně opatření uložených po případné závažné havárii.

8. 

Popis nedostatků zjištěných při kontrole objektu nebo zařízení provozovatele.

 9.

 Popis zjištěných nedostatků, které byly odstraněny během provádění kontroly.

10. 

Návrh opatření pro zjednání nápravy zjištěných nedostatků, včetně stanovení podmínek a lhůt k jeho provedení.

11. 

Údaje o případném zahájení řízení podle zvláštního právního předpisu.

12. 

Podpis člena kontrolní skupiny, razítko správního úřadu, jehož zaměstnanec prováděl kontrolu, a podpis a funkční zařazení osoby pověřené provozovatelem k účasti při kontrole.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 452/2004 Sb.

Obsahové náležitosti zprávy o výsledku kontroly

1. 

Názvy a adresy správních úřadů, které kontrolu prováděly.

 2.

 Jméno, příjmení a zaměstnavatel vedoucího a členů kontrolní skupiny, kteří kontrolu provedli.

 3. 

Identifikační údaje o provozovateli a jím užívaném objektu nebo zařízení, u nichž byla kontrola provedena.

 4.

 Jméno a funkční zařazení osoby pověřené provozovatelem k účasti při kontrole.

 5. 

Stručný popis kontrolovaného objektu nebo zařízení provozovatele.

 6. 

Výsledek kontroly v rozsahu jejího předmětu a zaměření.

 7. 

Výsledek kontroly splnění případných dříve uložených opatření k nápravě zjištěných nedostatků, včetně opatření uložených po případné závažné havárii.

 8.

Popis nedostatků zjištěných při kontrole objektu nebo zařízení provozovatele.

 9.

 Popis zjištěných nedostatků, které byly odstraněny během provádění kontroly.

10. 

Návrh opatření pro zjednání nápravy zjištěných nedostatků, včetně stanovení podmínek a lhůt k jeho provedení.

11. 

Údaje o případném zahájení řízení podle zvláštního právního předpisu.

12. 

Vyjádření provozovatele k výsledkům kontroly a případnému návrhu na uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

13. 

Podpis vedoucího kontrolní skupiny, razítko České inspekce životního prostředí a podpis a funkční zařazení osoby pověřené provozovatelem k účasti při kontrole.


1)   § 17 písm. e) zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 82/2004 Sb.
2)   § 1, 2 a přílohy č. 1 až 3 vyhlášky č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií.
3)   § 17 písm. f) zákona č. 353/1999 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 82/2004 Sb.
4)   § 2 písm. g) zákona č. 353/1999 Sb., ve znění zákona č. 82/2004 Sb.
5)   § 22 zákona č. 353/1999 Sb., ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.  320/2002 Sb. a zákona č. 82/2004 Sb.
6)   § 13 odst. 9 zákona č. 353/1999 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 82/2004 Sb.
7)   § 21 zákona č. 353/1999 Sb., ve znění zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č.  82/2004 Sb.
8)   § 3 zákona č. 353/1999 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č.  82/2004 Sb.
9)   § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 353/1999 Sb., ve znění zákona č. 82/2004 Sb.
10)   § 22 odst. 3 zákona č. 353/1999 Sb., ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 82/2004 Sb.
11)   § 22 odst. 4 zákona č. 353/1999 Sb., ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 82/2004 Sb.
12)   § 4 zákona č. 353/1999 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č.  82/2004 Sb.
13)   § 5 zákona č. 353/1999 Sb., ve znění zákona č. 82/2004 Sb.
14)   § 6 zákona č. 353/1999 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č.  82/2004 Sb.
15)   § 22 odst. 5 zákona č. 353/1999 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 82/2004 Sb.
16)   § 19 písm. e) zákona č. 353/1999 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

E-shop

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Pavla Bejčková - Wolters Kluwer, a. s.

Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím ...

Cena: 650 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část

Praktikum civilního procesu, 2. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.