Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 392/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 128, ze dne 30. 6. 2004

392

VYHLÁŠKA

ze dne 21. června 2004,

kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 2 písm. c) a § 37 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) minimální požadavky, které musí splňovat magisterské studijní programy (dále jen "studijní program") všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie k tomu, aby jejich absolventi získali způsobilost k výkonu zdravotnického povolání2).

§ 2
Studijní program všeobecné lékařství

(1) Standardní doba studia ve studijním programu všeobecné lékařství zahrnuje nejméně 6 let prezenčního studia, které obsahuje nejméně 5500 hodin teoretické a praktické výuky.

(2) Studium ve studijním programu všeobecné lékařství poskytuje odborné vysokoškolské lékařské vzdělání pro výkon činnosti preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.

(3) Studiem ve studijním programu všeobecné lékařství absolvent získává

a)   znalosti a dovednosti
1.  ve vědních oborech, na kterých je všeobecné lékařství založeno, a znalosti vědeckých metod včetně zásad měření biologických funkcí, hodnocení vědecky prokázaných skutečností a analýzy dat,
2.  o konstituci, fyziologii a chování zdravých a nemocných jedinců a o vlivu životního, pracovního a sociálního prostředí a životního stylu na zdravotní stav člověka,
3.  v klinických oborech a klinické praxi, které poskytují komplexní přehled o tělesných a duševních nemocech, včetně jejich genetické podstaty, dále znalost primární, sekundární a terciální prevence, diagnostických a léčebných postupů a základů posudkové činnosti,
4.  v radiační ochraně3) a
5.  v základech preventivních metod v oblasti ochrany a podpory zdraví,
b)   klinické zkušenosti v průběhu praktické výuky pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v nemocnicích a zkušenosti v laboratorních diagnostických oborech,
c)   znalost základních právních předpisů souvisejících s výkonem povolání lékaře a
d)   znalosti profesní etiky kontaktu lékaře s pacientem.

§ 3
Studijní program zubní lékařství

(1) Standardní doba studia ve studijním programu zubní lékařství zahrnuje nejméně 5 let prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku.

(2) Studium ve studijním programu zubní lékařství poskytuje odborné vysokoškolské vzdělání pro samostatný výkon povolání praktického zubního lékaře a dovednosti nezbytné pro výkon činnosti preventivní a diagnostické, protetické a pro léčbu anomálií a nemocí zubů, úst, čelistí a okolních tkání v souladu s profesní etikou.

(3) Studiem ve studijním programu zubní lékařství absolvent získává

a)   znalosti a dovednosti
1.  ve vědních oborech, na kterých je zubní lékařství založeno, a znalosti vědeckých metod, zejména zásad měření biologických funkcí, hodnocení vědecky prokázaných skutečností a analýzy dat,
2.  o konstituci, fyziologii a chování zdravých a nemocných jedinců a o vlivu životního, pracovního a sociálního prostředí, životního stylu na zdravotní stav člověka, pokud mají tyto znalosti vztah k zubnímu lékařství,
3.  o struktuře a funkci zubů, úst, čelistí a okolních tkání zdravých i nemocných jedinců a o jejich vztahu k celkovému zdravotnímu stavu pacienta,
4.  o komunitních aspektech poruch orálního zdraví a forem komunitní podpory orálního zdraví a prevence,
5.  v klinických oborech a metodách, které poskytují komplexní přehled o anomáliích, lézích a nemocech zubů, úst, čelistí a okolních tkání, znalosti preventivních, diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů, znalosti v preventivní a intervenční populační strategii a
6.  v radiační ochraně3),
b)   klinické zkušenosti v průběhu praktické výuky pod odborným dohledem zubního lékaře s odbornou způsobilostí k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře,
c)   znalost základních právních předpisů souvisejících s výkonem povolání zubního lékaře a
d)   znalosti profesní etiky kontaktu zubního lékaře s pacientem.

