Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 423/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 139, ze dne 20. 7. 2004

423

VYHLÁŠKA

ze dne 30. června 2004,

kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních):

§ 1
Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví kreditní systém, na základě kterého jsou ohodnoceny jednotlivé formy celoživotního vzdělávání1) počtem kreditů, jejichž získání je potřebné pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu2) zdravotnického pracovníka (dále jen "osvědčení").

§ 2
Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání3),
b)   inovačním kurzem odborný kurz pořádaný zdravotnickým zařízením nebo jinou fyzickou nebo právnickou osobou a vedený fyzickou osobou způsobilou k výkonu zdravotnického povolání v oboru, k němuž je kurz pořádán, s cílem seznámit se s novými poznatky a metodami,
c)   odbornou stáží výkon odborné praxe v akreditovaném zařízení4), jejímž cílem je prohloubení znalostí na jiném pracovišti, než je místo výkonu povolání, pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka,
d)   školící akcí seminář nebo odborný kurz v délce alespoň 2 hodiny pořádaný zdravotnickým zařízením nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud program školící akce se týká oboru činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka; pokud školící akci pořádá neakreditované zařízení, započítá se tato školící akce do kreditního systému na základě souhlasného stanoviska profesního sdružení vyžádaného pořadatelem školící akce,
e)   odbornou konferencí, kongresem nebo sympoziem vzdělávací akce v délce alespoň 4 hodin,
1.  ke které vydá profesní sdružení souhlasné stanovisko se započítáním do kreditního systému,
2.  jejíž program se týká oboru činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka, který žádá o vydání osvědčení, a
3.  která je určena nejen pro zaměstnance pořadatelské organizace,
f)   publikační činností publikování v periodickém tisku5) nebo v neperiodických publikacích6), které mají odborný charakter a jejich obsah se týká oboru nelékařského zdravotnického povolání nebo zdravotní péče,
g)   pedagogickou činností vzdělávací činnost v rámci teoretické i praktické výuky ve specializačním vzdělávání, certifikovaném nebo inovačním kurzu, na školící akci nebo při vedení odborné stáže a vyučování odborných předmětů ve studijním oboru, kterým se získává odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání,
h)   vědecko-výzkumnou činností účast ve výzkumných projektech a výzkumných záměrech podle zvláštního právního předpisu7), pokud
1.  délka jejich trvání je alespoň 6 měsíců,
2.  jsou doloženy oponovanou závěrečnou zprávou, seznamem řešitelů výzkumného projektu nebo výzkumného záměru, základními údaji projektového tématu a v případě mezinárodních projektů kopií rozhodnutí příslušné mezinárodní instituce o schválení projektu, seznamem jeho řešitelů a základními údaji o projektovém tématu, a
3.  týká se oboru činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka,
i)   profesním sdružením profesní organizace nebo odborná společnost, která sdružuje fyzické osoby s odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávající zdravotnické povolání, kterého se akce celoživotního vzdělávání týká, a to jak v České republice8), tak v cizině.

(2) Za formu celoživotního vzdělávání uvedenou v odstavci 1 písm. g), h) a i) se nepovažuje činnost, která je předmětem výkonu povolání na základě pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu9).

§ 3
Počet kreditů pro zápočet k vydání osvědčení

(1) Za studium navazujících vysokoškolských studijních programů10), studijního oboru zdravotnického zaměření na vysoké škole11), studijního oboru na vyšší zdravotnické škole po získané odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, pomaturitního specializačního studia, speciální přípravy nebo dlouhodobého tematického kurzu náleží za každý ukončený semestr studia nebo za každých 6 měsíců studia v případě, že se studium nečlení na semestry, 25 kreditů.

(2) Za účast na inovačním kurzu nebo školicí akci náleží 1 kredit za každý započatý den, nejvíce však 10 kreditů.

(3) Za účast na odborné stáži náleží 1 kredit za každý započatý den, nejvíce však 15 kreditů.

(4) Za účast na odborné konferenci, kongresu nebo sympoziu náleží za

a)   každý den 3 kredity, nejvýše však 10 kreditů,
b)   přednesení přednášky 15 kreditů,
c)   spoluautorství na přednášce 10 kreditů.

(5) Za publikační činnost náleží

a)   za odborný článek autorovi 15 kreditů nebo spoluautorovi 10 kreditů,
b)   autorovi nebo spoluautorovi učebnice, skript, výukového filmu nebo jiné učební pomůcky (například výukový CD ROM) 25 kreditů.

(6) Za pedagogickou činnost konanou v délce

a)   do 1 dne náleží 4 kredity,
b)   od 2 dnů do 5 dnů náleží 7 kreditů,
c)   nad 5 dnů náleží 15 kreditů,

přičemž lze v průběhu jednoho registračního období získat maximálně 25 kreditů.

(7) Za vědecko-výzkumnou činnost náleží 25 kreditů.

(8) Za účasti na vzdělávacích akcích podle odstavců 1 až 7, které se konají v zahraničí nebo jsou vedeny v cizím jazyce, se počty kreditů zvyšují o 30 %; desetinná místa se zaokrouhlují vždy na celá čísla nahoru.

§ 4
Evidence vzdělávacích aktivit

(1) Účast na celoživotním vzdělávání podle § 3 odst. 2 až 4 se dokládá záznamem v průkazu odbornosti provedeným pořadatelem, popřípadě potvrzením jím vydaným.

(2) Záznam v průkazu odbornosti obsahuje

a)   datum konání akce,
b)   téma akce a
c)   další skutečnosti důležité pro přiznání počtu kreditů podle této vyhlášky, zejména délku trvání a druh účasti.

(3) Potvrzení obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 2 také

a)   jméno a příjmení účastníka akce a
b)   datum narození účastníka akce.

(4) Překlad potvrzení vydaného v jiném jazyce než českém do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků12) se vyžaduje, pokud jsou pochybnosti o obsahu potvrzení.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.


1)   § 54 odst. 6 a 7 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
2)   § 66 a 67 zákona č. 96/2004 Sb.
3)   § 54 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.
4)   § 45 zákona č. 96/2004 Sb.
5)   Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č.  320/2002 Sb.
7)   Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 54 odst. 1 písm. f) zákona č. 96/2004 Sb.
10)   § 54 odst. 2 a 6 zákona č. 96/2004 Sb.
11)   § 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb.
12)   Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

E-shop

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství. Komentář

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství. Komentář

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství je dlouhodobě opomíjeným právním předpisem v oblasti organizace soudů a státních zastupitelství. Tento komentář se snaží tuto ...

Cena: 209 KčKOUPIT

Slovník pojmů IFRS, 2. vydání

Slovník pojmů IFRS, 2. vydání

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.