Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 425/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 140, ze dne 21. 7. 2004

425

VYHLÁŠKA

ze dne 29. června 2004,

kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 9 odst. 3 písm. b) a c) a odst. 6 a § 10 odst. 4 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, se mění takto:

1. V § 3 písmeno a) zní:

"a)   určení zadavatele auditu, a to u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo (bylo-li přiděleno) a trvalý pobyt, u právnické osoby název nebo obchodní firmu, identifikační číslo (bylo-li přiděleno), sídlo a údaje o jejím statutárním orgánu,".

2. V § 3 písm. c) se slova "rodné číslo nebo datum narození" zrušují a slova "oprávnění k výkonu auditorské činnosti" se nahrazují slovy "osvědčení o zapsání do seznamu energetických auditorů".

3. V § 3 písmeno d) zní:

"d) určení předmětu energetického auditu, kterým je podnik, provozovna, zařízení nebo budova, přesné místo, kde je předmět auditu umístěn, včetně adresy a majetkoprávní vztah k zadavateli auditu.".

 4. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova "nebo projektové dokumentaci" zrušují.

5. V § 4 odst. 2 se vypouští slovo "zejména" a v písmenu c) se slova "výroby firmy" nahrazují slovy "hlavních činností v předmětu auditu".

6. V § 4 odst. 2 písmeno f) zní:

"f)   výčet všech energeticky významných technologií, včetně výrobních.".

7. V § 4 odst. 3 se slova "Dalšími údaji jsou výkresová dokumentace" nahrazují slovy "Dalšími zdroji údajů k popisu výchozího stavu jsou projektová dokumentace a".

8. V § 4 odst. 4 se za slovo "stanovení" vkládá slovo "průměrné" a za slovo "projektu" se doplňují slova "za 3 předchozí roky".

9. V § 4 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"(6) Roční množství nakupovaných paliv a energie se stanoví z daňových a účetních dokladů. U nákupu elektrické energie se zjistí množství nakupované elektřiny, sazba odběru, cena, sjednané technické maximum, sjednaná nebo měřená čtvrthodinová maxima v jednotlivých měsících. U nákupu tepla se zjistí množství nakupovaného tepla, druh a parametry topného média, cena za měrnou jednotku, způsob měření množství a parametrů tepla a způsob daňového a účetního dokladování a analyzují se plnění smluvně sjednaných technicko ekonomických ustanovení. Sestaví se přehled za 3 předchozí roky v přepočtu na klimatické podmínky s využitím denostupňové metody podle zvláštního právního předpisu1).


1)   Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.".

10. V § 4 odst. 8 se věta druhá zrušuje.

11. V § 4 odst. 9 se slova "několik předchozích let" nahrazují slovy "3 předchozí roky".

12. V § 4 odst. 11 se za slovo "uvede" vkládá slovo "druh," a za slovo "stav" se doplňují slova " , tloušťka a stav tepelné izolace".

13. V § 4 odst. 12 se slovo "parametrech" nahrazuje slovy "tepelně technických vlastnostech konstrukcí", za slova "budovách a" se vkládají slova "údaje o parametrech" a slovo "spotřebičích" se nahrazuje slovem "spotřebičů".

14. V § 4 odstavec 13 zní:

"(13) Základní informace o budovách se zjišťují z projektové dokumentace včetně změn, popřípadě ze zaměření skutečného stavu doplněného o fotografickou dokumentaci, daňových a účetních dokladů a dalších ověřitelných dokumentů dokládajících spotřebu energie v časovém rozsahu 3 roků, zkušeností z provozu získaných od správce budovy, provozní obsluhy a uživatelů, dopadů na životní prostředí, popisu míry zanedbané údržby a záměrů zadavatele energetického auditu.".

15. V § 4 se doplňuje odstavec 15, který zní:

"(15) U osvětlovacích soustav se skutečný stav světelně technických parametrů, zejména intenzita osvětlení, rovnoměrnost osvětlení, jasové poměry, zjišťuje převážně na základě měření osvětlovaných prostorů. Na základě takto ověřené skutečnosti se provádí hodnocení provozu osvětlovací soustavy z hlediska hygienických požadavků, navrhnou se opatření k úspornému nakládaní s energií pro osvětlování a posoudí se energetická náročnost osvětlovací soustavy.".