§ 4
Studijní program farmacie

(1) Standardní doba studia ve studijním programu farmacie zahrnuje nejméně 5 let prezenčního studia, které obsahuje nejméně 4 roky teoretické a praktické výuky na vysoké škole a nejméně 6 měsíců praktické výuky v lékárně; přitom doba teoretické a praktické výuky na vysoké škole nebo praktické výuky v lékárně musí být ve studijním programu stanovena tak, aby standardní doba studia činila nejméně 5 let.

(2) Studium ve studijním programu farmacie poskytuje odborné vzdělání ve farmacii pro samostatný výkon povolání farmaceuta a pro výkon činností při přípravě lékových forem léčivých přípravků, při výrobě a kontrole léčiv, při kontrole léčiv v lékárně a při kontrole léčiv prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv v jeho laboratořích, při skladování a distribuci léčiv u distributora léčiv, při přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčiv v lékárnách a při poskytování odborných informací o léčivech.

(3) Studiem ve studijním programu farmacie absolvent získává

a)   znalosti o
1.  léčivech a látkách použitých při výrobě léčiv a přípravě léčivých přípravků4), jejich bezpečném a účelném použití, účinnosti a indikacích, kontraindikacích, dávkování a způsobu užití, zdravotní prevenci při práci s farmakologickými přípravky, jedy a látkami zdraví škodlivými,
2.  metabolismu a účincích léčiv4), o farmakokinetice, jakož i o účincích toxických látek a o způsobu užívání léčiv,
3.  farmaceutické technologii, o neklinickém a klinickém hodnocení léčiv a o klinické farmacii,
4.  vědeckých a praktických poznatcích umožňujících poskytovat náležité informace o léčivech a spolupracovat při optimalizaci farmakoterapie u konkrétních pacientů,
5.  přípravcích k podpoře a posílení zdraví a o zdravotnických prostředcích,
6.  základních právních předpisech souvisejících s výkonem povolání farmaceuta,
7.  poskytování odborných informací o léčivech a
8.  radiační ochraně3),
b)   dovednosti při
1.  přípravě lékových forem léčivých přípravků,
2.  výrobě a kontrole léčiv,
3.  kontrole léčiv v lékárně a při kontrole léčiv prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv v jeho laboratořích,
4.  skladování a distribuci léčiv (u distributora léčiv) a
5.  přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčiv v lékárnách.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.

Ministr:
MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.


1)   Směrnice Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/ /19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/ /EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.
Směrnice Rady 78/687/EHS ze dne 25. července 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činností zubních lékařů, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.
Směrnice Rady 85/432/EHS ze dne 16. září 1985 o koordinaci právních a správních předpisů ohledně některých činností v oblasti farmacie, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/ /EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/ /432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.
Směrnice Rady 85/433/EHS ze dne 16. září 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování v určitých činnostech v oboru farmacie, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/ /432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/ /EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/ /16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.
Směrnice Rady 97/43/EURATOM ze dne 30. června 1997 o zdravotní ochraně jednotlivců před nebezpečím ionizujícího záření souvisejícího s lékařským ozářením, (Směrnice o lékařském ozáření).
2)   Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
3)   Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

ÚZ č. 1153 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1153 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění předpisů, které byly od září 2016 změněny: zákon o cestovních dokladech, zákon o občanských průkazech a zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. Od listopadu se mění také zákon o právu shromažďovacím (oznamování a rozpouštění shromáždění, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákoník práce, komentář s judikaturou

Zákoník práce, komentář s judikaturou

Antonín Kottnauer, Radana Gogová, Karolina Gritzerová, Josef Hochman, Helena Úlehlová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový komentář k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelizaci pracovněprávních předpisů, provedenou zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012. Tato novela reaguje na nález Ústavního soudu, vyhlášený pod č. 116/2008 Sb., přináší však také významné koncepční změny ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Listina základních práv a svobod s komentářem

Listina základních práv a svobod s komentářem

Wagnerová, Šimíček, Langášek, Pospíšil a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

V komentářové literatuře byla dosud věnována pozornost především Ústavě České republiky, pravomocím ústavních orgánů a vzájemným vztahům mezi nimi. Základní práva a svobody zůstávaly až na výjimky v komentářích opomíjeny, případně jim bylo věnováno podstatně méně prostoru. Komentář k ...

Cena: 1 563 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.