16. V § 5 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

"(7) U budov se stanoví tepelně technické vlastnosti konstrukcí, model energetické potřeby budovy a upřesní se potřeby energie budovy podle skutečných spotřeb energie v průběhu 3 roků. Potřeba tepelné energie se stanoví podle zvláštního právního předpisu2) k ohodnocení budovy a porovnání s požadovanými normovými hodnotami.


2)   Vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.".

17. V § 5 odst. 8 písm. c) se slova "a ověřuje se tvorba prodejních cen" zrušují.

18. V § 5 odst. 8 písmeno f) zní:

"f)   spotřebu energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody, kde se posoudí dodržování navrhovaných podmínek tepelné pohody ve vytápěných místnostech, využívání měřicí a regulační techniky, roční spotřeba tepla na jednotku objemu vytápěného prostoru nebo vytápěné plochy a spotřeba teplé užitkové vody na osobu,".

19. V § 5 odst. 8 písm. g) se slova "parametry budov" nahrazují slovy "vlastnosti budov a jejich konstrukcí".

20. V § 5 se doplňují odstavce 10 až 12, které včetně poznámek pod čarou č. 3 a 5 znějí:

"(10) Provádí-li se energetický audit u technologických zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos, distribuci a vnitřní rozvod elektrické energie a na rozvod tepelné energie včetně vnitřního rozvodu, hodnotí se toto zařízení podle zvláštního právního předpisu3). V těchto případech se navržená opatření stanovují s cílem dosáhnout minimálně hodnot stanovených těmito předpisy. Jestliže technologická zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos, distribuci a vnitřní rozvod elektrické energie a na rozvod tepelné energie včetně vnitřního rozvodu odpovídají požadavkům na účinnost užití energie stanoveným podle zvláštního právního předpisu3), energetický audit se neprovádí. V případě, že zařízení budou splňovat jen některé požadavky na účinnosti užití energie, provádí se energetický audit v plném rozsahu pouze na zbývající část, která požadavky nesplňuje.

(11) Provádí-li se energetický audit stavební části budovy, jednoznačně se stanoví, u kterých konstrukcí dosažení požadovaných hodnot podle zvláštního právního předpisu2) není technicky možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na předpokládanou dobu užívání budovy, její provozní účely, nebo to odporuje požadavkům zvláštního právního předpisu5). V případě, že budovy budou splňovat jen některé požadavky na účinnosti stanovené zvláštním právním předpisem2), neprovádí se jen příslušná část, která požadavky splňuje, a zbytek je třeba provést v plném rozsahu.

(12) Odpovídá-li měrná spotřeba tepla při vytápění budov požadavkům stanoveným podle zvláštního právního předpisu1),2), energetický audit se neprovádí. Tuto skutečnost prokáže vlastník energetickým průkazem budovy. U budov již užívaných se při stanovení ukazatele měrné spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody vychází ze zvláštního právního předpisu1) a z naměřených hodnot tepla a teplé užitkové vody za poslední měřené období.


3)   Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
Vyhláška č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie.
Vyhláška č. 153/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie.
5)   Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.".

21. V § 6 odstavec 1 zní:

"(1) Energetický audit v návaznosti na zjištěnou výši dosažitelných energetických úspor obsahuje konkrétní opatření vedoucí k jejich využití. U jednotlivých opatření se stanoví výše úspory energie v technických jednotkách s jejich finančním ohodnocením, výše investičních a provozních nákladů a prostá návratnost. Následně se opatření uspořádají do minimálně 2 variant, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, pro komplexní vyhodnocení.".

22. V § 6 odst. 2 se slova "vybranou variantu" nahrazují slovy "jednotlivé varianty" a za slova "Stanoví se" se vkládají slova "investiční náklady,".

23. V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

"(5) Energetický audit zpracovávaný pro příspěvkové organizace zřízené správním úřadem navíc stanoví dílčí soubor technických a organizačních opatření ke snížení spotřeby energie, jejichž realizaci lze uhradit z uspořených nákladů za nespotřebovaná paliva a energii, za období nepřekračující polovinu stanovené odpisové doby příslušného hmotného majetku, zejména energetického hospodářství a budov, podle zvláštního právního předpisu6).

(6) U budov se pro navržené úpravy tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí, tj. systémové hranici, hodnoceného objemu budovy stanoví potřeba tepelné energie podle upřesněného modelu energetické potřeby budovy, návazně na § 5 odst. 7, a provede se hodnocení potřeby tepelné energie upravené budovy podle zvláštního právního předpisu2) k porovnání s požadovanými normovými hodnotami.


6)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.".

24. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Do ekonomického hodnocení se nezahrnují náklady na opatření k odstranění zanedbané údržby.".

25. V § 8 odst. 1 větě první se slovo "jednotlivých" zrušuje a ve větě třetí se za slovo "zdroje" vkládají slova "a spotřebu energie,".

26. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) K výpočtu rozdílu emisí znečišťujících látek se použijí údaje uvedené v příloze č. 8.".

27. V § 9 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)  posouzení využití obnovitelných zdrojů energie pro konkrétní předmět energetického auditu včetně ekonomického hodnocení.".

28. V § 9 odstavec 3 zní:

"(3) V návrhu vybrané varianty souboru opatření k dosažení optimální úspory energie se uvede zdůvodnění z hledisek technických, ekonomických a dalších smluvně dohodnutých hodnotících kritérií. Uvede se míra využití potenciálu energetických úspor, roční finanční výnos získaný realizací a ekonomická efektivnost projektu. Současně se uvedou okrajové podmínky, za kterých jsou hodnoty úspor energie stanoveny. U budov se stanovuje úspora energie a měrná spotřeba tepla na vytápění budovy podle zvláštního právního předpisu2).".

29. V § 9 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

"(4) Vybraná varianta nebo její část podle § 6 odst. 5 v energetickém auditu provedeném pro příspěvkové organizace zřízené správním úřadem se posoudí z hlediska možnosti financování projektů energetických služeb formou dodavatelského úvěru podle zvláštního právního předpisu7) a podle přílohy č. 7.


7)   Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku.".

30. V § 10 odstavec 3 zní:

"(3) Jsou-li splněny hodnoty podle odstavce 1 nebo 2, pak hodnota, od níž vzniká podle odstavce 1 nebo 2 povinnost zajistit zpracování energetického auditu, se u budov a areálů samostatně zásobovaných energií stanoví ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby energie.".

31. V § 10 odst. 4 se slovo "provozovaných" nahrazuje slovem "evidovaných". Písmeno b) zní:

"b) zemní plyn 1000 m3n 34,05 GJ, 
    1 MWh 3,24 GJ,".

32. V § 10 se doplňují odstavce 6 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí:

"(6) Výsledky energetického auditu jedné budovy lze použít pro další budovy, jedná-li se o:

a)   budovy stejné stavební soustavy, stavebního provedení, současného stavu konstrukcí a srovnatelné podlažnosti,
b)   budovy se stejným způsobem zásobování tepelnou energií na vytápění, stejným způsobem dodávky teplé užitkové vody, stejným způsobem užívání a srovnatelným vnitřním rozvodem.

(7) Výsledky energetického auditu jednoho technologického zařízení lze využít pro další technologická zařízení, pokud jsou splněny podmínky, že se jedná o technologická zařízení stejného či srovnatelného typu, produkce a kapacity.

(8) Ustanovení odstavců 6 a 7 nelze použít pro energetické audity zpracovávané podle § 9 odst. 3 písm. a) zákona a podle zvláštního právního předpisu8).


8)   Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.".

33. V § 11 se v úvodní části textu odstavce 1 za slovo "považuje" vkládá slovo"nepřetržitá" a za slovo "činnost" se doplňují slova "v posledních 6 letech".

34. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova "pro rok 1996 a léta další" zrušují.

35. V § 11 odst. 1 písm. e) se slova "na úseku" zrušují. Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 3 se označují včetně odkazů na ně jako poznámky pod čarou č. 9 až 11.

36. Poznámka pod čarou č. 11 zní:


"11)   Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.".

37. V § 11 odst. 2 se slova "průkaz o autorizaci vydaný" nahrazují slovy "osvědčení o autorizaci vydané" a slova "potvrzení Hospodářské komory podle zvláštního právního předpisu4)" včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.

38. V § 11 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 12 znějí:

"(3) Praxe podle odstavce 1 se dá sčítat.

(4) Při uznávání odborné kvalifikace, praxe nebo jiné způsobilosti, kterou státní příslušníci členských států získali v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zvláštního zákona12).


12)   Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).".

(Přílohy nejsou k dispozici v textové podobě)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004.

Ministr:
Ing. Urban v. r.

E-shop

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Uber, Airbnb, Zonky a další. Jak na ně nahlížet pohledem českého práva. Jak řeší problematiku sdílené ekonomiky pracovní právo, správní právo, finanční a daňové právo či právo sociálního zabezpečení. Jak je chráněno soukromí a osobní údaje ve sdílené ekonomice. Celkem 28 statí ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.